Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IF YOU SEE ANYTHING STRANGE AND UNUSUAL, JUST ENJOY IT WHILE YOU CAN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IF YOU SEE ANYTHING STRANGE AND UNUSUAL, JUST ENJOY IT WHILE YOU CAN."— Utskrift av presentasjonen:

1 IF YOU SEE ANYTHING STRANGE AND UNUSUAL, JUST ENJOY IT WHILE YOU CAN

2 Hilde Nicolaisen hildenico@riorg.no Mobil: 91720055 www.riorg.no

3 Hva er cannabis og hvordan virker det?

4 CANNABIS/HASJ Cannabis inneholder ca. 420 forskjellige kjemiske stoffer og ca av dem påvirker psyken (Lundqvist 2000) De stoffene som er unike for planten kalles cannabinoider og det er ca. 60 slike stoffer (Hall et al. 2001) THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er det stoffet som gir den sterkeste virkningen (rusvirkning)

5 Cannabis biologiske virkning på hjernen
Forekomsten av cannabis/anandamid reseptorer i hjernen

6 Cannabis biologiske virkning på hjernen
Serotonin Dopamin Glutamat Endorfin Noradrenalin

7 ← ←Nervetråd ←Signalsubstans ←Reseptor ←Synapser
Signaloverføringer i hjernen NERVECELLENES SIGNALSYSTEM Det finnes ca 700 milliarder nerveceller i hjernen. Nervesignalene sendes ved at det utskilles signalsubstans, f.eks. endorfin, dopamin osv, fra en synapse til en reseptor. Nervecelle Synapser→ ←Cellekjerne ←Nervetråd ←Signalsubstans ←Reseptor ←Synapser

8 Cannabis biologiske virkning på hjernen
Belønningssystemet i hjernen Dopaminøkning Alle avhengighets skapende stoffer aktiviserer belønningssystemet i hjernen. D.v.s de øker utskillelsen av dopamin til Nucleus Accumbens. Det gjør også naturlige stimuli som mat, sex og fysisk aktivitet.

9 Belønningssystemet ved matinntak og kokaininntak

10 Signalstoffene som forstyrres av hasjrøyking
DOPAMIN er en av de viktigste signalstoffene i det sentrale nervsystemet der det blant annet regulerer muskelbevegelser, våkenhet, glede, entusiasme og kreativitet. Gir økt følelse av glede og velvære Stoffet hjelper oss også å avgjøre hva slags informasjon som er relevant eller ikke. Nyere forskning har påvist at høyt dopaminnivå er forbundet med paranormale tanker og hallusinasjoner Shizofrene bl.a har forhøyet nivå av dopamin

11 Signalstoffene ENDORFIN
Kroppens eget ”morfin”, lindrer smerte og påvirker vår vilje til å sove, spise og drikke. Frigis bl.a. ved stress, trening, når vi er forelsket og ved akupunktur. Til forskjell fra andre signalsubstanser kan det finnes i blodet i flere timer. Binder seg til samme reseptorene som morfin, heroin og andre opiater. NORADRENALIN Aktiveres ved stress situasjoner og fører til økt puls, blodtrykk og respirasjon. Pupillene blir større og forbruket av energi påvirkes. Gjør oss i stand til å flykte eller sloss i farlige situasjoner.

12 Signalstoffene GLUTAMAT Hjernens viktigste stimulerende signalstoff.
Er viktig i forhold til innlæring og hukommelse For mye og for lite av det er skadelig for hjernen. Har en viktig funksjon i forbindelse med ”russug”. GABA Generell demping av alle hjernens aktiviteter Økt reaksjonstid og redusert konsentrasjonsevne Redusert grovmotorisk og finmotorisk førlighet Redusert innlærings- og minnekapasitet

13 Signalstoffene SEROTONIN
Har evne til å stimulere humøret i positiv retning. Frigjøres bl.a. ved glede, lidenskap og seksuell lyst. Ved nedsatt evne til å produsere serotonin kan man bli depressiv, få søvnproblemer og lav energi

