Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Kulturplanlegging i Statsbygg – og som verktøy på Statsbyggs eiendommer Særpreg og identitet er en nøkkel

2 Disposisjon Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Disposisjon Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i kulturplanlegging? Hva har vi gjort innen dette feltet? Kryssprosjektet: Bakgrunn og aktiviteter/resultat - Utvalgte pilotprosjekter Veien videre Særpreg og identitet er en nøkkel

3 Kultur har en mer sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Kultur har en mer sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling Trender og drivkrefter i sektoren: Når kunnskapssamfunnet vokser frem får kulturen en ny og mer sentral rolle enn tidligere, men det er behov for mer forskning, eksperimentering og læring Jo bedre vi forstår sammenhengen mellom kultur og samfunnsutvikling desto bedre muligheter har vi for å utnytte dette og lykkes som kunnskapsnasjon Konferansen “Kultur og samfunn 2011” - del av Regjeringens Vitenskapsår 2011. Særpreg og identitet er en nøkkel

4 St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng St.meld. nr. 25 ( ) Lokal vekstkraft og framtidstru Lokalt samfunnsutviklingsarbeid må tuftes på bærekraftig utvikling Innsats: - samarbeid kommunalt, reg. og nasjonalt - stedets / områdets attraktivitet - medvirkning og åpenhet BOLYST KRD Stedsutvikling, attraktivitet, kultur Legge til rette for at kommuner blir mer attraktive å bo i. Støtte lok., reg. og nasj. pilotprosjekt som fremmer attraktive lokalsamfunn med overføringsverdi for andre. Innsats: - kulturbasert steds- og næringsutvikling - omdømmearbeid Særpreg og identitet er en nøkkel

5 Identitet/bosetting/ Næringsgrunnlag og arbeidsplasser
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Identitet/bosetting/ Næringsgrunnlag og arbeidsplasser Primærnæring – reindrift / service Særpreg og identitet er en nøkkel

6 En ny type kapital Menneskelig kapital (ferdigheter, talenter)
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng En ny type kapital Menneskelig kapital (ferdigheter, talenter) Sosial kapital (relasjoner i lokalsamfunnet) Miljømessig kapital (landskap, lokal økologi) Fysisk kapital (bygningsmasse) Kulturell kapital (lokal identitet og stemning) Intellektuell kapital (lokal oppfinnsomhet etc) Kulturminnekapital Lederskapskapital – (lokal motivasjon og vilje til å ta ansvar og lederskap for utviklingen) Særpreg og identitet er en nøkkel

7 Hvilke verdier skal legges til grunn?
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Hvilke verdier skal legges til grunn? Identitet Aldersverdi Identitetsverdi Symbolverdi Pedagogisk verdi Forekomstverdi Kunstverdi Bruksverdi Miljøverdi Nyhetsverdi Omsetningsverdi Anekdotisk verdi Markedsføringsverdi Bedriftsøkonomisk verdi Lokal el. Regional verdi

8 Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i Kulturplanlegging ?
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Hvorfor engasjerer Statsbygg seg i Kulturplanlegging ? Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE Kartlegge eiendom, mulige interesser/ressurser Vise muligheter for bruk Bistand til konseptutvikling Pilotprosjekter for utvikling og læring (eks. Bjørvika/Åker gård/ Blaker Skanse og Dømmesmoen og nye plan- og byggeprosjekter) Særpreg og identitet er en nøkkel

9 Bakgrunn KRYSS – KOP 2002 Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Bakgrunn KRYSS – KOP 2002 Prosjektet KRYSS startet ved utbygging av Bjørvika - Bispevika - Lohavn og de kulturelle aspektene som skulle ivaretas i denne utbyggingen. KulturOppfølgingsProgrammet for Bjørvika (2002) et pilotprosjekt initiert og utviklet av Statsbygg i samarbeid med Oslo kommune og grunneierne i Bjørvika for å sikre at ambisjoner og mål relatert til kultur ble ivaretatt ved overgang fra èn plan- og utredningsfase til en annen. Særpreg og identitet er en nøkkel

