Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette er Kvistfinn. Han er i en litt ugrei situasjon og har søkt om fri rettshjelp. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette er Kvistfinn. Han er i en litt ugrei situasjon og har søkt om fri rettshjelp. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette er Kvistfinn. Han er i en litt ugrei situasjon og har søkt om fri rettshjelp. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden.

2 Hurra, endelig har Fylkesmannen svart på søknaden min!
Så en dag kommer brevet han har ventet på. Hurra, endelig har Fylkesmannen svart på søknaden min! Kvistfinn gleder seg.

3 Vår dato Vår referanse Arkivnr. Deres referanse
FYLKESMANNEN Vår dato Vår referanse Arkivnr Deres referanse Kvistfinn Knekken Sagveien 31 0032 Kapp Hva saken gjelder? Det vet jeg jo fra før … Vedr. Deres søknad om fritt rettsråd Fylkesmannen viser til Deres søknad om fritt rettsråd datert ………….. Saken gjelder ……………………. Rettshjelploven er ment som en sosial støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning, jf. rettshjelploven § 1. Fri rettshjelp omfatter ikke bistand som dekkes av andre ordninger eller som kan erstattes på andre måter, jf. rettshjelploven § 5. Økonomiske forhold Fri rettshjelp gis som hovedregel bare til dem som har formue og inntekt under bestemte grenser. Gjeldende inntekts- og formuesgrenser er fastsatt i rettshjelpsforskriften § 1-1. Bruttoinntektsgrensen er for tiden på kr ,- og nettoformuesgrensen er på kr ,- pr. år. I rettshjelpforskriften § 1-1 er det gitt en egen inntektsgrense for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Grensen er satt til 1,5 ganger inntektsgrensen for enslige, og er kr ,-. Dersom den samlede økonomien overstiger grensen, jf. forskriften § 1-2 første punktum, skal fri rettshjelp i utgangspunktet ikke innvilges. Det fremgår av egenerklæringsskjemaet at søker oppfyller de økonomiske vilkår for fri rettshjelp. Bruttoinntektsgrensen er i dag på kr ,- og nettoformuesgrensen er på kr ,-. Fylkesmannen finner at søker ikke oppfyller disse grensene. Det vises til at brutto-inntektsgrensen er overskredet med kr … / nettoformuesgrensen er overskredet med kr … Hmmm … Er dette et avslag? Mon tro hvordan man oppfyller grenser?

4 Har jeg fått dispensasjon eller har jeg ikke?
Økonomisk dispensasjon, jf. § 11 fjerde ledd Etter rettshjelploven § 11 siste ledd, § 12 tredje ledd, § 16 fjerde ledd kan det innvilges fri rettshjelp selv om inntekts- og formuesgrensene i rettshjelpforskriften § 1-1 er overskredet. Hovedkriteriet for å dispensere fra de økonomiske vilkårene er at utgiftene må være betydelige sett i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Dette innebærer at størrelsen på utgiftene til juridisk bistand må vurderes opp mot søkerens økonomiske stilling. Når formuesgrensen er overskredet, må en se hen til hva formuen består i. Dersom formuen er bundet opp i egen bolig av normal verdi eller driftsmidler, gis det som hovedregel dispensasjon fra formuesgrensen. Dersom inntektsoverskridelsen er større enn kr 15 – ,-, må advokaten godtgjøre at saken vil medføre kostnader klart utover en gjennomsnittssak (ca. 50 %). Videre skal det foretas en vurdering der en eventuell overskridelse ses i forhold til sakens omfang. I de tilfeller hvor det søkes om dispensasjon fra de økonomiske vilkår og slik dispensasjon innvilges, skal det gis en generell bevilling uten begrensning i antall timer, dvs. en blankofullmakt. En slik fullmakt innebærer ikke at det er anledning til å bruke et ubegrenset antall timer fritt rettsråd. Normalt godtgjøres arbeidet med en stykkpris, som på dette området er …….. . I de tilfeller hvor salæret fastsettes etter reglene i stykkprisforskriften, skal det fra Fylkesmannens side ikke foretas en vurdering av antall timer. Når salæret fastsettes etter salærforskriften, skal Fylkesmannen vurdere om den oppgitte arbeidstid er rimelig og nødvendig i saken, jf. salærforskriften § 7. Saklig dispensasjon, jf. § 11 tredje ledd Dette er en sakstype som ikke er prioritert i rettshjelpssammenheng og søknaden behandles etter rettshjelpsloven § 11 tredje ledd. Det skal som hovedregel ikke ytes fritt rettsråd i andre saker enn de som er nevnt i første og annet ledd, med mindre saken objektivt berører søker i særlig sterk grad. Dette vilkåret innebærer at det ikke er tilstrekkelig at søker selv mener å ha et problem av denne karakteren. Det stilles krav om at saken mer allment kan antas å berøre folk personlig i særlig sterk grad. Bolig Dersom en person står i reell fare for å miste den bolig han bebor, vil saken objektivt sett berøre vedkommende i særlig sterk grad. Det er i praksis lagt til grunn at det kan innvilges en stykkpris på 5 timer fritt rettsråd i slike saker, jf. rettshjelpforskriften § 3-4 siste punktum. Jeg begriper fortsatt ingenting.

