Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Merverdiavgift/ MVA Bjørn E. Linde seniorskattejurist

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Merverdiavgift/ MVA Bjørn E. Linde seniorskattejurist"— Utskrift av presentasjonen:

1 Merverdiavgift/ MVA Bjørn E. Linde seniorskattejurist
Skatt vest – Forebygging Bergen Skatt vest

2 MERVERDIAVGIFT Dagens tema
Generelt om merverdiavgift Avgiftspliktens omfang Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Avgiftsoppgjøret - omsetningsoppgaven

3 Generelt om merverdiavgift
Hva er Merverdiavgift (MVA) ? indirekte skatt på forbruk – en avgift til staten på omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester som beregnes i hvert omsetningsledd Selvdeklarasjon avgiftspliktige krever inn MVA på vegne av staten avgiftspliktige oppgir MVA på omsetningsoppgave til skattemyndighetene Generelt om MERVERDIAVGIFT: Merverdiavgift er en avgift som gjelder for de fleste forretningstransaksjoner som involverer omsetning av varer eller tjenester. Merverdiavgiften skal beregnes og betales i alle omsetningsledd. Har en næringsdrivende avgiftspliktig omsetning som overstiger kroner i løpet av en periode på 12 måneder, skal virksomheten registres i merverdiavgiftsmanntallet og beregne merverdiavgift av sin omsetning (utgående avgift). Avgiftsplikten utløses ved henholdsvis omsetning av avgiftspliktig vare eller tjeneste, ved en registrert næringsdrivendes uttak av vare eller tjeneste til privat bruk eller til formål utenfor loven, og ved innførsel (import). Ved at registrerte næringsdrivende har rett til å føre inngående avgift til fradrag i avgiftsoppgjøret med staten, blir innbetalingen av avgift begrenset til verditilveksten (merverdien) på hvert omsetningsledd. Fradragsretten gir avgiftsmessig nøytralitet ved omsetning av varer og tjenester mellom registrerte næringsdrivende, og først når varen eller tjenesten er omsatt til den som etter systemet anses som forbruker, og som ikke har fradragsrett, er beløpet opptjent med virkning for statskassen.

4 Generelt om merverdiavgift
Registrerte næringsdrivende har rett til å føre inngående avgift til fradrag i avgiftsoppgjøret med staten. Innbetalingen av avgift blir da begrenset til verditilveksten (merverdien) på hvert omsetningsledd.

5 Hjemmel Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 nr. 58
forkortet - MVAL i kraft fra 1. januar 2010 Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009 nr 1540 Forkortet - MVAF Ulike avgiftssatser MVAL § 5-1. Alminnelig og reduserte satser Stortingets årlige avgiftsvedtak Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2010 (kap post 70) § 1 Saklig virkeområde og forholdet til merverdiavgiftsloven Fra 1. januar 2010 svares merverdiavgift etter satsene i dette vedtaket og i samsvar med lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven). § 2 Alminnelig sats Merverdiavgift svares med 25 pst. av avgiftspliktig omsetning uttak og innførsel når ikke redusert sats skal anvendes etter bestemmelsene nedenfor. § 3 Redusert sats med 14 pst. Merverdiavgift svares med 14 pst. av omsetning, uttak og innførsel av næringsmidler som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-2. § 4 Redusert sats med 8 pst. Merverdiavgift svares med 8 pst. av omsetning og uttak av tjenester som gjelder a) persontransport mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-3, b) transport av kjøretøy på ferge som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-4, c) utleie av rom i hotellvirksomhet mv. som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-5, d) rett til å overvære kinoforestillinger som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-6, e) kringkastingstjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-7. § 5 Redusert sats med 11,11 pst. Merverdiavgift svares med 11,11 pst. av omsetning mv. av råfisk som nevnt i merverdiavgiftsloven § 5-8. Kapittel Paragraf Kap , 1-2, 1-3 Kap , 2-2, 2-3, 3-4, 2-5 Kap , 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-28, 3-29, 3-30 Kap , 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12 Kap , 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 Kap , 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12, 6-13, 6-14, 6-15, 6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-20, 6-21, 6-22, 6-23, 6-24, 6-25, 6-26, 6-27, 6-28, 6-29, 6-30, 6-31, 6-32, 6-33, 6-34 Kap , 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8 Kap , 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 Kap , 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9 Kap , 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9 Kap , 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6 Kap , 12-2 Kap , 13-2, 13-3 Kap , 14-2, 14-3 Kap , 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8, 15-9, 15-10, 15-11, 15-12, 15-13, 15-14 Kap , 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6 Kap , 17-2, 17-3, 17-4 Kap , 18-2, 18-3 Kap , 19-2, 19-3 Kap , 20-2 Kap , 21-2, 21-3, 21-4 Kap , 22-2, 22-3

