Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

QP100Ex April 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "QP100Ex April 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 QP100Ex April 2012

2 Agenda Introduksjon/bakgrunn QP100Ex - produktgjennomgang
Dosimetri vs. overvåking av personlig lydeksponering Erfaringer Oppsummering

3 Introduksjon/ bakgrunn

4 Hvem er vi? Nacre AS ble etablert som en knoppskytningsbedrift fra SINTEF i 2000. 50% av R&D avdelingen er tidligere SINTEF ansatte eller forskere. Pågående forskningsprosjekt i samarbeid med Statoil og SINTEF. Nacre ble solgt til Sperian Protection i 2007. Sperian ble solgt til Honeywell (~ ansatte) i 2010, som nå er verdens største leverandør av verneutstyr.

5 Bakgrunn QUIETPRO ble lansert i 2005 for det militære markedet – ca enheter solgt globalt. Rettet fokus mot industrimarkedet for ca 3 år siden. QP100Ex er utviklet i samarbeid med Statoil. QUIETPRO Industrial (QPi) brukes per i dag på samtlige av Statoils installasjoner i Nordsjøen. QP100Ex er en videreutvikling av QPi og tilpasset olje- og gassmarkedet.

6 Utfordringene i dag Kompromisser på beskyttelse for å få oversikt over sine omgivelser, og kommunisere med sine kollegaer Selv om de bruker hørselsvern er de ikke sikret optimal beskyttelse pga stor fare for lekkasje (briller, hjelm etc). Selv om det er påbudt med dobbelt hørselsvern har man ingen garanti for at dette blir overholdt.

7 Hvilket øre er beskyttet?
0 dB <5 dB 33 dB Teknikk viktig. Når proppen sitter korrekt blir brukeren blokkert fra sine omgivelser, kan da være utsatt for farer fra kjøretøy etc. Midterste bilde er realiteten. Bevisstgjøring rundt beskyttelsesgrad ved korrekt og feil bruk av hørselsvern.

8 Desibelskala 83 dB 86 dB 89 dB 92 dB
Desibelskalaen er en logaritmisk skala, ikke lineær: Om lydenergien fordobles 83 dB øker lydnivået kun med 3 dB 86 dB Små økninger i desibelnivå 89 dB representerer enorme økninger i støynivå og fare 92 dB Stereoeksempel. Subjektiv følelse ikke i samsvar med faktisk lydeksponering. Lydenergi og dermed like utsatt om man hører på musikk som støy under sandblåsing.

9 Støybetinget hørselstap
Støybetinget hørselstap er den mest vanlige permanente og forebyggende industriskaden i verden ~ Verdens Helseorganisasjon The extent of the problem is shown in this statistic: The World Health Organization reported a few years ago that noise-induced hearing loss is the most common permanent and preventable occupational injury in the world.

10 QP100Ex Produktgjennomgang

11 QP100Ex QP100Ex er et Ex sertifisert hørselsvern og kommunikasjonsutstyr med talestyrt menysystem og integrert funksjon for måling av personlig støyeksponering.

12 Fordeler Varsler dersom ikke tilstrekkelig beskyttelse ved oppstart er oppnådd. Sikrer situasjonsbevissthet og kommunikasjon i støyfulle omgivelser. Sørger for kontinuerlig overvåking av personlig lydeksponering og varsler bruker når maksimal forsvarlige eksponering er oppnådd. ’I-øret løsning’ kommer ikke i konflikt med briller, hjelm, vernemasker og annen bekledning.

13 Funksjonen Prinsippet
Lyd fanges opp av mikrofonene og signalbehandles av elektronikken. Kontrollenheten optimaliserer lydkildene og sender disse til høyttaleren. Ytre mikrofon: Tar opp omgivelseslyd som presenteres under skadelig nivå i øret ved hjelp av elektronikken. Indre mikrofon: Tar opp stemmen fra brukeren gjennom vevet i halsen via trommehinnen. Stemmen signalbehandles og sendes ut via radio. Høyttaler: Presenterer øret for en optimal blanding av omgivelseslyder og radiokommunikasjon under skadelig nivå. Benyttes også for behandling av motlyd.