14 + Kroppens eget cannabis-stoff
Anandamid - av sanskrit- ananda betyr lykketilstand Har betydning for ”lykkerustilstander” vi opplever Har også bl.a. betydning for smerte, depresjon, appetitt, hukommelse og fruktbarhet Blir ”utkonkurrert” når man røyker hasj Finnes også i små mengder i kakaobønner/sjokolade +

15 Anandamid Kroppens eget ”cannabinoid” som fester seg til ”cannabis”-reseptorene Funksjonene til anandamid er bl.a å gjøre oss i stand til å glemme ubetydelige detaljer og andre inntrykk vi samler opp (og ikke trenger å huske) Har betydning for hemming av bevegelse Ansvarlig for subjektiv persepsjon (sansning/bevissthet) Forsvar mot psykisk sykdom Forskjellen på anandamid og cannabinoid er bl.a at anandamid er mye mer ustabilt og virker kun i kort tid, mens cannabinoidene virker i ukevis

16

17 THC har en rekke relativt spesifikke virkninger
I nervesystemet: rus, eufori forsterkede sanseinntrykk Sedasjon (beroligende virkning) Kognitive (tankemessige) funksjoner reduseres Psykomotoriske ferdigheter reduseres Smertelindring Kvalmedempende Avhengighet, toleranse, abstinens Også påvirkning på andre organsystemer: Hjerte/kretsløp Lunge/luftveier Øye Immunsystemet Hormonelle systemer

18 AKUTTE SKADEVIRKNINGER
Umiddelbare, kortvarige endringer I WHOs rapport blir de akutte effektene av høye doser beskrevet som; persepsjonsforandringer, depersonalisering, panikk, manglende tidsfølelse, angst, forvirring og nervøsitet (WHO1997). Cannabisutløst delirium Cannabispsykose

19 AKUTTE SKADEVIRKNINGER, forts.
Kognitive skadevirkninger forverret kortidsminne oppmerksomhetssvikt svekket innlæringsevne manglende assosiasjonsevner Svekket reaksjonsevne og koordinasjon tankeflukt og mange assosiasjoner uten ”mål og mening”. Man blir aktiv i tankene men innadvendt De akutte virkningene av cannabis vil ikke vedvare over tid, de aller fleste vil gi seg når cannabispåvirkningen opphører

20 Kroniske skadevirkninger
Oppstår når cannabis er brukt jevnlig over tid THC lagres i fettvevet i kroppen og hjernen da det er et fettløselig stoff. Det skilles ut langsomt, det kan gå mer enn 6 uker før alt er utskilt. Når man røyker oftere enn hver 6. uke vil det derfor bygge seg opp et lager av THC i fettvevet. Mange av de akutte skadevirkningene vil også kunne oppstå hos kroniske brukere, særlig ved inntak av større mengder

21 Kognitive skadevirkninger/endringer
(Lundqvist, Almqvist & Wiksell, 1995) 1. Språklig evne Man blir dårligere til å finne ord på det man vil beskrive, og forstår dårligere hva andre mener. Man mister gradvis evnen til abstrakt problemløsning og dette fører til at man får en mer konkret tankemåte 2. Evnen til å dra riktige konklusjoner Man mister evnen til kritisk å vurdere det man sier og gjør, reflektere over feil og å følge logiske resonnementer. 3. Fleksibilitet i tankene Man blir ensidig, får konsentrasjonsvansker, nyanserer sjelden sine meninger og lytter sjeldnere til andre 4. Hukommelse Kortidshukommelsen svekkes, dette fører til at man glemmer avtaler, mister tråden i samtaler og får problemer med å vurdere tiden.

22 5. Evne til helhetstenkning Dette er et resultat av blant annet svekket kortidsminne, og at man blir dårligere til å sortere og nyansere informasjon 6. Evne til å orientere seg i ”rommet” Man mister interesse for omgivelsene og mellommenneskelige relasjoner. Planlegger ikke, og mister evnen til å lage rutiner. 7. Gestaltminne Man får vansker med å kjenne igjen mønstre, problemer med å huske relasjonene mennesker imellom og problemer med å huske rutiner og hvordan man skal oppføre seg (Lundqvist 1999). Disse forandringene kaller Lundqvist for hasjfeller, og den kroniske hasjrøykeren havner i et psykisk fengsel uten å være seg bevisst dette.