10 Den nye Norske opera under bygging

11 2004 - KOP- prosjektet etablerer nettstedet kryss.no
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng KOP- prosjektet etablerer nettstedet kryss.no KRYSS.no skal bidra til økt kunnskap om kulturplanlegging. KRYSS.no skal medvirke til at kulturplanlegging skaper verdier og nye samarbeidsprosesser. KRYSS.no skal stimulere off. aktører, kultur- og næringsliv til forpliktende og kreativt samarbeid. KRYSS.no skal inspirere og fungere som en kunnskapsbase der det finnes informasjon, analyser og arbeidsverktøy innen kulturplanlegging. Særpreg og identitet er en nøkkel

12 KRYSS Særpreg og identitet er en nøkkel ku l turp l an l egg i ng
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng KRYSS Særpreg og identitet er en nøkkel

13 Et nettverksbyggende prosjekt: KRYSS.no`s redaksjonsråd
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Et nettverksbyggende prosjekt: KRYSS.no`s redaksjonsråd R R R R R R R R Særpreg og identitet er en nøkkel

14 Emscher park. Faglig utvikling: lyssatsning i Statsbygg
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Emscher park. Faglig utvikling: lyssatsning i Statsbygg Særpreg og identitet er en nøkkel

15 Hva har skjedd siden prosjektet ble opprettet?
Torsdagsklubben 12.januar 2012 ku l turp l an l egg i ng Hva har skjedd siden prosjektet ble opprettet? Statsbygg utarbeidet en veileder som hjelpemiddel til å drive målrettet kulturplanlegging I tett samarbeid med NHD, KKD, MD og KRD - og med bistand fra NIBR/AHO og næringsliv. Odda og Narvik har bidratt ved å gjennomføre prosesser i egne kommuner. Særpreg og identitet er en nøkkel

16 Nettstedet Kryss. no etableres
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng 2002 KOP - Bjørvika Nettstedet Kryss. no etableres 2005 Veileder: 1 Kulturplanlegging i byer og tettsteder 2007 Nettstedet restruktureres 2007 Krysskonferansen nr. 1 “Eiendom som kulturarena” Markerer en ny fase i KRYSS prosjektet da det skapes et fysisk møtested for brukerne. 2009 Krysskonferansen nr. 2 «Fortid for fremtiden. Kulturarv i by- og stedsutvikling» 2011 Krysskonferansen nr ; «Midlertidige aktiviteter – fra undergrunnsfenomen til strategisk planleggingsverktøy»   Veileder 2: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

17 Foredragsholdere fra inn- og utland øker kunnskapen om fagfeltet
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Konferanser hvert annet år på Parkteateret Foredragsholdere fra inn- og utland øker kunnskapen om fagfeltet Særpreg og identitet er en nøkkel

18 Omdømme og samfunnsansvar: Bidra til å profilere Statsbygg lokalt
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Omdømme og samfunnsansvar: Bidra til å profilere Statsbygg lokalt Krysskonferansens hederspris gis til en kommune som har utmerket seg innenfor konferansens tema Prisen bidrar til å synliggjøre Statsbyggs kompetanse lokalt. Særpreg og identitet er en nøkkel

19 Nye nettverk, kompetansebygging: Krysskonferansene
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Nye nettverk, kompetansebygging: Krysskonferansene Særpreg og identitet er en nøkkel

20 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Gjenbruk/ny bruk av tomme lokaler: Skulptursalen i St. Olavs gt. 32 som kulturarena for en kveld Samarbeid: Studenter fra Bårdar (nabo til Tullinløkka) åpner konferansen Særpreg og identitet er en nøkkel Særpreg og identitet er en nøkkel

21 Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Statsbygg satser på kulturhistoriske eiendommer gjennom systematisk utvikling av virkemidler, metoder og verktøy (SB vekststrategi 2006) Særpreg og identitet er en nøkkel

22 Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Særpreg og identitet er en nøkkel

23 Kompetanseutvikling: «Fremtidens Campusområde. ».
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Kompetanseutvikling: «Fremtidens Campusområde. ». Statsbygg ønsker å ta med kultur-planlegging i utvikling av campusområder og steds- og eiendomsutvikling.   Særpreg og identitet er en nøkkel

24 Portefølje og utleiesituasjon
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Portefølje og utleiesituasjon Kulturhistoriske eiendommer utgjør 470 av 2600 bygninger i vår portefølje. Berører 30% kunder/utleid areal og inntektsgrunnlag. Fleste eiendommer er fullt utleid med statlige leietakere. Blaker Skanse èn av få kulturhistoriske eiendommer uten normal full utleie Særpreg og identitet er en nøkkel

