Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muntlig eksamen i historie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muntlig eksamen i historie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muntlig eksamen i historie
Begynne med skildring av off. hvem som skal ”opp”?

2 Eksamen i historie Gammel ordning: Den er over og ut nå
Trekk en lapp der det står et tema fra verdenshistorien og et fra norgeshistorien .. og begynn å prate Husk alt som står i læreboka og alt det lærer’n sa/skrev i timene! Den er over og ut nå

3 Eksamen i historie rammer
Antall elever: 1 elev? 2 elever? 3 eller flere elever? Forberedelsestid: Kort: 30 – 45 min. Middels: 1 – 2 timer Lang: 24 – 48 timer Avgjørelser kan tas av fylke/kommune, skolen, læreren Framheve at den gamle formen var OK(?) til gammel læreplan, Men at det blir umulig å fylle målene i læreplanene til R94 Læreboka og eksamensformen styrte Har vært OUT lenger på u-trinnet

4 Eksamensoppgaven i historie, tenk over:
kan eksamensoppgaven bare berøre tema/emne fra ett årstrinn (i praksis Vg3)? Bør eksamensoppgaven sikte på tema/emne som berører begge årstrinn (Vg3 og Vg2)? kan eksamensoppgaven ha hovedtyngde i tema/emne fra ett årstrinn og bare liten kontakt med det andre årstrinnet? Framheve at den gamle formen var OK(?) til gammel læreplan, Men at det blir umulig å fylle målene i læreplanene til R94 Læreboka og eksamensformen styrte Har vært OUT lenger på u-trinnet

5 Hensikten med muntlig eksamen
Eleven skal gis anledning til å dokumentere/vise sin kompetanse Det er ikke hensikten å lete etter hull i elevens kunnskaper eller ferdigheter

6 Eksamen i historie, noen typer oppgaver:
A. Oppgitt tema/emne – eleven lager selv problemstilling: Bare et oppgitt tema/emne, eksempler: ”Demokratisering av det norske samfunnet før 1905” ”Kunst og samfunn i mellomkrigstiden” ”Internasjonal konfliktløsning etter 1900” ”Cuba-krisen” Vesentlig for bedømmelsen blir hvordan eleven/e har utformet problemstilling og svart på den

7 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
A. Oppgitt tema/emne – eleven lager selv problemstilling: II. Tema/emne med ”føring” (evtl. flere kombinasjoner): Kilder som skal brukes, eksempel 1: ”Tema: Utvikling i Norge Oppgave: Ta utgangspunkt i noen av kompetansemålene under og læreboka kapittel 8,9 og 10. Lag en relevant problemstilling og forbered en presentasjon og en faglig samtale om temaet.”

8 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
1. Kilder som skal brukes, eksempel 2: Cuba-krisen: Ta utgangspunkt i lærebok, R. Kennedy: ”13 dager som rystet verden”, Khrusjtsjovs memoarer; el. Wikipedia og to vedlagte artikler; osv.

9 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
A. Oppgitt tema/emne – eleven lager selv problemstilling: II. Tema/emne med ”føring” (evtl. flere kombinasjoner): 2) Ferdighet(er) som skal demonstreres, eksempel: ”Tema/emne: Cuba-krisen. Lag en problemstilling om hvordan og hvorfor krisen oppstod og hvordan og hvorfor krisen ble løst.

10 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
A. Oppgitt tema/emne – eleven lager selv problemstilling: II. Tema/emne med ”føring” (evtl. flere kombinasjoner): 3. begrep som skal benyttes, eksempel: Cuba-krisen: Lag en problemstilling og drøft denne. I framleggingen bør du gjøre bruk av minst tre av følgende begrep: ….

