Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU
Teknologi i skolen Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU Snakke om IKT som en grunnleggende ferdighet hvordan det kommer til syne i de nye læreplanene i kunnskapsløftet i FS2/3. 1- teknologi og digital kompetanse: begrepsavklaring 2- teknologi i skolen administrativt nivå>klassenivå> 3-metodisk tilnærming

2 Mål Teknologien skal være ”usynlig”.
Elevene skal ikke jobbe med teknologi, men med fagene.

3 Digitale verktøy Datamaskin, printer MP3 spiller Digitalt kamera
Digitalt videokamera Skanner Mobiltelefon Web kamera Minnepinner

4 Digital Kompetanse Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet (2005,ITU- itu.no) Begrepet er i stadig utvikling og må forstås i forhold til sin samtid. ITU.no forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning. Begrepet er ikke definert ordentlig, men det jobbes med det internasjonalt Dimensjon 1 ferdigheter i bruk av IKT/dimensjon 2 IKT i bruk i ulike fag/dimensjon3 læringsstratregier, metakognitive evner/dimensjon 4 kulturell kompetanse, digital dannelse

5 Å kunne bruke digitale verktøy
Å kunne bruke digitale verktøy i fremmedspråk bidrar til å utvide læringsarenaen for faget og tilfører læringsprosessen verdifulle dimensjoner gjennom muligheter for møte med autentisk språk og anvendelse av språket i autentiske kommunikasjonssituasjoner. Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i fremmedspråk.

6 Ferdigheter Skriveverktøy - tastatur, stavekontroll
Navigere på Internett - søke, hypertekst, lenker Laste ned/redigere- bilder, tekst, lyd, program, filer, plug-ins / Lagre - mappestruktur Produsere - tekster, presentasjoner, bilder, lydfiler LMS - Class Fronter, It’s Learning Mp3 spillere, kamera, videokamera Webdesign, kommunikasjon, chat, skype Games Tilpasse bruken til læreres faktiske bruk i klasserommet i forhold til faget. Progresjon på ulike trinn bør legges inn-lokalt læreplanarbeid. Dette bør knyttes opp mot hva de vil få bruk for utenom skolen. I forhold til IKT kompetansen så vil det innebære bla. evnen til bruke og lage: * skriftlig arbeid * kommunikasjonsprogrammer * webdesign – ulike programmer * tegneprogrammer * foto redigeringsprogrammer * søkermotorer * IKT- undervisning

7 Kunnskaper Kommunisere - e-mail, blogg, chat, forum, skype
Produsere - tekst, bilder, presentasjoner, lyd, video, websider Vurdere - egenvurdering, datamaskinvurdering Internett - søke og bearbeide informasjon, google, wikipedia IKT endrer premissene for de tradisjonelle aktivitetene i skolen Vi får nye muligheter til kommunikasjon og produksjon. Dette utfordrer også kunnskapsgrunnlaget i faget-lærer må kunne mer og elever lærer mer. Hvordan bearbeider de info-hvordan systematiserer de info-læringsstrategier/språklæring Forholdet mellom formell og uformell læring Kulturell kompetanse - digital dannelse-en helhetlig forståelse av hvordan de utvikler sin identitet-hvordan de de bruker sine digitale kunnskaper i kulturen.

8 Kreativitet Webside Comenius Samskriving Lydfiler Video Chatting Blog
Skype Hypertekst E-post utveksling Forum Voiceforum Innlegg og artikler Presentasjoner Digitale mapper Prosessorientert skriving Games, quiz Undersøkelser PowerPoint - strukturerer tanken i muntlig produksjon Terkstbindere-strukturerer tanken i skriftlige tekster

9 Kreativitet Babelfish
bonjour Inger! ces't votre classe, niveau 1 de la france.êtes-vous malade? ca va? nous espérons tu rentres au plus.nous travaillons avec un peu de tout, sur la lycée nous somme faire bon! nous somme dans l'attente pour vous revoir. nous nous ennuyons de vous! à bienôt Bonjour. J'esperer que tu aller mieux chausse. Il est beaucoup neige - si prudence est mère de sûrete. Bon retablissement! Andreas

