Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo universitetssykehus Ullevål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo universitetssykehus Ullevål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo universitetssykehus Ullevål
Faglige retningslinjer for behandling av hivpositive. Endringer fra 2010. Bente Magny Bergersen Overlege Oslo universitetssykehus Ullevål 19.januar 2012

2 Revisjon 2011/12 Bente Magny Bergersen, OUS Ullevål (leder)
Vidar Ormaasen OUS Ullevål Pål Aukrust og Lars Heggelund, OUS Rikshospitalet Anne Ma Dyrhol Riise og Alexander Leiva, Haukeland Torgun Wæhre, Ahus Harald Steinum, St Olav Vegard Skogen, UNN Jon Sundal, Stavanger Jetmund Ringstad, Fredrikstad

3 Norske retningslinjer hiv
Følger i stor grad de europeiske retningslinjene Revidere retningslinjene hvert år; dvs nasjonal drøfting av europeiske endringer rundt 1.september. Publisering: NFIMs hjemmesider. NYTT:Hdir bevilget penger til å utgi retningslinjene som hefte og ebook

4 eacs.eu HVORDAN? Retningslinjer - nå også oppdaterte norske- internett. Implementering.

5 Innhold Innledning Oppfølgning og kontroller
Oppstart antiretroviral terapi Initial terapi PEP Kvinner Resistenstesting Terapisvikt

6 Oppfølgning og kontroller 1.gangs undersøkelser
Konfirmasjonstest og resistens (kopi hvis allerede er utført) CD4 og HIVRNA Hb, leukocytter med diff, trombocytter, bilirubin, fjernet ASAT, ALAT, ALP, Ca, kreatinin, GFR glukose, total kolesterol, LDL, HDL og triglyserider Serologi: toxo, CMV, hep A/B/C og syfilis (evt VZV/HSV/EBV) Mantoux, eventuelt med Quantiferontest, hos innvandrere fra land med mye tuberkulose Urinstix: røde, hvite, glukose, albumin/kreatinin ratio (Røntgen thorax, EKG) HLAB5701 screening før abacavir – se kapittel om oppstart ART (Vitamin D) Sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner: gonore, klamydia (+ syfilis - se over) Kvinner: cervixutstryk og behov for prevensjon (fastlege/ gyn)

7 Oppfølgning og kontroller ÅRSKONTROLL
Oppdatere kontaktopplysninger Samtale omkring seksualitet, partner, barneønske, prevensjon Drøfte evt. problemer med å praktisere ”sikrere sex” Psykisk helse (depresjon/ angst/ ensomhet/ rus) Kartlegge behov for nye resepter eller ny medikamentliste fra legen. Sjekk av interaksjoner medikamenter/ naturpreparater   Influensavaksine og behov for andre vaksiner Blodtrykk, vekt, røykestatus Kvinner: Tilse at det er utført årlig cervixutstryk Alle seksuelt aktive: Tilbud om sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI): gonore, chlamydia (+ syfilis – se under). Hvis pasienten har symptomer på SOI må pasienten til legeundersøkelse

8 Oppfølgning og kontroller ÅRSKONTROLL
NYTT: Pas > 50 år: samtale om behov for utredning med tanke på osteoporose, hjerte/karsykdom, nyresvikt, kreft, hukommelsesproblemer.

9 Norske anbefalinger ASYMPTOMATISK
NYTT: CD4 tall < 350: ART skal som hovedregel iverksettes uavhengig av klinisk situasjon Uendret i praksis, men tydeligere:CD : vurder ART. "Faktorer som styrker indikasjonen for ART: Betydelig forhøyet HIVRNA ( kopier), markert stigning i HIVRNA, raskt fall i antall CD4 celler i perifert blod (> per år), alder >55 år, sterk pasientmotivasjon."

10 Norske anbefalinger SYMPTOMATISK
Uendret: ved symptomatisk hivinfeksjon i hht CDC B og C skal man starte ART uavhengig av CD4 nivå NYTT: egen tabell med eksempler på når man skal vurdere/ iverksette NYTT: egen tabell med CDC B og C

11 Asymptomatisk HIV infeksjon Vurder ART* Avvent ART
Klinisk situasjon CD4 tall >500 Asymptomatisk HIV infeksjon Vurder ART* Avvent ART Symptomatisk HIV infeksjon (CDC B, C – se Tabell 2) Iverksett ART Graviditet se eget kapittel - HIV-assosiert nyresykdom - HIV-assosiert kognitiv svikt - Hodgkins lymfom - HPV assosiert kreftsykdom - Annen kreftsykdom Vurder ART - HIV-ass. autoimmun tilstand

12 Norske anbefalinger SYMPTOMATISK
Uendret: for å vurdere om en kvinnelig hivpasient skal behandles med ART må du kjenne til svaret på cervix cytologien. Cervix dysplasi = symptomatisk hiv CDC kategori B.

13 - Høy risiko for eller kjent kardiovaskulær sykdom Vurder ART
Klinisk situasjon CD4 tall >500 - Høy risiko for eller kjent kardiovaskulær sykdom Vurder ART Kronisk viral hepatitt - HBV infeksjon med behov for behandling Iverksett ART - HBV infeksjon uten behov for behandling Vurder/iverksett ART - HCV infeksjon med indikasjon for behandling Avvent ART - HCV infeksjon uten behandling NYTT: Økt risiko for hiv-overføring (for eksempel diskordante par, vedvarende risikoadferd)

14 Indikasjon oppstart ART, uendret:
"Motivasjon og forventet etterlevelse må tillegges særlig betydning"

15 ART valg ved OPPSTART (naive)
Truvada eller Kivexa anbefales som førstevalg, brukt sammen med Stocrin,Viramune, PI/r eller raltegravir (Isentress). Truvada må brukes med forsiktighet hos pasienter som har nyresykdom, eller har risiko for nyresykdom. Kivexa kan gi en kraftig hypersensitivitesreaksjon (assosiert til HLA- B5701). NYTT: FJERNET: Kivexa må brukes med forsiktighet hos pasienter med høy viremi (over kopier/ml) og pasienter med stor risk for hjerte/karsykdom. Combivir kan brukes der det er kontraindikasjoner mot Truvada og Kivexa.