6 Merverdiavgiftsloven av 2009 Kort om lovens system (oppbygging)
Loven inneholder 22 kap. Paragrafene i hvert kapittel består av to siffer Til mange av paragrafene er det knyttet spesifike forskrifter Eks. Merverdiavgiftsloven Kap. 1 Lov: MVAL § 1-3 Forskrift: MVAF § 1-3-1 Inneholder definisjoner (1) Med personkjøretøy menes a) motorvogn registrert som personbil b) motorvogn registrert som varebil klasse 1 c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport (…..)

7 Merverdiavgiftslovens område
Det norske fastlandet

8 Avgiftspliktens omfang

9 Avgiftspliktens omfang
Registreringspliktig omsetning Ikke registreringspliktig omsetning avgiftspliktig omsetning mval § 3-1 unntatt fra loven mval § 3-2 til 3-20 fritatt omsetning mval kap 6 Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd generell avgiftsplikt for omsetning av varer og tjenester illustrert med den røde sirkelen. Næring med registreringspliktig omsetning. Virksomheter som positivt er unntatt fra loven, er illustrert med den blå firkanten – ikke registreringspliktig omsetning. Unntaksbestemmelsene er særskilt angitt i MERVERDIAVGIFTSLOVEN §§ 3-2 til 3-20. Dette går på virksomheten i seg selv. Virksomheter som bare har slik omsetning, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Konsekvensen av å være unntatt De har blant annet ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift omsetningen skal ikke tas med på omsetningsoppgaven. Eksempler på hvilke virksomheter dette omfatter: Helsetjenester § 3-2 Alternativ behandling § 3-3 Sosiale tjenester § 3-4 Undervisningstjenester mv § 3-5 Finansielle tjenester § 3-6 Fast eiendom MED MER. Den andre gruppen gjelder fritak for merverdiavgift og er særskilt angitt i lovens kapittel 6. (også kalt nullsatsfritak) Dette er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det i loven er bestemt at det ikke skal beregnes utgående avgift på bestemte typer omsetning. Fritakene begrenser ikke selgerens rett til fradrag for inngående avgift. Gjelder selve typen omsetning angitt i lovens kap. 6. Eksempler salg av varer og tjenester til utlandet, salg av elektrisk drevne kjøretøyer, salg av aviser mv. Selv om en bare har denne type omsetning, skal en være registrert i MERVERDIAVGIFT registeret. Kapittelet angir omfanget av fritak for merverdiavgift. Omsetning som angitt er registreringspliktig og må innrapporteres når omsetningen > kr , men det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift. Systemtekniske forhold tilsier at fritak gis særlig ved utførsel samt i enkelte andre tilfelle. I tillegg er fritak gitt av andre mer politisk betingede årsaker, som for aviser og en del tidsskrifter. Fritak må betegnes som et sterkt virkemiddel.

10 Avgiftspliktens omfang
KONSEKVENSER FOR AVGIFTSBEHANDLINGEN Registreringspliktig omsetning avgiftsplikt på omsetningen fradragsrett for inngående merverdiavgift Registreringspliktig, men fritatt ingen mva på omsetning av fritatt vare/tjeneste likevel fradragsrett Ikke registreringspliktig omsetning ingen mva på omsetning ingen fradragsrett ”Delt virksomhet” virksomheten har både registreringspliktig og ikke-registreringspliktig omsetning får betydning for avgiftsplikten/fradragsretten ”Delt virksomhet” Kan bli komplisert, da det må holdes orden på hva som inngår i de ulike kategorier av omsetning Kommer nærmere tilbake til de fire områdene i det følgende.

