Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om planregister forskrift på høring nye tegneregler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om planregister forskrift på høring nye tegneregler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om planregister forskrift på høring nye tegneregler
standardisering av datamodell etter SOSI seniorrådgiver Magnar Danielsen

2 Prosesser 2007 Kartlegging av planinformasjonssystemer basert på en spørreundersøkelse 2008 En arbeidsgruppe med representanter fra departementet, statlige etater og kommuner, og med basis i rapporter og enkeltbidrag fra konsulenter, påbegynner arbeidet med  utkast til SOSI-koder og tegneregler  Sosi produktspesifikasjon  veiledningsmateriale Ny planlov vedtatt

3 Prosesser 2009 Departementet  lager forskrift  ansvarlig for veiledningsmateriale Arbeidsgruppen leverer rapport og fortsetter arbeidet med produktspesifikasjon og veiledningsmateriale Forskrift på høring med svarfrist 22. mai 2009  Geoforum arrangerer høringsseminar 22. april 2009 på Gardermoen Sosi arbeidsgruppe 9, med deltakere fra stat, kommune, systemleverandører  Sosi standardisering av datamodell (egenskapkoding av plandata) Prosjektmidler fra MD til ulike oppfølgende tiltak (under planlegging)

4 Plan- og bygningsloven § 2-2 Kommunalt planregister
       ”Kommunene skal ha et planregister som gir opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes.        Departementet kan gi forskrift om kommunalt planregister, herunder bruk av elektronisk planregister.” IKRAFTSETTING 1. JULI 2009

5 Kommunalt planregister - variant nr. 1
Planregister med planoversikt Registeret gir ikke innsyn i arealplaner, men lister opp hvilke planer m.v. som finnes i kommunen. Er kun et hjelpemiddel for å få oversikt. Planoversikten skal gi informasjon om: alle gjeldende arealplaner med navn, nasjonal arealplan-ID og ikrafttredelsesdato de kartfestede planområdene bygge- og deleforbud nye planer som er tatt under behandling

6 Kommunalt planregister - variant nr. 2
Digitalt planregister Planer som kommunen har fremstilt digitalt eller som den har krevd levert inn i digital form, skal føres inn i et digitalt planregister. Et slikt planregister er noe langt mer avansert enn en planoversikt Skal inneholde registerinformasjon, er altså ikke bare en katalogtjeneste Kan inneholde én base eller komplekse samlinger av plandatabaser og digitale dokumenter, evt. kobling til arkiv og fagdatabaser Skal kunne sammenstille ulike plantyper og planer fra ulike forvaltningsnivåer Forholde seg til ulike vertikalnivåer (lag) i planen Vil i praksis være et planinformasjonssystem, eller evt. et planforvaltningssystem som for eksempel håndterer all planaktivitet i kommunen.

7 Digitalt planregisteret skal inneholde:
alle gjeldende arealplaner i kommunen, herunder planer og planbestemmelser som statlige og regional myndigheter har vedtatt etter plan- og bygningsloven §§ 6-3, 6-4, 8-4 og 8-5, med navn og nasjonal arealplan-ID, plantype, ikrafttredelsesdato, planstatus og planens vertikalnivå, vedtatte endringer og dispensasjoner til vedtatte arealplaner, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-17, og 19-2 med vedtaksdato og saksnummer, vedtatte bygge- og deleforbud med vedtaksdato og saksnummer, nye planer som er tatt under behandling med nasjonal arealplan-ID, opplysninger om innsigelser og klager, ev. utsatt iverksetting av klage, jf. forvaltningsloven § 42, andre opplysninger som har betydning for arealbruk og planarbeid i kommunen.

