Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?
Erfaringer utenfra og innenfra Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

2 ”...en skrivende hånd når langt”
Forskningens betydning for klinikkens utvikling Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

3 Forskning i spesialisthelsetjenesten
Øke kritisk tenkning Heve standarden Øke kunnskapsnivået Evidensbasert Gi et bedre og riktigere tilbud Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

4 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Forskning i BUP BUP Nord- et eksempel Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

5 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Bakgrunn - to BUPer BUP Alta Liten distrikts BUP BUP Tromsø Stor universitetsklinikk ”Ingen er så lav at man ikke trenger å bøye seg” og ”Ingen er så høy at man ikke trenger å strekke seg” Økende trend at brukere skal evaluere behandlingen som gis Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

6 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
BUP Alta BUP med lange ventetider BUP med mange uerfarne medarbeidere, men en BUP med mange entusiastiske medarbeidere BUP med ønske om å bli faglig sterk Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

7 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Universitetsklinikk med mange funksjoner Klinikk Undervisning Forskning BUP med mange seniorer, men også mange unge medarbeidere Stor organisasjon 35 ansatte Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

8 Hva ville vi med BUP Nord?
Innføre standardprosedyre på hele klinikken Standardutredning av alle pasienter Evaluere behandlingene under forhold hvor de vanligvis blir gitt Rutine monitorering - fortløpende evaluere behandling når den gis, i den ”virkelige verden Kombinere systematisk jobbing med forskning Allsidig forskning Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

9 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Utredning ved BUP Bruker en rekke måleinstrumenter/spørreskjemaer For rutinebruk: Korte, lette å administrere og lite tidkrevende Enkle, kreve lite opplæring og ha klare skåringskategorier Relevante Akseptable for ulike profesjoner som jobber i BUP-feltet Tilgjengelige, lite kostnadskrevende Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

10 Struktur ved klinisk arbeide
Tre faser Vurdering/inntaksssamtale Innen 20 dager etter henvisning Diagnostisering Innen 3-4 uker Behandling eller videre utredning Brukerundersøkelse Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

11 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Ny struktur Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

12 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Struktur Stram Definerte oppgaver Tydelige arbeidsoppgaver Individuell frihet Tverrfaglighet Klinisk arbeide veldefinert Diagnostikk Behandling Samarbeid Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

13 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Design: Naturalistisk multisenter studie Klinikker med i den regionale studien BUP Alta BUP Karasjok BUP Nord Troms BUP Midt-Troms BUP Tromsø BUP Storsteinnes Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

14 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Design (forts): Alle pasienter mellom 4 og 18 år, som taes i mot ved klinikken i den aktuelle perioden vil bli inkludert All klinikere som er ansvarlige for pasientene deltar i prosjektet inntil N=100 fra hver poliklinikk, men Tromsø 200 totalt N=600. Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

15 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Instrumentene Klinikerskåringer: HoNOSCA (Health of the Nation Outcome Scales) Globale funksjonsmål C-GAS (Children’s Global Assessment Scale) Akse 6 (ICD 10) Utvikling og hensikt med HoNOSCA Utviklet i England som ledd i en nasjonal strategi hvor det også ble utviklet instrument for voksne og for andre spesielle pasientgrupper. Utviklet for å kunne brukes som en kort skåringsskala i daglig klinisk arbeid. Testet ut og tatt i bruk i England og Australia (innføres i Danmark) Fanger opp endring og kan dokumentere bedring, forverring eller mangel på endring hos en rekke klienter i BUP Bruksområder Gir en kort oppsummering av pasientens problemområder og behandlingsbehov bidrar til kvalitetssikring av klinisk vurdering kan brukes til å beskrive pasientgrupper og ”casemix” & ”caseload” for behandlere og klinikk nyttig som monitoreringsindikator innenfor psykisk helsevern og forskning Oppbygning: HoNOSCA inneholder en enkel skåringsskala for hvert av 15 problemområder Gir profil for hver pasient Hvert tema fylles ut på en 5-punkts skala (alvorlighetsgrad): 0 Ikke et problem 1 Lite problem som ikke krever tiltak 2 Mildt problem, men klart tilstede 3 Moderat alvorlig problem 4 Alvorlig til svært alvorlig problem 9 Helt uten informasjon eller ikke anvendbart HoNOSCA: Subskalaer Atferdsproblemer Funksjonssvikt Symptomer Sosiale problemer Mangel på informasjon og kunnskap om BUP Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

16 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Instrumenter Screeningsinstrumenter for psykiske problemer (Multiinformant-) ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment (CBCL; YSR; TRF) SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) - selv-, foreldre, lærerversjon Oversatt til en rekke språk Finnes lett tilgjengelig på internett Gratis Kort Sterke og svake sider (SDQ) Goodman, R: Is small beautiful? Kort spørreskjema 25 items 5 subskalaer hyperaktivitet atferdsproblemer emosjonelle symptomer venneproblemer prososial skala Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

