Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN"— Utskrift av presentasjonen:

1 SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN
NFRAM årsmøte 18. november 2013 Guri Spilhaug russpesialitet gsp

2 FREMDRIFTSPLAN Dokument som beskriver alle forhold knyttet til spesialistutdanning fremlegges for en bred referansegruppe 9. desember og bearbeides av arbeidsgruppe innen 31.12 Krav til teoretisk kunnskap og kliniske ferdigheter Regler for godkjenning etter overgangsordning Krav til utdanningsinstitusjoner Dokumentet fremlegges HOD og Helsedir i løpet av januar 2014 og når det er godkjent informeres til alle aktuelle instanser om adgang for: Utdanningsinstitusjoner å søke om godkjenning Overleger å søke om godkjenning etter overgangsregler Helsedir ved aktuelle avdelinger gjennomfører saksbehandling av søknader: Utdanningsinstitusjoner godkjennes etter søknad før sommeren 2014 Spesialister godkjennes etter overgangsregler før sommeren 2014 russpesialitet gsp

3 FREMDRIFTSPLAN Helsedir bidrar til at det arrangeres et ukeskurs for spesialister godkjent ved overgangsregler våren 2014, gjentas høsten 2014 og ev senere i overgangsperioden. Den første LIS i ordinært utdanningsløp kan starte høsten 2014 Kursutdanningen av LIS er i gang fra høsten 2014 russpesialitet gsp

4 Fremtidens spesialistutdanning
Hovedprosjekt i Helsedir. har beskrevet dette i dokument IS-2079. Spesialistutdanning tar 6,25 år eller 6,5 år Del I (”turnustjeneste”), tjeneste herfra kan godkjennes i senere spesialistutdanning med 3 mndr. 6 mndr indremed, 6 mndr kirurgi, 6 mndr allmennmed 4 mndr i indremed, kirurgi, psykiatri, 6 mndr allmenmed Del II 0-24 mndr, ev felles modul for flere spesialiteter Del III mndr og tjenesten er spesifikk for fagfeltet russpesialitet gsp

5 Innretning på spes i rus- og avh.med
Del I 6+6+6 mndr eller mndr Inntil 3 mndr kan godkjennes som tellende innenfor spesialiteten Del II, felles plattform 12 mndr ev 18 mndr. Del III, spesialist-tjeneste i TSB 42 ev 48 mndr russpesialitet gsp

6 Del II – 12 eller 18 måneder 6 måneder psykiatri 6 måneder somatikk
akuttavdeling, generell avdeling, DPS sengepost 6 måneder somatikk mottakelsesavdeling, generell indremedisinsk avdeling, infeksjonsmedisinsk avdeling Eventuelt 6 måneder Mer somatikk eller psykiatri Allmennmedisin/1.linje russpesialitet gsp

7 Del III – 42 eller 48 måneder 12 mndr døgnavd med akuttmottak og avrusning 12 mndr poliklinikk inklusive LAR 6 mndr døgnavd med behandling i et langtidsperspektiv 12 mndr (ev 18 mndr) supplerende tjeneste i TSB i en av de nevnte avd, eventuelt kan inntil 6 mndr avtjenes i kommunalt rustiltak (feltpleie, lavterskel LAR etc) Klinisk tjeneste må innebære erfaring med behandling av pasienter med alle typer rus/avhengighetsproblematikk, erfaring med rettighetsvurderinger, erfaring med tilbakehold etter Helse og omsorgstjenesteloven All tjeneste skal skje under klinisk veiledning av overordnet lege/spesialist All tjeneste skal skje ved godkjente utdanningsinstitusjoner russpesialitet gsp

8 Kapitler i dokumentet Bakgrunnsinformasjon
Generell gjennomgang av spesialist-struktur og innhold Målbeskrivelse Læringsmål Spesialistregler Overgangsregler Utdanningsinstitusjoner Erfaring fra andre land og internasjonale organisasjoner russpesialitet gsp

