Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring, Fafo Nordens Fackliga Samorganisation, København 17.1.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring, Fafo Nordens Fackliga Samorganisation, København 17.1.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring, Fafo Nordens Fackliga Samorganisation, København

2 Ofte stilte spørsmål…. Hvorfor ikke lovfestet minstelønn i Norden når nesten alle andre europeiske land har det? Kan virkelig lovfestet minstelønn torpedere den nordiske modellen? Er nordisk fagbevegelse egoistiske og usolidariske når de kjemper mot europeiske reguleringer om minstelønn? Og hvorfor har lovfestet minstelønn blitt et så viktig tema i Europa? Rapporten vil ikke gi alle svar – men skal gi kunnskapsgrunnlag i debatten

3 Ulike former for minstelønnsregulering
Lovfestet minstelønn: Fastsatt ved lov eller hjemmel i lov. Som regel én sats for alle voksne arbeidstakere i hele arbeidsmarkedet. Allmenngjort minstelønn: Utvidelse av den tariffavtalte minstelønnens dekningsområde, slik at den gjelder i en hel region, bransje og/eller yrke uavhengig av om arbeidsgiver og/eller arbeidstaker er tariffdekket. Tariffavtalt minstelønn: Forhandlet frem mellom tariffparter. Suppleres med lokale tillegg.

4 Allmenngjøring av tariffavtaler
Lovfestet minstelønn og allmenngjøring i Europa Lovfestet minstelønn Allmenngjøring av tariffavtaler Belgia Bulgaria Estland Frankrike Hellas Irland Latvia Litauen Luxembourg Nederland Polen Portugal Romania Slovakia Slovenia Spania Tjekkia Ungarn Kypros Malta Storbritannia Italia Tyskland Østerrike Island Finland Norge Danmark Sverige JA NEI Kilde: Stokke 2010 4

5 Lovfestet minstelønn – mange varianter
Hovedprinsipp: Et ufravikelig lønnsgulv, fastsatt gjennom lov eller forskrift Formål: Sikre et lønnsnivå som gir en akseptabel levestandard Hvordan fastsettes minstelønnen? Oftest av staten, etter konsultasjoner med partene I noen land gjennom forhandlinger mellom partene Automatisk indeksering Ulike modeller når det gjelder antall og type lønnssatser Oftest satser etter alder (voksne/ungdom) Håndheving: Oftest Arbeidstilsynet – og den enkelte arbeidstaker

6 Typiske argumenter for og mot lovfestet minstelønn
Argumenter MOT lovfestet minstelønn Argumenter FOR lovfestet minstelønn Myndigheter -jobbtap -lønnsdrevet inflasjon -økte kostnader -vil ikke nødvendigvis redusere fattigdom eller bidra til økt produktivitet -god omfordelingspolitkk -bremser lavlønnskonkurranse -gir styring over lønnsdannelsen -økte skatteinntekter -motvirker ”fattigdomsfella” -incentiv til å øke standarder i firmaer med lav produktivitet Fagforeninger -underminerer frie forhandlinger og kollektivavtalsystemet -svekker incentivet til å organisere seg for lavlønte -gir en felles norm for alle -tariffavtaler med lave satser kan bygge videre på det lovfestede lønnsgulvet -fremmer likestilling Arbeidsgivere -sammenpressing av lønnsstrukturen -reduserer konkurranseevnen -lønnsøkninger som ikke kompenseres av kundene -reduserer mulighetene til å bruke lønnsøkning for å stimulere produktiviteten -kan føre til nedleggelse av virksomheter -begrenser handlingsrommet for useriøse arbeidsgivere -setter en akseptabel standard, som også kan fremme god rekruttering av arbeidskraft - arbeidstakerne vil oppfatte det som rettferdig, noe som kan gjøre at de yter mer -kan føre til heving av kompetanse Kilde: Grimshaw & Rubery 2010