11 Avgiftspliktens omfang
REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING – Eks. hovedregel : mval § 3 – 1 all omsetning er avgiftspliktig, dersom det ikke er hjemmel i mva-loven eller forskriften for noe annet. Generelle eksempler på registreringspliktig omsetning: varesalg håndverkstjenester person- godstransport frisør, skjønnhetspleie konsulenter, rådgivning, reklame advokat, regnskapsfører, revisor utleie av; rom i hotell, campingplass, fritidseiendom kinobilletter Merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd generell avgiftsplikt for omsetning av varer og tjenester. § Sletting av klimakvoter Forarbeider Omsetning av tjenester i form av sletting av klimakvoter er unntatt fra loven.

12 Avgiftspliktens omfang
REGISTRERINGSPLIKTIG, MEN FRITATT – Eks. må finnes en hjemmel for fritaket – mval kap 6 Eks: aviser bøker og tidsskrifter i siste omsetningsledd kjøretøy som har vært registrert her i landet EL-biler eksport: omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet det er som regel knyttet spesielle vilkår til fritakene - se forskriften kap 6 Eks. Aviser: Fritaket gjelder bare for alminnelige nyhetsaviser trykket på papir, og som utkommer med minst ett nummer pr. uke, Fritak for merverdiavgift kapittel 6. Fritak fra den utgående avgiftsplikten. Gjelder selve typen omsetning. Disse fritaksbestemmelsene er særskilt angitt i lovens kap. 6 Selv om en bare har denne type omsetning, skal en være registrert i MERVERDIAVGIFT registeret. Kapittelet angir omfanget av fritak for merverdiavgift, også kalt nullsatsfritak. Omsetning som angitt er registreringspliktig – må innrapporteres når omsetningen > kr , men det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift. Fritakene begrenser ikke selgerens rett til fradrag for inngående avgift. h) fritak for merverdiavgift: omsetning og uttak som er omfattet av loven, men der det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, (12)

13 Avgiftspliktens omfang
Til EFTA-domstolen for å gi Se og Hør momsfritak Ukebladene har mistet tålmodigheten og anker spørsmålet om momsfritak for Se og Hør og andre blader inn for EFTA-domstolen. I juli 2007 kom ESA med sin foreløpige vurdering. Den ga Magasin- og Ukepresseforeningen rett i at momsfritaket utgjør ulovlig statsstøtte. Men siden den tid har Finansdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet iherdig spilt inn motforestillinger, og ESA har ikke kommet fram til noen endelig avgjørelse. ABC Nyheter: Skal Se og Hør og andre blader og magasiner av ulike valører få momsfritak slik avisene får for å sikre en mangfoldig presse her i landet? Ja, mener Magasin- og Ukepresseforeningen (MUF) som nå har gått til EFTA-domstolen for å få fortgang i saken.

