Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brann og redning 2011 Gardermoen 21. september Utvalgsleder Erling Lae 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brann og redning 2011 Gardermoen 21. september Utvalgsleder Erling Lae 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brann og redning 2011 Gardermoen 21. september Utvalgsleder Erling Lae 1

2  13 utvalgsmedlemmer + 2 sekretærer  Ledes av Fylkemannen i Vestfold, Erling Lae  Sammensatt på bakgrunn av brann- og utdanningskompetanse, kjønn og geografi. 2

3  Fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, Tønsberg, Utvalgsleder  Direktør Kriminalomsorgsavd., JD Harald Føsker, Oslo, medlem  Dekan Høgskolen i Stord/ Hauges. Monika Metallinou, Haugesund, medlem  Rektor Fagskolen i Oslo, Terje Bogen, Oslo, medlem  Overingeniør Statens byggtekniske etat Gunnhild Henriksen Leere, Oslo  Brannsjef Inn - Trøndelag Brannvesen IKS Håvard Bye, Steinkjer, medlem  Avdelingsleder DSB, Ann C. Olsen-Haines, Tønsberg, medlem  Direktør Høgskolen i Harstad Karl Erik Arnesen, Tjeldsund, medlem  Brannkonstabel Rogaland IKS Alfhild Randi Håheim, Randaberg, medlem, FF  Utrykningsleder KBR Trond Busterud, Kristiansand, medlem, BTY (DELTA)  Brannsjef Anne Hjort, Asker, medlem, KS  Branningeniør Tromsø Brann og redning Berit Moe, Tromsø, medlem, NBLF  Doktorgradsstipendiat UIS, Morten Sommer, Stavanger, medlem 3

4  Samfunnets beredskapsutfordringer, teknologisk utvikling, erfaringer fra store hendelser (fra senere år) tilsier at det er behov for å utrede flere sider ved kompetansebehovet for brann- og redningsvesenet ◦ St.meld. nr.35  Tidligere utredninger: ◦ NOU 1992:22 ◦ DSB rapport til JD 2007 4

5 5

6  Omtale dagens og fremtidens utfordringer i brannvesenet, herunder hvilke oppgaver den kommunale brann- og redningstjenesten står overfor i dag, og hvilke oppgaver den kan tenkes å bli stilt overfor de nærmeste 10 – 15 år.  Vurdere de kompetansemessige konsekvenser av oppgavene som framkommer under punkt 1, både på det forebyggende og beredskapsmessige området.  Beskrive organiseringen av dagens brannvesen og brannvesenets undervisningstilbud slik det er i dag. Utvalget skal med bakgrunn i punkt 1 og 2 beskrive styrker og svakheter ved dagens undervisningstilbud og gi en anbefaling om hvilke elementer som bør videreføres, og hvor det er behov for endringer i lys av de kompetansemessige utfordringer som brannvesenet står overfor i dag og vil kunne stå overfor i fremtiden. (hel og deltidsbrannvesen). 6

7  Vurdere om økt interkommunalt brannsamarbeid vil kunne styrke kompetansen i deltidsbrannvesenet. Vurderingene skal bygge på at interkommunalt samarbeid skal være frivillig.  Med bakgrunn i foranstående punkter vurdere egnede utdanningsmodeller for å få en forsvarlig brannutdanning, herunder en åpen offentlig utdanning innen rammen av lov om fagskoleutdanning av 20. juni 2003 nr. 56. Dette innbefatter også en anbefaling om hvilke kvalifikasjonskrav som bør stilles for opptak til utdanningen. Forslagene skal ivareta utdanningsbehovet for både hel og deltidsbrannvesen, herunder inneholde forslag om undervisning om interkommunalt brannsamarbeid. Forslagene skal ta utgangspunkt i at brannvesenet fortsatt skal være et kommunalt ansvar. Minst ett av forslagene skal bygge på uendret ressursbruk. 7

8  Beregne hvilken kapasitet utdanningssystemet bør ha.  Beskrive alternative organisasjons- og driftsformer for utdanningen og hvordan de ulike alternative ressurser som foreligger på området i dag best kan utnyttes videre.  Gi en oversikt over de praktiske, administrative, juridiske og økonomiske konsekvenser av forslagene for stat, kommuner og den enkelte student/elev.  Holde seg orientert om pågående utredningsarbeid med betydning for utvalgets arbeid, søke informasjon og kunnskap på bred basis og ha dialog med relevante fagpersoner, forsknings og kompetansemiljøer.  Avgi sin utredning i form av en NOU til Justis- og politidepartementet snarest mulig og senest innen 31.1.2012. Utvalget kan ta opp spørsmål om tolking eller avgrensning av mandatet med departementet. 8

9  Utrede framtidig utdanningsbehov ut fra dagens og fremtidens utfordringer i brann- og redningsvesenet, både på det forebyggende og beredskapmessige området ◦ Hva er dagens utfordringer? ◦ Hva er framtidens utfordringer?  Hvilken kompetanse trenger man for å møte utfordringene? 9

10  Hvordan ivareta utdanningsbehovet både for heltid - og deltidspersonell? ◦ Finansiering av brannutdanningen delt mellom kommunene (arbeidsgiver) og staten ◦ Brannutdanning krever særskilte øvingsanlegg, hvor både de faglige, pedagogiske og sikkerhetsmessige utfordringer ivaretas ◦ Rekrutteringsutfordringer for deltid  Er det mulig å forene heltid – og deltidspersonell i en felles grunnutdanning ? ◦ Hvordan? 10

11  Mangfold ◦ Dagens brann- og redningsvesen består av nesten kun hvite menn ◦ Intern rekruttering ◦ Ansettelse før utdanning  Hvordan kan det legges bedre til rette for å øke mangfold? ◦ Behov for større rekruttering: - Spesielt deltid og deltid i ”urbane områder”, + kvinner ◦ Mangfoldsrapporten; - ”De siste villmenn i en ellers temmet verden” 11

12  Hvilken utdanningsmodell imøtekommer best de framtidige utfordringer? - Dagens modell? - Fagskole? - Høgskole?  Lokalisering? 12

13  En NOU som skal: ◦ Gi en klar anbefaling ◦ Kunne gjennomføres i praksis ◦ Ivareta involverte parters interesser 13

14  Ved spørsmål eller informasjon ta kontakt med sekretariatet: ◦ Andreas.urdal@dsb.noAndreas.urdal@dsb.no ◦ Svend.berthelsen@dsb.noSvend.berthelsen@dsb.no  Takk for oppmerksomheten. 14


Laste ned ppt "Brann og redning 2011 Gardermoen 21. september Utvalgsleder Erling Lae 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google