Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styringsprinsipp dokumentet for Idretten i Mathopen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styringsprinsipp dokumentet for Idretten i Mathopen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styringsprinsipp dokumentet for Idretten i Mathopen

2 Mål Verdier Ledelse og Krav Styringsprinsipper i Mathopen IL
MIL styringsprinsippdokumentet skal brukes i hele organisasjonen. Det skal danne grunnlag for diskusjon og øke forståelsen, samt avklare viktige forhold i den praktiske og daglige idrettsledelse. Dokumentet skal brukes på interne møter, i opplærings sammenheng og i fora der vi arbeider med å utvikle og forbedre vår organisasjon.

3 Innhold 1. Mathopen IL's profil 2. Mål og retning 3. Mathopen IL's verdier . 4. Ledelse og medlemskap i Mathopen IL 5. Krav i Mathopen IL

4 Sammendrag I 'Mål og retningslinjer' finnes idrettslagets hovedmål som peker ut kursen for laget, og hva vi vil legge vekt på i vårt arbeid. 'Mathopen IL's verdier' synliggjør fram de holdninger og verdier som vi ønsker skal gjennomsyre vår organisasjon og våre medlemmer. Mål, verdier, ledelse og krav er et viktig dokument for alle i Mathopen IL. Det er resultatet av prosesser i hovedstyrer i Mathopen IL.

5 Sammendrag forts.) I 'Ledelse og medlemskap i Mathopen IL' finner du de prinsipper som vi legger til grunn i måten vi utfører oppgaver på. Sentralt her er begrepene om medvirkning, åpenhet og samarbeid, delegering og lojalitet. Like sentralt er evnen til å sette mål og foreta resultatmåling der hvor det er vurdert relevant i idrettslig sammenheng, og til å utvikle og motivere medlemmene og tillitsvalgte ledere.

6 Sammendrag forts.) De tillitsvalgte's oppgaver er ofte krevende og viktige. Vi må derfor være enig om sentrale lederprinsipper Evne til å lede er imidlertid ikke viktigere enn idrettslige ’kompetanse’ og et godt sosial miljø. Gjennom god ledelse skal vi sikre at vi er der vi bør være og at vi klarer å skape gode resultater gjennom samspill i organisasjonen.

7 Sammendrag forts.) I 'krav i Mathopen IL' oppsummeres enkelte viktige prinsipper for krav som stilles ’Kravrekken’ er aldri ment å være utfyllende Det enkelte medlem og leder må også selv definere sine krav og forventninger innenfor de rammer som dette dokumentet gir.

8 Sammendrag forts.) Vår felles oppgave er å skape samhørighet, lagånd, identifikasjon til- og godt miljø i Mathopen IL Du skal være stolt over å være medlem i Mathopen IL.

9 Mathopen IL's profil Vi er et idrettslag i Bergen Vest Vi har store ressurser i form av medlemmer-, ledere-, utstyr og fasiliteter Vi vil være en organisasjon til å stole på Vi vil ha glade-, fornøyde-, og trygge barn-, ungdom- og voksne medlemmer

10 Mathopen IL's profil forts.)
Våre medlemmer og ledere skal vise en god oppførsel, ha en enhetlig og representativ profil utad (orden i sakene!), slik at vi kan være stolte av laget Vi vil ha initiativrike, kunnskapsrike og forståelsesfulle ledere og tillitsvalgte

11 Mathopen IL's profil forts.)
Vi setter pris på idretten og idrettsarbeidet, er resultatorientert der hvor det synes naturlig, og streber ellers mot en effektiv og handlekraftig organisasjon

12 Mål og retning Mathopen idrettslag er et et integrert idrettslag med hoved forankring innen breddeidretten i Mathopen distriktet. Idrettslaget skal gradvis utvikle seg til et godt synlig idrettslag innen Hordaland Idrettskrets, og innen lagets aktivitetsområder.

