Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

World Wide Workplace Web (W4) 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "World Wide Workplace Web (W4) 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 World Wide Workplace Web (W4) 2012
in Norway

2 Where / when ? Bergen (Norways second biggest city)
Plan for medio June. Will be confirmed later

3 Statsbyggs precense in Bergen

4 Statsbyggs precense in Bergen

5 Mulige tema: AREALEFFEKTIVITET ANSKAFFELSER
BRUK AV PILOTPROSJEKTER – påvirke kunden til å tenke nytt. ERFARINGSTILBAKEFØRING – i praksis MENNESKELIG PERSPEKTIV – i byggeprosjekter/bruk av bygg ENERGI OG KLIMA SIKKERHET I OFFENTLIGE BYGG BIM, GIS OG LCC AREALEFFEKTIVITET   ANSKAFFELSER  FORVALTNING AV KULTURMINNER UTVIKLING OG NY BRUK AV EKSISTERENDE BYGG KUNDEBEHANDLIG OG – OPPFØLGING   MER EFFEKTIV PRODUKSJON I BYGGEBRANSJEN STATLIG EIENDOMSUTVIKLING/ -FORVALTNING Ett annet område er AREALEFFEKTIVITET i offentlig eide/leide bygg, som skal bygges/rehabliteres/bygges om, Her er det alltid behov for nytenking og utprøving sett i lys av samfunnsutvikling, befolkningssammensetning og nye behov fra brukere og virksomheter, men også innen. prosjektstyringskompetanse, kostnadsestimering og -effektivitet, rutiner og prosedyrer Ett tredje område er ANSKAFFELSER. Her møter mange land omtrent det samme regelverket som stiller strenge krav til offentlig håndtering av kjøp, salg og utleie/leie av lokaler, kjøp av rådgivertjenester mv. EU-standarder og standarder for land utenfor EU er ganske like. Oppfølging og bruk av regelverket på dette området har mange aspekter det kunne vært nyttig å drøfte med andre land, samtidig som det kan gi oss relevant erfaring om vi ønsker å vurdere egen praktisering av et rigid og til tider komplisert regelverket. Ett fjerde område er IKT-LØSNINGER hvor det stilles krav om åpne standarder som kan legge grunnlag for bedre samhandling på tvers av landegrenser, uavhengig av økonomi eller IKT-løsninger. Her er alle avhengig av at noen går foran og setter standarder slik Finland; Norge og USA har jobbet sammen om de siste årene. Utvikling på dette området vil komme uansett- her er det mer snakk om på hvilke områder og med hvilken hastighet. Ett femte område er FORVALTNING AV KULTURMINNER, noe som naturlig nok har særlig stor oppmerksomhet i store deler av Europa. Her er det behov for utveksling av kunnskap og erfaring, nytenking på områder som f.eks UU, materialbruk, energieffektivisering brannsikring mm. Ett sjette område som vi ser vokser seg stadig sterkere, og blir mer og mer aktuelt i alle land er UTVIKLING OG NY BRUK AV EKSISTERENDE BYGG, enten det er kultur-minner eller ikke. I Statsbygg kaller vi området for Kultur og næring, mens Fastighetsverket/ Slots- og eiendomsstyrelsen kaller området “nyttiggørelse/ udviklingen af ejendommene”. Området antas være like aktuelt for alle nettverkslandene, det har mange aspekter og erfaringsutveksling vil her være kjærkommen. Ett sjuende felt som opplagt er av interesse i alle land og hos alle medlemsorganisasjoner er KUNDEBEHANDLIG OG – OPPFØLGING. Alle har kunder, og alle er avhengig av, og må forholde seg til tilbakemeldinger fra kundene. Fokus og område kan variere fra land til land men kjernespørsmålet om hvordan en får og opprettholder gode kunderelasjoner er sentralt for alle. Statsbygg jobber aktivt med dette for tiden og det burde være av felles interesse for alle nettverkene å utveksle erfaringer på dette området. Ett åttende område kan være MER EFFEKTIV PRODUKSJON I BYGGE-BRANSJEN generelt. Dette temaet har vært og er en utfordring i alle land og i statlig regi gir statens rammebetingelser ekstra utfordringer. Ventetiden blir lang samtidig som fremdrift og ressursbehov er stort. Dette er et stort problem, et omfattende tema og mange omfatter fag og næringer. Bedre samhandling, og styring er tema alle burde være opptatt av, men også overordnede rammebetingelser. Ett niende område er en STATLIG EIENDOMSUTVIKLING/ -FORVALTNING i staten som også kan egne seg for samarbeid og erfaringsutveksling på ulike områder. Utveksling av erfaringer innen Bygge- og eiendomsforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Island kan ha overføringsverdier og i fht. hvordan medlemslandene organiserer sin bygge- og eiendomsvirksomhet, hvordan eierstrukturene påvirker effektiviteten osv. Aktuelle drøftingstema kan f.eks. være: Større effektivitet i statens bygge- og eiendomsvirksomhet gjennom bruk av andre styrings-mekanismer enn i dag og klarere rolledeling. Bedre synliggjøring av kostnader for bygge- og eiendomsforvaltningen for å sikre en bedre avveining mellom ulike innsatsfaktorer og skape insentiver til en nøktern arealetterspørsel og bruk.