23 Den kroniske rusen blir etter hvert en ”normaltilstand” og er ofte preget av at du er sløv, treg , passiv og ureflektert Hver gang man røyker føler man at man får et ”energitilskudd” og kjenner seg normal igjen Hasjen vil påvirke din evne til å tenke, og dette vil påvirke din atferd slik at du etter hvert danner en ny identitet. Dette ”hasjmønsteret” kjennetegnes av at du filtrerer bort de negative sidene ved hasj og at du vanskelig forandrer mening om ting (det blir for ”slitsomt” å ta til seg ny kunnskap)

24 Psykiske skadevirkninger/endringer hos kroniske brukere
Langvarig bruk av cannabis er forbundet med en rekke psykiske lidelser, bl.a.; Angst, depresjoner Psykoser Schizofreni Paranoia Avhengighet ”Forflating” av følelseslivet (uten glede) Kognitive endringer

25 Manualen/Selvhjelpsheftet er inndelt i faser; Forberedelse Strategier
Abstinenser Beslutning/ Endring Forebygging av tilbakefall Behandlingen er inndelt i faser, alt etter hvor den det gjelder befinner seg. Hvor lang tid man bruker på hver fase er individuellt, og noen ganger er det nødvendig å gå tilbake å jobbe bedre med f.eks forberedelsene og strategiene.

26 Å forberede seg Det første vi snakker om er fakta om cannabis og cannabisavhengighet. Det er forbausende mange som har mangelfulle kunnskaper. De har en masse myter og ferdigsydde meninger som ikke stemmer helt med virkeligheten…Hvor mye kunnskap den enkelte har varierer veldig Neste skritt er å identifisere høyrisikosituasjoner og interne (følelser) og eksterne triggere som f.eks å få utbetaling eller å bli tilbudt hasj Det handler om å være forberedt når disse situasjonene oppstår for å bedre takle hasjsuget Her sjekker deltagerne svarene de ga på Situsjonsbetinget Selvtillits skjema for å finne sine egne høyrisikosituasjoner I denne fasen ser vi også på positive og negative sider av det å røyke hasj. Hver enkelt skriver ned sine egne positive og negative ting og kommer på denne måten fram til en Beslutingsbalanse Dette gir også en pekepinn på hvilke områder man evt. må styrke motivasjonen Til sist går vi gjennom fordeler og ulemeper den enkelte ser ved det å endre sitt hasjmønster/ slutte å røyke hasj

27 Strategier for endring
Viktige ting i denne fasen er VÆR FORBEREDT og PLANLEGG FREMOVER, derav reisebeskrivelsen…. Det handler om å finne sine egne strategier, ikke alle er like.. Vi ser tilbake på hvilke positive ting den enkelte har skrevet ned, f.eks hvis hasjen hjelper til med å håndtere stress, må man utvikle nye strategier for stresshåndtering. Eksempler på strategier; -distrahering og utsettelse, planlegg fremover, hva du vil gjøre i stedet for å røyke, Minn deg selv på HVORFOR du vil slutte, Minn deg selv på fordelen ved ikke å røyke Gjør hyggelige ting som ikke involverer hasj, spør slektninger og venner om hjelp, Unngå høyrisikosituasjoner og høyrisikomennesker! Øv på å håndtere sug, tilbring tid sammen med folk som ikke røyker hasj osv osv Takle høyrisikosituasjoner, unngå dem, spesielt den første tiden, dette krever gjerne litt planlegging Identifisere og planlegge hvordan takle uunngåelige høyrisikosituasjoner for på denne måten å handle mer effektivt når de oppstår, viktig med en strategi i ”bakhånd” der du har muligheten til å planlegge I denne fasen skriver den enkelte også sin egen personlige kriseplan; EKS. Fjerne seg fra situasjonen, Utsette avgjørelsen om å røyke i 15 min., Endre på tankemønster( Trenger jeg virkelig å røyke nå?) Ringe nød nummerene mine osv. En annen strategi å tenke gjennom er hvordan man skal takle sug. Her tar vi opp hva sug egentlig er, og hvorfor det oppstår, og innfører begrepet ”sugsurfing” s.23 Et annet begrep i denne fasen er TIB Tilsynelatende irrelevante beslutninger! Dette er automatiske tanker eller handlinger som fører til at man er i den sitasjonen at man røyker hasj, uten egentlig å ha bestemt seg for det eller planlagt det. Eksempel. Bestemte handlinger eller følelser som fører deg til en høyrisikosituasjon der det er umulig å motstå, som å være sammen med bestemte mennesker, kjedsomhet, stress, forberede seg i tankene… (risikotanker) s. 24 Å være oppmerksom på disse tilsynelatende irrelevante beslutningene vil hjelpe til med å redusere fristelser før de oppstår Endring er som en reise. Det krever forberedelser, og jo bedre du forbereder deg desto større er sjansen for at du når din destinasjon.

