Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund
Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med arbeidsgiver, høgskole og fagskole Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund

2 - Når yrkeslivet får velge -
Kvam - midt i Hordaland Norheimsund - eitt av regionsentra i Hordaland - Når yrkeslivet får velge - 2

3 - Når yrkeslivet får velge -
Kvam 1 time frå Bergen Ca innb - Når yrkeslivet får velge -

4 Når yrkeslivet får velge- videreutdanning i samarbeid med
arbeidsgiver, høgskole og fagskole. Åslaug Bøhn Botnen, pleie og omsorgsjef i Kvam herad 5. Mai 2009 - Når yrkeslivet får velge -

5 EVUK- etter og vidareutdanning for kommunehelsetenesta
Eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Bergen og dei 4 kommunane Austevoll, Kvam, Lindås og Tysnes Eit pilotprosjekt finansiert med midlar frå Rekrutteringsplan for helse og sosialpersonell Prosjekt avslutta juni 2007 - Når yrkeslivet får velge -

6 EVUK- prosjektet var 3-delt
Leiarutdanning 30 studiepoeng. Avslutta mars 2005 Eit treårig kompetanseprogram for sjukepleiarar, vernepleiarar, hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar. Avslutta juni 2007 FoU knytt til utvikling og gjennomføring; veiledar førsteamanuensis Inger M Holter - Når yrkeslivet får velge -

7 - Når yrkeslivet får velge -

8 - Når yrkeslivet får velge -
Mål for EVUK Betre kommunehelsetenesta sitt grunnlag for å rekruttere og beholde helsepersonell Auke tenestekvaliteten til pasientar og brukarar - Når yrkeslivet får velge -

9 Erfaringar etter EVUK i Kvam
Prosjektet forankra i toppleiinga Kommunalsjef i styringsgruppa Pleie og omsorgssjef i prosjektgruppa Leiarutdanning i forkant 10 leiarar deltok i utdanninga - Når yrkeslivet får velge -

10 Erfaringar etter EVUK i Kvam
Målretta opplegg kommunen sine behov kontra individuelle ynskje Felles for mange stor satsing både leiarar og fagpersonell Kombinasjon studie/arbeid - Når yrkeslivet får velge -

11 Erfaringar etter EVUK i Kvam
Samarbeid med høgskulen Samarbeid med andre kommunar - Når yrkeslivet får velge -

12 Resultat for deltakarane i EVUK
Kr for fullført fellesmodul/fordjuping/fagskule Kr for fullført fellesmodul - Når yrkeslivet får velge -

13 - Når yrkeslivet får velge -
Lokale forhandlingar 2008 Lokale tillegg gitt i 2007 vart delvis ”oppspist” av sentrale minstelønnssatsar etter hovudoppgjøret pr Oppretta ”avansementstillingar” (60 stp./fagskule): Sjukepleiar I Hjelpepleiar I Fagarbeidar I - Når yrkeslivet får velge -

14 Arbeidsgjevarperspektivet
Fokus på rekruttering og kompetanse Strategisk kompetanseplan ( fokus på framtidas behov for kompetanse og sikre tilstrekkeleg kvalifisert kompetanse) Lønnspolitikk Særskilt forhandling juni 2007 ( HTA kap.4 punkt 4A2) NSF, Fagforbundet, FO Kvalitetsutvikling Formell utdanning - forpliktande for deltakarane Som ledd i planlegging, drift og kvalitetssikring av tenesta - Når yrkeslivet får velge -

15 Arbeidsgjevarperspektivet
Viktig at kompetansetiltaket er initiert av arbeidsgjevar ut frå framtidige behov i organisasjonen Viktig at kommunen er aktivt med i samarbeidet med utdanningsinstitusjonane - Når yrkeslivet får velge -

16 Verdsetting; hva og hvordan?
Videreutdanning for hjelpepleiere? I regi av høgskolen; studiepoeng for alle? Samme undervisning, innhold, arbeidskrav og litteratur? Likebehandling av ulikhet?

17 Lik verdi ; forskjellig kompetanse og arbeidsoppgaver
Verdsetting er å ta på alvor forskjell i kompetanse og derigjennom forutsetninger for å lykkes!

18 Derfor: Felles: Ulikt:
Undervisning, veiledningsgrupper, arbeidsrelaterte arbeidsoppgaver, og formalisering Ulikt: Videreutdanningsnivå; fagskole og høgskole Pensum og eksamensoppgaver

19 Store muligheter ved felles studietilbud
Veiledningsgrupper m/ utgangspunkt i hverdagserfaringer  felles utfordringer, ulike arbeids- og ansvarsområder Formalisering i regi av fagskole og høgskole Felles ”klasse” i høgskolens lokaler

20 Valgfri Fordypning u sp
Tverrfaglig gruppeveiledning i hver kommune – til sammen 60 timer Individuell veiledning på arbeidsplassen – til sammen 60 timer Valgfri Fordypning, Fagskole Gir perspektiver inn til gruppeveiledningen Valgfri Fordypning u sp Valgfri Fordypning m sp Kommunehelsetjenesten som arbeidsplass 30 studiepoeng Helsepolitikk, lovverk, etikk, kommunikasjon, samhandling

