Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse i Plan - koblinger til uu? Pilotfylker Gardermoen 12. juni 2009 Seniorrådgiver Asle Moltumyr Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse i Plan - koblinger til uu? Pilotfylker Gardermoen 12. juni 2009 Seniorrådgiver Asle Moltumyr Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse i Plan - koblinger til uu? Pilotfylker Gardermoen 12. juni 2009 Seniorrådgiver Asle Moltumyr Helsedirektoratet

2 Innlegg. Disposisjon • Rask oversikt over fylker og kommuner som deltar i utprøvingsarbeidet. Helse i Plan. • Hvordan bruker vi ny plan - og bygningslov? • Regionalt nivå: Oppgaver og roller • Utdanning • Erfaringer etter 4 års utprøving • Utfordringer framover

3 HVA ER HELSE I PLAN? • Samarbeidsprosjekt: MD/HOD/SHdir • Utgangspunkt: Folkehelsemeldingen og Planlovutvalgets NOUer og lovendringer (MD) Går over 5 år. Målsetting: • forankring i kommunale og regionale styrings- og plandokumenter • kompetanseoppbygging/plan- og prosess • Over 30 kommuner i 8 fylker deltar i utprøving

4 Hvorfor kommuneplan? • fra ad hoc til kontinuitet. Planforankring bygger på erfaringer fra utviklingsarbeid. • behov for tverrsektorielle løsninger • nedbygging av plankrav innen helse - sektoren. • demokratisk verktøy. Medvirkning

5 Oversikt over fylker og kommuner som deltar i utprøvingen • Østfold: Sarpsborg, Eidsberg, Våler, Moss, Spydeberg, Råde. • Akershus: Lørenskog og Oppegård • Nordland: Brønnøy, Fauske, Vefsn og Vestvågøy. • Oppland: Østre – og Vestre Toten, Nordre – og Søndre Land, Gjøvik og Gran.

6 Oversikt forts.. • Vestfold: Larvik og Re. 4 ”nye” kommuner i prosess på deltakelse. • Agder: (aust og vest knyttet sammen i partnerskap): Flekkefjord, Kristiansand, Lindesnes Grimstad og Arendal. Åseral og Valle nye fra 2008. • Møre & Romsdal: Haram, Surnadal, Ulstein, Volda og Ålesund. Flere kommuner i deltakerprosess – konferanse til høsten 09

7 ”Nye” fylker fra 2009 • Rogaland: Time, Sauda og Eigersund. • Hordaland: Ikke avklart kommuner. • Sør – Trøndelag: Melhus, Trondheim, Tydal, Malvik og Orkanger (?) • Nord-Trøndelag: Prosess med fylket om hvordan bruke HUNT- data i det kommunale folkehelse - arbeidet. Ikke formalisert samarbeid. • Finnmark: I ”dialog” med fylkesmannen/folke - helsekoordinator. • Telemark og Troms i dialog – under utvikling

8 HVORDAN ? HVORDAN BRUKER VI HVORDAN BRUKER VI KOMMUNEPLANVERKTØYET KOMMUNEPLANVERKTØYET PROAKTIVT? PROAKTIVT?

9 Praktisk tilnærming på kommunalt nivå • Utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. • Grunnlaget for all planlegging er hva er nå - situasjonen og hvor vil vi i vår kommune? • Hvem sitter på kunnskapen om status om uu og folkehelse? Kommunehelseprofiler, levekårs - indeksen, kommunelegen, helsesøster, KOSTRA for tannhelse, SSB, politi, organisasjoner osv? • Viktig å trekke ressurspersonene inn i plan - leggingen. Etablere samhandlingsarenaer.

