Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye løsninger på uføresiden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye løsninger på uføresiden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye løsninger på uføresiden
NHO november 2008 Kristin Diserud Mildal, Fagdirektør Rammevilkår og næringspolitikk

2 Agenda Folketrygd og uførepensjon fra tjenestepensjon Korttidsytelser
Slik det fungerer i dag Endring i løpet av 2009 Varig uførepensjon Varig uførepensjon forslag i Pensjonsreformen (2010/2011)

3 Uførepensjon Korttidsytelse Sykemeldt Full fart på jobb

4 Uførhet – noe som angår mange
Nesten 50% av kvinnene i befolkningen vil være mottaker av en uføreytelse når de nærmer seg 67 år Tilsvarende for litt over 40% av mennene Viktig å kjenne til hva man er dekket for Kilde: NOU 2007:4

5 Premiefritak / innskuddsfritak er ikke uførepensjon
Eks: Bedriften har obligatorisk tjenestepensjon (OTP): 2% sparing over 1 G innskuddsfritak Bedriften betaler for sparing til alderspensjon og innskuddsfritak Den ansatte er frisk og rask Bedriften får refundert premie Den ansatte blir syk over 12 måneder NB! Den ansatte får ikke utbetalt uførepensjon hvis dette ikke er tegnet som egen dekning i tillegg

6 Har bedriften uførepensjon?
Seks av ti OTP-bedrifter tror at bedriftens pensjonsordning også inkluderer uførepensjon Bemerk at lovpålagt OTP kun inneholder sparing og innskuddsfritak Svært få OTP-bedrifter har tegnet supplerende risikodekninger som for eksempel uførepensjon Offentlig tjenestepensjon har uførepensjon Nesten alle ytelsespensjonsordninger har uførepensjon Og de fleste av disse har med fripoliseopptjening Svært få innskuddsordninger har uførepensjon Og de fleste av disse er uten fripoliseopptjenig *) Undersøkelse foretatt av Storebrand i 2007

7 Har bedriftene uførepensjon?
Registrert hos Storebrand Kunder med innskuddspensjon Kunder med ytelsespensjon

8 Agenda Folketrygd og uførepensjon fra tjenestepensjon Korttidsytelser
Slik det fungerer i dag Endring i løpet av 2009 Varig uførepensjon Varig uførepensjon forslag i Pensjonsreformen (2010/2011)

9 Hva skjer når en ansatt blir syk?
Kortidsytelser i dag Hva skjer når en ansatt blir syk? Ytelser fra folketrygden 1 år 0-2 år 0-3 år 1-4 år Sykepenger Rehabiliterings-penger * Attførings-penger * Tidsbegrenset uførestønad Varig uførestønad Inntil 12 mndr 100% av lønn inntil 6G Ytelse til livsopphold hvis du ikke kan arbeide pga sykdom/ skade Kortidsytelse i periode med aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevne Normalt i maks 52 uker, kan forlenges 66 % av lønn inntil 6 G Ytelse til livsopphold ved gjennomføring av yrkesrettet attføring Lengde avhengig av tiltak, hovedregel begrenset til 3 år 66 % av lønn inntil 6 G Uføreytelse som gis når det er en viss sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid senere Innvilges for perioder på 1-4 år, men kan forlenges 66% av lønn inntil 6G Gis dersom det ikke er utsikt til bedring av inntekts- og arbeidsevne * I noen tilfeller vil attføringspenger utbetales etter sykepengeperioden

10 Kortidsytelser i dag Uførepensjon fra privat tjenestepensjon – hva skjer i perioden man er på trygdens korttidsytelser?

11 Lov om foretakspensjon (LOF)
Kortidsytelser i dag Lov om foretakspensjon (LOF) Forbud mot utbetaling av uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen mens det utbetales attføringspenger fra folketrygden siden 1. januar 2001 1. januar 2008 ble loven endret slik at dette også gjelder ved utbetaling av rehabiliteringspenger fra folketrygden* Rammer ikke offentlige tjenestepensjonsordninger *) Ot. prp. nr. 32 ( )

12 Attføring / rehabilitering
Kortidsytelser i dag Attføring / rehabilitering Storebrand utbetaler uførepensjon Den ansatte mottar uførepensjon fra pensjonsordningen i rehabiliterings-perioden Ansatt på rehabilitering eller attføring I henhold til lov om foretakspensjon er det ikke lov å utbetale uførepensjon til ansatte som mottar attførings- og rehabiliteringspenger fra folketrygden. Uførepensjonen vil i stedet bli utbetalt til bedriftens premiefond i denne perioden. Bedriften kan benytte midler på premiefond til betaling av fremtidig premie for tjenestepensjonsordningen Gjelder kun privat tjenestepensjon Uførepensjon utbetales til bedriftens premiefond.