6 Forslag til tema – ulik sortering:
ENERGI, KLIMA OG LCC Strategier og tiltak Offentlige anskaffelser Bruk av forbilde- og pilotprosjekter Samhandling i byggebransjen BIM Erfaringstilbakeføring – i praksis SAMHANDLING I BYGGEBRANSJEN Energi, Klima og LCC Offentlige anskaffelser ???

7 AREALEFFEKTIVITET - nye behov fra brukere og virksomheter, evt. i fht
AREALEFFEKTIVITET - nye behov fra brukere og virksomheter, evt. i fht. kompetanse, rutiner og prosedyrer ANSKAFFELSER. Krav til håndtering av kjøp, salg og utleie/leie av lokaler, kjøp av rådgivertjenester, praktisering av regelverk mv. FORVALTNING AV KULTURMINNER, kunnskap, erfaring og nytenking på områder som f.eks UU, materialbruk, brannsikring mm. UTVIKLING OG NY BRUK AV EKSISTERENDE BYGG, Kultur og næring/ Nyttiggjørelse / Udvikling af ejendommer KUNDEBEHANDLIG OG – OPPFØLGING - hvordan få og opprettholde gode kunderelasjoner. MER EFFEKTIV PRODUKSJON I BYGGEBRANSJEN - rammebetingelser, samhandling og styring. STATLIG EIENDOMSUTVIKLING/ -FORVALTNING - effektivitet og synlig-gjøring av kostnader - innsatsfaktorer og insentiver.

8

9 Det må tas stilling til sted:
Lokalisering av konferansen bør avgjøres raskt, ikke minst av hensyn til booking av hotellrom. I 2007 ble konferansen i hovedsak avholdt i Oslo-området. Det bør vurderes hvor konferansen nå kan finne sted - der det også er mulighet for utflukter knyttet til sosialt samvær og temaene som velges. Aktuell lokalisering kan f.eks. være: Bergen Trondheim Tromsø Oslo (andre deltagere enn i 2007)

10 Sakstittel: WorldWide Workplace Web (W4) 2012 i Norge
ADL

11 Hensikt: Avklare; Tema for konferansen Sted og tidspunkt,
Organisering Avklare; Tema for konferansen Sted og tidspunkt, Finansiering mv. for W4 i Norge i 2012, Ansvar og ledelse for arrangementet Nedsette prosjektgruppe / team Lokalisering Kvalitet Ansvar og ledelse Standard

12 Saksfremstilling: Statsbygg vertskap for konferansen i 2012. På årets konferanse deltok; Eva Wik (K), Anette Bø Andreassen (OH), Sidsel Skappel (US), Jon Fløtre (BP), Kari Øien Langbo (FØ) Haavard Skorlid (EM) Viktig å komme i gang med planlegging så snart som mulig.

13 Det må tas stilling til følgende:
Tidligere tema: Har vært fokus på utforming og fremtidsløsninger for arbeidsplasser/kontorlokaler. Hva nå? Statsbygg bør avklare tema før formell invitasjon sendes ut

14 Videre behandling av saken:
Prosjektgruppen etableres, Prosjektet utarbeider og fremmer forslag til program og budsjett basert på ADLs prioritering. Foredragsholdere engasjeres og invitasjon sendes ut i feb./mars. Regiondirektør på arrangement-sted konsulteres i arbeidet. Hotellrom reserveres Utflukter planlegges Prosjektgruppen rapporterer til ansvarlig direktør underveis.

15 Kunsthøgskolen kvm Kostnadsramme 800 MNOK (Prisnivå pr ) Oppdrag fra KD om å vurdere kostnadsreduksjon på 15-20%

16 Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd
Norges Handelshøyskole, nybygg Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet Ca kvm Antatt prosjektkostnad ca 400 MNOK Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd

17 Motor på Kronstad. Mindemyren, Solheimsviken Brann Stadion
HØGSKOLEN I BERGEN: m2 studenter 5-600 ansatte Motor på Kronstad. Mindemyren, Solheimsviken Brann Stadion

18 Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd
Bygulvet Transporthistorien Invitere og inkludere Høgskolen i Bergen – Bergen Næringsråd


Laste ned ppt "World Wide Workplace Web (W4) 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google