14 Avgiftspliktens omfang
IKKE REGISTRERINGSPLIKTIG OMSETNING – Eks. Forutsetter hjemmel for unntaket – mval §§ 3-2 til 3-20 Eks: fast eiendom Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom – OBS mange unntak helsetjenester f.eks lege, tannlege, fysioterapeut etc. sosiale tjenester f.eks barnehager o.a. barnepass undervisning bank/forsikring idrett konserter/teater/museum Det knyttet vilkår til fritakene eks: § Servering Det er et vilkår for unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-12 tredje ledd at virksomheten bare er åpen i tilknytning til arrangementer eller treninger og at minst 80 prosent av omsetningen skjer til deltakere …. osv” Fast eiendom: Det er likevel merverdiavgiftsplikt på utleie av rom, herunder utleie av konferanse- og møtelokaler mv. i hotellvirksomhet og lignende, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. Avgiftsplikten omfatter både kommunal og privat parkeringsvirksomhet. Utleie av parkeringsplasser som skjer som en del av, eller som ledd i et leieforhold for annet bygningsareal til bolig eller næring er unntatt utleie av oppbevaringsbokser, herunder bankbokser utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering omsetning av rett til å disponere plass for reklame omsetning av trær og avling på rot som ikke skjer sammen med grunnen omsetning av rett til å ta ut naturalier av grunn og omsetning av rett til jakt og fiske omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy omsetning av rett til å disponere jernbanenettet til transport omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter mv. etter havneloven Det er innført adgang til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Se nærmere omtale i avsnittet Registrering i avgiftsmanntallet. Frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg Man kan søke om frivillig registrering i avgiftsmanntallet for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Ordningen omfatter ved siden av oppføringskostnader også kostnader som refererer seg til eksempelvis reparasjon, vedlikehold og drift av det utleide lokalet. Hvis det foretas frivillig registrering skal det beregnes utgående merverdiavgift av leievederlaget til leietakere som bruker det leide areal i sin registrerte virksomhet. Dersom leietaker er registrert i avgiftsmanntallet skal det beregnes merverdiavgift av leien. Dersom det for eksempel leies ut til bank, skal det ikke legges merverdiavgift til leie som gjelder denne del av lokalet. Dersom det leies ut rom til virksomhet som driver delt – både avgiftspliktig og virksomhet som er unntatt, skal det kun beregnes avgift av det areal som nyttes til avgiftspliktig virksomhet. Vilkåret er at arealet er klart delt opp. Dersom det samme arealet brukes både til avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet, må leietaker selv fordele fradrag for inngående merverdiavgift i forhold til hvor stor andel av virksomheten som er avgiftspliktig og ikke. s 530 i avgiftshåndboken 5.utgave 2007.

15 Registrering i merverdiavgiftsregisteret

16 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
NÅR OPPSTÅR REGISTRERINGSPLIKTEN ? Omsetning må være omfattet av merverdiavgiftsloven Virksomheten må være næringsvirksomhet virksomhet av et visst omfang egnet til å gi økonomisk overskudd i overskuelig fremtid og som drives for eiers regning og risiko Beløpsgrense for registrering passert: kr (uten mva) teller med: omsetning (+ uttak) omfattet av loven (pliktig og fritatt) fra og med den faktura som gjør at omsetningen overstiger § 2-1. Registreringsplikt Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget kroner i en periode på tolv måneder. Beløpsgrensen på kr refererer seg til omsetning av varer/tjenester som etter sin art faller inn under avgiftsområdet. Det beror på en konkret vurdering om kravet til næringsvirksomhet er oppfylt.

17 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Hvordan blir man registrert i merverdiavgiftsregisteret? Må selv ta initiativet til registrering ”uten ugrunnet opphold” § 14-1 ”Samordnet registermelding” – del 2 elektronisk innlevering – Brønnøysundregistrene papirutgave også mulig (skattekontoret mfl.) dokumentasjon på at beløpsgrensen er nådd skal vedlegges F § 14-1 OBS! ikke anledning til å fakturere med MVA før en er registrert det skal ikke betales MVA på de første i ettertid hvis man feilaktig har fakturert MVA overfor kunde før registrering: rette feil i form av kreditnota og ny faktura til kunden dersom feilen ikke rettes overfor kunden - skriftlig melding til skattekontoret Dokumentasjon beløpsgrense: fakturakopi som viser omsetning som overstiger kr For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er det en særskilt beløpsgrense på kroner. Registreringsmelding Enhetsregisteret, som er et sentralt register over økonomiske virksomheter, har seks tilknyttede registre: Arbeidsgiverdelen av arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret Foretaksregisteret Fylkesmennenes registre over stiftelser Merverdiavgiftsmanntallet Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister Skatteetatens register over etterskuddspliktige Alle virksomheter som registreres i tilknyttet register skal også registreres i enhetsregisteret, og få et organisasjonsnummer. Det er laget en blankett; "Samordnet registermelding" som er en fellesblankett for registrering i enhetsregisteret og tilknyttede registre. Blanketten består av følgende deler: Del 1 - Hovedblankett Del 2 - Tillegg for merverdiavgiftsmanntallet Samordnet registermelding del 2 skal fylles ut når det startes eller overtas næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftsloven. Den skal også brukes ved opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet. Den skal sendes til skattekontoret , til Enhetsregisteret eller et av de andre tilknyttede registre. Del 2 kan sendes inn alene hvis det søkes om registrering i avgiftsmanntallet for virksomhet som allerede er registrert i Enhetsregisteret. Det forutsetter imidlertid at de nødvendige opplysninger i hovedblanketten ble utfylt ved registrering i Enhetsregisteret. Det er mulig å sende inn samordnet registermelding via Internett. Se Brønnøysundsregistrenes hjemmeside på