10 | Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner Handlingsdel ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Økonomiplan Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan

11 Kritiske punkter i planprosessen Politisk og adm motivering Plan program Samf del Areal Te ma Økonomi

12 Kommunale temavalg i Helse i Plan  Universell utforming  fysisk aktivitet  ernæring  trygghetsskapende arbeid/tiltak  psykisk helse  sosiale ulikheter i helse - utfordring

13 Erfaringer  Folkehelse forankret i samfunnsdel (29 kommuner)  Folkehelse konkretisert i arealdel (22 kom)  Folkehelse i kommunedelplaner – fordeler ulemper med det. (12 kommuner)  Forankring i økonomiplan (12 kommuner)

14 Regionalt nivås roller/oppgaver  Regionalt nivå – minimum helse- sosialavd (fm) og planavd (fk) – påkoblet fra oppstart – - samarbeid en forutsetning. Regional kompetanseoppbygging.  Løfte tema inn i regionale plan –jf pbl  Veilederrolle – stort behov for plan- og prosesskompetanse. Hvordan dekke det?  Tilrettelegger – og pådriverrolle, konferanser, oversikter, formidling mm

15 Helse i Plan: Regional organisering  Agder: FM, FK UiA, Sørlandet sykehus HF, kommunene, frivllige. HIP inngår her.  Møre & R: ”God helse” – partnerskap med 21 kommuner. Helse/sosial avd, areal- og miljø, kultur, friv. org.  Oppland: Forankret i Opplandresepten. Ass. fylkesmann leder. Regional utvikling (fk), arb. Gruppe med fm  Østfold: Partnerskap folkehelse (fm, fk, kommunene, sykehus, høgskole, idrettskrets, nasjonalforeningen folkehelse og friv senter i Ø.

16 Utdanning  Høgskolen i Vestfold: Nytt kull fra høsten 09. 15 studiepoeng  Høgskolen i Bodø: Helse i Plan integrert i masterstudium i folkehelsevitenskap (30 stp)  Høgskolen på Gjøvik. Helse i Plan i masterutdanningen fra 2010.  UMB og Høgskolen i Oslo samarbeider om et planfaglig studietilbud (uah av Helse i Plan)

17 Sammendrag underveis evaluering Helse i Plan  I Helse i P kommunene er det tverrsektorielle arbeidet mer aktivisert. Politikere og rådmenn deltar mer  Tettere samarbeid mellom helse og plan  2/3 av folkehelseansvarlige deltatt i kompetanseoppbygging på plan og prosess  folkehelsetema:; fysisk aktivitet, kultur og helse, skade ulykker, trygghet – og krimforebygging

18 Resultater Helse i P forts….  96% av Helse i P kommunene arbeider med grønt – og friluftsområder mot 67 % for resten av kommunene  65% arbeider med universell utforming mot 38 % ellers  60 % av Helse i P kommunene har kommunedelplaner på fysisk aktivitet, mental helse og rusforebygging. Kommuner generelt 40-45 %

19 Utfordringer Helse i Plan  Informanter mener fylkene burde bidra mer i prosessen overfor kommunen. Presset på ressurser. Kommunene ønsker mer drahjelp  Informanter fra kommunene opplever personalsituasjonen som ustabil  God tilbakemelding til fylkesmannen og Helsedir, men Helsedir må bli bedre på tverrfaglighet, på hvordan samarbeidet mellom plan og helse skal kunne fungere og mer ressurser til folkehelsearbeidet

20 Utfordringer for fylkene  Utfordring for fylkene: Hvordan komme tettere på banen om bruk av kommuneplan som verktøy i uu - arbeidet?  Forutsetter tett samarbeid mellom f.k og f.m  Stort behov for plan/prosesskompetanse. Samarbeid med kompetansemiljøer i fylket. Høgskolen?  Bygge på og videreutvikle de samarbeids - strukturene som allerede finnes regionalt.

21 Mer info om Helse i Plan www.helsebiblioteket.no Klikk på Samfunnsmedisin og folkehelse http://www.helsedirektoratet.no/miljo_helse/


Laste ned ppt "Helse i Plan - koblinger til uu? Pilotfylker Gardermoen 12. juni 2009 Seniorrådgiver Asle Moltumyr Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google