Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vedtekter m/Havnereglement Gjennomgang og avstemming på årsmøtet i GVB, 10 mars 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vedtekter m/Havnereglement Gjennomgang og avstemming på årsmøtet i GVB, 10 mars 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vedtekter m/Havnereglement Gjennomgang og avstemming på årsmøtet i GVB, 10 mars 2006

2 Vedtekter for GVB Nåværende inndeling: 1. 1. Formålsparagraf 2. 2. Medlemskap 3. 3. Stemmerett 4. 4. Årsmøte 5. 5. Ekstraordinært årsmøte 6. 6. Styret 7. 7. Fonds 8. 8. Vedtektsendringer 9. 9. Båtplasser 10. 10. Havnekomiteen 11. 11. Fordeling av båtplasser 12. 12. Tolkningsspørsmål 13. 13. Oppløsning av Foreningen 14. 14. Eksklusjon 15. 15. Stemmelikhet Forslag til ny inndeling: 1. Formålsparagraf 2. Medlemskap 3. Årsmøte 4. Ekstraordinært årsmøte 5. Stemmerett 6. Stemmelikhet 7. Styret 8. Havnekomiteen 9. Båtplasser 10. Fond 11. Vedtektsendringer 12. Tolkningsspørsmål 13. Eksklusjon 14. Oppløsning av Foreningen

3 Vedtekter for GVB § 1 – Formålsparagraf Grimestad Vel og Båtforening, forkortet G.V.& B.F., er en uavhengig forening tilsluttet Norges Velforbund, som har til formål å arbeide med alt som er til felles gagn for Grimestads beboere. Forslag til endring: Grimestad Vel og Båtforening, forkortet GVB, er en uavhengig forening tilsluttet Norges Velforbund, som har til formål å arbeide med alt som er til felles gagn for Grimestads beboere.

4 Vedtekter for GVB §2 – Medlemskap Medlemskap deles i A- og B-medlem som følger: A-medlem er alle som har fast bebygget eiendom utskilt fra G.nr. 17 i Tjøme. B-medlem er forøvrig alle som naturlig sogner til Grimestad og er fylt 18 år pr. siste årsmøte. Medlemskap og stemmerett (para. 3) er betinget av at kontingent er betalt innen den dag årsmøte holdes.

5 Vedtekter for GVB §2 – Medlemskap Forslag til ny tekst: Medlemskap deles i A- og B-medlem som følger: A-medlem er hjemmelshaver* til eiendom utskilt fra G.nr. 17 i Tjøme og som er registrert som helårsbolig eller fritidsbolig i kommunens GAB* register. Det er ett A-medlemskap pr. eiendom. B-medlem er forøvrig alle som sogner til Grimestad og er fylt 18 år pr. siste årsmøte. Medlemskap og stemmerett (§ 5) er betinget av at kontingent for inneværende år er betalt innen den dag årsmøte holdes.  Hjemmelshaver er betegnelsen på den/ de som er berettiget eier til, eller rettighetshaver over, en eiendom i henhold til grunnboken.  GAB registeret er register for Grunneiendom-, Adresse og Bygningsregister (GAB) jf. delingsloven av 23. juni 1978 nr.70. GAB er et nasjonalt register og informasjonssystem med data om landets grunneiendommer, eiere, adresser og bygninger. GAB inneholder alle eiendommer med eiere og offentlig tildelte adresser i Norge. Alle bygninger over 15m2.