9 Læringsmål og krav til ferdigheter
Rusmidlene Rusmiddelbruk og avhengighet, nevrobiologisk grunnlag Farmakologi Tidlige belastninger, samvariasjon og følgetilstander Psykososiale forhold Forebygging Behandling og rehabilitering Brukermedvirkning og empowerment Rammeverket Samhandling og samarbeid Kvalitetsforbedring, evaluering og forskning russpesialitet gsp

10 Godkjenningsordninger, overleger
Søker må ha arbeidet i kliniske avdelinger innenfor fagfeltet TSB og den samlede kompetansen og tjenestetid i TSB vil tillegges avgjørende betydning. Søker bør ha erfaring med de tjenesteområdene som er nevnt i kravene til spesialistutdanning, men det vil være gjenstand for individuell vurdering. Erfaring fra psykisk helsevern, somatisk avdeling og/eller allmennmedisin kan utgjøre en større del av tjenesten enn spesifisert i spesialistkravene. Viktige elementer i tjenesten vil være Tjeneste i avrusningsavdeling med vakttjeneste (alkohol og illegale rusmidler) Behandling av rus- og avhengighetslidelser i døgnenhet (utover avrusning). Klinisk erfaring med akuttvurderinger og innleggelser Erfaring med rettighetsvurderinger Tjeneste i poliklinikk, Erfaring med oppfølging av LAR-pasienter over tid Erfaring med tilbakehold etter Helse- og omsorgstjenesteloven russpesialitet gsp

11 Godkjenningsordninger, overleger
Søker må ha vært faglig aktiv og ha holdt seg løpende faglig oppdatert. Dette dokumenteres gjennom deltagelse på aktuelle kurs Ved selv å ha undervist i faget Deltagelse i faglige grupper/samlinger Faglige artikler, forskning og lignende Kurs i ledelse og administrasjon eller dokumentert erfaring med dette Søker bør ha vært i en klinisk veiledningssituasjon over tid og nyttiggjort seg denne Eventuelt deltatt i kollegabasert veiledningsgruppe Det er fordelaktig at søker selv har gitt veiledning innenfor TSB russpesialitet gsp

12 Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner
Universitetssykehus, HF, større private avtalepartnere med aktuelle kliniske avdelinger innen TSB Eventuelt et forpliktende samarbeid mellom HF og private avtalepartnere

13 Godkjenningsordninger utdanningsinstitusjoner
Pasientgrunnlaget Spesialister som kan veilede LIS: Hvor mange overleger som vil få godkjennelse som spesialister etter overgangsregler og stillingsbrøk Hvor mange LIS-leger planlegges det for Utdanningsutvalg for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin Organisering av internundervisning, eventuelt i samarbeid med andre HF, private tjenesteytere Samarbeid med universitet (medisinske fakultet) knyttet til teoretisk undervisning Forankring i øverste ledelse - ressurser

14 Arbeidsgruppens liste
Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, Tromsø og Narvik Nordlandssykehuset i Bodø St.Olav, Trondheimsklinikken med Lade behandlingssenter Vestmo, Helse Møre- og Romsdal Sykehuset Sørlandet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling Sykehuset Telemark med Borgestadklinikken Sykehuset Vestfold, Vestfoldklinikken Vestre Viken Sykehuset Østfold Sykehuset Innlandet Oslo universitetssykehus A-hus Helse Bergen med Bergensklinikkene Helse Stavanger med Rogaland A-senter Helse Fonna med Haugaland A-senter (ekstra)

15 KURS-UTDANNING Obligatorisk grunnkurs/emnekurs
Ukes-kurs og enkeltstående kurs Interne kurs på utdanningsinstitusjonene Eventuelt noen arrangert som fjernundervisning Kurs for spesialister etter overgangsregler Eget kurs for overleger som vil bli godkjent, arrangert x antall ganger i et «overgangsvindu» – 3 år Kursarrangement De obligatoriske grunnkursene/emnekursene vil bli arrangert som i dag i et samarbeid mellom legeforeningen/universitetene/store kliniske fagmiljøer russpesialitet gsp


Laste ned ppt "SPESIALITETEN I RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google