13 Konsekvenser for privat ansatte
Kortidsytelser i dag Konsekvenser for privat ansatte % av lønn Ytelser fra folketrygd og tjenestepensjon for person med lønn over 6G 100% Evt. syke-lønn fra arbeids-giver Inntektsfall ved attføring og rehabilitering (gjelder kun for privat sektor) 66% 6G Uførepensjon fra tjenestepensjon Uførepensjon fra tjenestepensjon Syke-penger Attførings- eller rehabiliteringspenger (66 % av 6G) Tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden Varig uføre-pensjon fra folketrygden År 1 2 3 4 1 G = kr pr. 1. mai Eksempel med uførepensjon i tjenestepensjon på 66%.

14 Kortidsytelser i dag Hva kunne vi gjøre… Storebrand kom i desember 2007 med alternativ løsning (driftspensjon) for bedrifter som ønsker å sikre sine ansatte Uventet stor respons I løpet av få uker fikk vi avtale med over 1400 bedrifter Bedriftene ønsket å sikre sine ansatte på den måten de opprinnelig hadde tegnet uførepensjon for å dekke Vi opplevde en stor grad av frustrasjon når endringene i regelverket gikk opp for kunder og medlemmer

15 Agenda Folketrygd og uførepensjon fra tjenestepensjon Korttidsytelser
Slik det fungerer i dag Endring i løpet av 2009 Varig uførepensjon Varig uførepensjon forslag i Pensjonsreformen (2010/2011)

16 Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr. 9 (2006-2007)
Kortidsytelser i 2009 Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr. 9 ( ) En halv million årsverk går tapt som følge av sykdom og uførhet Dette til tross for samlet bedret helsetilstand i befolkningen Regjeringens visjon – Norge et inkluderende samfunn Alle skal kunne delta i arbeidslivet etter evne Forslagene skal snu tilnærmingen til den enkelte fra begrensninger til muligheter Forslag om en ny tidsbegrenset inntektssikring i folketrygden som skal erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad Omleggingen skal bidra til å vri ressursbruken fra stønadsforvaltning til aktive tiltak og oppfølging Velferdskontrakter skal understreke sammenheng mellom rettigheter og plikter

17 Så kom høringsnotat om "Bjarnetrygden"
Kortidsytelser i 2009 Så kom høringsnotat om "Bjarnetrygden" Høringsnotat* med forslag om å Erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad med en ny midlertidig folketrygdytelse kalt arbeidsavklaringspenger Innføre rett og plikt til arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplan Arbeidsavklaringspenger skal innføres i løpet av 2009 Hovedmål Legge til rette for at flere raskere skal komme tilbake i arbeid Tydeliggjøre hvilke rettigheter og plikter brukeren har Forenkling av regelverk Mer ressursbruk på arbeidsrettet oppfølging av den enkelte og mindre på å avgjøre hvilken ytelse man har rett på Tidligere og tettere oppfølging av mottakeren Gi gode insentiver til arbeid *) Lagt frem 11. desember Høringsfrist 13. mars 2008

18 Høring om arbeidsavklaringspenger
Kortidsytelser i 2009 1 år 0-2 år 0-3 år 1-4 år Sykepenger Rehabiliterings-penger Attføring- penger Tidsbegrenset uførestønad Varig uførestønad 1 år 0-4 år Varig uførestønad Sykepenger Arbeidsavklarings-penger Arbeidsavklaringspenger innvilges for inntil fire år, men stønadsperioden kan i særlige tilfeller forlenges. 66% av lønn inntil 6G Hva med de private tjenestepensjonsordninger? Kan i dag betale uførepensjon til de som er på tidsbegrenset uførestønad, men ikke til de som er på attføring eller rehabilitering Hva skal gjelde når ytelsene slås sammen til én? Forslag om utbetaling fra private tjenestepensjoner først ved varig uførestønad

