Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beskyttelse av miljøfordrevne i Norge Nansen Ung, 7.juni 2011, Utviklingshuset, Vikram Kolmannskog, www.vikramkolmannskog.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beskyttelse av miljøfordrevne i Norge Nansen Ung, 7.juni 2011, Utviklingshuset, Vikram Kolmannskog, www.vikramkolmannskog.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beskyttelse av miljøfordrevne i Norge Nansen Ung, 7.juni 2011, Utviklingshuset, Vikram Kolmannskog, www.vikramkolmannskog.no

2 Meena Meena er en enke i et sørasiatisk land. Landsbyen hun bor i, er svært utsatt og sårbart for naturkatastrofer. Landsbybeboerne er fattige og tilhører en marginalisert etnisk gruppe. En frigjøringsbevegelse er knyttet til denne etniske gruppen. Myndighetene har ikke bidratt med klimatilpasningstiltak eller annen assistanse. En dag kommer en voldsom syklon og Meena samler det lille hun har i en tøybylt og reiser sammen med andre fra landsbyen. Hun mottar ingen hjelp fra myndighetene. Hvor drar hun og hva slags beskyttelse får hun?

3 Abdul Abdul er småbruker i et afrikansk land. På grunn av tørke og jorderosjon blir det stadig mindre å høste. Han flytter til byen for å spe på inntekten. Der eskalerer en pågående konflikt. Han bestemmer seg for å reise nordover, men nord i landet er tørken enda mer alvorlig og han reiser videre. Hvor drar han og hva slags beskyttelse får han?

4 § 28 Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl) En utlending som er i riket eller på norsk grense, skal etter søknad anerkjennes som flyktning dersom utlendingen a)har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, og er ute av stand til, eller på grunn av slik frykt er uvillig til, å påberope seg sitt hjemlands beskyttelse, jf. flyktningkonvensjonen 28. juli 1951 artikkel 1 A og protokoll 31. januar 1967, eller

5 Forfølgelse i naturkatastrofer

6 Forfølgelse og naturkatastrofe

7 § 28 Oppholdstillatelse for utlendinger som trenger beskyttelse (asyl) b) uten å falle inn under bokstav a likevel står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending til hjemlandet.

8 Umenneskelig?

9 I prinsippet kan det også være aktuelt å innvilge oppholdstillatelse (eventuelt midlertidig) til søkere som kommer fra et område som er rammet av en humanitær katastrofesituasjon, så som etter en naturkatastrofe. I praksis har imidlertid ikke dette fremstått som noen sakskategori av særlig omfang. Departementet mener derfor at det heller ikke er grunn til å nevne denne type situasjoner særskilt i loven, slik som UDI har foreslått. Det vises til lovforslaget § 38 annet ledd bokstav c. Odelstingsproposisjon 75, 2006-2007 kap. 7.6.3.3. § 38 sterke menneskelige hensyn

10 Overlevelseskriteriet i Danmark Der kan i helt særlige tilfælde gives humanitær opholdstilladelse til enlige kvinder og familier med mindre børn fra områder, hvor der efter ministeriets opfattelse hersker ekstremt vanskelige levevilkår, f.eks. som følge af hungersnød eller som følge af helt uforudsigelige forhold (overlevelseskriteriet). Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b, stk. 1, 2.september 2008, Dansk min. for flyktninger, innvandrere og integrering, s. 11.

11 Tørke i Afghanistan

12 Opphold på humanitært grunnlag i Storbritannia There may be some extreme cases (although such cases are likely to be rare) where a person would face such poor conditions if returned - e.g. absence of water, food or basic shelter - that removal could be a breach of the UK’s Article 3 obligations. UK's asylum policy instructions on discretionary leave, severe humanitarian conditions.

13 § 73 Absolutt vern mot utsendelse (non-refoulement) En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav a, med mindre: a) utlendingen er utelukket fra beskyttelse etter § 31, eller b) utlendingen med rimelig grunn anses som en fare for rikets sikkerhet eller har fått endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og av den grunn ut­gjør en fare for det norske samfunn. En utlending kan ikke sendes til et område der vedkommende ville være i en situasjon som nevnt i § 28 første ledd bokstav b. Vernet etter denne bestemmelsen gjelder også ved situasjoner som nevnt i første ledd bokstav a og b.

14 Arbeidsmigrasjon

15 Ennå et beskyttelsesgap De som verken beskyttes og får opphold som flyktninger eller av menneskerettslige forpliktelser

16 En utlänning som vistas i landet ska beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd... om utlänningen inte kan återvända till sitt hemland eller sitt permanenta bosättningsland för att det inträffat en miljökatastrof där... Finske utlendingsloven § 88a Se til Finland

17 Hva må Norge gjøre nå? Støtte beskyttelse av internt fordrevne, flyktninger og folk på flukt i andre land. Sørge for å tolke flyktningretten og menneskerettighetene slik at visse miljøfordrevne får beskyttelse i Norge. Sørge for at også de som faller utenfor flyktningdefinisjonen, men har behov for beskyttelse, gis beskyttelse. Se til Finland. Ta opp dette regionalt og internasjonalt. Vurdere å åpne visse kanaler for migrasjon. Andre tiltak for å forebygge; utslippskutt og tilpasning.

18 Vårt Hjem


Laste ned ppt "Beskyttelse av miljøfordrevne i Norge Nansen Ung, 7.juni 2011, Utviklingshuset, Vikram Kolmannskog, www.vikramkolmannskog.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google