11 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
B. Tema/emne med problemstilling: I. Spesifikk problemstilling – valg mellom alternativ (eks.: Gjør rede for Cuba-krisen, velg om du vil legge vekten på kausalitet eller multiperspektivitet eller en annen ferdighet i redegjørelsen) Vesentlig for bedømmelsen blir eleven/es valg av ferdighet og utforming av underproblemstilling II. Spesifikk problemstilling – detaljert, avgrenset ferdighet (eks.: Cuba-krisen: Lag to framstillinger …)

12 Eksamen i historie, noen typer oppgaver (forts.):
B. Tema/emne med problemstilling: III. Spesifikk problemstilling med spesiell utforming: 1. Lengdesnitt (type: Utviklingen av demokratibegrepet fra det klassiske Athen til nyere tid.) Vesentlig for bedømmelsen blir eleven/es valg av ferdighet og utforming av underproblemstilling 2. Bredde (type: Den industrielle revolusjon og økonomisk liberalisme.) 3. Kombinasjoner

13 Mulige retningslinjer for eleven(e):
(Hvis aktuelt:) Lag en fruktbar problemstilling. Finn opplysninger i flere framstillinger (kilder), bruk gjerne internett, men også litteratur (utnytt biblioteket). Merk deg hvordan og hvor du søkte informasjon, hvilken informasjon du fant, hvordan du bedømte informasjonen – både den du brukte og den du valgte bort og begrunnelsene for dette. Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

14 Mulige retningslinjer for eleven(e) (forts.):
Hold deg til problemstillingen – det er den du skal svare på. (Hvis aktuelt: Hvis det er noe du ikke er sikker på i problemstillingen, bør du søke veiledning hos faglærer). Lag framstillingen slik at andre forstår hvordan du tenker og ser at du har informasjon som du bruker logisk. Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

15 Mulig informasjon om bedømmelseskriterier til elevene:
Du skal lage en selvstendig framstilling (det trekker ned hvis du skriver av, helt eller delvis). Du må være nøye med hvordan du går fram for å skaffe informasjon. Du må forstå og kunne gjøre rede for begrepene du bruker. Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

16 Mulig informasjon om bedømmelseskriterier til elevene (forts.):
Du bør forsøke å se emnet/temaet fra flere sider slik at du får flere innfallsvinkler og kan drøfte problemstillingen (det trekker ned hvis framstillingen er ensidig). Du bør sette emnet/temaet inn i en større sammenheng slik at du vet hvilke andre temaer/emner som kan knyttes til problemstillingen. Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

17 Mulig informasjon om bedømmelseskriterier til elevene (forts.):
PRESENTASJONEN: Den muntlige presentasjonen bør ikke være preget av opplesning. Bruk gjerne en momentliste, men ikke les opp. Som støtte kan du gjerne bruke lysark eller slides i PP eller skrive på tavla eller bruke kart ….

18 Momenter til samtalen etterpå:
Oppklaringsspørsmål Utdypningsspørsmål Begreper eleven har brukt i framstillingen Spørsmål om framgangsmåter for å finne informasjon – og hvordan denne ble bedømt Spørsmål som får eleven til demonstrere ferdigheter som er brukt for å bygge opp framstillingen. Spørsmål som setter emnet/temaet/problemstillingen inn i større rammer (historisk, geografisk, samfunnsmessig). Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

19 VURDERINGSKRITERIER TIL ELEVENE og INFORMASJON TIL EKSTERN SENSOR
Elevene skal få beskjed om hvilke områder deres presentasjon og samtalen etterpå blir bedømt på Elevene kan få beskjed om hvilke kompetansemål oppgaven kan knyttes til Ekstern sensor kan få beskjed om hvilke kompetansemål oppgaven kan knyttes til Ekstern sensor kan få beskjed om hva faglærer tenker vil prege en elevbesvarelse på høyt/over middels, middels, lavt/under middels nivå

20 ”Bank” av brukte eksamensoppgaver?
E.S.: Bør brukte eksamensoppgaver og korte rapporter om hvordan de fungerte inngå i en ”skolesamling”? evtl. i en ”kommune/fylkesamling”? Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

21 ”Bank” av brukte eksamensoppgaver?
E.E.S.: Jeg vil gjerne motta slike: H.F. Skram, ILS, UiO, Postboks 1099 Blindern, 0316 Oslo Vise til Kirstis side ([TRANSP]?) (OG Veiledningsheftet!) HUSK at alle tre disipliner skal dekkes!

22 LYKKE TIL


Laste ned ppt "Muntlig eksamen i historie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google