28 Abstinenser Her beskriver vi de mest kjente abstinenssymptomene, både de fysiske og de psykiske. Jobber med å bli bevisst hvilke symptomer som vil oppstå og hvordan man kan takle dem. Abstinensen vil forandre seg over tid og de fleste og verste vil opphøre etter ca. 10 dager iflge Lunqvist. Dette er en sannhet med modifikasjoner har jeg innsett etter hvert , for noen kan det ta tid før de merker abstinensene, THC nivået må bli tilstrekelig lavt virker det som. (Eks) Det tar tid før THC forsvinner fra fettvevet, og så lenge det er tilstede vil det påvirke (aktive metabolitter) Det kan ta opptil to, noen ganger flere måneder hvis man har røyka mye, og for eksempel også har problemer med hepatitt osv.. Det mange forteller er at når de er helt rene opplever de en slags psykisk oppvåkning eller psykisk overfølsomhet (drømmer etc) og dette kan være skremmende for mange. Men om man snakker om dette først så er man klar over hva det er når det kommer og ikke fullt så skremmende lengre De aller fleste strever med abstinensene sine, og mange er overrasket over hvor mye lettere det er å takle de når de har identifisert dem og vet hva det kommer av: JA til kunnskap!!!

29 Tid for endring! Bestemme hvilken endringsmetode man vil bruke, trappe ned etc eller kutte tvert, Jeg f.eks røkte til jeg ble skikkelig kvalm siste gang, slik hadde jeg et siste dårlig minne å hente fram når jeg opplevde sug… Forberede seg mentalt, det kan være viktig for noen å minimere stress og ansvar den første tiden, mens det for andre vil være motsatt Være oppmerksom på rasjonaliserinf, f.eks ”bare en siste gang…”, ”det er så travelt i dag” eller ”jeg har det ikke så bra akkurat nå…” Identifisere sine egne forsøk på rasjonalisering, og stoppe tankene før de utvikler seg. Kortslutte selvløgnen… Separasjonsangst er også et tema nå. Vi snakker om tidliger forsøk, og hvordan det har vært Det er også viktig å se tilbake på evt fremgang, og evt feil man har gjort for å utvikle nye strategier underveis Hefet har også et selvobservasjonsskjema som hver enkelt fyller ut, men beslutningsdato, totale antall røykfrie dager, mengde hasj, mulige problemsituasjoner osv. Man belønner seg selv når man har vært flink, tenker ut belønninger på forhånd for ikke å falle i den fellen å belønne seg med en hasjrøyk…. I grupper kan f.eks deltagerne bestemme seg for felles belønninger

30 Forebygging av tilbakefall
Vi snakker om ting som er mulige å gjøre når man har blitt nykter som ikke var mulige før, lager en liste over ting man har lyst til å gjøre som ”nykterist” Snakker om sprekker, hvordan takle dem og tenke omkring dem. Forskjellige typer sprekk, planlagt eller utilsiktet Hver deltager skriver ned sin egen personlige kriseplan, og en fin setning å ha i bakhodet ved evt sprekk er HUSK! Denne sprekken er bare en midlertidig omkjøring på din vei mot endring! Jeg har også klienter som bare har vært i denne fasen, d.v.s de tar kontakt med meg fordi de hat sluttet med hasj, og har problemer med abstinenser og trenger noen å snakke med for å klargjøre og styrke motivasjonen for å unngå sprekker