13 Mål og retning forts.) Mathopen IL søker å være ledende innenfor barne-, ungdoms-, og mosjonsidrett. I senior konkurranse idrett kan idrettslaget delta. Idrettslaget skal ikke drive toppidrett, når dette kan gå på bekostning av barne-, ungdoms- og mosjonsidretten.

14 Mål og retning forts.) Idrettslaget erkjenner at masseidretten er en forutsetning for konkurranseidretten på høyere plan. Idrettslaget skal legge til rette for- og stimulere til- at konkurranseidrettens ressurspersoner og aktive utøvere benyttes i arbeid innen masseidretten, eksempelvis som trener eller leder.

15 Mål og retning forts.) Et hovedprinsipp for økonomisk ressursbruk i laget er at voksenidrett skal være selvfinansierende (lagets økonomisystemer skal gjenspeile dette). Idrettslaget skal h en sunn økonomi som gir laget tilstrekkelig handlingsfrihet og sikrer videre utvikling.

16 Mål og retning forts.) Dette krever en aktiv innsats fra både medlemmer og tillitsvalgte. Det forutsettes og kreves at aktive og foresatte bidrar solidarisk med egen innsats- og positive innstilling, når hjelp og støtte ønskes fra tillitsvalgte. Medlemskaps kontingent betales punktlig av alle medlemmer.

17 Mål og retning forts.) Vi må drive kostnadseffektivt . Dette betyr å være nøysom, og prøve å få mest mulig ut av midlene Idrett kan forårsake skader. Vi har derfor strenge krav til sikkerhet, og for øvrig rett sikkerhetsinnstilling hos alle medlemmer og tillitsvalgte

18 Mål og retning forts.) Mathopen Idrettslag skal sette personen i fokus ( være menneske orientert), Skal være konkurransedyktig i forhold til tilsvarende organisasjoner, og være Skal være en attraktivt samarbeidspartner i Bergen Vest.

19 Mål og retning forts.) Mathopen IL skal ha motiverte medlemmer og ledere som setter seg realistiske mål.

20 Mathopen IL's profil og verdier
Med profil og verdier mener vi de grunnleggende holdninger som vi ønsker skal prege vår organisasjon og våre menneskelige ressurser. Mathopen IL vil utvikle en dyktig organisasjon som erkjenner at resultater skapes ved målrettet arbeid og ved at alle medlemmer og ledere ønsker å ta ansvar.

21 Mathopen IL's verdier forts.)
Vi stiller strenge krav til sikkerhet, kvalitet og miljø i all vår virksomhet. Vi skal ta vare på ytre og indre miljø. Mathopen IL stiller strenge krav til redelighet og moral. Idretts faglig innsikt og erfaring er viktig på alle områder i idrettslaget. På utvalgte nøkkelområder bør vi ha høy kompetanse.

22 Mathopen IL's verdier forts.)
Medlemmer og ledere i Mathopen IL blir gitt ansvar og blir stilt krav til. Vi legger vekt på åpenhet, omtanke og god kommunikasjon for å oppnå samarbeid, trygghet, og resultater.

23 Ledelse og medlemskap i Mathopen IL
4.1 Idrettslagets organisasjon og styrende referanse dokumenter 4.2 Lederansvar og organisering av arbeidet 4.3 Mål og resultatmåling 4.4 Kommunikasjon 4.5 Delegering 4.6 Rekruttering og utdannelse av ledere 4.7 Rekruttering av nye medlemmer og forebygging av frafall. 4.8 Lojalitet

24 Ledelse og medlemskap Ledelse er i stor grad et spørsmål om holdninger og adferd. En felles holdning til ledelse er en forutsetning for å skape en god organisasjon. Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Lederen må trives med lederoppgavene, ha administrativ orientering og ha ellers idrettsfaglig skjønn. Den miljøskapende samt forståelsesfulle evne, er av uvurderlig betydning.