14 Beskyttelse Støybeskyttelsen starter automatisk når lydnivå forbigår 85 dBA. I stille omgivelser oppleves det som å gå uten hørselvern. Impulslyd dempes til et ikke-skadelig nivå så raskt at man kan høre ekkoet etter et smell. Forsikrer derved situasjonsbevissthet. Integrert observasjon av personlig støyeksponering sørger for at bruker automatisk får beskjed når daglig dose er oppnådd. Level Level Time

15 Et enkelt prinsipp – Avansert elektronikk
Støydempning: Ubeskyttet øre (rød) Passiv støydempning (gul) Passiv og aktiv støydempning/ motlyd (grønn)

16 QP100Ex Lader konnektor Kun Li-Ion batteri PTT knapp Meny
Entre menysystem Kjøre igjennom menysystemet Volum knapper Port 1 (èn kanal) 12 pins Headsett port 16 pins Begrensede tilpasningsmuligheter grunnet ATEX krav. Kun bruk EX sertifiserte radioer til QP100Ex! Kan tilpasses èn radio ad gangen. Confirm/Bekreft Av/På Meny funksjon

17 QP100Ex LED Indikatorlys Gul blinkende: Dobbel Grønn blinkende:
Pågående tettekontroll Dobbel Grønn blinkende: Aktivitet fullført Bekrefter menyvalg Rød blinkende: Tettekontroll feilet Overgått tillatt lydeksponeringsnivå Kontinuerlig rød: Veldig lavt batteri Automatisk avslåing Hardware feil LED lysene blinker kontinuerlig (farge avhenger av dosenivå) ved bruk. LED – Light Emiting Diodes

18 QUIETPRO Headset

19 Automatisk radiotilpasning
Automatisk tilpasning til radioparameter Databrikke plassert inne i kabelen med all nødvendig informasjon Lagrer parameter informasjon for inntil 7 forskjellige relevante radiosystemer Ny radio krever kun ny radiokabel og ingen endring av kontrollenheten. Kontroll enhet kan tilpasses inntil 7 ulike radioer så lenge de har samme type konnektor. Radioparameter setting lagres automatisk i kontroll enheten ved tilkobling av en spesifikk radio og memoreres deretter ved endring til en annen type radio. Bruker må da manuelt endre til korrekt radio i menysystemet.

20 Overvåking av personlig
Dosimetri vs. Overvåking av personlig lydeksponering

21 Hva er dose? Hva er dose (med utgangspunkt i europeisk norm)?
Representerer et samlet energimål, LEq = Lydeffekt x tid Den samlede energien en er utsatt for over tid. Enten man jobbe i 8 eller 12 timer er det det samme effektmål som gjelder (i EU). 85dBA/8h 83dBA/12h (Statoil har valgt å operere med 80dBA/12h som maks dose) 3dBA økning = en dobling i energi  halvering av tiden Når man har nådd sin dagsdose skal man ha en ordentlig god hvileperiode (8t >?) før neste dag i støy.

22 Tradisjonell dosimetri
Hvordan måles dose konvensjonelt? Man måler omgivelseslyden Man estimerer beskyttelsesgraden (på klokkene, øreproppene osv) Og kalkulerer en teoretisk oppnådd dose

23 Tradisjonell dosimetri testing
I praksis utføres forebyggende aktiviteter ETTER at hørselsskaden har oppstått. Registreringen av hørselsnedsettelse en dokumentasjon på en hørselsskade etter den har oppstått. Hvor lang tid tar det før en ansatt med hørselsskade får ytterligere trening? “Best case scenario” pr “Hearing Conservation Amendment” • Audiometric test • Retest • Notification Months

24 Hvordan måles lydeksponering med QUIETPRO?
Man måler direkte det lydtrykket som øret eksponeres for Ingen usikkerhet i estimering av beskyttelsesgraden Patentsøkt metode (det «glidende vindu»)

25 LED indikatorer - tiltak
Potensielle tiltak ved Rød Blinkende LED lys eller talestyrt alarm. Fjerne seg fra støyfullt miljø og utføre arbeid i stille omgivelser. Rapportere hendelsen til overordnede. Dose < 50% 50% < Dose < 95% 95% < Dose (talestyrt beskjed) Kan tilpasse grensenivå til kundens behov/krav. Kan også få oversikt over dosenivå ved manuell kontroll i menysystemet. Dose overgått 100%: Stemmebeskjed x 2 Ringende tone – bekreftelse nødvendig.