31 Hva skjer når man slutter å røyke hasj?
Siden THC lagres i fettvevet kan det ta lang tid før alt er skilt ut av kroppen; 6-12 uker. Noen ganger lengre, opptil fire måneder… Abstinens/avvenningsperioden deles inn i tre faser; 1.Første fase som er fysiske abstinenser varer i ca dager og har følgende symptomer (varierer fra person til person) Svetting, muskelverk, hodepine, forkjølelse, magetrøbbel, søvnproblemer, irritasjon/frustrasjon og økt drømmeaktivitet I denne fasen kan akupunktur være til stor hjelp, men det er også viktig å vite at dette ikke varer lenge før det blir bedre…

32 2.Andre fase varer til ca. 3-6 uker etter siste hasjpipe og består av psykiske symptomer; masse skiftende følelser hele tiden, intensiv drømmeaktivitet, økt følsomhet (gråter lett) ,tankene klarner opp. Ting man har ”glemt” dukker opp å må bearbeides. Denne fasen kan være tung å komme gjennom og mange opplever tilbakefall i denne fasen. Viktig å være forberedt og ha klare strategier for å takle de fremvoksende følelsene. Hjelp og støtte i denne fasen er viktig.

33 3. Siste fase handler om å finne tilbake til din gamle/nye identitet som rusfri. Fokus på framtida og hvordan man skal holde seg rusfri.   I denne fasen er det normalt å føle en viss grad av sosial angst. Noen har problemer med å skaffe seg et ”nykternt” nettverk. Det er nå man for alvor kan fokusere på fremtiden, hva man vil og ønsker for seg selv.

34 Postakutte abstinenser (sen-abstinenser)
-Oppstår etter ca 3 måneder, og kan gjenta seg med 3 måneders mellomrom og ved overgangsfaser (nye faser) i livet Symptomer; -Konsentrasjonsvansker -Hukommelseproblemer (kortidsminne) -Søvnforstyrrelser -Følelsesmessige over og underreaksjoner -Koordinasjonsproblemer -Stressømfinlighet Celleutskifting i kroppen hver 3 måned Konsentrasjon; tenker ikke klart, hjerne nekter å adlyde Hukommelsen; ting oppfattes og forstås, men er glemt i neste øyeblikk Søvn; innsovningsproblemer, urolig søvn, mareritt, nattesvette Følelser; sinne, irritasjon, nedsemthet, depresjon Koordinasjon; balanse, øyne og hender vil ikke samarbeide, trege reflekser Stress; problemer å skille mellom følelser og stress

35 Cannabisprosjektet NADA
Cannabisprosjektet NDARC s behandlingsmanual er basert på en kontrollert studie om kognitiv behandling av cannabisavhengighet. Behandlingens innhold består av en kombinasjon av faktaundervisning om hasjens virkning og skadevirkninger, motiverende intervju og kognitiv adferdsterapi. Jeg legger vekt på å holde meg oppdatert i forhold til cannabis og skadevirkninger. NADA

36 Basert på erfaringer og faktakunnskaper
Prosjektet har vært et samarbeid mellom Tromsø kommune ved Rus og Psykiatritjenesten og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Prosjektleder Hilde Nicolaisen, tidligere rusmisbruker og sykepleier med videreutdanning i rusproblematikk Basert på erfaringer og faktakunnskaper RIO søkte i samarbeid med Rus og Psykiatritjenesten i kommunen om midler fra Sh Dir for å starte et prosjekt som vi kalte Cannabisprosjektet.