8 Kommunalt planregister - generelt
Digitalt planregister skal være et hjelpemiddel for å sikre at planinformasjon inngår i den nasjonale geografiske infrastrukturen og er lett tilgjengelig via Internett Planregister skal være åpent for gratis søk og innsyn via Internett for allmennheten Data som er ført inn i digitalt planregister, skal være egnet for anvendelse til statistikkformål. Registeret skal inneholde historiske plandata (årssett) Digitalt planregister og digitale arealplaner må være i samsvar med kravene til oppbygning og systematikk i henhold til en nasjonal standard Arealplan skal ha en entydig nasjonal arealplan-ID

9 Arealplan skal nytte standard koder for arealbruksformål og hensynssoner slik de framgår av forskriften. Fargelegging, skravur og annen symbolbruk skal være i samsvar med nasjonal standard. Digitalt planregister skal omfatte tilstrekkelige metadata for å kunne søke og bruke data i registeret. Bestemmelsene om digitalt planregister gjelder for arealplaner som legges ut til offentlig ettersyn etter at forskriften er trådt i kraft. Digitalt planregister er ikke det samme som et planarkiv, men ønsker kommunen å kombinere planregister og arkiv er det adgang forutsatt man klarer å oppfylle alle krav i ett system.

10 Kommunalt planregister – noen aktuelle problemstillinger
Betaling for plandata? Digital signatur? Planinformasjon i ulike lag? Tredimensjonale arealplaner? Behov for tilpasninger i den geografiske infrastrukturen under Norge digitalt? innfasing av SOSI kontroll supplere rammeverksdokumentet med kapitel om plandata Vedr. høringen:  Allerede mottatt flere signaler om at det er behov for overgangsbestemmelse om frist for innfasing av planregister

11 Tegneregler - anbefalinger
Formål under bebyggelse og anlegg må skilles på underformål Hovedformålene må skilles og tildeles en hovedfarge Ønske om å skille mellom veg og jernbane/sporvei Formålsfarge skal være heldekkende uten streksignatur (forbeholdes hensynssoner) Det skal være enkelt å skille mellom ulike formålsfarger. Det skal være mulig å vise flere hensynssoner over hverandre Tilpasning av fargekodene til bruk på internett

12 Web-sikre farger Er også nyttig utenfor internett
Gir en bedre sikkerhet for at farger gjengis likt uavhengig av hardware/software: pc-skjerm, videokanon, plotter/skriver, web-browser Fargepaletten er utarbeidet etter mange års erfaring med internett Fordel: Fargeverdien mellom de ulike metningene av rødt, grønt og blått er relativt stor = enkelt å skille mellom ulike fargetoner.

13

14

15

16

17 Hensynssoner Alle hensynssoner avgrenses med tykk strek-prikk-strek linje Fremtidig arealstatus med rød strek Vinkel og avstand mellom linjene er tilpasset slik at man kan vise flere hensynssoner over hverandre

18 SOSI og planeksempler etter ny PBL
Forslag til ny SOSI-datamodell er ute på høring sammen med forskriften Noen objekttyper beholdes fra gjeldende modell, noen er nye Det blir arbeidet med SOSI-kodeverket under høringsprosessen Det er laget noen få planeksempler som er lagt ut sammen med forslaget til fargekoder for formål og hensynssoner – flere eksempler kommer Forslag til fargekoder, signatur for hensynssoner, SOSI-datamodell og planeksempler ligger ute på

19 Formål Kode kp Kode rp Nr. 1 – BEBYGGELSE OG ANLEGG 1000 bebyggelse og anlegg 1001 boligbebyggelse 1110 boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse 1111 boligbebyggelse-konsentrert-småhusbebyggelse 1112 boligbebyggelse-blokkbebyggelse 1113 garasjeanlegg for boligbebyggelse 1114 fritidsbebyggelse 1120 fritidsbebyggelse-frittliggende 1121 fritidsbebyggelse-konsentrert 1122 fritidsbebyggelse-blokk 1123 garasjeanlegg for fritidsbebyggelse 1124 sentrumsformål 1130 kjøpesenter 1140 forretninger 1150 offentlig eller privat tjenesteyting 1160 barnehage 1161 undervisning 1162 institusjon 1163 kirke/annen religionsutøvelse 1164 forsamlingslokale 1165 administrasjon 1166 annen offentlig eller privat tjenesteyting 1169 fritids- og turistformål 1170 utleiehytter 1171 fornøyelsespark 1172 campingplass 1173 leirplass 1174 råstoffutvinning 1200 steinbrudd og masseuttak 1201 næringsvirksomhet 1300 kontor 1310 hotell/overnatting 1320 bevertning 1330 industri 1340 lager 1350

20


Laste ned ppt "Om planregister forskrift på høring nye tegneregler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google