26 PSEM (Personal Sound Exposure Monitoring)
Å dele eller ikke dele ………..? Når QUIETPRO er personlig: System brukes kun av samme person. QUIETPRO summerer lydeksponering i løpet av de foregående 16 timene (”glidende vindu”). Data nedlastning er ikke nødvendig. Daglig manuell ”restart” er ikke nødvendig. Kontrollenhet kan slås av uten at dette påvirker PSEM. Når QUIETPRO deles mellom flere personer: PSEM må ”restartes” i starten av et nytt skift for å unngå at siste brukers lydeksponering videreføres til neste bruker. Hold deg unna min! Det er fint å dele!

27 Felt data - eksempel Blå: Lyd i ørekanal Rød: omgivelses-lyd
Arbeider på helikopterdekk på oljeplattform Blå: Lyd i ørekanal Rød: omgivelses-lyd

28 Felt data - eksempel 5dB forsterkning Blå: Støy i ørekanal
Rød: Omgivelses-lyd 5dB forsterkning Pga økt volum på omgivelseslyd

29 Felt data - eksempel Innkommende radio Blå: Støy i ørekanal
Rød: Omgivelses-lyd Ofte skrur man opp radio dB for å oppnå klart talesignal i høyt støynivå. Dermed kan innkommende radiokommunikasjon ofte være grunnen til at dosenivå øker raskt i løpet av et arbeidsskift. Bevisstgjøring ved valg av radiovolum, samt godt innsett av skumpropp kan minske påvirkningen av radiokommunikasjon på dosenivå.

30 Felt data - eksempel ≈15dB Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses-lyd
Økt radiovolum på ca 15 dB.

31 Felt data - eksempel ≈ 30dB Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses-lyd
Dempningsgraden er 30 dB.

32 Felt data - eksempel ≈ 80dBA Blå: Støy i ørekanal Rød: Omgivelses-lyd
Støynivået er i snitt 80 dBA.

33 Felt data - eksempel Blå: Støy i ørekanal Svart: Akkumulert støydose
Raskt økende dosenivå mye grunnet innkommende radiokommunikasjon. Ville fått en flatere kurve ved lavere volum på innkommende radiokommunikasjon.

34 ERFARINGER

35 Erfaringer Pågående forskningsprosjekt med Statoil hvor 100 enheter blir testet på to pilotplattformer. Utført tester på ulike installasjoner i Nordsjøen, både på helidekk, i maskinrom og kompressorområder – pilotutgave. Positive erfaringer samt nyttige tilbakemeldinger om ønskede tilpasninger/videreutvikling.

36 Tilbakemeldinger/erfaringer
Utrolig god støydemping Brukervennlig menysystem Bruker får et personlig forhold til sin egen beskyttelse – trygg på at hørselen blir ivaretatt Ledelsen får tilgang på et verktøy de aldri har hatt tidligere – gir mange nye muligheter Egentrening og motivasjon gir best utnyttelse av produktet – opplæring viktig

37 Kommende tilpasninger
Kontinuerlig tilbakemeldinger fra kunder påvirker videre optimalisering av produktet Spesialtilpasning til helidekk System for organisering av kabler Dataprogram for nedlastning av dosedata Flere versjoner av QP100

38 OPPSUMMERING

39 Utfordringene Støypåført hørselstap er den mest utbredte yrkesskaden i Europa. Klokker resulterer ofte i lekkasje ved bruk av annet verneutstyr (briller, hjelm, maske) Radiokommunikasjon medvirkende årsak til hørselsskader. Lite forståelse rundt konsekvensene ved feil bruk av hørselsvern. Ingen kontroll på hvor mye støy arbeidere blir utsatt for – tiltak iverksatt etter hørselsskade har oppstått.

40 QP100Ex QP100Ex sikrer minimum 20 dB demping ved godkjent automatisk tettekontroll. QP100Ex gir klar og tydelig kommunikasjon i ulike typer støymiljø. QP100Ex sørger for at bruker alltid beholder kontakten med sine omgivelser, og dermed er mindre utsatt for fare. Opplæring i korrekt bruk av QP100Ex er essensielt for å oppnå optimal beskyttelse og lydkvalitet – best utnyttelse av produktet.

41 QP100Ex Sørger for kontinuerlig overvåking av hver brukers lydeksponering og lagrer dosedata for inntil 16 dg. Umiddelbar varsling når brukeren nærmer seg maks dose, samt påminnelse ved overgått dose. Gir mulighet for å sette i gang umiddelbare effektive tiltak for å unngå hørselsskade.

42 Helt til slutt… Hørseltap pga støyeksponering er 100% permanent, men også 100% forebyggende ved proaktive tiltak Ta vare på hørselen din - du er avhengig av den!


Laste ned ppt "QP100Ex April 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google