37 Modellen er ”adoptert” fra National Drug & Alcohol Research Centre i Sydney, Australia og Thomas Lundqvist ved Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, Sverige Behandlingsmanual fra NDARC er oversatt til norsk (”Slutte med hasj”) av Hilde Nicolaisen, kan lastes ned på Jeg kom over en behandlingsmaual fra Australia som jeg oversatte til norsk (med tillatelse selvfølgelig) som fungerte godt til individuell behandling. Den er basert på kognitiv adferdsendrings metode. Behandlingsmanualen kan bestilles på RIOs nettesider, og jeg har tatt med meg noen eksemplarer som dere kan sloss om….Det følger med tre spørreskjemaer som dere har fått utlevert, håper jeg..

38 Individuelle samtaler og behandling
Formidler informasjon, rådgiver for hjelpeapparatet, brukere og pårørende Underviser og har kurs om cannabisproblematikk /behandling Formålet med prosjektet er ;

39 Cannabisprosjektets lokaler i Søndre Tollbodgate 7A
Cannabisprosjektets lokaler i Søndre Tollbodgate 7A Her ser dere litt av kontoret mitt. Jeg har kjøpt inn gode stoler som kan legges ned, og når klientene sitter med nålene i ørene, kan de høre på rolig og behagelig musikk med dempet belysning. Dette roer ned selv den mest stressa. De har også muligheten til å sette seg på et massasjesete og få behagelig massasje samtidig!

40 Lav terskel, ingen henvisning eller aldergrense
Ingen journalskriving eller personopplysninger blir nedskrevet Legger stor vekt på psykoedukasjon tilpasset den enkelte bruker ”Metoden” tilpasses den enkelte bruker (viktigste ”redskap” er en god og trygg relasjon) Bruker bestemmer behandlingstiden selv Tilbyr NADA til alle med stor suksess, brukerne setter stor pris på effekten av akupunkturen og dette er noen ganger det som får dem til å komme tilbake selv om de er ambivalente

41 Hvem er mine klienter? Noen eksempler:
17 år gammel gutt med U-18 kontrakt med politiet. Leverer urinprøver ukentlig. Ukentlige samtaler hos meg. Tilleggsproblematikk; traumatisert av oppvekst med alkoholisert og psykisk syk mor. 26 år gammel gutt, henvist til meg av psykolog ruspoliklinikk. Nettopp slutta med hasj, ukentlige samtaler. Tilleggsproblematikk; depresjon, behandles med SSRI og benzo. Svært religiøs, tidligere psykose

42 44 år gammel kvinne, jobber i helsevesenet, har røkt hasj i 25 år, vil nå ha hjelp til å slutte fordi hun er redd for å miste jobben pga negative konsekvenser av hasjrøykinga. Et barn, 6 år. Bruker 6 uker på å slutte helt, fortsetter med støttesamtaler og NADA i to måneder. 34 år gammel kvinne, jobber som spes.pedogog i barneskolen. Gift, et barn 7 år. Mann jobber som flytekniker, har sluttet for et år siden. Slutter etter to uker. Fortsetter med ukentlige samtaler og Nada i seks uker.

43 30 år gammel kvinne, ADHD, et barn 6 år (også ADHD)
Starter opp med ukentlige samtaler i forbindelse med oppstart av ADHD medisinering. Har rust seg på hasj og amfetamin siden hun var 14. Klarer å slutte etter tre måneder, begynner med medisin, men har fortsatt behov for samtaler et år etter. Ansvarsgruppe med barnevern, psykiater, lege og NAV. Mye tilleggsproblematikk og svært krevende… 26 år gammel kvinne, henvist av psykolog som krever at hun slutter med hasj før hun starter opp med psykoterapi for traumer.