25 Eiendommer utenfor husleieordningen
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Eiendommer utenfor husleieordningen Særpreg og identitet er en nøkkel

26 Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Konsepter / prosjekter for bruk og utleie av KHE Bakgrunn: Statsbygg har fortsatt ansvar for å eie og forvalte eiendommen etter at tidligere virksomhet er flyttet ut. Eiendommen omfatter fredet bebyggelse, og er på listen over ikke inntektsgivende eiendommer. “Tradisjonell formidling av ledige lokaler synes ikke å føre frem”. Særpreg og identitet er en nøkkel

27 Statsbyggs mål Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Statsbyggs mål Finne en eller flere stabile langsiktige leietakere Bidra til at kulturhistoriske eiendommer blir et attraktivt sted å besøke for et bredt spekter av befolkningen i kommunen og regionen Eksempelvis legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk på eiendommen Bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere innenfor ulike utrykk Særpreg og identitet er en nøkkel

28 Hvorfor kunst og kultur?
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Hvorfor kunst og kultur? Ingen statlige leietakere aktuelle Eiendommen passer inn som arena i regionale myndigheters planer Kommunen opptatt av å ha et kulturelt fyrtårn Kunstnere er etablert på eiendommen Verksteder for tre, keramikk, tekstil, metall og foto er delvis etablert Eiendommen fredet - RA positiv til virksomhet som passer inn Særpreg og identitet er en nøkkel

29 Pilotprosjekter for utvikling og læring
Pilotprosjekter for utvikling og læring. Nye metoder på Åker gård og på Dømmesmoen Eksempel Dømmesmoen

30 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Veileder 2/2011: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veilederen viser hvordan midlertidige aktiviteter kan være et verktøy for utvikling av prosjekter og en start på mer permanent utvikling av eiendommer. Veilederen viser hvordan midlertidige aktiviteter kan brukes i planprosesser og bidra til positiv utvikling av eiendom. Særpreg og identitet er en nøkkel

31 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Samfunnsansvar: Utnytte ventetiden mellom ny og gammel bruk på en god måte Særpreg og identitet er en nøkkel

32 Robin (15); “Ekstremt bra”
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Robin (15); “Ekstremt bra” Det er ekstremt bra at skateparken har kommet, håper den kan stå så lenge som mulig, sier Robin (15). Robin har han vært der nesten hver dag for å skate. Han forteller at skateparken er spesielt bra når det regner siden den har tak. Parken er nemlig plassert under broen ved Munkedamsveien. Særpreg og identitet er en nøkkel

33 Midlertidig plass på Tullinløkka
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Midlertidig plass på Tullinløkka Tullinløkka tas i bruk til glede for byens befolkning mens overordnede planer avklares Særpreg og identitet er en nøkkel

34 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Markedsføring: Midlertidige aktiviteter bidrar til å synliggjøre våre eiendommer i bybildet “Åpen dag”: Museet for Samtidskunst. I samarbeid med studenter fra høgskolen i Drammen, linje for lysdesign. Særpreg og identitet er en nøkkel

35 Lyssetting - Porsgrunn og Balestrand
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Lyssetting - Porsgrunn og Balestrand Særpreg og identitet er en nøkkel

36 Inspirasjon fra andre land - eksempler
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Inspirasjon fra andre land - eksempler Danmark Tyskland Østerrike Sverige Særpreg og identitet er en nøkkel

37 Alingsås Særpreg og identitet er en nøkkel ku l turp l an l egg i ng
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Alingsås Særpreg og identitet er en nøkkel

38 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Eksempler: Midlertidige containerbutikker - avskjerming til byggeplass i Ørestad Nord, København Særpreg og identitet er en nøkkel

39 Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Eksempler: Midlertidig ute-kino aktiviserer gårdsrommet. Museumsquartier Wien Særpreg og identitet er en nøkkel

40 Veien videre Særpreg og identitet er en nøkkel
Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng Veien videre Neste Kryss-konferanse 2013 Prøve ut verktøy på konkrete prosjekter Bruke kulturplanlegging i ulike prosjektoppgaver Følge med på utviklingen nasjonalt og internasjonalt Utvikle og fornye Kryss.no Hente ut gevinster Særpreg og identitet er en nøkkel


Laste ned ppt "Gøteborg 25 – 26 april 2012 ku l turp l an l egg i ng"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google