Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU
Digital kompetanse When computing, whatever happens, behave as though you meant it to happen. Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU

2 Innhold Del 1 Lærerens kontekst 1-9
Del 2 Undervisning i digitale klasser 10-19 Del 3 Begrepsdefinisjoner 20-31 Del 4 Hva gjør jeg i det digitale klasserommet 32-51

3 Skolepolitikk og visjoner
Produksjonsår – årgang – kapasitet kompetansemål – testing Tilgang, dokumentasjon og administrasjon dekkes gjennom: PC-tilgang for alle LMS Administrative system (Skolearena, e-post)

4 Nasjonal Digital Lærings Arena
Gratis læremidler/nettsted til alle! ”Læreplanmålene i faget dekkes gjennom tekst, billedstoff, animasjoner og videoer”: VG1 :Engelsk VG2: Internasjonal engelsk (kommer) Fylkeskommunene har fått øremerkede midler til dette i årene 2007, 2008 og Kunnskapsdepartementet bidro med prosjektmidler til NDLA i oppstartsfasen, men tildeling av disse midlene opphørte For å øke/sikre produksjonen av digitale læremidler, har fylkeskommunene selv supplert med egne midler (10% av læremiddeloverføringen fra staten) for både 2008 og For å sikre/øke produksjonen i 2010 vil det bli behov for ytterligere økning (20% av læremiddeloverføringen fra staten) i finansieringen av NDLA fra fylkeskommunene. fra staten) i finansieringen av NDLA fra fylkeskommunene. fk 20% Fremmedspråk

5 Kompetanseutvikling Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓
Hvordan utvikler skoleeier digital kompetanse? Bevilgninger Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓ Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓ Forutsetninger – det kunstneriske øyet Hvordan påvirker du? Læringssyn, syn på samarbeid, syn på teknologi, egen investering i mål? Hva påvirker deg? skolekultur, hykleri, hysteri? Dersom læreboka er pensum er det liten vits i å bruke IKT. Dersom lærere prøver å stenge av uønsket bruk, vil de møte veggen Oppgavene må endres slik at IKT blir brukt hensiktsmessig. Chris_Argyris_Teaching smart people how to be smart

6 Kompetanseutvikling Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓
Hvordan utvikler skoleeier digital kompetanse? Bevilgninger Mål - ny og bedre bruk av IKT for læring ✓ Handlingsplan - innkjøp og kursing ✓ Dersom læreboka er pensum er det liten vits i å bruke IKT. Dersom lærere prøver å stenge av uønsket bruk, vil de møte veggen Oppgavene må endres slik at IKT blir brukt hensiktsmessig. Andreas Lund: IKT endrer kunnskapsbegrepet Kari Smith: Endring tar tid 2-5 år

7 På fagets premisser Teknologien skal være ”usynlig” men tilgjengelig.
Elevene bruker teknologi for å bli bedre i fagene. Yrkeskompetanse (deltakelse, dannelse og utvikling av samfunnet) Rytme: blog - twitter “Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del i læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer og bidra til å motvirke at det skapes forskjeller på bakgrunn av kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.” L06

8 Etter- og videreutdanning
Hvor står du? Teknisk – digital kompetanse Fagdidaktisk – Kunnskapsløftet Pedagogisk – Læringssyn a) Vegring b) Basisgrunnlag c) Kompetent d) I front Vurdering for læring Synliggjør mål-vurderingskriterier Tilpasset opplæring Behavioristisk Konstruktivistisk Sosial-konstruktivistisk Perspective Escher

9 Mål relatert til læringsteori /IKT
Kompetanse Læringsteori Vurderingsform Web Kunnskap Behaviorisme -Undervisning - lesing/lytting Egenvurdering Medelevvurdering Lærer vurderer Gloseprøver flervalgspørsmål interaktive oppgaver dag til dag Ferdigheter Kognitivisme -Oppgaveløsning Lærervurdering Eksamensoppgaver Web 1.0 Oppgaver - informasjonssøk 1-4 uker Generell kompetanse Sosial-konstruktivisme -samarbeid -samlæring -deling Prosess VFL Produkt VAL Lærer - ”History” Ingen tydelig vurderingspraksis Web 2.0 Samproduksjon egenproduksjon Deler Gjenbruker fortolker Ny setting Dysthe: Overordnede strategier – teknikker(individuelle) Overordnet: 1) klargjøre delingsmål, dele målene 2) gjennomføre aktiviteter som gir info om lring 3) gi fremovermeldinger 4) bruke medelevvurdering og medelevundervisning 5) elevene er eiere av sin egen læring. Dette er overordnet syn og lærere trenger redskap for få dette til. Dysthe: elevene er eiere av sin egen læring!

