Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontrollaksjon Havner og avfall 2011 Et skip kommer lastet …… Aksjonsleder Qno Lundkvist.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontrollaksjon Havner og avfall 2011 Et skip kommer lastet …… Aksjonsleder Qno Lundkvist."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontrollaksjon Havner og avfall 2011 Et skip kommer lastet …… Aksjonsleder Qno Lundkvist

2 •Generelt om Forurensningsmyndighetene og kontrollaksjoner •Bakgrunn •Regelverk •Fokus/målsetting •Organisering •Avgrensninger •Forventninger •Fremdriftsplan •Samhandling •Hva innebærer en kontroll fra forurensningsmyndighetene?

3 Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) •Direktorat under Miljøverndepartementet •320 ansatte på Helsfyr MD Klima- og forurensnings- direktoratet Fylkes- mannen Regjering

4 Vi jobber med å: • redusere klimagassutslippene • redusere spredning av helse- og miljøfarlige stoffer • øke gjenvinningen og redusere utslippene fra avfall • oppnå en helhetlig og økosystembasert hav- og vannforvaltning • redusere skadevirkningene av luftforurensning og støy

5 Våre roller: • overvåke og informere om miljøtilstanden • utøve myndighet og føre tilsyn • styre og veilede fylkesmennenes miljøvernavdelinger • være rådgiver og pådriver • delta i internasjonalt miljøvern- og utviklingssamarbeid

6

7 KONTROLLAKSJONER GENERELT •Samordning av forurensningsmyndighetenes tilsyn siden 2003 •18 fylker med målsetting på 40 årsverk på tilsyn totalt •Synliggjøring som ”Forurensingstilsyn” •Håndheving av regelverket på fokusområder •Landsdekkende (inkl Svalbard) eller regionalt

8 •Klif gjør hoveddelen av planleggingen •FM tar største delen av kontrollene •Hjemmel for kontroll forurensningsloven § 50 (tilgang område, dokumentasjon, personell, etc) KONTROLLAKSJONER GENERELT

9 Aksjon Havner og avfall - Bakgrunn •Regelverk •Kontroller –Fylkesmannen –IMO-revisjon 2007 –EMSA-inspeksjon juni 2010 –”Vest tank” – oppfølging •Strategi for farlig avfall Behov for å verifisere status ……

10 Regelverk Historikk; –2003 ”Forskrift om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip” –Pr. 1. juli 2004 ble forskriften innlemmet i forurensningsforskriften Internasjonalt –implementering av EU direktiv 2000/59/EF –Marpol 73/78 Faglig regelverk –f-forskrift kap 20 (… kap 3-1) –Avfallsforskrift –HMS-forskrift Ansvar og plikter -krav til både havneansvarlige og skip Kontrollhjemmel –FM; tilsyn med at havnenes plikter –SD; tilsyn med at skipenes plikter overholdes Gebyr

11 Hensikt er å: •Bidra til at intensjonen med regelverket nås •Forebygge ulovlig håndtering av avfall •Kontrollere om hele ”aktørkjeden” på land følger regelverket

12 Fokus for aksjonen •Avfallshåndtering i havner –fra skip, –i havn –fra havn •Større havner og industrihavner •Avfallsplan (innhold og samsvar med virkelighet) •Utforming og tilstrekkelighet av mottaksordninger •Farlig avfall •Videre levering av avfall til avfallsordninger •Avgrensning ”Skagerak-kysten” (O&A, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder) ++? •xxx Samhandling med bransjene (planlegging og informasjon)

13 Organisering Planleggingsgruppen: –Thor Henriksen, MAF –Evy Jørgensen FM NTroms(fylkesmannsrepresentant) –Øystein Wang (jurist) –Kjersti Anne Furset TKP –Qno Lundkvist TKP (aksjonsleder) –Kari Aa (oppdragseier MAF) –Ragnhild Orvik (aksjonsansvarlig TKP ) –OIN (infoplan ++) Samhandlingspartnere? –Myndigheter (SD, ….) –Bransjeorganisasjonene •Norske havner og Norsk havneorganisasjonNorske havnerNorsk havneorganisasjon •KS Bedrift Havn •Avfall Norge ??? •Xxx? –Noen andre? •Rederienes Landsforening http://www.rlf.no/http://www.rlf.no/ •Norges Rederiforbund http://www.rederi.no/http://www.rederi.no/ •Transportbrukernes Fellesorganisasjon http://www.tf.no/http://www.tf.no/ •Fraktefartøyenes Rederiforening http://www.fraktefartoyene.no/http://www.fraktefartoyene.no/ •Ferger?? –Avfallsselskaper ??? •NFFA

14 Fremdriftsplan •Utviklings- og planleggingsfasen (mai-aug) •Gjennomføring kontroller (nov) •Oppfølgings og evalueringsfasen (des) •Aksjonsdokumentasjon (ferdig august/september?) –Aksjonsnotat –Rapportmal –Sjekkliste –Eventuelt veiledningsmateriale

15 Forventninger •Regelverket følges •Avfallsplan finnes og er dekkende •Sporbarhet i avfallshåndteringen •Avfallshåndtering i tråd med regelverket på land •IK-system på plass og følges •Informasjon til brukerne av ordningen (skipene) •xxx

16 Samhandling? •Klar rollefordeling –Myndighet; kravstilling og håndheving –Bransjen; interesseorganisasjon •Innspill på fritt grunnlag per e-post/brev •Koordinering av informasjon •Bransjemøter? Konferanser/seminarer??? •Dersom ønskelig får dere kopi av mal for kontrollrapport og sjekkliste •Hvordan måle effekt av aksjonen? •??? •Vi skal rette oss etter retningslinjer som gjelder for havnen (registrering, evt verneutstyr, fotografering, etc)

17 Kontroll fra forurensingstilsynet – Hva er det? •Forberedende kontakt? (uanmeldt kontroll? avtale, dokumentasjon, etc) •Verifikasjon på område (befaring/inspeksjon, evt prøvetaking, etc) •Gjennomgang av dokumentasjon (deler av internkontrollsystemet, avfallsplan, ”resultatdokumentasjon” (f eks utfylte skjemaer/blanketter) •Samtaler/intervjuer på aktuelle funksjoner •Konklusjon; observasjoner (avvik og anmerkning) •Rapport •Oppfølgings- og rapporteringsplikt for virksomheten •Gebyr •Eventuell oppfølging fra myndigheten •Sammen kommer vi i havn med kontrollaksjonen

18 Hva ser vi normalt etter? Forsvarlig håndtering av farlig avfall –kompetanse/kunnskap om farlig avfall og produkter (holdning) –foretar virksomheten ulovlig behandling av farlig avfall –leveres farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler –avfallet sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden –tilfredsstillende lagringsforhold og samlagring –tilfredsstillende emballering/merking –korrekt journalføring –deklarasjonsskjema tilfredsstillende fylt ut. –lagringstid

19 Hva ser vi normalt etter? –Dokumenterte rutiner –Risikovurderinger –Brannsikring og beredskapstiltak –Tett dekke og ”vann/væskestyring” (hvor tar det veien?) –Lagring under tak

20 Sammen kommer vi i havn med kontrollaksjonen!


Laste ned ppt "Kontrollaksjon Havner og avfall 2011 Et skip kommer lastet …… Aksjonsleder Qno Lundkvist."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google