7

8 Lovfestet minstelønn per time (euro), 2011
Kilde: WSI-Mindestlohndatenbank

9 Lovfestet minstelønn i % av medianlønn (2009)
Kilde: OECD/ WSI 2011

10 Lovfestet minstelønn i % av gjennomsnittslønn (2009)
Kilde: OECD/ WSI 2011

11 Eksempel på land med minstelønn: Storbritannia
Lovfestet nasjonal minstelønn (NMW) innført i 1999 Bakgrunn: Synkende organisasjonsgrad og avtaledekning, økende antall lavlønte Low Pay Commission (hvor partene er representert), anbefaler justering av satsene, basert på evalueringer, utredninger og konsultasjoner 2011: NMW=6.08 GBP Virkninger: Få dokumenterte effekter på sysselsettingen Har bremset nedadgående lønnsspiral i bunnen av arbeidsmarkedet 2011: 5 % av sysselsatte ligger på minstelønnsnivå Regnet som en suksess, men uenigheter om hvor høyt/lavt minstelønnen skal være

12 Eksempel på land med minstelønn: Frankrike
Lovfestet nasjonal minstelønn (SMIC) siden 1950, nåværende ordning siden 1970 Justeres årlig etter konsumprisindeksen, kjøpekraftsforbedringen generelt, samt et mer skjønnsmessig påslag. Arbeidslivets parter konsulteres, samt en uavhengig ekspertkommisjon. 2012: SMIC=9,22 euro per time Virkninger: Høy andel som får minstelønn, sammenlignet med andre land (13 % i 2007). Redusert lønnsspredningen – men økning siden 2004 Selve ordningen er ikke omstridt; men uenighet om nivået på minstelønnen og effektene på sysselsettingen og organisasjonsgraden.

13 Eksempel på land uten minstelønn: Tyskland
Synkende avtaledekning og økning i antall lavlønte Eksisterende allmenngjøringsordning brukes lite Allmenngjøring/minstelønn basert i loven for utsendte arbeidstakere i en del bransjer Kampanjen for lovfestet minstelønn Drevet fram av ver.di, støttes av DGB Stor interesse for en europeisk ordning Inntil nylig, sterk motstand fra regjeringen Høsten 2011: CDU/Merkel ønsker lovfestet minstelønn Men uklarhet rundt omfang, nivå, prosess Antagelig vil videre avklaring ta tid

14 Hvorfor ikke lovfestet minstelønn i Norden?
Kollektivavtalene gir den minstesikringen det er behov for i de nordiske arbeidsmarkedene (?) Men, i Finland, Island og Norge brukes i tillegg allmenngjøring av tariffavtaler.. Sikrer tarifflønn også arbeidstakere i uorganiserte områder Altså et samspill mellom avtaler og lov Leverer den ”nordiske modellen” fortsatt godt nok? Eller er det behov for supplerende mekanismer?

15 Nordiske eksempler på tariffestet minstelønn /gjennomsnittslønn (Kilde: Fafo/nordiske LOer 2012)

16 Organisasjonsgraden i Norden og Europa
Har lovfestet minstelønn Har ikke lovfestet minstelønn Kilder: Stokke 2010, samt diverse kilder for de nordiske landene 2010/11

17 Endringer i organisasjonsgraden 1995-2009
Har lovfestet minstelønn Har ikke lovfestet minstelønn Kilde: Nergaard 2011

18 Organisasjonsgraden og avtaledekningen i Norden og Europa
Kilder: Stokke 2010, samt diverse kilder for de nordiske landene 2010/11 18

19 Virkningene av lovfestet minstelønn på kollektivavtalesystemet
Er lovfestet minstelønn et supplement eller erstatning for tariffavtaler? Lite forskning om virkningene på / samspillet med kollektivavtalesystemet Mest forskning på sysselsettingseffekter, lønnseffekter, produktivitet m.m. Sprikende resultater i eksisterende studier: Lovfestet minstelønn kan både fremme og hemme kollektive forhandlinger…

20 Europa 2012: Problemer: Økende forskjeller i arbeids- og levekår
Fattige arbeidstakere (working poor) Stigende arbeidsledighet Årsaker: Finans- og eurokrise Økt arbeidskraftsmobilitet Mer lavlønnskonkurranse Synkende organisasjonsgrad og tariffavtaledekning  Er lovfestet minstelønn løsningen?