17 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Instrumenter Diagnostisk instrument: KIDDIE SADS. Diagnostisk semistrukturert barnepsykiatrisk intervju for vurdering av psykopatologi hos barn og ungdom Evnetest (WISC) Brukertilfredshetsmål Utarbeidet i regi av Sintef og R-BUP Øst/sør Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

18 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
PROSEDYRE/MÅLINGER Instrumentene HoNOSCA, SDQ, C-GAS og Akse 6 vil bli administrert tre ganger: ASEBA to ganger (T1 & T2) T 0: Etter vurderingssamtale. T 1: Under diagnostisering T 2: 6 mnd etter T 1 (eller ved utskrivning) T3, T4…………. Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

19 Erfaringer fra studien så langt....
Økning i ventetid før nedgang Forskning tar tid Effektivisering av tjenesten Forskningsresultat brukt i monitoreringen av behandlingen Større grad av struktur i behandlingsforløpet Mer tverrfaglig arbeide Bedre pasientgjennomstrømning og et bedre tilbud? Større tilfredshet blant henvisende instanser Problemstillinger De ulike instrumentenes validitet og egnethet for rutinemessig bruk i klinisk praksis Klinikernes erfaring ved med bruk av de ulike instrumentene Vil informasjon fra en kilde predikere noen utfall bedre enn informasjon fra en annen Validering av CBCL og SDQ i forhold til diagnosegruppe Er Kiddie SADS egnet til bruk i klinisk praksis - mye brukt i forskning, lite i klinisk praksis Er instrumentene sensitive for endring og kan de gi et godt bilde av utviklingen i et behandlingsforløp Egner disse instrumentene seg som kvalitetsindikatorer Egner disse instrumentene seg til bruk i en flerkulturell kontekst som i region nord Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

20 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
BUP Nord prosjekt Doktorgradsprosjekt: Validering av barne- og ungdomspsykiatriske instrumenter Sammenhengen mellom evnenivå og diagnoser Behandlingsstudie på angst og depresjon Behandlingsstudie ADHD Andre prosjekt Spesialistoppgaver Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

21 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Hva kreves for å lykkes Noen nødvendigheter Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

22 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Nødvendigheter Engasjerte ledere Penger/ ekstra ressurser Engasjerte medarbeidere ”Gulrøtter” Tilbakemelding til ansatte Tidsbegrensning i datainnsamling Ryddige og friske sekretærer Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

23 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Nødvendigheter forts. Opplæring i metode gjennom praksis ”Påsatt vett sikker ikke” Tilknytning til et forskningsmiljø Samarbeidspartnere Multisenterundersøkelser Veileder Forskningsmiljø Tid Ros og oppmuntring Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

24 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Forskning hos oss Hvilke prosjekter og problemstillinger er mulig ved denne klinikken? Hva skal til for at vi skal lykkes? Samarbeide med andre klinikker Samarbeide med et akademisk miljø Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

25 Hva epidemiologisk forskning i en klinisk setting kan representere?
”Gjøkunge” forskning Forskning utenfra Ikke integrert i klinikken Priviligerte forskere sjalusi Manglende støtteapparat Inga akademisk miljø Faglig ensomhet Faglig tomhet men også Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

26 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
men også Ny viten om barn og unge i opptaksområdet Prevalens Diagnoser og problemområder Utvikling over tid Muligheter for kombinerte studier Epidemiologi og kliniske studier Heve det faglige nivået Ufarliggjøre forskning Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

27 Hva klinisk forskning kan representere?
Klinikkrelaterte og kliniske problemstillinger meningsfulle Utføres av alle eller bare enkelte klinikere Ingen utenfra Felles erfaringer Motstand Utmattende Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

28 ”.... et kjent onde er bedre enn et ukjent gode”
Restrukturering av klinisk arbeid ved BUP Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

29 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Motstand Problemstillingene ikke meningsfulle Ikke aktuellt for meg og mine pasienter! Strukturert jobbing et onde Omfattende datainnsamling Skjemavelde Hyppige registreringer ”Overvåking” Mangel på kompetanse Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

30 men klinisk forskning kan også være .....
Kunnskaps- og kompetansehevende Lære nye utrednings- og behandlingsmetoder Lære forskningsmetodikk Evaluere ”egen” praksis Metodestudier Forløpsstudier Behandlingsstudier Brukerundersøkelser Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

31 Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord
Konklusjon: Forskning tar tid og krefter Forskning kan integreres i en vanlig BUP praksis, men trenger ressurser og rom Forskning er stimulerende og et hjelpemiddel til å se egen drift med nye øyne Viktig at klinikken ”eier” prosjektet Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord

32 ”med en åre ror en ikke beint”
Siv Kvernmo, overlege/1.amanuensis II, BUP Tromsø/RBUP Nord


Laste ned ppt "Hva betyr forskning for klinikkens utvikling?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google