10 Holdninger Kildekritikk, opphav Nettetikette Demokrati
Bruk av hjelpemidler Offentlighet (bilder) Hvordan orienterer elevene seg i forhold til informasjon Hvordan bearbeider de infromasjon - språklæring Hvordan stiller de seg kritiske til kilder og informasjon

11 Teknologi i skolen Elektronisk informasjon E-mail Nye læreplaner m/IKT
Eksamen (m/ IKT) Nasjonale prøver m/ IKT LMS - læringsplattformer Elev- og lærerundersøkelser Språkpermen m/nettsted Lærebøker på nett Arbeid utenom klaserommet

12 Teknologi i klasserommet
70% av norske familier har tilgang til Internett. ITU-monitor, 2003 Halvparten av landets elever bruker pc i opplæringa mindre enn én time i uka. Rundt elever bruker ikke pc i det hele tatt 30% har ikke tilgang og er storforbrukere nav sosiale tjenester/skolen må hjelpe Data brukes mest til prosjektarbeid - se hva du finner på <internett. Lite kreativ bruk Lite har skjedd siden 2003 i grunnskolen. Mer bruk i VG1, men kun internett og tekstproduksjonhalvparten har ikke godt nok utstyr for pedagogisk bruk.

13 Teknologi i klasserommet
Problemet har ofte bestått i at ting går i stå der inne, og jeg har gitt opp å prøve flere ganger. Man blir skikkelig lei når man har forberedt et bra opplegg for gjennomføring på dataen også fungerer teknikken så dårlig at man ikke får fullført det man har tenkt. Jeg har for første gang brukt IKT i franskundervisningen og sett at det faktisk går an allerede tidlig i opplæringsfasen. Eksempel : Aviser, BBC norwenglish.com Maskinene mangler ofte utstyr-lydkort, headsets, plug-ins. Maskinene må være tilgjengelige hele tiden hvis læreplanmålene skal oppfylles. Eks aviser./ elevene forstår fra første stund. Språklæringsstrategier, bruke språket forstå deler og konstruere en helhet.

14 Internett - ressurser Nyheter Die Welt El Pais Le Monde
Informasjon Wikipedia Søk Google, yahoo, YouTube Musikk fransk spansk tysk Litteratur fransk Kultur fransk fransk Lyd audio filer Kommunikasjon spansk Språk fransk spansk tysk alle Pedagogiske nettsteder BBC Hogne Lærebøker på nett Aschehoug, Cappelen

15 Metodisk tilnærming Romindeling-ikke pedagogisk med forelesningsoppsett, gruppeoppsett, arbeidsplasoppsett. Best med bærbare og trådløst.

16 Elevautonomi Eleven må være villig til å ta ansvar for sin egen læring. Hvordan kan jeg best hjelpe elevene til å lære? Sette seg mål velge ut stoff velge oppgaver og arbeidsmåter Utføre arbeidet i forhold til målet Presentere og evaluere arbeidet Def: utvikle evne hos eleven til å akseptere ansvar for egen læring : Leni Dam Holec 1981 definisjon på hva eleven må gjøre

17 METODER - hvordan lære med IKT?
Prosjektarbeidsmetoden Språkpermen I can do… Oppgaver på nettet Undervisning med Internett Vurdering med Internett Forskning viser at 1- kunnskap konstrueres av elevene selv 2-dette skjer best i deltakelse i sosiale sammenhenger 3-læring skjer best dersom man kopler på bakgrunnskunnskapen og lærer ut fra eget ståsted. IKT gjør det mulig med-tempo, mengde differensiering+motivassjon individ relatert.

18 A Prosjektarbeid Reisen til …… skal planlegges. Du skal skaffe informasjon og presentere følgende for dine medstudenter slik at de vil velge ditt reisealternativ: Klare rammer for prosjektet - tidsramme, faglige mål, fremføring, testing av måloppnåelse IKT - informasjonsinnhenting,presentasjon Strenge rammer: tema, tidsbruk og evaluering gis av lærer Elevene velger reisemål, reisemåte, losji. Planlegger hva de skal gjøre i løpet av turen Presenterer opplegget for klassen Evaluerer presentasjonen og viser hva de har lært: ling, kulturelt og kommunikativt.

