Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy

2 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Formål Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdig omsorgssvikt i barnehjem i Kristiansund

3 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Bakgrunn • Lokale initiativ og forhold  Konkrete henvendelser til kommunen  Oppslag og reportasjer i media  Nasjonal kartlegging NOU 2004:23  Andre kommuners erfaringer • Politisk behandling

4 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Politiske avveininger og valg • Avvise anmodning om granskning og erstatning? • Gjennomføre granskning og etablere en kommunal oppreisningsordning? • Etablere en kommunal oppreisningsordning uten forutgående granskning?

5 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Videre politisk behandling i to trinn 1.Om det skal iverksettes en gransking og i tilfelle hvordan denne skal gjennomføres 2.Rammer for ordningen: Vedtekter, oppreisningsutvalg, sekretariat m.v.

6 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Oppreisningsordning uten forutgående granskning

7 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

8 Oppstart av arbeidet høsten - 07 • Sekretariatsleder (20 %) • Ressursgruppe:  Psykolog  Leder for barneverntjenesten  Jurist fra personalseksjonen

9 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Ressursgruppens oppgaver • Tilrettelegging for gjennomføring av oppreisningsordningen  Konsesjonssøknad til Datatilsynet  Utarbeidelse av søknadsskjema  Informasjonsmateriell til søkerne  Informasjon til omkringliggende kommuner (ORKidé)  Annonsering av ordningen  Saksbehandlingsrutiner m.v.

10 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kunngjøring av ordningen 11.1.08 • Aviser lokalt, regionalt og på landsbasis • Pressekonferanse • Kommunens hjemmeside • Søknadsskjema, vedtekter og informasjonsfoldere tilgjengelig ved Servicekontoret og mottaket i rådhuset samme dag • (Sekretariatsleder 100 %, ressursgruppen nedlegges)

11 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Informasjonsbrosjyrer

12 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet

13 Støttetiltak • Ikke stor nok interesse i søkergruppen til at vi kunne starte opp med støttegruppe • Alternativt tiltak: Støttetelefon

14 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Oppreisningsutvalget (§2) Det skal opprettes et oppreisningsutvalg. Utvalget skal bestå av tre personer. Leder for utvalget skal være jurist, og bør ha erfaring fra påtalemyndigheten, domstolene eller inneha tilsvarende kompetanse. Utvalgsmedlemmene bør oppnevnes for hele perioden utvalget skal fungere.

15 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. • Uavhengig utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i M&R: • Førstestatsadv. B. Soknes (leder) • Psykologspesialist G. Stokke • Førstelektor/barnevernsped. T. Bolstad

16 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Møter i oppreisningsutvalget • Møter som arbeidsform • Formøter med prosjektansvarlig kommunalsjef • Ordinære møter i utvalget • 5 møter - bakgrunnsinformasjon • 11 møter - behandling av søknader

17 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Vedtak • 36 vedtak om kommunal oppreisning • 5 avvisningsvedtak

18 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kommunens klagenemnd (§8) Oppreisningsutvalgets vedtak kan påklages til formannskapet som Kristiansund kommunes faste klageorgan, jf. forvaltningslovens § 28 annet ledd. Når formannskapet behandler denne typen saker, settesutvalget med to ekstra medlemmer med kompetanse på erstatningsrett og med barnevernfaglig kompetanse. Formannskapet oppnevner de to ekstra medlemmene.

19 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Sekretariatet • Sekretariatsleder (100 %) • Sekretær (20 %) • Psykolog på timesbasis

20 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. • Faglig underlagt oppreisningsutvalget • Adm. forankret under kommunalsjefen for interne tjenester/ prosjektansvarlig i kommunen

21 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Sekretariatet - oppgaver • Motta søknader • Informasjon, råd og veiledning til søkerne • Innhenting av arkivopplysninger m.v. • (IKA, Folkeregisteret, Frelsesarmeen, statsarkiv og helseforetak) • Samtaler med søkerne • Saksframlegg med begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget • Søknader om dekning av utgifter til adv. bistand • Bistå søker ved ønske om innsyn i saken • Arkiv- og kontorrutiner • Oppreisningsordningens hjemmeside m.v.