10 Hvordan underviser man med datamaskiner i klasserommet?
Del 2 Hvordan underviser man med datamaskiner i klasserommet?

11 Quebec Writers’ federation workshop on Electronic literature
Undervisning i 2009 Quebec Writers’ federation workshop on Electronic literature

12 Språklæring og Internett
MY CARPENTRY PROJECT instruction for dog house + picture + 1 minute presentation Vurderingskriterier * beskrive verktøy som er nødvendig for en snekker (gloseprøve IKT) * lage en arbeidsbeskrivelse (skriftlig) * lage en 3D tegning for eksempel i Autokad og legge den ut på nett fortelle om et arbeid som er gjort i løpet av skoleåret (muntlig med illustrasjoner Writing frame for instructions Directions for how to make a ………… * Materials needed * Tools needed * Instructions ( use infinitive) My site at wikispaces Norwenglish.wikispaces My site Motivasjon: Personlig design Tilgjengelig for alle Muligheter for kontakt og samarbeid Kreativitet Verdi

13 Modellæring Modelllæring (lærer) Modelllæring (elever)
Mitt nettsted og hvordan jeg organiserer det ( Wikispaces – Blogger) Ditt nettsted Opprette, lage lenker og skrive tekst ( eksempel) laste opp video-clip ( Youtube) lage og laste opp lydfiler ( Audacity, Voki) laste opp slideshow ( Slideshare) personalisere sidene dine (design) Modelllæring (elever) Elevenes sider (eksempel) Refleksjon et nettsted for lærere se Brasil for eksempel Mitt: Bridges – Student Håkon740 bridges

14 Nettsteder ex: Tools: weapons(ppt) speeches(ppt) microphone(text)
Google interaktive oppgaver / instant feedback ex: listening comprehension ex: reading comprehension ex: grammar dictation ex: history Viking quest game ex: dictation dictation Åpne oppgaver med mål og vurderingskriterier ex: Tools: weapons(ppt) speeches(ppt) microphone(text) ex: Litteratur def poetry create a poetry session Oppgaver som løses sammen i web 2.0 ex: data collection ex: Information et fransk eksempel ex: collage

15 Scaffolding Scaffolding av elevenes arbeid på data Mål
Vurderingskriterier ( sjekkliste) Kjennetegn på måloppnåelse ( rubrikk) Organisatoriske rammer for arbeidet Cognitive apprenticeship

16 Scaffolding kompetanse som domener
Europarådet – Rammeverket: Domener x: personal, public, occupational, educational Domener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts Hvordan vet du at du har deket det viktigste ved et tema?

17 Oppgaver for Internett
Åpne oppgaver som utnytter nettets muligheter og elevenes interesser og verdier What is happening when….... You apply for a new job? Ships are constructed? Romeo meets Hamlet? What helps to…… know when you go to a formal dinner party? keep Obama in power? build houses that can withstand an earthquake? What if…….. You were going to live in Australia? You were given 1000 euros? You were to make a glog? International Journal for the scholarship of teaching and learning vol 3, No Asking questions that matter…Asking questions of value. R Gale Question Investigation Examination Application Start med store spørsmål og så konstrueres problemstillingen Investigation - informasjonsinnhenting Examination – process og product Application – work made public Wikispaces/blog/website