6 Vedtekter for GVB § 3 – Årsmøte Årsmøte avholdes på Tjøme primo februar hvert år. Innkalling skjer til det enkelte medlem ved oppslag og gjennom dagspressen, med minst 14 dagers varsel. Innkallingen til det enkelte medlem skal nevne de saker som skal opp til votering. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av desember måned. Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1.Styrets årsberetning 2.Regnskap med revisors påtegning 3.Fastsettelse av kontingent og plassavgifter 4.Budsjett 5.Innkomne saker 6.Valg Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 30 av A stemmene er representert. Skriftlig fullmakt gitt til A-medlem regnes som fullverdig representasjon, men bare i de saker som medlemskapet gjelder, ref. para. 3. Hvert medlem kan ikke ha mer enn fire stemmer totalt. Alle valg og voteringer avgjøres ved absolutt flertall (mer enn halvparten). Ref. dog para. 8, "Vedtektsendringer" og para. 12, "Oppløsning av foreningen". Personlige valg avgjøres ved skriftlig votering når en representant krever det. Ethvert medlem har plikt til å motta valg, men har rett til å være fritatt i like lang tid som vedkommende umiddelbart før har fungert i tillitsverv. Årsmøtets vedtak kan kun omgjøres av nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet velger 2 revisorer og en valgkomite` på 3 medlemmer for ett år av gangen.

7 Vedtekter for GVB § 3 – Årsmøte Forslag til ny tekst: Årsmøte avholdes på Tjøme i løpet av første kvartal hvert år, fortrinnsvis så tidlig som mulig. Innkalling skjer til det enkelte medlem pr. brev i løpet av januar. Saker som ønskes behandlet på årsmøte under ”Innkomne saker” må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. Endelig utsending av sakspapirer skal finne sted senest en uke før årsmøtet. Den endelige innkallingen skal inneholde de saker som skal opp til votering. Møteregler: 1.Årsmøtet åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt 2.Årsmøtet skal velge en møteleder, som ikke behøver å være medlem 3.Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de medlemmer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen inntas i eller vedlegges protokollen 4.Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet 5.Protokollen undertegnes av møtelederen og minst et medlem valgt av årsmøtet

8 Vedtekter for GVB § 3 – Årsmøte Forslag til ny tekst forts.: Årsmøtet skal behandle følgende saker: 1.Styrets årsberetning 2.Regnskap med revisors påtegning 3.Fastsettelse av kontingent og plassavgifter 4.Innkomne saker 5.Budsjett 6.Valg Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 30 av A stemmene er representert. Skriftlig fullmakt gitt til A-medlem regnes som fullverdig representasjon, men bare i de saker som medlemskapet gjelder, ref. § 5. Hvert medlem kan ikke ha mer enn fire stemmer totalt. Alle valg og voteringer avgjøres ved simpelt flertall (mer enn halvparten). Ref. dog § 11, "Vedtektsendringer" og § 14, "Oppløsning av foreningen". Personlige valg avgjøres ved skriftlig votering når et medlem krever det. Ethvert medlem har plikt til å motta valg, men har rett til å være fritatt i like lang tid som vedkommende umiddelbart før har fungert i tillitsverv. Årsmøtets vedtak kan kun omgjøres av nytt årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet velger 2 revisorer og en valgkomite på 3 medlemmer for ett år av gangen.

9 Vedtekter for GVB § 4 – Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 A-medlemmer krever det. Det skal fremkomme skriftlig hva som ønskes behandlet. Innkallingen skjer som for årsmøte bestemt. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 30 av A- medlemmene er representert. Forslag til ny tekst: Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 20 A-medlemmer krever det. Det skal fremkomme skriftlig hva som ønskes behandlet. Innkallingen skjer som for årsmøte bestemt. Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 30 av A- stemmene er representert.

10 Vedtekter for GVB § 5 – Stemmerett A-medlemmer har stemmerett i alle saker. Hver husstand har to stemmer. B-medlemmer har stemmerett i alle velsaker. Hvert medlem har en stemme. Forslag til ny tekst: A-medlemmer har stemmerett i alle saker. Hver eiendom har to stemmer. B-medlemmer har stemmerett i alle velsaker. Hvert medlem har en stemme.

11 Vedtekter for GVB § 6 – Stemmelikhet Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekking. Ellers avgjøres stemmelikhet ved formannens dobbeltstemme, dog først ved annen gangs stemming. Forslag til ny tekst: Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekking. Ellers avgjøres stemmelikhet ved lederens dobbeltstemme, dog først ved annen gangs stemming.