18 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Hvordan håndtere passeringen av beløpsgrensen ? Det er ikke er tillatt å fakturere med merverdiavgift før virksomheten er registrert i registeret. På den faktura og de følgende fakturaer hvor beløpsgrensen på kr 50 000 er overskredet og frem til virksomheten er registrert: fakturaene påføres at det vil bli utstedt ny faktura påført utgående avgift når registreringen i avgiftsregisteret er på plass. Opprinnelig faktura må da krediteres (dvs sendes kreditnota på).

19 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Forhåndsregistrering Forhåndsregistrering kan innrømmes 1) når det foreligger betydelige anskaffelser, og 2) når særlige praktiske grunner tilsier det . ”Praktiske grunner”: Bakgrunnen for denne type forhåndsregistrering er at det ofte går kort tid fra en virksomhet først starter/kommer i gang med omsetning til registreringsgrensen på kr nås. ”Betydelige anskaffelser” Nærmere vilkår i forskriftens § 2- 4: Må gå mer enn fire måneder til omsetningen > Overveiende sannsynlig at omsetningen ligger betydelig over beløpsgrensen når normal drift kommer i gang Anskaffelser for > kr inklusiv avgift (avgiftspliktige anskaffelser) Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning Må være næringsvirksomhet § Forhåndsregistrering - betydelige anskaffelser (1) Anskaffelser anses som betydelige når verdien er minst kroner merverdiavgift medregnet. (2) Det er et vilkår for forhåndsregistrering av det framstår som overveiende sannsynlig at virksomheten når normal drift foreligger vil ha en omsetning som ligger betydelig over beløpsgrensen for registrering og at det skal drives næringsvirksomhet. Det er ikke adgang til forhåndsregistrering dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås. FORHÅNDSREGISTRERING - MVAL § 2-4 Adgang til registrering FØR beløpsgrensen er nådd Har startet opp men har liten omsetning, eller Omsetningen ennå ikke er kommet igang av praktiske grunner: Når det er åpenbart at det vil være kort tid fra oppstart til beløpsgrensen blir nådd – innen tre uker pga betydelige anskaffelser - likviditet: man oppnår å kunne fradragsføre avgift tidligere enn ellers Vilkår i forskriften kap. 2 – 4: må være 4 måneder eller mer til omsetningen overstiger anskaffelser for minst kr inklusiv avgift (avgiftspliktige anskaffelser) anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere mva-pliktig omsetning overveiende sannsynlig at omsetningen ligger betydelig over beløpsgrensen når normal drift kommer i gang næringsvirksomhet

20 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
”Betydelige anskaffelser” fortsetter anskaffelsene på kr må dokumenteres med bilag opplysninger om drift/planer/konsesjoner/budsjett etc. Vurderes av skattekontoret i hvert enkelt tilfelle Forhåndsregistrering medfører oppgaveplikt Vær obs. på sammenhengen med tilbakegående avgiftsoppgjør (se senere foil)

21 Registrering i merverdiavgiftsregisteret
Frivillig registrering Skjer etter søknad Hvem: Særlige tilfeller: Praktisk eks: Utleie av bygg eller anlegg til leietaker som er merverdiavgiftspliktig, merverdiavgiftsloven § 2-3 Hvordan: Samordnet registermelding del 2. post 4. Ordningen med frivillig registrering er etablert av hensyn til utleiers fradragsrett, og det vil i de fleste tilfelle være i søkers interesse å få innvilget en videst mulig registrering. En søknad blir derfor i utgangspunktet forstått slik at den omfatter all utleie av bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Hvis enkelte enheter (bygg, seksjon, areal i bygg) ikke skal omfattes av registreringen må søkeren opplyse om det i registreringssøknaden. Også enheter som i fremtiden oppfyller vilkårene etter ordningen vil automatisk anses omfattet, med mindre utleier selv beslutter å holde dem utenfor ordningen og informerer skattekontoret om dette. En utleier som ønsker å bli frivillig registrert kan ikke velge kun å bli registrert for oppføringen, da det er utleievirksomheten som berettiger til registrering. Frivillig registrering Noen virksomheter kan registreres frivillig. I dag gjelder det: bortforpaktere av landbrukseiendom skipsrederier skogsveiforeninger utbygger av vann- og avløpsanlegg utleiere av bygning/anlegg I forbindelse med søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør vil det kun kunne søkes om tilbakeføring av mva for varer som fremdeles finnes i virksomheten/er brukt i virksomheten når virksomheten blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det gis med andre ord ikke tilbakegående oppgjør for varer som er videresolgt før virksomheten blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