18 Del 3 Hva vet vi om læring og digitale omgivelser?

19 Forskning Internettbruk i 2009 SS: Hva er optimal bruk?
Internett på skolen 20 % i vgs Internett hjemme 89(58%) % i vgs Ei vanlig PC-uke i 2007 SS: PC på skolen 19% i snitt 3,6 elever per maskin PC hjemme 77% PC på jobben 42% Læring foregår: individuelt i grupper i plenum forelesning uformelt Bedre tilgang blant dem med høy inntekt Husholdninger med barn og husholdninger med høy inntekt har i større grad enn andre tilgang til hjemme-PC, Internett, bredbånd og bredbåndstelefon. Mens 89 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600 000 kroner har bredbånd, er den tilsvarende andelen blant husholdninger med inntekter under 200 000 kroner 58 prosent. % har ikke tilgang og er storforbrukere nav sosiale tjenester/skolen må hjelpe Data brukes mest til prosjektarbeid - se hva du finner på <internett. Lite kreativ bruk Lite har skjedd siden 2003 i grunnskolen. Mer bruk i VG1, men kun internett og tekstproduksjonhalvparten har ikke godt nok utstyr for pedagogisk bruk.

20 PEDAGOGIKK – teoretisk forankring
Begrepsdefinisjoner Digital tekst – tekstbegrepet i LK06 Digitale verktøy – brukt i læreplanene Digital kompetanse - grunnleggende ferdighet

21 Didaktiske begrep Kunnskapsløftet:
En utvidet forståelsen av tekstbegrepet i Kunnskapsløftet: verbalspråklig muntlig billedlig sammensatt tekst ( kombinasjon av flere, Otnes) d&b FORUM Vi må undervise i bruk av bilder som illustrerer tekst, og vi må vurdere bildebruk som en del av oppgaven. Vi har lang erfaring i å bruke bilder i språkinnlæringen, men dette er delvis nytt. Vi kan derfor si at en og samme ”tekst”, forandrer form i tråd med hvilken framstilling som benyttes. En tekst er derfor mer enn bare skriftlig tekst. Vi må inkludere bruk av bilder og vi må inkludere en hel rekke uttrykksformer. Dette innebærer en utvidet praksis i forhold til før Kunnskapsløftet. Hvilke tekst typer dreier deg seg om? Dette betyr at vi som lærere må forholde oss til dette når vi retter. Hvordan vurderer vi multimediale tekster?

22 PISA 2009 reading literacy Electronic medium_ defined boundaries
Printed medium_navigation tools and blurred boundaries Author based (print/web 1.0) vs message based (web 2.0) Text type: Description (answers what questions. Impressionistic, technical, catalogue) Narration ( fiction or non-fiction= blurred) Exposition ( information is presented as a concept or a construct, as definitions, summaries, explications, minutes etc) Argumentation ( answers why questions, scientific) Instruction ( manuals, recipes Transaction (requests, messages electronic) Navigation tools Mental tools for navigation

23 Didaktiske begrep Det sentrale begrepet i LK06 Digitale verktøy - hardware Datamaskin m/ web kamera og mikrofon Prosjektør (fastmontert m/lyd) TV Printer, skanner MP3 spiller Digitalt kamera / videokamera Minnepiner Ipad Mobiltelefon GPS etc.

24 Didaktiske begrep Wikipedia Youtube Flickr Itunes Blogg Wikispaces Google Facebook Twitter LMS Digital produksjon skilles fra tradisjonell produksjon ved at formen på teksten (arket), skilles fra innholdet, selve teksten. Da kan vi forandre innholdet og formen når det passer oss selv. Før var tekster skrevet og knyttet til papiret Forum, wikipedia etc er eksempler på delt inhold Det sentrale begrepet i LK06 Digitale verktøy – software Form skilles fra innhold. Innhold skapes, gjenbrukes av deltakerne Nye former kommer til Tags Deling

25 Didaktiske begrep Digital Kompetanse Kunnskaper Ferdigheter Holdninger
Kreativitet Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. Web 1.0 web 2.0 web 3.0