19 Forslagene i høringen manglet begrunnelse
Kortidsytelser i 2009 Forslagene i høringen manglet begrunnelse Mer attraktivt å komme tilbake på jobb? Men effekten kunne blitt det motsatte: Varig uførepensjon blir sikreste vei til økt inntekt Endringene og forslaget som var på høring ville innebåret en dramatisk svekkelse av det sosiale sikkerhetsnettet for arbeidstakere i privat sektor Høringsnotat inneholdt også forslag om at andre ytelser fra arbeidsgiver som for eksempel driftspensjon skulle føre til avkorting i trygden Departementet hadde ikke gitt noen begrunnelse for forskjellsbehandlingen Vi jobbet for et regelverk som gir private bedrifter samme muligheter til å sikre sine ansatte under langvarig sykdom som offentlig sektor

20 Kortidsytelser i 2009 Vi krysset fingrene… Høyre og Venstre fremmet et dok. 8 forslag om likebehandling av uførepensjon fra private og offentlige tjenestepensjon Høring i finanskomiteen 31. mars 2008 Etter Stortingets behandling 9. mai så saken lysere ut Finansminister Kristin Halvorsen uttalte bl.a. Jeg tror ikke det er bærekraftig på sikt å ha en slik ulikebehandling av ordninger, som har en historisk begrunnelse, og som jeg ikke finner noen god forklaring på ut fra dagens situasjon. Jeg kan garantere og bekrefte at jeg kommer til å følge opp denne problemstillingen når vi behandler den saken som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ansvar for.

21 Så kom lovforslaget for Arbeidsavklaringspenger
Lovforslag Ot.prp. nr. 4 (2008:2009) Lagt frem 10. oktober Innstilling ventes 4. desember 2008 Lovforslaget ventes tre i kraft i 2009 Arbeidsavklaringspenger skal erstatte attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad Det foreslås rett til arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan Uførepensjon fra privat tjenestepensjon kan utbetales etter 12 måneder Departementet har dermed snudd i forhold til det opprinnelige forslaget som innebar at det ikke skulle være lov til å utbetale uførepensjon under arbeidsavklaringspengeperioden. Et viktig argument i denne sammenhengen var likebehandling av ansatte i offentlig og privat sektor. Proposisjonen inneholder også et forslag til endring i foretakspensjonsloven § 6-1, slik at utbetaling av uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger kan starte 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert. Det er videre foreslått en hjemmel for å regulere nærmere detaljer i forskrift.

22 Agenda Folketrygd og uførepensjon fra tjenestepensjon Korttidsytelser
Slik det fungerer i dag Endring i løpet av 2009 Varig uførepensjon Varig uførepensjon forslag i Pensjonsreformen (2010/2011)

23 Uførepensjon fra folketrygden
Varig ufør i dag Uførepensjon fra folketrygden Ytes når det er klart at det ikke er utsikt til bedring i arbeidsevnen / inntektsevnen Full pensjon tilsvarer alderspensjon Graderes etter uføregrad fra 50% til 100%

24 Uførepensjon i privat tjenestepensjon
Varig ufør i dag Uførepensjon i privat tjenestepensjon Utbetales etter opphør av sykepenger, attføringspenger og / eller rehabiliteringspenger Utbetales mens man mottar tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon i folketrygden Følger normalt folketrygdens uføregrad, men utbetales helt ned til 20 % (25%) uførhet i folketrygden betales ned til 50 % uførhet Vanligvis samme beløp som alderspensjonen i forsikringen

25 Agenda Folketrygd og uførepensjon fra tjenestepensjon Korttidsytelser
Slik det fungerer i dag Endring i løpet av 2009 Varig uførepensjon Varig uførepensjon forslag i Pensjonsreformen (2010/2011)

26 NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre
Uførepensjon Pensjonsreformen NOU 2007:4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Uføreytelsen Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Nivået på alderspensjonen Opptjening og uttak Levealdersjustering Høringsfrist på NOU 2007:4 var den Lovforslag ventes våren 2009

27 Forslag til ny beregningsmodell for uførestønad (Folketrygden)
Ikke lenger koblet mot alderspensjon Likner korttidsytelsene Beregnes som prosentandel av tidligere inntekt (66%) Tidligere inntekt beregnes som gjennomsnittet av inntekten i de beste 3 av de siste 5 årene før uførhet Tak på inntektsgrunnlaget 6G Skattlegges som lønn Avkorting proporsjonalt for arbeidsinntekt over minstenivå Flertall foreslår fribeløp på 0,2 G Brutto minsteytelse økes for å kompensere for økt skatt Minstegrense 33,3%