5 Nå begynner jeg å bli utålmodig. Kommer de ikke til saken snart?
Forretningsforhold Rettslige problemer som for eksempel utspringer fra forretningsforhold, næringsvirksomhet, yrkesutøvelse, faste eiendommers rettsforhold, tingskader og kjøp og salg, vil som den klare hovedregel ikke gi grunnlag for fritt rettsråd. Fylkesmannen ser at dette er en sak som kan gå sterkt inn på den enkelte, men objektivt sett kan man ikke si at slike saker berører folk flest så sterkt personlig at det er grunn for det offentlige å prioritere rettshjelp i slike saker. Gjeld Kommunene forutsettes å ha gjeldsrådgivere som kan gi bistand i saken. Når det foreligger et offentlig tilbud om bistand skulle det ikke være nødvendig med advokatbistand. Det fremgår av gjeldsordningsloven nr. 99 at namsmannen har både veilednings- og undersøkelsesplikt i saker vedrørende gjeldsforhandlinger, jf. rettshjelploven § 5 om lovens subsidiære karakter. Dersom søkeren velger å ikke benytte seg av det offentlige tilbudet, må vedkommende være forberedt på å dekke utgiftene til advokatbistand selv. Barnevern I barnevernssaker som ikke faller inn under § 11 første ledd nr. 2 jf. pkt. 5.3 i rundskriv G-12/05 kan fritt rettsråd innvilges etter en konkret vurdering av om saken objektivt sett berører søker i særlig grad. Det skal ses hen til saken eventuelle likhetstrekk med de saker som faller inn under § 11 første ledd nr. 2. Det bør også ses hen til likhetstrekk med de saker som behandles etter lov om barneverntjenester kap. 7, jf. § 17 tredje ledd nr. 2. I praksis skal det ikke være nødvendig med advokat i startfasen. Det må ha oppstått en konflikt og det må vurderes hvor alvorlig inngrep det er snakk om. Videre må det ses hen til søkers psykiske og fysiske forhold. Det skal føres en restriktiv praksis med å innvilge rettshjelp i disse sakene. Familiegjenforening Det anses normalt ikke nødvendig med advokatbistand i denne typen saker. Det fremgår av rundskriv G-12/05 på side 30 at det som hovedregel skal søkes om gjenforening fra hjemlandet og at vedkommende norske ambassade eller utenriksstasjon vil kunne gi nødvendig veiledning. I de tilfeller der det er anledning til å søke fra Norge, vil Utlendingsdirektoratet kunne yte den veiledning og bistand som måtte være nødvendig. Bistand i saker som innvilges etter rettshjelploven § 11 tredje ledd betales med en stykkpris på 5 ganger den offentlige salærsats, jf. stykkprisforskriften § 5 fjerde ledd. Ikke er jeg namsmann og ikke er jeg kommunen … Ikke har jeg barn heller. Hvorfor kommer de trekkende med barnevernet da? Nei nå …! Jeg har da aldri søkt om familiegjenforening!

6 Så jeg har fått avslag?? Og det sier de først NÅ? På fjerde side! Makan!
Avslag Fylkesmannen avslår søknad om fritt rettsråd, jf. § . Vi har i vår begrunnelse lagt vekt på…….……(konkret vurdering i den enkelte sak herunder om vilkåret om saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad, samt se hen til eventuelle likhetstrekk med saksfeltene i første og andre ledd.). Prioriterte saker, jf. § 11 andre ledd Etter rettshjelpsloven § 11 annet ledd gis fritt rettsråd til den som fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp og som har behov for juridisk bistand innenfor de saksfeltene som positivt er nevnt i bestemmelsen. Hvis bistanden ikke dekkes av andre ordninger eller kan erstattes på annen måte, saksforholdet er positivt nevnt i § 11 annet ledd og søker oppfyller de økonomiske vilkårene, skal det i utgangspunktet gis fritt rettsråd etter den stykkprissatsen som gjelder. Trygdesaker For å ha rett til fritt rettsråd i trygdesaker, må søker være part i en klagesak, jf. rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 7. Bistand til å søke om trygd, eventuelt vurdere om et vedtak skal påklages, faller utenfor dekningsområdet. Det vises til at trygdemyndighetene både har veilednings- og opplysningsplikt i trygdesaker, jf. rettshjelploven § 5 og pkt. 2.2 i rundskriv G-12/05 om lovens subsidiære karakter. Søker innvilges med dette fritt rettsråd i trygdesaken, jf. rettshjelploven § 11 annet ledd. Advokatbistanden blir godtgjort i henhold til stykkprisforskriften § 5 nr. 12, med en stykkpris på sju ganger den offentlige salærsats. … Nå skjønner jeg ingenting. Har jeg plutselig fått innvilget søknaden likevel?