26 Kunnskaper Internett – søke, evaluere og bearbeide informasjon,
Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler Redigere – tekst, bilder, lyd, video, Laste opp til – websider, blog, wikispaces etc Lagre – mappestruktur Laste ned- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins Installere – program LMS - Class Fronter, It’s Learning, Skolearena Web 2.0 – åpne løsninger Mp3 spillere, kamera, videokamera, mobil Webdesign, kommunikasjon, chat, skype Games Tilegne seg kompetanse gjennom Internett L06: Informasjon – velge, vurdere, systematisere Velge informasjon Systematisere informasjonen Vurdere - sjekke kilder Egenvurdering – fra informasjon til læring Kunnskap og Før-tekstuell lesing. Innholdet: Er dette sannsynlig? Strukturen: hvilket budskap ligger i strukturen? Teksten: Hva leste jeg nå? Avkoding Tema: Hva lærte jeg nå? Tolking, refleksjon, Kritisk literacy Forsterke kunnskap– interaktive oppgaver som fører til automatisering Tilpasse bruken til læreres faktiske bruk i klasserommet i forhold til faget. Progresjon på ulike trinn bør legges inn-lokalt læreplanarbeid. Dette bør knyttes opp mot hva de vil få bruk for utenom skolen. I forhold til IKT kompetansen så vil det innebære bla. evnen til bruke og lage: * skriftlig arbeid * kommunikasjonsprogrammer * webdesign – ulike programmer * tegneprogrammer * foto redigeringsprogrammer * søkermotorer * IKT- undervisning

27 Ferdigheter Vise hva du kan i digitale omgivelser: Leseforståelse
Lytteforståelse Skriving Muntlig digitalt IKT endrer premissene for de tradisjonelle aktivitetene i skolen Vi får nye muligheter til kommunikasjon og produksjon. Dette utfordrer også kunnskapsgrunnlaget i faget-lærer må kunne mer og elever lærer mer. Hvordan bearbeider de info-hvordan systematiserer de info-læringsstrategier/språklæring Forholdet mellom formell og uformell læring Kulturell kompetanse - digital dannelse-en helhetlig forståelse av hvordan de utvikler sin identitet-hvordan de de bruker sine digitale kunnskaper i kulturen. Produsere : tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider Kommunisere: , blogg, chat, forum, skype Samhandle: nettverk, prosjekt Vurdere: innhold, språk, struktur ( egen og andre)

28 Daglig bruk i læringsarbeidet LK06
Holdninger Lukkede eller åpne løsninger Nettetikette Demokratiske prinsipper Offentlighet (bilder) Juridiske utfordringer - opphavsrett Etiske utfordringer - kildekritikk Hvordan orienterer elevene seg i forhold til informasjon Hvordan bearbeider de infromasjon - språklæring Hvordan stiller de seg kritiske til kilder og informasjon Daglig bruk i læringsarbeidet LK06

29 Kreativitet Å velge egne veier til måloppnåelse i kompetansemålene:
Nettsteder Software Oppgaver (tid, mengde) Arbeid (velge sjanger) Layout Formatering Samarbeidspartnere Samtalepartnere Sir Ken Robinsom 4 min. PowerPoint - strukturerer tanken i muntlig produksjon Terkstbindere-strukturerer tanken i skriftlige tekster

30 Kreativitet - Babelfish
bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

31 Kreativitet – klipp og lim
Romeo and Juliet is a tragedy written early in the career of playwright William Shakespeare about two young "star-cross'd lovers"[1] whose untimely deaths ultimately unite their feuding families. It was among Shakespeare's most popular plays during his lifetime and, along with Hamlet, is one of his most frequently performed plays. Today, the title characters are regarded as archetypal young lovers.

32 Del 4 Hva gjør jeg i klasserommet?

33 Hva gjør jeg i klasserommet?
Jeg administrerer digitalt Skolearena – fravær og vurderinger (lærer/elev) Jeg planlegger digitalt – designer LMS eller Wikispaces – kompetansemål Jeg vurderer kompetanse Skolearena, LMS eller Blog eller Wikispaces –progresjon hos hver enkelt elev

34 Design Planlegging Innhold Struktur Språk

35 IOP – sjekklistene språkpermen
Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser. Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner ...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

36 Hva gjør jeg i klasserommet?
Jeg underviser med prosjektør: Digitale anslag Sade Ferske nyheter Aljazeera Arkivmateriale Depression speeches Youtube Google Slideshare Modeling