28 Uførepensjon Pensjonsreformen Kompensasjonsgrad - Folketrygdens uførepensjon i dag og forslag til ny uførestønad Kompensasjonsgrad i prosent etter skatt gitt jevn inntekt og full opptjening i dagens folketrygd og med en inntektserstatningsmodell (IEM) med 66 prosent kompensasjon og med tak på 6 G der ytelsen skattlegges som lønn regler. (Fig i NOU 2007:4) Beregninger anslår at gjennomsnittlig uføreytelse vil øke med 2- 2,5 % etter skatt sammenliknet med dagens modell For den enkelte kan forskjellige effekter opptre bl.a. avhengig av inntektsgrunnlag "20 beste år" (dagens modell) kontra inntekt for tre beste av fem siste år i ny modell

29 Alderspensjon for uføre
Uførepensjon Pensjonsreformen Alderspensjon for uføre Opptjening Etter samme modell som yrkesaktive Nedgang i inntekt ved overgang til alderspensjon (tilsvarende som for yrkesaktive, men omfang av reduksjonen ikke tatt stilling til) To aktuelle modeller for alderspensjon til uføre (Modellene skal i utgangspunktet gi samme nivå over tid) Inntil videre omfattes uføre av levealdersjustering på samme måte som yrkesaktive Modell 62 (flertall) Uføre går over på alderspensjon når de fyller 62 år Får et eget uføretillegg til alderspensjonen Uføretillegget skal kompensere for tidlig uttak Modell 67 Uføre går over på alderspensjon når de fyller 67 år Opptjeningen av pensjonsrettigheter stopper ved fylte 62 år

30 Forslag til overgangsløsning for ny uførestønad
Uførepensjon Pensjonsreformen Forslag til overgangsløsning for ny uførestønad Eksisterende uførepensjonister Nye uføre Født 1950 eller før Dagens uførepensjon Født 1951 eller senere Konvertering til ny ytelse Ny uførestønad

31 Fremtidens uførepensjon i privat tjenestepensjon – hva med den?
Pensjonsreformen Fremtidens uførepensjon i privat tjenestepensjon – hva med den? Banklovkommisjonen antas få mandat for arbeid med tjenestepensjonsregelverket først våren 2009 Naturlig å anta det vil bli endringer i ytelsesplanene Siden folketrygdens uførestønad er foreslått beregnet etter ny modell, og ikke lenger vil være lik alderspensjon Siden skatteregelverket for folketrygdens uførestønad er foreslått endret Det må komme regler for når man går fra ufør til å bli alderspensjonist m.v.

32 Uførepensjon uten fripoliseopptjening
Pensjonsreformen Uførepensjon uten fripoliseopptjening Denne saken er ikke direkte linket mot Pensjonsreformen, men… Stadig flere kunder med innskuddspensjon har valgt å kjøpe uførepensjon uten fripoliseopptjening Dette kan medføre avkorting ved skifte av jobb sent i livet FNH har tatt dette opp med Finansdepartementet i brev av 6. november 2006 etter henvendelse fra NHO Det må være mulig å sikre at de personene som ikke har fripoliser likevel får fullverdige risikodekninger, samtidig som de som har slike fripoliser ikke får dobbelt dekning

33 Offentlig tjenestepensjon
Nedsatt utvalg som ledes av statsråd Dag Terje Andersen etter modell av AFP-prosessen i privat sektor Frist 28. februar 2008 Skal legge grunnlag for forhandlinger om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i lønnsoppgjøret våren 2009 Skal også vurdere særaldersgrensene

34 Oppsummering Korttidsytelser endringer i 2009 (lovforslag) Uførestønad
Arbeidsavklaringspenger avløser trygdens tre korttidsytelser: attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad 66% av lønn inntil 6G Uførepensjon fra privat tjenestepensjon kan utbetales etter 12 mnd Uførestønad Forslag i NOU 2007:4 (Lovforslag ventes våren 2009) Uførestønad (uførepensjon) fra trygden vil ikke lenger være lik alderspensjon, men likne korttidsytelsene 66% av lønn inntil 6G. Skattes som lønn Behov for å tilpasse uførepensjonsytelsene fra privat tjenestepensjon Arbeidet med lovverk for tjenestepensjon antas startet våren 2009

35 Storebrand skal være Nordens fremste og
mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og forsikring


Laste ned ppt "Nye løsninger på uføresiden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google