22 UTGÅENDE MVA

23 Utgående merverdiavgift
Utgående merverdiavgift beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning. I beregningsgrunnlaget skal det tas med alle omkostninger ved oppfyllelse av avtalen, herunder omkostninger til emballasje, forsendelse, forsikring og lignende som går inn i vederlaget eller som det kreves særskilt betaling for Definert i mval § 1-3 e) Når fakturadato er avgjørende, ikke når/om kunden betaler moms skal innberettes i den termin faktura er utstedt Merverdiavgiftssystemet er basert på avgiftsberegning i alle omsetningsledd, men likevel slik at hvert ledd bare skal betale avgift av verdiøkningen, merverdien, som leddet tilfører. Dette nødvendiggjør et avregningssystem mellom avgift på salg og avgift på innkjøp hos hver enkelt avgiftspliktig, dvs. mellom utgående avgift og inngående avgift som er lovens betegnelser. alminnelig sats 25 % redusert sats næringsmidler 14 % redusert sats råfiskomsetning 11,1% Lav sats 8 % (Fritak) %

24 Utgående merverdiavgift
Avgiftsgrunnlaget – mval kap. 4 Beregningsgrunnlaget er vederlaget for den avgiftspliktige omsetningen Selve merverdiavgiften skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget (se eks. neste foil) Byttehandel, interessefellesskap, uttak mm: grunnlaget ikke lavere enn ”alminnelig omsetningsverdi” Rabatter/bonus: direkte rabatt v/salget: avgift beregnes av det kjøper virkelig betaler Prisavslag: selger beregner avgift av den reduserte prisen Heving: salget faller bort. Selger skal tilbakeføre salget i regnskapet, med virkning for merverdiavgiften Vederlag for vare kr 125. Nettoomsetning er da kr 100, og det er dette beløp som skal oppgis som omsetning på omsetningsoppgaven.

25 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2”
100 25 25

26 Utgående merverdiavgift
Særlige forhold: Tap på utestående fordring - mval § 4-7 kan tilbakeføre tidligere innberettet mva når tapet er endelig konstatert pga manglende betalingsevne ikke ved frivillig ettergivelse av gjeld Nærmere vilkår i forskriften § 4-7 tilbakeføres i den termin hvor tapet er endelig konstatert Hvordan føre: på omsetningsoppgaven: føres som inngående avgift (bruk post 8, 9 eller 10) + send inn forklaring evt. senere innbetaling utløser avgiftsplikt igjen § 4-7. Tap på utestående fordringer og heving (1) Beregningsgrunnlaget kan korrigeres dersom en utestående fordring som det tidligere er beregnet utgående merverdiavgift av, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne anses endelig konstatert tapt. (2) Beregningsgrunnlaget skal korrigeres dersom kjøpet eller salget blir hevet. (3) Departementet kan gi forskrift om når en utestående fordring kan anses som endelig konstatert tapt. § Endelig konstatert tap (1) En utestående fordring anses endelig tapt dersom a) foretatt tvangsinndrivning eller inkasso har vært forgjeves, b) fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, c) offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller d) fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig. (2) En fordring anses likevel ikke tapt i den utstrekning den er tilstrekkelig sikret ved pant, kausjon e.l.