37 Hva gjør jeg i klasserommet?
Veileder når elevene arbeider digitalt: Bearbeider notater/info Produserer tekster Arkiverer arbeidet sitt Gjør oppgaver Aussie Viser måloppnåelse Def: utvikle evne hos eleven til å akseptere ansvar for egen læring : Leni Dam Holec 1981 definisjon på hva eleven må gjøre Coaching

38 Hva gjør jeg i klasserommet?
Evaluerer undervisningen: Er tilgjengelig digitalt Facebook Def: utvikle evne hos eleven til å akseptere ansvar for egen læring : Leni Dam Holec 1981 definisjon på hva eleven må gjøre Reflexion

39 Eksempel: Oppgave Scaffolding The English speaking world Ressources
Mål: Locate the 50 states in the USA Locate the English speaking Countries in the world Locate famous landmarks Assessment Computer score report Ressources Scaffolding

40 Eksempeloppgaver Grammar For teachers – reading (8 min.) GOOGLE YOUTUBE SLIDESHARE Poetry Sick note Bricklayer’s lament Music

41 Hva gjør jeg i klasserommet?
Digitale vurderingssituasjoner Egenvurdering fransk engelsk spansk Lærervurdering (foran skjermen) Medelevvurdering Vurderer hva de lærer – modeling, coaching, scaffolding, exploration Samtaler om hva de har lært Hva kan eleven? Hvilke utfordringer kan jeg gi elevene? Articulation

42 Når skjer det læring i klasserommet
Når læreren ser læring gjennom elevenes øyne og når elevene ser seg selv som sine egne lærere! Hattie 2008 Forstår målene Ser hvordan de kan nå målene Opplever mestring Presentere arbeidet sitt Egenvurderer arbeidet sitt Tar med seg erfaringene i sitt videre arbeid

43 Avskrift - avvises(lærer finner enkelt kilden)
Elevene surfer også i andre timer I can dos gjør det mulig å arbeide videre Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau ( )

44 Lenker Nyheter Die Welt El Pais Le Monde Informasjon Wikipedia
Søk Google, yahoo, YouTube Musikk fransk spansk tysk Litteratur fransk Kultur fransk fransk Lyd audio filer Kommunikasjon spansk Språk fransk spansk tysk alle Pedagogiske nettsteder BBC Hogne Lærebøker på nett Aschehoug, Cappelen

45 Digitale verktøy - software
LMS, blogger.com, wikispaces.com docs.google.com Moodle Forum Survey monkey , Hot potatoes Skype.com, msn.no, flashmeeting.com Audacity Deezer.com playlist Youtube Flickr, Photostory 3 ( Microsoft) Ansvers.com , Netvibes delicious Mindomo Del og Bruk Facebook, Myspace, Linkedin, Twitter

46 Owners forcefully assert their rights to:
COPYRIGHT Technologies make it easy to: Share Use Copy Excerpt/Quote from Modify Repurpose Distribute Owners forcefully assert their rights to: Restrict Limit Charge high fees Discourage use Use scare tactics Fair use Transformational Use

47 Fremmedspråk Eksempler

48 Eksempel: Oppgave Scaffolding L’heure et les chiffres Ressources
Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka   a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Vurdering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag Ressources -Compter  http: // -L’heure -   Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire:  Il est  trois heures trente. Klokka halv fire:    à trois heures trente Scaffolding

49 Vurdering - fem ferdigheter
Muntlig produksjon Fremføring ( .ppt) Lydfiler Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikasjon Telefonsamtaler

50 Vurdering - fem ferdigheter
Lytting CD-rom eller tekster på nett ex Diktat ex Video- og lyd filer ex ex ex Interaktive oppgaver ex ex Lesing Autentiske tekster ex Fakta (quiz) ex

51

52 Teknisk Nettsted http://wikispaces.com opprett en konto
bli medlem bli medlem Produksjonssteder Lydfiler ( audacity ) legg inn en lydfil Videoer ( Youtube) legg inn en video Slides ( slideshare) legg inn en presentasjon


Laste ned ppt "Inger Langseth Program for lærerutdanning, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google