Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store satsinger/Innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store satsinger/Innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter for industrien i EUs 6RP Prosjekteksempler innen materialer, IKT og Bio-nano
Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store satsinger/Innovasjon Medlem av programkomiteen for NMP-programmet Takk for introduksjon

2 NMP favner veldig bredt
figuren fra Tomellinis presentasjon viser Videreføring av GROWTH I 5RP, GROWTH hadde svært god industrideltagelse fra Norge Tor har vist at første utlysning var dårlig for Norge innhold og innretnning vesentlig endret Fokus på break through enten vitenskapig (forskn front) eller teknologisk Radikale innovasjoner Nanoteknologi er i tillegg kommet inn som et viktig element Allikevel er NMP den prio som rettes seg mot produserende industri I hele sin bredde – også I Norge 1 utlysning, dårlig suksessrate for tradisjonell ind. Sektorer også I Europa I det følgende ønsker jeg å vise noen eksempler på prosjekter som kan illusterer hva slags type prosjekter som har lykkes I konkurransen Innhold I de overskrifter dere tidligere er blitt presentert for Ideer som kanskje kan komme til nytte

3 Svensk skogsektor med stor suksess i første utlysning NMP
3 NMP-prosjekter koordineres av STFI SUSTAINPACK (IP) Hovedmål er utvikling av miljøtilpasset, ressurseffektiv og brukervennlig emballasje ECOTARGET (IP) Hovedmål er gjennom radikale endringer i fremstillingsprosessen å øke konkurranseevnen for masse- og papirfremstilling i Europa og samtidig oppfylle strenge krav til miljøpåvirkning og energibruk NANOFOREST (SSA) Nanoteknology Road Map innen videreforedling av skogprodukter Siden Norge ikke med i noen IP’er, må ty til eksempler uten norske deltager Rune B vist at Norge har lykkes godt på keram/brenselcelleområde I Sverige har de bla lykkes innen for videreforedling fra skogen STFI – skogindustriens tekniske forskningsinst. Tilsvarerende PFI i Norge, bare vesentlig mer slagkraftig SUSTAPACK – skal fortelle mer om siden ECOTARGET – 30 partnere, 5 hoved FoU-inst, 3 store leverandører, de sentrale treforedlingsbedr Helt nye ideer og teknikker: 30 % red i energiforbruk, 20 mindre vannforbruk, 30 % mindre råstoff, samme egenskaper SSA Subocontr: Treforsk og KTH og HUT Nordens skogindustri + Europeisk kjemisk ind klynge er sterkest i verden Raffinering av fornybare ressurser gjennom bruk at nanoteknologi 7 mnd, 270 kkeuro

4 SUSTAINPACK - Materials by design
Koordineres av STFI – PackForsk Totalt 36 partnere fra 15 land 10 UoH: KTH (S), Helsinki Univ. (FI), Sheffield Univ(UK) 17 FoU-inst: YKI (S), VTT, KCL (FI), DTI (DK) Fraunhofer inst. (DE), PIRA Int. (UK) God industrideltagelse langs hele verdikjeden: Stora Enso (S), Alstrom (S) WalkiWisa Oy (FI), Cartonajes Kevante (ES), XAAR Jet AB (SME fra SE), Sainsburys Supermarked LTd (UK), SME Demonstration Company Søkt EU-støtte: 22 mill. euro Anbefalt EU-støtte: 18 mill. euro Packforsk intergrert inn i STFI sist høst Gitt inst større tyngde og bredde Betydning for at de har lykkes så godt Viktig for Norge også, siden PFI vil bli intergrert med STFI ila året Resultatet at disse tre prosjektet kan dermed i større grad komme norsk ind til gode Merk Intergrasjon helt frem til supermarkedet spesielle aktører også på sprednings/demomstrasjon siden _Pira også

5 SUSTAINPACK Fra evalueringen
Retter seg mot en viktig europeisk sektor Prosjektet er forbrukerdrevet og har god integrasjon fra forskning til anvendelse Resultatspredning og IPR er håndtert godt God balanse mellom Industri/Universitet/ forsk.inst. Bedre SME deltagelse ønskelig Veldig høyt vitenskapelig nivå med klart definerte mål, god plan med milepæler Alle anbefalingene fra fase 1 er tatt hensyn til Prosjektadministrasjon er godt strukturert Ett av få eksempler på at mer tradisjonell industri har klart å hevde seg i konkurransen Disse momentene fra evalueringsrapporten kan være nyttig også for andre:

6 Priority 3 – NMP research area 3.4.1.1-1
Network of Excellence IN SItu study and DEvelopment of processes involving nano-PORous Solids Dette eksempelet er fra et helt annen del av WP Innen nanoteknologi – forståelse av størrelsesavhengige fenomener Men det er også knyttet opp mot materialteknologi og viktige industrielle sektorer som kjemisk industri, olje og gass og energikonvertering Dette lysarket og momenter på de neste er hentet fra Presentasjon av prosjektet på et seminar innen nanoteknologi i Wien i nov 03 Dette prosjektet har norske partnere – dog ikke industrielle Priority 3 – NMP research area

7 INSIDE_Pore (NoE) Fokus på eksperimentelle og teoretiske undersøkelser av egenskaper i nanoporøse materialer, noe som er svært viktig i kjemiske prosesser Monitorering av endringer i porestruktur gjennom in-situ teknikker Anvendelsesområder: Katalyse Syntese Separasjonsprosesser Koordinator: ”Demokritos”, Hellas 14 kjernepartnere: 7 UoH og 7 FoU-inst fra NL, DE, FR, GR, UK, BE, ES, NO: SINTEF Kjemi og IFE Real time interaktiv engineering. Høytemperatur hydrogen separasjon Romtemperatur CO2 separasjon

8 INSIDE_Pore (NoE) Partnere forts: Erfaringer på seminar Wien nov03:
Redusert fra 46 partnere i fase 1 Involverer sentrale europeiske aktører innen oppstrøms olje- og gass aktivitet og materialprodusenter. Flere SME’er Erfaringer på seminar Wien nov03: Partnerne kjenne hverandre for å få til integrasjon Komplementære partnere Integrasjon gjennom virtuelt senter Levedyktig på sikt fordi anvendelsesområdet er bredt og mulighetene for innovasjoner med høy økonomisk verdi er store Omfattende samarbeid gruppene imellom fra tidliger

9 Tilbake til Tomellini-figuren.
Jeg ønsker å vise de store mulighetene for IKT-bedrifter og FoU-miljøer Innen NMP-programmet Produksjonsteknologi Prosesstyring Mecatronics Micro-nanoteknologi MEMS, sensorer Medisinsk teknologi Fellesutlysning NMP og IST-programmene – ikke tatt med her Innen IST-programmet

10 Koordinator: Pascoe Engineering Ltd (UK)
MASMICRO (IP) Integration of manufacturing systems for mass-manufacturing of miniature/micro-products Koordinator: Pascoe Engineering Ltd (UK) 36 partnere, 17 bedrifter, 6 UoH, 11 FoU-inst IPU (DK) og IFP Research AB deltar, UK, DE, FR sentrale Søkt EU-finansiering: 17,6 mill. euro Ambisiøst prosjekt som kan føre til at Europa kommer i front når det gjelder masse-produksjon av mikroprodukter Betydelig vekt på spredning til SME Demontrasjon og opplæring viktig Gjennom prosjektet skal det utvikles Innovative, fleksible og intellegente verktøy, maskiner og håndteringssystemer Mikroprodukter som er kompatible med silikonbaserte mikroteknologisystemer og som kan integreres med slike

11 IKT - også innen prosesskontroll
HIPCON (STREP) Holistic Integrated Process Control Målet er utvikling av neste generasjon av prosessstyringssystem Koordinator: IVL, Svenska Miljöinstitutet Akademiske partner: Uppsala Univ., Cardiff Univ., London School of Economics and Pol. Sc. FoU-inst: CTI (GR), Ind: IMCG Ltd (UK), SSAB Oxeloesund AB, Stockholm Vatten AB Høy score i evaluering til tross for begrenset konsortium. Trad. prosessind. må involveres Norge har en betydelig prosessindustri og har bygget opp IKT-ind som er leverandører inn mot denne. Flere norske bedrifter og FoU-miljø var med på søknader innen prosesskontroll, men de lykkes ikke i konkurransen. Har heller ikke funnet noen IP på dette feltet blant 14 Vil her vise eksempel på en STREP Tradisjonelt instrument I NMP krav til break through vitenskapelig – være helt i forskningsfronten/ teknologifronten Svært god evaluering til tross for meget begrenset konsortium, med stort svenskt innslag. Søkt EU-fin: 5,6 mill. euro

12 Nanobioteknologi er et ganske nytt felt
Beveger seg ofte på grenseflaten mellem biologiske og ikke biologiske systemer, eller bruk at nanoteknologiske verktøy innen bioteknologien Det er svært mange bioteknologi og nano-bio prosjekter I NMP-porteføljen Jeg vil vise to eksempler