27 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2”
(25%) Den tapte momsen føres her Obs. Normalt er det den anskaffede/ inngående merverdiavgift som skal føres i postene, 8 – 10. (14%) (8%) 27

28 INNGÅENDE MVA

29 Inngående merverdiavgift
Definisjon: Inngående merverdiavgift er avgift som er påløpt ved kjøp eller ved innførsel av varer og tjenester – mval § f) Det er under bestemte forutsetninger fradragsrett for inngående mva på anskaffelser - hovedregel § 8-1 – Vilkår: må være til bruk i den registrerte virksomheten ”til bruk i”: relevant / nær og naturlig tilknytning til må kunne legitimeres ved bilag bilag må oppfylle bokføringsforskriftens krav til salgsdokumentasjon, herunder være utstedt til foretaket ! Jf hva som tidligere er sagt om dette i forbindelse med bokføringsreglene! Når kan avgiften kreves tilbake ? fakturadato avgjørende for fradragsretten, ikke betalingstidspunkt Innførsels-mva beregnes og oppkreves av tollvesenet (skattebet.loven § 2 – 4) tas med på oppgaven som inngående avgift på ordinære vilkår

30 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2”
(25%) Inngående avgift Obs. Normalt er det den anskaffede/ inngående merverdiavgift som skal føres i postene, 8 – 10. (14%) (8%) 30

31 Inngående merverdiavgift
Begrensninger i fradragsretten – mval §§ 8-2 til 8-6 Delvis fradragrett dersom ”delt virksomhet” Avskåret fradragsrett bl.a. for: Omkostninger til servering/leie av selskapslokaler (julebord) Kunst og antikviteter (til pynt kontoret) kost og naturalavlønning for innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister (lunsj til ansatte, overtidsmiddag) bolig og firmahytte representasjon gave og utdeling i reklameøyemed personkjøretøy - definisjon i forskriften § 1-3-1 Bil som er definert som personkjøretøy iht forskriften – ikke fradrag for inngående avgift. Gjelder alle utgifter knyttet til kjøretøy t.o.m. varebil klasse 1. MYYYe teori og forskrifter – vanskelig felt Bil som er definert som personkjøretøy iht forskriften – ikke fradrag for inngående avgift. Gjelder alle utgifter knyttet til kjøretøy t.o.m. varebil klasse 1. Men dette må ikke sammenblandes med skattemessig behandling. § Personkjøretøy (1) Med personkjøretøy menes a) motorvogn registrert som personbil b) motorvogn registrert som varebil klasse 1 c) motorvogn registrert som moped, motorsykkel eller beltemotorsykkel og som ikke hovedsakelig er innrettet for varetransport d) beltebil registrert for mer enn to personer, føreren medregnet e) campingbil f) registrert campingtilhenger g) motorvogn registrert som buss under seks meter med inntil 17 seteplasser h) kjøretøy som ikke benytter motor til framdrift og som hovedsakelig er innrettet for persontransport. (2) Et avgiftssubjekt kan til enhver tid eie én beltemotorsykkel uten at denne anses som personkjøretøy. Ny beltemotorsykkel kan tidligst anskaffes hvert annet år, med mindre den blir kondemnert. (3) Med registrering menes i denne paragrafen registrering i det sentrale motorvognregisteret.

32 Inngående merverdiavgift
Tilbakegående avgiftsoppgjør Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6 Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt søknad til skattekontoret følger vanlige vilkår for fradragsrett, bl.a. dokumentasjon v/bilag må ha direkte sammenheng med omsetningen i registrert virksomhet inntil tre år før merverdiavgiftsregistrering egne regler for fast eiendom Fradrag for inngående MERVERDIAVGIFT i perioden fra enk er registrert i Brønnøysund, til grense på kr er nådd. Men… Dersom du tar inn i virksomheten private eiendeler som tidligere er kjøpt til privat bruk, vil du ikke kunne fradragsføre denne type anskaffelser – se kjøpt i foretakets navn. u: rådgivertjenester knyttet til det å etablere foretaket § 8-6. Anskaffelser foretatt før registrering (1) Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) i den utstrekning anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen i den registrerte virksomheten. Dette gjelder likevel ikke for varer og tjenester som er omsatt før registreringen.