21 Fattige arbeidstakere* i Norden og EU (prosent)
Kilde: Eurostat/EU-SILC *Andelen av arbeidstakere som er i fulltidsjobb, og som har en disponibel inntekt under 60% av median nasjonal disponibel inntekt (etter skatt og overføringer).

22 Fattige arbeidstakere i Norden og EU (prosent)
DK Kilde: Eurostat/EU-SILC

23 Forekomst av lavlønn % (fulltidsekvivalenter 2008, lav lønn definert som 2/3 av gjennomsnittslønn)
Kilde: Grimshaw & Rubery 2010/EU-SILC (2008)

24 Kampanjen for europeisk minstelønn
“Against a background of a common European internal market and an increasingly integrated European economy, there is an urgent need for a European minimum wage policy. The aim of such a policy would be to halt the spread of poverty-level wages as well as preventing the menace of cross-border wage dumping.” (Schulten et al (2005)Theses for a European minimum wage policy) Hvorfor? Gitt at de fleste EU-land allerede har lovfestet minstelønn? Noen har det ikke, men ønsker det: Tyskland I landene som har allerede har nasjonal lovfestet minstelønn, kan en europeisk ordning befeste/ev. styrke nasjonale ordninger Generelt press fra sosiale bevegelser om fattigdomsdempende tiltak

25 Hva foreslås? Det foreligger ikke noe formelt forslag, men følgende momenter nevnes ofte: En europeisk standard for minstelønnsnivå – for eksempel 50 % av nasjonal gjennomsnittslønn eller 60 % av medianlønn Dette kan gjennomføres gjennom lovfesting av minstelønn, allmenngjøring eller kollektivavtaler Uproblematisk? Men nordiske kollektivavtaler vil neppe kunne sikre alle arbeidstakere et minstelønnsnivå… EU sentralt kan overvåke at landene har et tilstrekkelig minstelønnsnivå

26 Hvordan kan et slikt forslag gjennomføres?
Lønnsfastsettelsen er et nasjonalt anliggende (jfr traktaten) Men; nasjonalstatene har et ansvar for å sikre grunnleggende sosiale rettigheter En mulighet, som nevnes av flere, er å bruke ”European Open Method of Coordination” (OCM) – og å forankre etableringen av en europeisk minstelønnsnorm innenfor en bredere politisk agenda.

27 Europaparlamentet, november 2011
Europa-Parlamentets beslutning af 15. november 2011 om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse (2011/2052(INI): “(46.)  mener, at den fattigdom, som rammer personer i arbejde, afspejler urimelige arbejdsvilkår, og anmoder om en skærpet indsats for at ændre dette forhold gennem lønningerne i almindelighed og mindstelønnen i særdeleshed, uanset om den styres af lovgivningen eller kollektive overenskomster, således at de sikrer en værdig levestandard;” ”(106.)  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.”  et lite skritt mot europeisk minstelønn?

28 Ønsker fagforeningene europeisk minstelønn?
Kilde: Furåker og Bengtsson (2011)

29 Den nordiske modellen – er den god nok?
Kan posisjoneringen i den europeiske debatten gjøre at man ikke tar nødvendige hjemlige grep? Økt arbeids- og tjenestemobilitet skaper utvilsomt store utfordringer i de nordiske arbeidsmarkedene.. Og hva er egentlig den nordiske modellen når det gjelder minstelønnsregulering? Jfr ulike modeller når det gjelder lov/avtale Lavlønnsproblemene i de nasjonale arbeidsmarkedene må håndteres – uavhengig av hva som skjer på europeisk nivå

30 Innspill til den nordisk/europeiske debatten
De nordiske innvendingene har blitt hørt – men blir de forstått? Pedagogisk utfordring! Hvordan komme europeisk fagbevegelse og minstelønnsforkjempere i møte? Tydeliggjøre at Norden forstår deres utfordringer Dokumentere at nordiske løsninger virker i Norden Være klar på at man ikke forventer at alle skal ha ”nordisk modell” Finnes det kompromissløsninger?

31


Laste ned ppt "Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Line Eldring, Fafo Nordens Fackliga Samorganisation, København 17.1.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google