13 Nano2Life (NoE) - Tema: From interface to tissue engineering
Etablere et Virtuell Europeisk Nanobiotek Institutt Fokus på å forstå grenseflaten mellom biologiske og ikke biologiske enheter på nanoskala nivå Mulige anvendelsesområder Kompleks ny sensorteknologi Helsevesen og medisinsk teknologi Farmsaøytiske produkter Forsvar Matsikkerhet

14 Nano2Life (NoE) Koord.: Commissariat á l´Energie Atomique (FR)
24 kjernepartnere, bl. a. Univ i Lund og Microtechnologi center, MIC i DK, ingen industri Spredning til SME planlegges Finansiering: 8,8 mill euro over 4 år Fra evalueringen: Klar europeisk dimensjon Mulighet for ”break through” betydelig Positivt vurdert at tar utgangspunkt i eksisterende regionale cluster av institusjoner Forståelse og vilje til varig integrasjon Felles arbeidsplan har klare mangler Nettside går det frem at EPLF i Sveits har etablert et N2L Cluster, bestående av 7 sveitiske partner. slik at antall partnere er betydelig størr CNRS i Fr er en annen sentral partner. Ikke flere partnere i fase 1 heller!

15 CELLPROM (IP) - Cell programming by nanoscale devices
Hovedmålet er utvikling av automatisert utstyr for celleprogrammering via nanoskala makromolekylære landskaper – NanoScapes Sammenlikner med betydningen EPROMs hadde for utviklingen innen elektronisk utstyr Revolusjonere håndtering av store antall individuelle celleprøver Typisk anvendelsesområde: Sortering, manipulering, karakterisering av celler Stam celler – fra dyr eller mennesker NanoScape vil gi nanotopografi eller molekylær merking. Kan gjøres gjennom: avsetning av kuler (beads) eller filamenter/tuber stempling eller bruk av strålekilder Ikke invaderende metode EPROM: Eraseable programable read only memory Sentralt i veldig mye hukommelse Utvikling av data og elektronikk Memory uten strøm Sim-kort, smart kort etc. uten dette USB memory i 2 Gbite Betydning også inn mot molekylære datamaskiner på sikt?

16 Søkt EU-Finansiering: 28 mill. euro Fra evalueringen:
CELLPROM (IP) Koordinator: Inst. für biomedical Engineering (DE) gjennom Fraunhofer Inst. 36 partnere, 21 akademiske, 15 industrielle hvorav 7 SME Lagt vekt på god integrasjon langs verdikjede, mellom fag og aktiviteter og mellom akademia og industri Søkt EU-Finansiering: 28 mill. euro Fra evalueringen: Veldig ambisiøst, men realistisk Høyt vitenskapelig nivå Klart definerte mål God integrasjon og balanse i konsortiet Kostnadene redusert betydelig gjennom hele prosessen Redusert fra 43 partnere i fase 1 Vil sannsynligvis få støtten redusert med over 40% i forhold til søknad

17 Koordinator: Elastopoli Oy (FI)
IP for SMEs VIM: Virtual Injection Moulding for Improving production effiency, quality and time-to-marked Koordinator: Elastopoli Oy (FI) Antall partnere: 22; 13 bedrifter (10 ind. SME), 3 UoH: Tampere, Loughbourough+ spansk, 2 FoU-inst. Nokia og Lego krevende kunder Søkt EU-fin: 3,4 mill. euro Plast- og verktøyindustrien har liten FoU-kapasitet. VIM skal bidra til en overgang til mer kunnskapsbasert produksjon og produkter med høyere verdiskaping. EU 6RP har som mål at 15% av midlene skal gå til SME’er Relativ god SME deltagelse i NMP Eneste prio som har tatt i bruk virkemiddelet IP for SMEs Retter seg mot tradisjonelle industri sektorer som ikke er så forskningstunge Vebjørn W vil i neste foredrag fortelle dere mer om hvilke muligheter det er for SME’er og om dette virkemiddelet. Jeg vil illustrere med et eks på typisk prosjekt Merk – ingen norske deltagere i denne utlysningen Plast og gummiindustrien betydelig sektor i Europa og i verden Milliardind i Europa Hovedsakelig SME’er Vil redusere skrap og kvalietesprobl, gi kortere prod sykluser Lavere investeringer, utvikling av bedre, mer kunnskapbaserte produkter Styrke konkurranseevnen i annen ind som er avh. Av prod fra denne ind

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Astrid B. Brenna Norges forskningsråd Store satsinger/Innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google