12 Vedtekter for GVB § 7 – Styret Styret velges av årsmøtet for to år, dog slik at det hvert år vekselvis velges to og tre styremedlem. Styret skal bestå av formann, nestformann, kasserer, sekretær og et styremedlem. Formann og to varamenn velges vært år. Formann, kasserer og sekretær skal være fastboende på Grimestad. Den til enhver tid sittende formann eller hans stedfortreder i havnekomiteen, har stemmerett i styret. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres dette ved styreformannen dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive møtende varamenn er tilstede. Styret ledes og administreres av formann, eventuelt nestformann. Formann og kasserer har foreningens signatur. Styret er i fellesskap overfor årsmøtet ansvarlig for den daglige drift av foreningen. Ett styremedlem skal ha tilsyn med lekeplass/bussbu. Opptak av lån og større økonomiske uttellinger, som overstiger 25% av leieinntektene, avgjøres av årsmøtet. Dersom styrets mindretall mener at styrets handlemåte eller vedtak er i strid med disse vedtekter, og således ikke kan dele styrets ansvar, skal dette markeres ved tilførsel i styrets møteprotokoll. Styret plikter i så fall innen en uke å innkalle samtlige tillitsvalgte for ved absolutt flertall å avgjøre om ekstraordinært årsmøte skal avholdes. Styret utpeker komiteer og nemder etter behov, og er ansvarlig for deres arbeide. Styret innkaller til medlemsmøte når medlemmenes råd er ønskelig, eller styret finner grunn til det.

13 Vedtekter for GVB § 7 – Styret Forslag til ny tekst: Styret velges av årsmøtet for to år, dog slik at det hvert år vekselvis velges to og tre styremedlem. Styret skal minst bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og et styremedlem. Leder og to varamedlemmer velges vært år. Leder, kasserer og sekretær skal være fastboende på Grimestad. Den til enhver tid sittende leder i havnekomiteen, eller dennes stedfortreder i havnekomiteen, har stemmerett i styret. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres dette ved lederens dobbeltstemme. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer inklusive møtende varamedlemmer er tilstede. Styret ledes og administreres av leder, eventuelt nestleder. Leder og kasserer har foreningens signatur hver for seg. Styret er i fellesskap overfor årsmøtet ansvarlig for den daglige drift av foreningen. Ett styremedlem skal ha tilsyn med lekeplass/bussbu. Større økonomiske uttellinger ifm driften, som overstiger 25% av leieinntektene i båthavna, avgjøres av årsmøtet. Dersom styrets mindretall mener at styrets handlemåte eller vedtak er i strid med disse vedtekter, og således ikke kan dele styrets ansvar, skal dette markeres ved tilførsel i styrets møteprotokoll. Styret plikter i så fall innen en uke å innkalle samtlige tillitsvalgte for ved absolutt flertall å avgjøre om ekstraordinært årsmøte skal avholdes. Styret utpeker komiteer og nemnder etter behov, og er ansvarlig for deres arbeide. Styret innkaller til medlemsmøte når medlemmenes råd er ønskelig, eller styret finner grunn til det.

14 Vedtekter for GVB § 8 – Havnekomiteen Havnekomiteen på tre medlemmer velges av årsmøtet for 2 år, dog slik at det hvert år vekslevis velges ett og to medlemmer. Formann og to varamedlemmer velges for et år. Havnekomiteen er overfor styret og årsmøtet ansvarlig for den daglige drift og ettersyn av havneanlegget, og skal påse at havnereglementet etterleves. Havnereglementet godkjennes av årsmøtet. Gjentatte brudd på havnereglementet rapporteres til styret for videre forføyning. Ref. Havnereglementet. Utgifter til vedlikehold o.l. skal fremkomme av foreningens budsjett. Formannen eller en representant i havnekomiteen skal møte på styremøtene.