21 Studieskisse EVUK – HU-gruppen
Fordypning innen et av følgende områder for sykepleiere: Demens på bredbånd (15sp) + Fagutvikling og prosjektarbeid (15 sp) Hjerte/lungesyke (30 sp) Diabetes 45 sp Palliasjon 30sp Veiledning 30sp Felles påbygging med studiepoeng Miljøarbeid i andres hjem (30stp) For vernepleiere Veiledning og samhandlings- kompetanse (6 sp) Økonomiske, politiske og juridiske rammer (3sp) Etikk (3 sp) Grunnmur Aldring, demens og alderspsykiatri (9 sp) Helsefremmende og forebyggende arbeid (6 sp) Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv (3 sp)

22 Studieskisse EVUK – VK-gruppen
FAGSKOLER Fagskole i eldreomsorg Samarbeid m/Storhamar videregående Fordypning i forhold til beboere i sykehjem og hjemmetjenesten Fagskole i miljøarbeid Samarbeid med Stryn Videregående Fordypning i forhold til psykisk utv.h Felles påbygging uten studiepoeng Studieteknikk. Skrivekurs. Metode for kvalitetsutvikling og systematisk forbedringsarbeid og systematisk forbedringsarbeid Studieforberedelse og prosjektarbeid Etikk Veiledning og samhandlings- kompetanse Økonomiske, politiske og juridiske rammer Grunnmur Aldring, demens og alderspsykiatri Helsefremmende og forebyggende arbeid Pleie og omsorgstjenester i et makroperspektiv

23 Praksisbaserte fordypningsprosjekt
Kvalitets-forbedring i praksis! Verdsetting av praktisk kompetanse Selvtillit og energi => kreativitet Oppdaterte kunnskap og ferdigheter Avslutnings-eksamen organisert som kvalitetsforbedringsprosjekt

24

25 Når yrkeslivet får velge
Bakgrunn: Hedmark Fagskole og Høgskolen i Bergen Tone Elin Mekki og Marit Engum Hansen Fant ut at å legge til rette et utdanningsløp for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere vår mulig å få til Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

26 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Bakgrunn Samarbeidspartnere ble Storhamar og Stryn videregående skoler - (eldreomsorg og miljøarbeid) Vi hadde NOKUT godkjente studieplaner Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

27 Hvordan til rette legge?
Vi (som fagskoler) tilrettela og bygde på de erfaringene vi hadde med utdanning av helsepersonell på videregående nivå, i samarbeid med Høgskolen Erfaringer vi hadde med egne fagskoletilbud Fagskoleutdanning – Eldreomsorg / Miljøarbeid - et års utdanning på full tid Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

28 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Hva gjorde vi sammen Planene høgskolen brukte og fagskolene brukte, viste at temaene var sammenfallende I fordypningsoppgavene tok vi utgangspunkt i praktiske problemstillinger og studentens interesser (siste del av fagskole utdanningen) Tema ble valgt i samarbeid med fagansvarlig ledelse på arbeidsplassen, veileder fra skole og veileder på egenarbeidsplass Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

29 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Viktige momenter Som lærere/veiledere la vi vekt på at den enkelte student fikk utfordringer ut fra sitt faglige ståsted –interesser – arbeidsgivers ønsker og behov At studentene kunne føle seg på banen og bli møtt med utfordringer som ga vekst og godt læringsutbytte og som kunne føre til endringer i på egen arbeidsplass – faglig fordypning (utviklingsprosjekter) Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

30 Forankring og veiledning
God forankring på egen arbeidsplass, gjorde studentenes arbeidsprosess meningsfylt Studentene fikk veiledning på egen arbeidsplass og fra høgskolen – individuell veiledning Tilbakemeldinger gikk på at de opplevde stor glede ved å fordype seg i eget fag og jobbe på sitt nivå, på egen arbeidsplass Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

31 Når yrkeslivet får velge
Hospitering – Ble lagt til rette ut fra interesser og valg av problemstilling Data og internett – studentene utviklet sine ferdigheter og opplevde glede ved å kunne mestre dette bedre Viktig for veiledere å stille med åpent sinn og følge studentene i egen prosess (eierforhold) Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

32 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Læringsarbeidet Med utgangspunkt i det sosiokulturelle læringsperspektiv som legger vekt på - At læring foregår i en sosial sammenheng - At studentene hjelper hverandre - At spørsmål stilles av både medstudenter, faglærer og sensor ble eksamensprosjektet gjennomført Muntlig redegjørelse i grupper - Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

33 Resultater av læringsarbeidet
Mange ulike problemstillinger Skriftlig rapport (1- flere deltaker) – lokalt tilpasset Eksamen (redegjørelse) ble gjennomført i gruppe (4-5 deltakere), med utgangspunkt i de skriftlige rapportene Nyttig å arbeide på denne måten i forhold til egen jobbsituasjon Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

34 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Eksamen Under eksamen: Gode prosesser Studentene hjalp hverandre og stilte gode spørsmål Studentene viste glede i forhold til å dele med hverandre Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

35 Når yrkeslivet får velge
Med utgangspunkt i dette prosjektet har jeg stor tro på at dette er veier vi kan fortsette å gå og som vi kan videreutvikle sammen Samarbeid kommune, høgskole og fagskole At yrkeslivet og utdanningsinstitusjoner skaper noe sammen Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

36

37 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund
Evaluering Resultatene (karakterene) ble bra Glede i forhold til å kunne utvikle seg og å lære var stor Studentene var positive og fornøyd De var stolte over å gjennomføre utviklingsarbeid på egen arbeidsplass Svært nyttig å samarbeide høgskole og fagskole Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund

38 Hedmark Fagskole Gerd Karin Nylund


Laste ned ppt "Åslaug Bøhn Botnen, Tone Elin Mekki og Gerd Karin Nylund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google