33 Inngående merverdiavgift
Tilbakegående avgiftsoppgjør fortsetter Anskaffelser foretatt før registrering mval § 8-6 Mulighet for å få tilbake inngående mva på anskaffelser fra tiden før du har registreringsplikt ikke tidligere enn virksomheten var etablert unntak kostnader til selve det å etablere virksomheten. Eks. rådgivertjenester knyttet til etableringen. ikke for varer/tjenester som allerede er videresolgt (uten mva) Har en imidlertid driftsmidler eller varer på lager som ikke er solgt når registreringsgrensen er nådd, vil en kunne trekke fra inngående avgift på dette ! ved utvidelse av avgiftsområdet - ikke tidligere enn regelendringen Eks. Persontransport ble avgiftspliktig 1/ Denne dato var da det tidligste tidspunkt (regningsdato) en drosjeeier kunne fradragsføre rep. kostnader. Fradrag for inngående MERVERDIAVGIFT i perioden fra enk er registrert i Brønnøysund, til grense på kr er nådd. Men… Dersom du tar inn i virksomheten private eiendeler som tidligere er kjøpt til privat bruk, vil du ikke kunne fradragsføre denne type anskaffelser – se kjøpt i foretakets navn. u: rådgivertjenester knyttet til det å etablere foretaket § 8-6. Anskaffelser foretatt før registrering (1) Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) i den utstrekning anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen i den registrerte virksomheten. Dette gjelder likevel ikke for varer og tjenester som er omsatt før registreringen.

34 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven

35 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
Hovedregel: to-måneders terminer (seks terminer i året) følger automatisk ved registrering Unntak: Årstermin-oppgave mval § 15-3 gjelder næringsdrivende med omsetning under kr (uten mva) må søkes om kan søke om årstermin samtidig som nyregistrering frist for endring fra seks terminer til en 1. februar samme år frist for endring fra årstermin til seks terminer: 1. desember året før terminoppgave iverksettes

36 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
Primærnæringene – jordbruk, skogbruk, fiske har årsoppgave mval § 15-4 Dette er ikke det samme som årsterminoppgave – se forrige foil og tabell neste foil. Oppgavefrist/ fristen for å levere inn oppgaven til skattemyndighetene = betalingsfrist for mva (innbetalingsfrist til innkreving) mval § 15-8 og skattebet. loven § 10-30 NB! Ikke tilstrekkelig kun å gjøre en av delene Forsinkelsesgebyr knyttet til det å oversitte begge frister

37 Avgiftsoppgjøret – oppgavefrister se også kalender på www.skatteetaten.no
Ordinære 2-mnrds. terminer Årstermin – oppgave omsetning under 1 mill. Primærnæringene jordbruk, skogbruk, fiske Årsoppgave 1. termin januar-februar frist: 10. april En oppgave pr. år Frist: 10. mars året etter En oppgave pr. år Frist: 10. april året etter 2. termin mars – april frist: 10. juni 3. termin mai – juni OBS frist: 31. august 4. termin juli –august frist: 10. oktober 5. termin september – oktober frist: 10. desember 6. termin november–desember frist: 10. februar året etter

38 Avgiftsoppgjøret – omsetningsoppgaven
innleveringsplikt i alle terminer - hovedoppgave også i terminer med ingen omsetning/ingen anskaffelser null -oppgave (gebyr hvis utelatt) tilleggsoppgave / korrigert oppgave elektronisk innlevering – Altinn.no papiroppgave fortsatt mulig valg av oppgavetype i post 11 Samordnet registermelding del 2 tilgodeoppgave Summen av oppgjøret i merverdiavgiftspliktiges favør Kan leveres umiddelbart etter utløp av termin (for jan-feb; 1.mars)

39 Postene på omsetningsoppgave på Altinn ”side 2”
kan bli i avgiftspliktiges favør

40 Finne ut mer / spørre om mva?
Lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift Forskrift til merverdiavgiftsloven – 15. desember 2009 Merverdiavgiftshåndboken utgave 2010 Lærebøker / kommentarutgaver NOU (Norges offentlige utredninger) ”spør oss” Ring skattekontoret (gratis) send skriftlig forespørsel til eller til Skatt vest, postboks 8103, 4068 Stavanger


Laste ned ppt "Merverdiavgift/ MVA Bjørn E. Linde seniorskattejurist"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google