15 Vedtekter for GVB § 8 – Havnekomiteen Forslag til ny tekst: Havnekomiteen på tre medlemmer velges av årsmøtet for 2 år, dog slik at det hvert år vekselvis velges ett og to medlemmer. Leder og to varamedlemmer velges for et år. Havnekomiteen er overfor styret og årsmøtet ansvarlig for den daglige drift og ettersyn av havneanlegget, og skal påse at havnereglementet etterleves. Havnereglementet godkjennes av årsmøtet. Gjentatte brudd på havnereglementet rapporteres til styret for videre forføyning. Ref. Havnereglementet. Utgifter til vedlikehold o.l. skal fremkomme av foreningens budsjett. Leder i havnekomiteen eller dennes stedfortreder skal delta i styremøtene.

16 Vedtekter for GVB § 9 – Båtplasser Eiere av bruk (fastboende og fritidshus) utskilt fra gårdsnr. 17 i Tjøme har fortrinnsrett til å få båtplass i båthavna. Når havneanlegget er fullt av båter tilhørende bruk som nevnt, tildeles ledige plasser etter ansiennitet. Ansienniteten regnes fra den dato vedkommende søker fikk tinglyst skjøte på eiendommen. Arvinger i rett opp- eller nedadgående linje har rett til å få overført båtplass så lenge eiendommen beholdes. Tildelt båtplass kan bare nyttes av eiere som nevnt i første avsnitt og arvinger som nevnt i tredje avsnitt. Båtplass som iht. para. 11 ikke benyttes, kan bare fordeles etter reglene i para. 9. Forøvrig kommer forlik av 3. juni 1964 til anvendelse. hvorfra blant annet siteres: "Partene ble enige om at uskiftningspapirene av 1915/16 blir å tolke slik at bruksretten til brygge og opplagsplass tilhører den som til enhver tid har eiendom på Grimestad. Båtforeningen får fullmakt til å utbygge havneplassen på beste måte og etter sakkyndig bistand". "De syv grunneiere som nu har båtfeste eller bryggerett får gratis plass for en båt ved felles brygge for sin levetid". Sitat slutt.

17 Vedtekter for GVB § 9 – Båtplasser (tidligere para 11 – fordeling av båtplasser) De disponible båtplasser fordeles etter innstilling fra havnekomiteen, av styret og havnekomiteen i fellesskap etter følgende prioritering, og for ett år av gangen: Prioritet 1: A-medlemmer Prioritet 2: Hjemmeboende barn på Grimestad eller B-medlem Prioritet 3: Fastboende i Tjøme Framleie er KUN tillatt gjennom foreningen. Båtplasser som ikke brukes, disponeres av foreningen inntil medlemmet ønsker plass igjen.. Når en har behov for plasser til fastboende på Grimestad, g.nr. 17, sies først opp de med lavest prioritet og blant disse etter ansiennitet. Plassene fordeles i desember. Dersom plassavgiften ikke er betalt innen 1. mars, går plassen tilbake til havnekomiteen.

18 Vedtekter for GVB § 9 – Båtplasser Forslag til ny tekst: A-medlemmer har fortrinnsrett til å få båtplass i båthavna. Når havneanlegget er fullt av båter tilhørende A-medlemmer, tildeles ledige plasser etter ansiennitet. Ansienniteten regnes fra den dato vedkommende søker fikk tinglyst skjøte på eiendommen. Ved bytte av eiendom innen Gnr 17, skal ansienniteten regnes fra første tinglyste skjøte, såfremt eiendomsretten er sammenhengende i tid. Arvinger i rett opp- eller nedadgående linje har rett til å få overført båtplass så lenge eiendommen beholdes. Tildelt båtplass kan bare nyttes av medlemmer som nevnt i første avsnitt og arvinger som nevnt i fjerde avsnitt. Båtplass som ikke benyttes, kan bare fordeles etter reglene i denne paragraf. Forøvrig kommer forlik av 3. juni 1964 til anvendelse.