44 26 år gammel kvinne, henvist av psykolog som krever at hun slutter med hasj før hun starter opp med psykoterapi for traumer. Slutter å røyke etter kort tid ( to uker) etter hovedsaklig faktaopplysninger om cannabis og skadevirkninger Er hovedfagstudent i dag

45 Fra nov til nov. 2008 Cannabisprosjektet har lykkes med å sette fokus på problematikken rundt bruk av cannabis. Faktakunnskaper om hasj og presentasjon av behandlingsmodellen har vært etterspurt i fagfeltet de to siste årene. Jeg kan konstantere at det er et stort behov for slik kunnskap også blant de som jobber med rusproblematikk rundt omkring i landet. Etterspørselen har vært stor og jeg har flere kommuner på ”venteliste” som ønsker besøk og undervisning. At det finnes et tilbud spesielt rettet mot cannabismisbruk har ført til at brukere som ellers ikke har eller har hatt kontakt med hjelpeapparatet har henvendt seg til prosjektet for å få hjelp. Det har også bevisstgjort tjenesteyterne på at denne problematikken må tas på alvor. Brukerne selv sier at det at de kan ta direkte kontakt selv (uten henvisning) gjør at det er lavere terskel for å be om hjelp. Også det at de får bruke den tiden det tar, dvs. at det ikke er en fast grense for når de avslutter behandlingen blir sett på som positivt. Mange trenger lang tid før de er gjennom alle fasene i endringsprosessen, og individuell tilpasning er derfor nødvendig.

46 Spesielle utfordringer
Lavterskel , mange har andre alvorlige avhengighetstilstander ( benzo, amfetamin, alkohol m.m) Psykiske lidelser som forlenger behandlingstiden Mange er udiagnostiserte og vil ikke ha kontakt med hjelpeapparatet Å jobbe alene er spesielt krevende og fordrer tilgang på veileder /andre fagpersoner å ”kaste ball” med.

47 Betydningen av en god relasjon

48 Hvorfor tar folk kontakt med meg?
De er bekymret over sitt forbruk og er ”lei” De føler de har mistet kontroll over forbruket De negative konsekvensene av hasjrøykinga har ”tatt over” De har problemer med politiet De synes det er vanskelig å slutte på egen hånd De har venner som går hos meg, og vil prøve selv Krav fra omgivelsene (f.eks ADHD medisinering eller oppstart i LAR) De skal begynne på skole eller studier De har sluttet og plages av abstinenser (akupunktur) De trenger råd og veiledning (brukere, pårørende, fagfolk)

49 Forsømmer seg selv fysisk Har gjeld på grunn av hasj
Cannabis Problem spørreskjema Vanskelig å føle glede over de samme tingene som før, manglende følelsesliv Forsømmer seg selv fysisk Har gjeld på grunn av hasj Føler seg paranoid Gitt opp hobbyer og fritidsaktiviteter Føler seg usosial Bekymret over mangel på motivasjon Følelsen av personlig isolasjon og likegyldighet Tendens til å røyke mer alene Hatt trøbbel med politiet Smerter i brystet/lungene Vekttap Vært deprimert i over en uke av gangen Bekymret for å miste kontakt med venner og familie Selvmordstanker

50 Har en avslappende effekt på indre organer og er krampehemmende
SHEN MEN (sjelens port) Det mest brukte øre-akupunkturpunktet, har ”bredspektrumeffekt” det mest avslappende og beroligende punket. Minsker stress, smerte, spenning, angst, depresjon, søvnløshet, uro og overfølsomhet. Har også anti-allergisk og anti-inflammatorisk effekt. Forsterker også effekten av alle andre punkter (speedpunkt) SYMPATICUS Har også avslappende, smertelindrende og stresslindrende effekt. Balanserer aktiviteten i det sympatiske og parasympatiske nervesystem, reduserer indre ubalanse, forbedrer blodsirkulasjonen, korrigerer uregelmessige og for raske hjerteslag Har en avslappende effekt på indre organer og er krampehemmende NYRE Anses ifølge TCM som bevarer av kroppens grunnenergi som gjør at vi modnes psykisk og fysisk. ”Roten” av Yin og Yang i kroppen, regulerer kroppsvæske, ben og benmarg, tenner, ryggrad, hjernesubstans Spesielt bra for angstfylte, paranoide og urolige personer og for søvnproblemer. Også bra for å ”falle på plass i seg sjøl” og for å gi et indre fundament for videre behandling Litt om hvordan jeg først brukte Lundqvist, men innså at jeg trengte en grundigere modell, og gikk til opphavsmann for Lundqvist sin guide. Litt om hvordan jeg oppdaget Copelands forskning under skriving av oppgavene. NDARC s behandlingsmanual er basert på en kontrollert studie om kognitiv behandling av cannabisavhengighet. Oppgavene mine om cannabis og psykiske skadevirkninger og om behandling av cannabisavhengighet kan lastes ned fra Rios nettside