22 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Mer om praktisering av innsyn • Kopi av all utgående korrespondanse • Kopi av samtalereferat • Kopi av alt innsamlet materiale og sekretariatets framstilling av sakens faktiske forhold - med adgang til uttalelse - før behandling i utvalget • Rett til fullt innsyn i vurderingen/saksframlegget etter vedtak

23 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Hvem gjelder ordningen for? • Vedtektenes § 1 Kristiansund kommune ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller opplevd uverdig omsorgssvikt i barnehjem i Kristiansund i perioden 1.7.1954-1.1.1980.

24 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. • § 4, 1. ledd sier bl.a. følgende: Personer som har vært plassert i barnehjem i Kristiansund før denne tidsperioden kan også bli vurdert i særlige tilfeller. • Oppreisningsutvalget ba formannskapet om en avklaring på hva kommunen legger i begrepet særlige tilfeller

25 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. Utvidelse av tidsperioden (Jf. § 11): Personer som har vært plassert på barnehjem i Kristiansund og som har blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep i perioden 1.1.1947-30.6.1954 omfattes av oppreisningsordningen på lik linje med de som har vært plassert i barnehjem i perioden 1.7.1954-1.1.1980.

26 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Aktuell søkergruppe

27 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Varighet på barnehjemsopphold

28 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Omsorgssvikt og overgrep i lys av: • Voksnes forhold til barn og barns deltagelse/plikter er markert annerledes i dag enn for 50 år siden. • Den generelle ressurssituasjonen i samfunnet i den aktuelle tidsperiode. (økonomisk og fysisk, men også • tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bygningsmessig standard). • Da tidens lovverk og forskrifter.

29 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Innvilget oppreisning

30 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Noen gjorde en forskjell Flere av søkerne også fortalt om gode og omsorgsfulle ansatte. Noen av disse var unge assistenter som med sin væremåte utgjorde en faktisk, positiv forskjell for noen av barna.

31 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet www.kristiansund.no/oppreisningsordningen

32 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet VEDLEGG

33 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Oppreisningsordning uten forutgående granskning • Omsorgssvikt og overgrep i barneverninstitusjoner, perioden 1945-80, et generelt og landsomfattende fenomen(NOU 2004:23) • En god oppreisningsordning kan kompensere for behovet for å få fremstilt sin sak, fortelle sin historie og bli trodd

34 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. • En kommisjonsgransking ville forlenge prosessen og komplisere situasjonen ytterligere for noen av de tidligere barnehjemsbarna • Den sentrale lokale partsrepresentanten for flere av de tidligere barnehjemsbarna var åpen for en slik løsning

35 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Nærmere om omsorgssvikt (NOU 2004:23) • ”….. Vi kan oppfatte omsorgssvikt som et generelt begrep som kan anses å svare til ulike former for vanskjøtsel. Det viser til forhold der barna mangler grunnleggende fysisk og psykisk omsorg. Dette kan betraktes som en passiv form for mishandling…

36 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Fysisk omsorgssvikt Mangelfull fysisk omsorg er kjennetegnet av dårlig ernæring, hygiene og helsestell, mangel på klær og dårlige boforhold…

37 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Psykisk omsorgssvikt • Mangelfull psykisk omsorg omfatter sviktende tilsyn, mangel på voksenkontakt og mentalmishandling som innebærer at barna blir ignorert, forsømt og avvist. Det betyr at den følelsesmessige omsorgen og oppdragerfunksjonen svikter. En slik tilværelse kan true barns sikkerhet, deres utvikling og helse”.

38 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Fysiske overgrep • Lov om barnevern av 1953 § 42 • Forskrifter om barneheimer av 1954: • Kroppslig refsing må ikke nyttes. Heller ikke andre former for straff bør nyttes…”

39 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Seksuelle overgrep (NOU 2004:23) a)kontaktovergrep som omfatter alt fra tukling med barnet til alvorlige overgrep som samleie og lignende.

40 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Forts. b) ikke-kontaktovergrep som omfatter seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt, men der barnet blir eksponert for ubehagelige sanseinntrykk, samt overgrep i betydningen trusler.


Laste ned ppt "Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Kristiansunds kommunes oppreisningsordning ved tidligere sekretariatsleder Margrete Magerøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google