19 Vedtekter for GVB § 9 – Båtplasser Forslag til ny tekst forts: Etter innstilling fra havnekomiteen foretar styret og havnekomiteen i fellesskap fordeling av de disponible båtplasser etter følgende prioritering, og for ett år av gangen: Prioritet 1: A-medlemmer Prioritet 2: Hjemmeboende barn av A-medlem Prioritet 3: B-medlemmer. Prioritet 4: Fastboende i Tjøme Framleie er KUN tillatt gjennom foreningen. Båtplasser som ikke brukes, disponeres av foreningen inntil medlemmet ønsker plass igjen. Når en har behov for plasser til A-medlemmer sies først opp de med lavest prioritet og blant disse etter ansiennitet. Plassene fordeles i desember. Dersom plassavgiften ikke er betalt innen 1. mars, går plassen tilbake til havnekomiteen.

20 Vedtekter for GVB § 10 – Fonds Av foreningens inntekt skal, hvis mulig, 1/3 avsettes på et eget fond.

21 Vedtekter for GVB § 11 – Vedtektsendringer Vedtektsendringer kan foretas av årsmøtet med 2/3 flertall av de stemmer som er tilstede på årsmøte, ref. § 3. Dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig, ref. § 3, kan forslaget tas opp i nytt ekstraordinært årsmøte. Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte må skje med minst 14 dagers varsel og med underretning om det forslag som foreligger og de vedtak som er truffet. På slikt ekstraordinært årsmøte som her er nevnt, kan vedtektsendring vedtas med 2/3 av de stemmer som er tilstede.

22 Vedtekter for GVB § 12 – Tolkningsspørsmål Fortolkningsspørsmål kan tas opp på årsmøtet som egen sak, ref. § 3 Årsmøte, samt § 4 Ekstraordinært årsmøte.

23 Vedtekter for GVB § 13 – Eksklusjon A-medlem som etter gjentatte henstillinger fra styret ikke overholder disse vedtekter eller havnereglementet, kan fratas båtplass, tale- og stemmerett samt stemmerett i velsaker for nærmere bestemt tid. B-medlem kan fratas stemmerett og/eller bortvises fra båtplass for en bestemt tid, eller ekskluderes fra foreningen. Slike vedtak som her nevnt skal fattes av årsmøtet etter forslag fra styret. Styret kan midlertidig ekskludere et medlem inntil endelig vedtak fattes av det påfølgende årsmøtet.

24 Vedtekter for GVB § 13 – Eksklusjon Forslag til ny tekst: A-medlem som etter gjentatte henstillinger fra styret ikke overholder disse vedtekter eller havnereglementet, kan fratas båtplass og stemmerett for nærmere bestemt tid. B-medlem som etter gjentatte henstillinger fra styret ikke overholder disse vedtektene eller havnereglementet, kan fratas stemmerett og/eller bortvises fra båtplass for en bestemt tid, eller ekskluderes fra foreningen. Slike vedtak som her nevnt skal fattes av årsmøtet etter forslag fra styret. Styret kan midlertidig ekskludere et medlem inntil endelig vedtak fattes av det påfølgende årsmøtet.

25 Vedtekter for GVB § 14 – Oppløsning av foreningen Oppløsning av foreningen skjer som for para. 8 Vedtektsendringer, bestemt. Forslag til ny tekst: Eventuell oppløsning av foreningen skal behandles på samme måte som vedtektsendring. Ref. § 11.

26 Havnereglementet

27 Havnereglementet §1 Båthavnen administreres av en havnekomite på 3 medlemmer + 2 varamedlemmer. Havnekomiteen velges av årsmøtet.

28 Havnereglementet §2 Bryggeavgiften betales forskuddsvis og innen 1 mars. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at båtplasser som ikke betales til denne tid, blir uten nærmere varsel inndradd av styret.

29 Havnereglementet §3 Parkering av biler er kun tillatt for medlemmer av båtforeningen. Kvittering for betalt båtplass gjelder som parkeringsbevis, legges synlig i frontruten. Ulovlig parkering anmeldes til lensmannen. Forslag til ny tekst: Parkering er kun tillatt for de som er tildelt bryggeplass og hvor bryggeavgiften er betalt. Parkering er kun tillatt for de som er tildelt bryggeplass og hvor bryggeavgiften er betalt. Kvittering for betalt bryggeavgift gjelder som parkeringsbevis, og skal legges synlig i frontruten. Ulovlig parkering vil kunne bli anmeldt til politiet. Dersom borttauing må iverksettes, gjøres dette for kjøretøyets eierens regning.