7 Stykkprissak – mer enn dobbelt timetall Stykkprisordningen vil nødvendigvis medføre at advokatene i noen saker vil få betalt for et høyere timeforbruk enn den tid som faktisk er medgått, mens stykkprisen i andre saker ikke vil kompensere fullt ut for advokatens faktiske timeforbruk. Departementet har presisert at advokaten forutsettes å følge opp og avslutte oppdraget på vanlig måte, uavhengig av om timeforbruket i en sak overstiger den aktuelle stykkprisen. Stykkprisforskriften § 5 femte ledd, inneholder en unntaksregel som gir rett til betaling etter medgått tid. Forutsetningen for dette er at faktisk utført arbeid med saken overstiger fastsatt stykkpris med en viss størrelse og at advokaten i tillegg godtgjør at det foreligger særlige omstendigheter ved oppdraget som begrunner slik timebruk. Fylkesmannen innvilger en generell bevilling uten begrensning i antall timer. Fullmakten innebærer ikke at det er anledning til å bruke et ubegrenset antall timer fritt rettsråd. Normalt godtgjøres arbeidet med en stykkpris som på dette området er …….. . I de tilfellene hvor Fylkesmannen fastsetter salær etter reglene i stykkprisforskriften, skal det ikke foretas en vurdering av antall timer. Når salær fastsettes etter salærforskriften, skal Fylkesmannen vurdere om den oppgitte arbeidstid i saken er rimelig og nødvendig, jf. salærforskriften § 7. Advokatskifte Det fremgår av stykkprisforskriften § 3 at ved advokatskifte skal første advokat honoreres etter stykkprisforskriften, mens andre advokat honoreres etter reglene i salærforskriften § 12. Honorering av første advokat etter stykkprisforskriften forutsetter at advokaten har arbeidet med saken i en slik grad at full stykkpris synes rimelig. Det skal som hovedregel foretas en skjønnsmessig avkortning i salæret til den nye advokaten. Avkortning skal i utgangspunktet svare til det arbeid som er utført før skiftet fant sted. Fylkesmannen skal vurdere sakens omfang, kompleksitet og om det tidligere er foretatt skifte av advokat i saken. Forbehold Fylkesmannen tar forbehold om at bevillingen kan trekkes tilbake dersom det senere skulle vise seg at de opplysninger som er gitt ikke gir et korrekt bilde av søkers økonomiske situasjon på søknadstidspunktet eller at økonomien senere er endret slik at de økonomiske vilkår ikke lenger er oppfylt, jf. rettshjelploven § 8 tredje ledd. … Trenger jeg å vite alt dette? Kan de ikke bare fortelle meg hva de har bestemt seg for og hva jeg skal gjøre?

8 Det høres fint ut! Men hva betyr det egentlig?
Vedtak Fylkesmannen innvilger en blankofullmakt. Fylkesmannen innvilger en stykkpris på ... ganger den offentlige salærsats. Det skal iht. rettshjelpsforskriften kap. 2 betales en egenandel i behovsprøvde saker tilsvarende den offentlige salærsats, som i 2007 er kr 825,-. Det skal ikke betales mva. av egenandelen. Det er ikke anledning til å søke om å få ettergitt eller redusert den fastsatte egenandel. Personer med bruttoinntekt under kr ,- skal ikke betale egenandel. Vedtaket kan påklages til Justisdepartementet, jf. rettshjelploven § 26. Klagefristen er tre uker fra vedtaket mottas. En eventuell klage fremmes via Fylkesmannen. Salæret vil bli anvist ved neste utbetaling. Arbeidsoppgave bes sendt inn når rettsrådet er avsluttet. Med hilsen Øksulf Skafte rådgiver … Det høres fint ut! Men hva betyr det egentlig? Nå får det være nok, altså! Her trodde jeg at jeg endelig hadde fått ja, og så sier de at jeg kan klage. Det må jo bety at de mener nei likevel?!? Jeg har mange arbeidsoppgaver, jeg. Hvilken av dem skal jeg sende inn? Og så lurer jeg fortsatt på hva de mener. Mener de ja eller nei?


Laste ned ppt "Dette er Kvistfinn. Han er i en litt ugrei situasjon og har søkt om fri rettshjelp. Det er Fylkesmannen som behandler søknaden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google