Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID
Vi arbeider blant annet for: Anstendige forhold for alle fødende Rettferdige pensjonsordninger, bla. ektefelledelte pensjonspoeng Omsorgslønn Eldreomsorg Frihet til å velge; økt kontantstøtte og full barnehagedekning Familiens helse Lokalt og nasjonal beredskap Internasjonalt samarbeid og prosjektarbeid

3 Familiepolitikk er altfor alvorlig til å kunne overlates til politikere
Norges Kvinne- og Familieforbund driver et kontinuerlig arbeid for en bedre familiepolitikk. Dette gjør vi fremfor alt ved å øve press på politikere og myndigheter både sentralt og lokalt. Som medlem gir du oss mulighet til å styrke dette arbeidet. For oss spiller det ingen rolle hvilke politiske partier som bidrar til at familien får bedre kår i Norge. Det gjør det sannsynligvis ikke for deg heller – det er jo resultatene som teller. Ved å delta i ditt lokale kvinne- og familielag kan du i høy grad også være med å påvirke forholdene i nærmiljøet ditt.

4 Jo flere vi er, desto bedre blir vi hørt
Med din og andres støtte blir vi mange nok til å være en enda sterkere pådriver i kampen for et bedre samfunn. Ikke bare for kvinner og barn, men også for ungdom, menn og eldre. Vi har oppnådd mye, men fremdeles gjenstår det aller viktigste: å skape større anerkjennelse for familiens betydning i samfunnet.

5 Tid er mer enn penger, det er en gave du kan dele med barna dine
Tid er mer enn penger, det er en gave du kan dele med barna dine. Hvis politikerne vil      Vårt mål er at alle foreldre – både fedre og mødre – skal få større frihet til å velge å bruke mer tid sammen med familien. Uten at det går på bekostning av økonomi, karriere og pensjonspoeng.

6 Vår historie 1887 Landets eldste kvinneblad, Husmoderen, blir utgitt for første gang. 1898 Kristiania Hjemmenes Vel stiftes. Dette er begynnelsen til Hjemmenes Vels Landsforbund 1915 Hjemmenes Vels Landsforbund stiftes. Initiativtaker: Marie Michelet Grønnsakdyrking i egen hage. Arbeidsstuer for barn (den første kom allerede i 1886)

7 1920 Paraplyorganisasjonen for husmorforbundene i Norden,
Nordens Husmorforbund, stiftes. 1922 Kurs i husmorens gjøremål; matlaging, barnestell og bruk av elektrisitet. 1926 Bladet Husmoderen tas opp i forbundets medlemsblad, Husmoderen. 1929 Husmorvikarordningen 1932 Feriekurs for husmødre, forløper for ”Husmorferien”. 1933 Hjemmenes Vels Landsforbund endrer navn til Norges Husmorforbund. The Associated Country Women of teh World stiftes bl.a. etter initiativ fra kvinner i Nordens Husmorforbund.

8 1934 Kostholdsopplysning, svangerskaps- og spebarnskontroll
1935 Forbundet er representert i 18 komiteer og 35 offentlige komiteer. 1937 Barnehager, barneparker og lekeplasser. Forbundet utgir ”Mor og barn” av dr. A. Sundal Morshjelpkomitè. 1941 Helsestasjoner for mor og barn. Forbundet settes under administrasjon av den tyske okkupasjonsmakten, og tillitskvinnene legger ned sine verv i protest. 1945 Forsyningssituasjonen og påvirkning gjennom diverse bransjeråd.

9 1946 De første kursene i familiekunnskap.
1947 Forbundet arrangerer ”Husmoruken” i Oslo husmødre deltar. 1953 Målskjema for barneklær. Varedeklarasjon for fiberinnhold i tekstiler. Kvalitetskontroll og konsumopplysning. Forbrukerrådet blir fast organisert og forbundet er aktivt med på etableringen. 1955 Familierådgivning. 1957 Husmorgymnastikk. Hjemmehjelpsordninger. Skolekjøkkenundervisning, også for gutter.

10 1960 Ekteskapskurs for forlovede og gifte.
1964 Ungdommens frivillige sosialtjeneste. 6 års ansiennitet for husmoryrket i tilsvarende lønnede stillinger. Familiedaghjem. 6-års klubber. Helsekontroll for husmødre. 1969 Deltagelse i Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen. 1972 Sosiale valgfag i ungdomsskolen. Skolering av forbundets medlemmer mht kostholds- og forbruksvaner vedr. selvforsyning, økologi og egen helse. Vaskemiddelaksjon for renere vann – ”Mjøsaksjonen”. 1980 Medlemskap for husmorlag i Bedriftsidrettsforbundet.

11 1981 Avlastningstiltak for familier med tyngende pleie og pass i hjemmet.
1982 Forbundet utgir en egen familiemelding i protest mot at Regjeringen neglisjerer den hjemmearbeidendes innsats. 1983 Arbeid med husmorens skatte- og trygdeforhold, og avlastningstiltak for familier med tyngende pleie og pass. 1984 Forbundet presenterer studietilbudet ”Avlasterkurs”. 1985 Enkelte kommuner gir kr 200,- pr døgn i 29 døgn til familier med tyngende pleie og pass.

12 1986 Lov om omsorgslønn vedtas av Stortinget.
1989 Miljøvernarbeid med bruk av naturvennlige vaskemidler, oppsamling av brukte batterier og gjenvinning av husholdningsavfall. Forbundet utgir egen barnemelding. pensjonspoeng gis ved omsorg for barn under syv år, hvis ikke lønnsinntekt allerede er grunnlag for dette. Det kan søkes om pensjonspoeng for tyngende pleie/omsorgsarbeid. 1993 Forbundet stifter arbeidsgiverforeningen NH`s Forening for Barnehager. Aksjon mot vold i billedmedia.

13 1995. Forbundet etablerer studieforbundet Populus p. g. a
1995 Forbundet etablerer studieforbundet Populus p.g.a. nye direktiver for studiearbeid. 1996 Deltagelse i Barnefamilieutvalget vedr. NOU 1996: 13 ”Offentlige overføringer til barnefamilier”. 1997 Forbundet skifter navn til Norges Kvinne- og Familieforbund. 1998 Kontantstøtte til 1-2 åringer innføres ved lov. Deltagelse i Verdikommisjonen. 1999 Barnetrygd til 18 år. Fedres rett til selvstendig opptjening av fødselspermisjon.

14 2000 Fedres rett til utbetaling av fødselspenger basert på fedres lønnsinntekt. Utlån av skolebøker i videregående skole. 2001 Prosjekt Morgenfugl 2002 Medlem av BarneVaktens fagråd. Protesterte slik at Mammografiprogrammet ikke blir stoppet. Medlem av Forbrukerpolitisk Forum. 2003 Ildsjelprisen 2004 Ingunn Birkeland valgt til leder av ACWW`s FN-komitè. års jubileum 2006 Søkelys på kvinnesykdommer og kvinners sykdom 2007 ”Slangordboka” fjernet fra pensumliste i grunn- og videregående skole Kriminalisering av overgrep mot barn via Internett ( ”grooming”)

15 2008. Matservering i skolen. Familiens rolle i dagens samfunn
2008 Matservering i skolen. Familiens rolle i dagens samfunn. Støtter forskning på Samlivsproblemers helseeffekt (Dr.gradsarbeid ved Universitetet i Bergen) Gjeninnføring av husmorvikartjenesten

16


Laste ned ppt "Vår hovedparole i inneværende landsmøteperiode: FAMILIENS FRAMTID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google