30 Havnereglementet §4 Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke tillatt å bade i havneområdet.

31 Havnereglementet §5 Henlegging av fiskeredskap og utstyr er ikke tillatt på pirer eller brygger.

32 Havnereglementet §6 Ved manøvrering i havneområdet skal det brukes sakte fart.

33 Havnereglementet §7 Enhver båteier skal sørge for forsvarlig fortøyning av sin båt. §7.1 Alt tauverk til fortøyninger skal dimensjoneres etter båtens størrelse og vekt. §7.2 Alle båter skal ha doble fortøyninger mellom båt og brygge (hanefot). §7.3 Alle båter skal ha fjæring i fortøyning mellom båt og brygge. §7.4 Alle båter skal bruke fendere på en slik måte at båten ved siden av ikke blir påført skade ved sjøgang. Alle båteiere som ikke oppfyller kravene i § 7. kan miste retten til båtplass. Forslag til ny § 7.5: Alle båter må ligge slik at de ikke er til hinder for fri ferdsel på bryggene

34 Havnereglementet §8 Alle båter på opplagsplassene må fjernes innen 1. juni.

35 Havnereglementet §9 Skade påført annen båt ved uforsvarlighet eller uforsvarlig fortøyning plikter den skadevoldende båts eier å erstatte. Båtforeningen påtar seg intet ansvar for skade påført båter i havnen, i opplag eller ved bruk av kran.

36 Havnereglementet §10 Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båtplasser skal gjennom havnekomiteen. (G.V.B. vedtekter § 9 og 11). Max båtstørrelse er inntil 26’ og 3 tonn. Styret og havnekomiteen kan i fellesskap gi dispensasjon for båter fra og med 27’ til og med 35’ og 7,5 tonn Forslag til ny tekst: Alle forandringer og disposisjoner som vedrører båtplasser skal gjennom havnekomiteen. (GVB vedtekter § 9). Dette gjelder også endring av båt som skal ligge i anlegget, da de forskjellige plassene har differensiert pris og tiltenkt forskjellige båtstørrelser. Endring av båtstørrelse/type kan medføre at man blir tildelt ny plass i anlegget.

37 Havnereglementet §11Flyttet fra paragraf 10, annet ledd: Max båtstørrelse er inntil 26’ og 3 tonn. Styret og havnekomiteen kan i fellesskap gi dispensasjon for båter fra og med 27’ til og med 35’ og 7,5 tonn Forslag til ny tekst: Max registrert båtstørrelse er inntil 8 meter og 3 tonn. En evt dispensasjon fra denne reglen kan gis av havnekomiteen og styret i fellesskap, etter innkommet søknad og innstilling fra havnekomiteen. Her vil forhold som båtens type, størrelse, vekt etc, samt kapasitet på tildelt bryggeplass kunne bli tillagt vekt.

38 Havnereglementet §12 I følge lov av 1948 om registrering av småfartøyer, skal alle motordrevne båter være registrerte og ha synlig registreringsnummer. For at havnekomiteen skal ha oversikt over båtene i havna betyr dette at navnet på båtplassinnehaver og navnet på båtens registreringskort skal være det samme. Forslag til ny tekst: På forespørsel må eierskap til båter i bryggeanlegget kunne dokumenteres.

39 Havnereglementet Forslag til ny paragraf: §13 §13 GVB har obligatorisk vaktordning på brygga fra ca. 10. juni til ca. 20. august. Vaktene fordeles mellom de som til enhver tid har tildelt båtplass. De som ikke møter til vakten til oppsatt tid må svare for straffegebyr.


Laste ned ppt "Vedtekter m/Havnereglement Gjennomgang og avstemming på årsmøtet i GVB, 10 mars 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google