16 NNRTI NYTT Rilpivirin er nylig godkjent til bruk hos behandlingsnaive og vil antagelig komme i løpet av våren 2012 bl.a. som en trippelkombinasjon i en pille sammen med tenofovir/emtricitabin. Så langt er det liten erfaring i Norge med rilpivirin. Etravirin er ikke godkjent til bruk hos behandlingsnaive.

17 NYTT: Integrasehemmer raltegravir (Isentress®)
Integrase-hemmeren raltegravir synes å ha få bivirkninger og interaksjoner, men det er fortsatt et ”ungt” medikament og det siste året har det kommet rapporter om alvorlige hud-symptomer og hypersensitivitetsreaksjoner. Det har også en mer usikker profil når det gjelder resistens.

18 NYTT Proteaseinhibitorer
Darunavir (Prezista) + ritonavir (Norvir). Darunavir gitt en gang daglig med ritonavir gir lite bivirkninger og er i økende grad tatt i bruk det siste året også i Norge. Darunavir er nå sidestilt med lopinavir og atazanavir både i de europeiske og de amerikanske retningslinjene. Fosamprenavir (Telzir) er fjernet i listen over alternative regimer.

19 NYTT: Kvinner og prevensjon
I praksis betyr det at effekten av de fleste hormonelle antikonsepsjonsmidler (inkl p-piller, ”mini-piller”, ringer, p-plaster og -staver) blir redusert, slik at man ikke kan stole på dem som prevensjonsmiddel. Dette er det svært viktig å informere pasientene om.

20 NYTT: Prevensjon og ART-interaksjoner
Kaletra gir reduserte hormonnivåer og usikker preventiv effekt. Atazanavir/ritonavir som kan kombineres med p-piller som har minst 30 ug ethinylestradiol og inneholder gestagenet noretisteron, f.eks. Synfase®. Efavirenz gir økte nivåer av ethinylestradiol og reduserte gestagennivåer, og egner seg dårlig sammen med hormonell antikonsepsjon. Raltegravir har ingen interaksjoner med hormonell antikonsepsjon. Hormonspiral, kobberspiral og Depo-Provera kan brukes uavhengig av behandlingsregime

21 Kvinner og graviditet Ubehandlet kvinne blir gravid: ART startes ved u 12 – 20 eller så raskt som mulig dersom hiv diagnosen stilles etter uke 20. Oppstartstidspunkt vurderes bl.a. ut fra CD4 nivå, virusnivå, resistensproblematikk, fare for prematur fødsel og praktiske hensyn. Resistensbestemmelse bør være gjort før oppstart, men må ikke forsinke behandlingen. Kvinne under behandling blir gravid: Behandlingen kontinueres hvis hun er fullt supprimert. Dersom ikke optimalt regime: juster etter vanlige retningslinjer, men medikamenter med uheldige bivirkninger bør unngås (se under).

22 Kvinner og graviditet Ikke på ART fra før: lamivudin/ ziduvudinog lopinavir/ritonavir har vært anbefalt kombinasjon i Norge og velges fortsatt av mange selv om ziduvudin kan gi anemi både hos mor og barn og lopinavir/ritonavir kan gi magebesvær hos mor. Abacavir/ lamivudin eller tenofovir/ emtricitabin kan gis istedenfor lamivudin/ziduvudin. Atazanavir/ritonavir kan gis istedenfor lopinavir/ritonavir.   Allerede på ART: oftest ikke nødvendig å gjøre endringer, heller ikke om hun bruker efavirenz (nevralrøret lukkes i 6.uke) eller atazanavir (ikke fare for bilirubinstigning).

23 Post eksposisjonell profylakse
Indikasjoner: ved signifikant risiko for hivsmitte er det viktig å komme i gang med PEP raskest mulig, helst innen 4 timer. Alle akuttmottak og legevakter i Norge bør ha ferdige pakker med PEP som kan administreres uten konsultasjon med infeksjonsmedisiner. Legen som initierer behandlingen må ta i betraktning smitterisiko ved ulike typer eksponering, den hiv positives viremi og hiv prevalens i den aktuelle populasjonen (hvis smittestatus er ukjent). Oppstart i samråd med eller henvisning til nærmeste infeksjons spesialist påfølgende virkedag for vurdering av behovet for videre profylakse.

24 PEP 4 uker Snarest mulig, men kan vurderes opp til 72 timer
Vanligvis velges 2 NRTI og 1 proteasehemmer NYTT: Truvada 1 tbl x 1 og Kaletra 2 tbl x 2 er førstevalg (Combivir ikke førstevalg lenger), men andre anbefalte kombinasjonsregimer kan også brukes (ex Reyataz/Norvir kombinert med Truvada eller Combivir).

25 Antatt transmisjonsrate hiv ved eksponering fra kjent hivpositiv uten behandling
Eksponeringstype Antatt transmisjonsrate (%) Reseptivt analt samleie Insertivt analt samleie < 0.1 Reseptivt vaginalt samleie Insertivt vaginalt samleie Reseptivt oralsex (fellatio) Slimhinneeksponering Stikkskade Deling sprøyteutstyr Blodoverføring

26 Kommer: smittsomhet på ART

27 Kommer 29.februar 2012 Grunnkurs for hivpositive


Laste ned ppt "Oslo universitetssykehus Ullevål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google