25 4.1 Organisasjon og styrende referanse dokumenter
Idrettslaget organiser idretten innen følgende kategorier: Barne idrett Ungdomsidrett Voksen idrett aktiv Voksen idrett - trim Hver av disse kategorier stiller særskilte krav som skal innarbeides uansett hvordan idrettslagets organiserer de forskjellige aktiviteter.

26 Organisasjon forts.) ldrettsslaget vil til enhver tid og i henhold til lagets lover og bestemmelser, organisere seg på hensiktsmessig måte slik at medlemmers og lagets målsetninger settes i fokus. For ovenstående kategorier idrett og aktiviteter, innretter lagets seg ifølge NIF' s lover og retningslinjer, i tillegg til de enkelte aktuelle særforbunds regler.

27 Organisasjon forts.) Praktiske retningslinjer er utarbeidet i dokumentene: NIF: Strategi dokument - Idrett og barn, 1994 NIF: Bestemmelser om barneidrett, 1993 NIF: Strategi dokument - Mosjons idrett, 94 NIF: Strategi dokument - Konkurranse idrett som idrettslaget også aksepterer som styrende dokumenter for sin virksomhet

28 4.2 Lederansvar og organisering av arbeidet
Lederen påtar seg ansvaret for alt som skjer innenfor de definerte ansvarsområder. Ansvars- og myndighetsforhold skal være klarlagt og forstått, fortrinnsvis i form av en " avtale " som skal bidra til ryddige forhold.

29 Lederansvar forts.) Lederen har ansvar for å organisere og benytte de ressurser som til enhver tid står til disposisjon på en måte som fremmer idrettslagets samlede interesser og mål. Det kan aldri benyttes ressurser som ikke er reelle, og som ikke er vedtatt innenfor de rammer som eksisterer. En leder står til regnskap for og blir vurdert på basis av resultatene.

30 4.3 Mål og resultatmåling Lederen har ansvar for, i samarbeid med medlemmer og tillitsvalgte å sette mål. Målene skal være konkrete og realistiske. Resultatene vurderes opp mot målsetningen.

31 4.3 Mål og resultatmåling forts.)
Et viktig prinsipp for alle mål er at en skal stille seg bak, og trekke i flokk, mot målene. Det er viktig at organisasjonen -, de tillitsvalgte -, de enkelte medlemmer -, og ofte også de foresatte, i størst mulig grad samordner ambisjoner og målsetninger. Det er et lederansvar å avklare slike forhold.

32 4.4 Kommunikasjon Åpen og gjensidig kommunikasjon er en forutsetning for å skape trygghet, tillit og samarbeid i organisasjonen. Effektiv kommunikasjon er en viktig lederoppgave. Og husk at kommunikasjonsevnen kan utvikles.

33 4.5 Delegering Delegering er nødvendig for å oppnå god ledelse samt effektiv utnyttelse av organisasjonens menneskelige ressurser. Dette er også nødvendig for ikke å "slite ut" lederne. Erfaring viser at det trekkes store veksler på enkelte ledere og funksjoner. Dette bør ikke skje i laget, når store ressurser i form av medlemmer er tilgjengelig.

34 Delegering forts.) Således bør flest mulig medlemmer trekkes med i de planlagte tiltak. Da vil også medlemmene "eie" prosessene. Delegering fritar imidlertid ikke lederen for oppfølging og ansvar.

35 4.6 Rekruttering og utdannelse av ledere
En av de viktigste områder i idrettslaget er rekruttering til ledervervet. ldrettsslaget skal derfor ha en plan for slik utdannelse av ledere til tillitsverv og idrettsledere ( lagledere og trenere).

36 Rekruttering ledere forts.)
Erfaring viser også at det i stor grad er "gjengangere" innen tillitsvervene. Dette skaper kontinuitet i noen år, men senere kan det medføre problemer når mange erfarne ledere forsvinner.