51 Videreutvikling og videreføring
LEVER Leverens oppgave er ifølge TCM å føre blod og Qi rundt til alle de andre organene og det er derfor viktig at den ikke blir stagnert. Dette punktet er derfor et særdeles viktig punkt. Stagnert lever Qi vil blant annet kunne føre til høyt blodtrykk, smertefulle menstruasjoner og migrene. Psykisk vil stagnert Qi gi seg utrykk som sinne, aggresjon, frustrasjon og depresjon Leveren renser også kroppen for toksiner (alkohol, narkotika osv) LUNGE Også et smertestillende punkt. Brukes ved problemer i luftveiene som astma, forkjølelsessymptomer (hoste og rennende nese), diaré og forstoppelse Ifølge TCM vil svak Qi i lungene gi seg utslag som pusteproblemer, tretthetsfølelse, ødemer, hudproblemer, svettetokter, vannlatingsproblemer og hyppige forkjølelser. Psykisk er nedsatt Qi i lungene et tegn på sorg og at man blir lettere trist og sorgfull. Ved god Qi i lungene blir man modig, kreativ, rettferdig og intuitiv. Lungen er også et utrenskingsorgan og benyttes derfor når kroppen er belastet av toksiner Fortelle om kurset som har vært, og kontorplass på SMS som muliggjør individuell behandling Videreutvikling og videreføring

52 Økt bevissthet rundt eget følelsesliv Bedre fokusering Økt motivasjon
Effekten av NADA er; Indre ro og avslapning Økt bevissthet rundt eget følelsesliv Bedre fokusering Økt motivasjon Økt konsentrasjonsevne Bedre samarbeidsvilje Bedre kommunikasjonsevne, økt evne til å lytte, innta ny kunnskap Bedre hukommelse Økt vilje til å endre destruktive tanker Med andre ord vil klienten bedre kunne nyttiggjøre seg annen behandling som samtaleterapi, kognitiv terapi osv. Styringsgruppe ikke helt på plass, er under oppstart Litt om hvordan SMS er oppbygd

53 NADA kan benyttes ved alle former for avhengighet
Passer også i behandling for psykiske lidelser Kan benyttes på gravide Er ikke-verbal Kostnadseffektiv Kan gis i gruppe Klienten kan bevege seg (bra for de som sliter med uro) Effekten har langtidsvirkning etter en stund, hyppige behandlinger til å begynne med, så kan det gå lengre tid mellom behandlingen men med samme effekt

54 Alle deltagere får tilbus om øreakupunktur underveis, og de som går i gruppe kan også komme å få akupunktur innimellom møtene om de ønsker det. De får også dette tilbudet sammen i gruppene. NADA National Acupuncture detoxification assosiosation er et akupunkturprogram for avgiftning og abstinensbehandling. Det har vært i bruk siden 70 tallet, og i USA blir den hyppig brukt i fengslene og folk blir også dømt til denne type behandling. Det er mye brukt i rusbehandling i mange land, og har hatt stor suksess. Det får det autonome nervesystemet i likevekt, løser opp spenninger i indre organer, setter fart i kretsløpet og regulerer kroppstemperaturen

55 Hilde Nicolaisen hildenico@riorg.no Mobil: 91720055 www.riorg.no

56 “What hashish gives with one hand it takes away with the other;
that is to say, it gives power of imagination and takes away the ability to profit by it.” Charles Baudelaire (1860) Til slutt noen visdomsord fra Charles Baudelaire fransk dikter, oversetter og kunstkritiker, også kalt stamfar for den litterære modernismen

57 GI ALDRI OPP!!!!


Laste ned ppt "IF YOU SEE ANYTHING STRANGE AND UNUSUAL, JUST ENJOY IT WHILE YOU CAN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google