Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling
Prosjektmandatet: Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling + vedlegg: teoretiske bakgrunnsdok. om klasseledelse, skriving, lesing, regning, vurdering for læring, organisasjonslæring, hjem-skole-samarbeid, elevrelasjoner Prosjektplan: Plan for skolebasert kompetanseutvikling Skolens plan for skolebasert kompetanseutvikling om klasseledelse (og…) Ressurser/materiell

3 Skolebasert kompetanse- utvikling
AKTØRER Utdanningsdirektoratet Lærerutdanningsinstitusjonene, NTNU som koordinator for UH, Nasjonale sentra; lesing, skriving, matematikk, læringsmiljø, IKT, (andre fagmiljø?) GNIST-prosjektlederne Skoleutviklingsveiledere Skoleeiere Skoleledere Ressurslærere Alle ansatte i skolen Skolebasert kompetanse- utvikling

4 Organisasjonsfaktorar
Auka lærarkval. -kunnskap -ferdig- heiter - haldning Kark-teristika ved Utrinn i utv. Endring i lærar-praksis Forbetring i elevresultat fagleg og sosialt Organisasjonsfaktorar Tilpassa etter Van Veen et al. 2011

5 Organisering og tilsyn
Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

6 Læringsstøtte Læringsformat Innhaldsforståing Analyse og utforsking
Korleis lærarar engasjerer elevar i og styrer aktivitetar Innhaldsforståing Kva læraren vektlegg og tilnærmingar som er nytta for at elevar både skal få ei overordna forståing og forstår nøkkelomgrep/element Analyse og utforsking Stimulerer ferdigheiter i høgreordens tenking, og gir høve til å nytte dette i nye samanhengar Kvalitet på tilbakemelding Utvide og bygge elevane si læring gjennom tilbakemelding og deltaking i aktivitetar Undervisningsdialog Bruk av strukturerte, kumulative spørsmålsstilling og diskusjon for å guide elevane i læring

7 Analyse og utforsking Tilrettelegging for høgre ordens tenking
Elevar identifiserer og utforskar problem/spørsmål, Elevane undersøker, analyserer og/eller utforskar data, informasjon, tilnærmingar etc. Elevar konstruerer alternativ(e løysingar), predikerer, hypotesar, eller idémyldring Elevar utviklar argument, gir forklaringar Høve til ny eller original bruk Opne oppgåver Presenterer kognitive utfordringar Elevane nyttar tidlegare kunnskap/ferdigheiter

8 Analyse og utforsking Metakognisjon
Elevane forklarar eigne kognitive prosessar Eigenvurdering Elevane reflekterer Elevane planlegg Lærarane modellerer tenking om tenking

9 Nettressursar observasjon - døme
observasjon struktur og regler observasjon relasjoner

10 Elevens læring; Klasseledelse fag + atferd Klassen som sosialt system
Læreren er den viktigste enkeltfaktoren/-ressursen skolen har for å påvirke elevens læring Kvaliteten på læreren som klasseleder --> elevens læring av fag og atferd Vi skal se senere at dette ikke dreier seg ALENE om læreren, men om lærerne Noen elementer i denne klasseledelsen: Relasjoner L-E;faglig støtte, emosjonell/sosial støtte Lede E-E relasjoner Strukturer / organisering Etablere og følge opp standarder og normer Læreren må være faglig god/kompetent Didaktisk kompetanse/ferdigheter Vurdering for læring Elevmiljøet påvirker også enkeltelevens læring og atferd Læreren må lede utviklingen av det sosiale systemet, klassen. Må vite hva det innebærer og hvordan man kan påvirke det. NB Pilene går begge veier, eleven påvirker også læreren, eleven påvirker det sosiale systemet og dette har også betydning for læreren…. NB Klasseledelse er en integrert ferdighet. Arbeid med fag påvirker relasjoner, strukturer bidrar til kultur, osv osv

11 Nettressurser observasjon struktur og regler observasjon relasjoner
egenvurdering relasjoner utvikling av egen praksis modell for utviklingsarbeid ungdomstrinn i utvlikling

12 Litteratur Allen, J., Gregory, A., Mikami, A., Lun, J., Hamre, B, & Pianta, R. (2013) Observations of effective teacher-student interactions in secondary school classrooms: predicting student achievement with the classroom assessment scoring system-secondary. School Psychology Review, 42(1), Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S. K. (2011). Measuring authoritative teaching. Teaching and Teacher education, 27(1), Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. classroom.pdf

13 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google