37 Rekruttering ledere forts.)
En leders viktigste jobb er således å sørge for kontinuitet, slik at valg komiteene får flere alternativer. Generelt bør lages valg komiteer ha en økt rolle som rekrutterings instans, f.eks. ved at valg komiteene starter sitt arbeid på et tidligst mulig tidspunkt.

38 4.7 Rekruttering av nye medlemmer og forebygging av frafall.
Mathopen idrettslag skal aktivt søke å rekruttere barn -, ungdom, og ikke- aktive grupper til organisert virksomhet. Det forutsettes at dette er planlagte- og realistiske tiltak slik at en kan møte nye medlemmer med gode aktiviteter og tilbud. Nye aktiviteter bør/kan igangsettes og gjennomføres av nye ledere ( foreldre, foresatte, eller andre).

39 Rekruttering av medlemmer forts.)
Det er likeledes et hovedmål å aktivt motvirke og forebygge frafall av medlemmer. Et av mange viktige virkemidler for å oppnå dette målet er at ansvarlige ledere, og tillitsvalgte er klar over individets behov på de enkelte alderstrinn Vi har tro på at frafall kan forhindres ved rette og samkjørte opplegg.

40 Rekruttering av medlemmer forts.)
Det er f.eks. av største viktighet at barn ikke skremmes fra idretten med for tidlige prestasjons krav. Likeledes er det viktig at ungdom gies utfordringer som virker tilstrekkelig fristende for aldersgruppen. Voksne utøvere kan ha behov for variasjon for å opprettholde interesse. Ovennevnte eksempler på behov må inngå i lederens opplegg for å forebygge mot medlems frafall.

41 Lojalitet Å være lojal betyr bl.a. å si fra, på en konstruktiv måte, hva man mener, argumentere for sine standpunkter og deretter aktiv støtte og gjennomføre avgjørelsen. Å være lojal er også å være et godt medlem i idrettslaget ved aktiv å følge opp de aktiviteter som laget igangsetter

42 Lojalitet forts.) Lojalitet til Mathopen IL er en forutsetning for medlemskapet. God ledelse fremmer lojalitet

43 Krav i Mathopen IL Du, som medlem eller medlems foresatte, slutter opp om idrettslaget, og støtter i forbindelse med inntektsbringende- og sosiale tiltak, eksempelvis kamper og arrangementer. Du, som medlem, må ha en positiv holdning Du, som medlem, skal føle ansvar for lagets eiendeler og anlegg

44 Krav i Mathopen IL forts.)
Alle medlemmer i Mathopen IL har ansvar for å bidra til trivsel og miljø i laget, slik at fastsatte mål blir nådd på rett måte Du, som leder, skal være ansvarlig, initiativrik, handlingsorientert og beslutningsdyktig

45 Krav i Mathopen IL forts.)
Du, som leder, er også samarbeidsorientert, og legger vekt på å oppnå resultater gjennom andre En leder har i tillegg til ansvar for eget område, også ansvar for helheten i laget

46 Krav i Mathopen IL forts.)
Ledere, medlemmer og foresatte skal være lojale mot idrettslagets mål, verdier og krav. Svikter lojaliteten , bør du selv slutte i laget. Ledere, medlemmer og foresatte skal ha vilje til forbedring dersom det vurderes som nødvendig

47 Krav i Mathopen IL forts.)
Ledere og voksne i Mathopen IL skal vite at de er et eksempel for de yngre medlemmene i laget Alle medlemmer i Mathopen IL har ansvar for å bidra til trivsel og miljø i laget, slik at fastsatte mål blir nådd på rett måte

48 Krav i Mathopen IL (forts.)
Ledere og medlemmer gjør seg kjent med ansvarslinjene i laget All presse kontakt skal i hovedsak varsles/koordineres på forhånd med hovedstyrets leder


Laste ned ppt "Styringsprinsipp dokumentet for Idretten i Mathopen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google