19 B I can do......plan Jeg kan fortelle når jeg gjør ting
Jeg kan spørre/fortelle hva klokka er Jeg kan fortelle om noe jeg har gjort Jeg kan fortelle om noe jeg skal gjøre

20 I can do – elev ( CEF) Jeg kan kommunisere om familien
Mål Ja Eks Fortelle at jeg har søsken Beskrive mine søsken og foreldre Beskrive aktivitetene de liker Bruke farger i beskrivelsene uttale ”en sykkel” Beskrive hva de spiser og drikker

21 Sjekklistene B1- språkpermen
Lytting: Jeg kan forstå dagligdagse ord og uttrykk som har med mine personlige interesser å gjøre, for eksempel hobbyer, dyr, ferie, musikk, Tv eller reiser. Lesing: Jeg kan forstå detaljer i tekster om kjente emner ...for eks i korte artikler i ukeblader, sportsreferater eller intervjuer med kjendiser Muntlig produksjon: Jeg kan kort gjengi handlingen i en film jeg har sett, eller en bok jeg har lest.

22 C Oppgaver Oppgi alltid nettsteder Lingvistiske mål - IKT relatert
Kommunikative mål Kulturelle mål Anslag Oppgaven Vurdering Oppgaven legges inn i et undervisningsopplegg, hvor rammene og krav til læringsmål er kjent for eleven før de bruker IKT.

23 Eksempel: Oppgave Ressources L’heure et les chiffres
Professeur (kan forklare ting for deg) Elèves (dere kan forklare hverandre, øve sammen) Manuel livre d’exercices URL -Compter  http: // -L’heure -   Nyttige uttrykk Hva er klokka: Quelle heure est-il? Klokka er halv fire:  Il est  trois heures trente. Klokka halv fire:    à trois heures trente L’heure et les chiffres Mål: 1 telle til 30 på fransk a) uttale tallene b) skrive tallene 2 klokka   a) Klokkeslett 3 Klokkeslett, tid a) Spørre og fortelle hva klokka er b) bruke tidsuttrykket à… Evaluering Muntlig: klokka, tall Skriftlig: beskrive en vanlig dag

24 D Undervisning med Internett
Aktuelle hendelser hvor elevene har noe kjennskap til emnet fra norske medier. Nederlandsk Undervisning med støtte i PowerPoint Internett (videoclip , lyrics etc) etc. Finne konkrete svar på problemstillinger som dukker opp i timene.(Wikipedia, Google) Vise filmer og video clips, spille musikk, Print screen ALT+P så lagre som PDF og last opp.

25 E Vurdering Kan IKT brukes til å lette rettebyrden
Formativ- eller summativ vurdering Egenvurdering fransk Datamaskinvurdering spansk Lærervurdering lydfiler, tekster Medelevvurdering

26 Vurdering i fem ferdigheter
Muntlig produksjon Fremføring ( ppt) Lydfiler Voiceforum Muntlig samhandling Kommunikassjon (L/E eller E/E) Telefonsamtaler

27 Vurdering - fem ferdigheter
Lytting CD-rom eller tekster på nett ex Diktat ex Video- og lyd filer ex ex ex Interaktive oppgaver ex ex Lesing Autentiske tekster ex Fakta (quiz) ex

28 Vurdering - fem ferdigheter
Skriving Sammenhengende tekst Vokabular, grammatikk ex Interaktive oppgaver

29 UTFORDRINGER! Datateknisk Avskrift fra Internett
Elevene surfer på andre nettsteder Nettet er nede Kan ikke nok data selv Finne gode nettsteder Utarbeide differensierte arbeidsplaner Avskrift - avvises(lærer finner enkelt kilden) Elevene surfer også i andre timer I can dos gjør det mulig å arbeide videre

30 Ingen lærer, ingen læring
Donner l’envie d’apprendre aux enfants et toute méthode sera bonne Rousseau ( )

31 Lenker http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr39.htm
video generelle ressurser


Laste ned ppt "Digital kompetanse i L’06 Fremmedspråk Inger Langseth, PLU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google