Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sluttrapport Skien, 01.03.2011 Det langsiktige arbeidet for å skape bærekraftig sykehustilbud på Rjukan og Notodden. Fase 1: Det kirurgiske tilbudet ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sluttrapport Skien, 01.03.2011 Det langsiktige arbeidet for å skape bærekraftig sykehustilbud på Rjukan og Notodden. Fase 1: Det kirurgiske tilbudet ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sluttrapport Skien, Det langsiktige arbeidet for å skape bærekraftig sykehustilbud på Rjukan og Notodden. Fase 1: Det kirurgiske tilbudet ved Notodden og Rjukan sykehus.

2 Innhold Mandat. Nåsituasjonen. Anbefalingene.
Kartleggingen. Dilemmaene. Analyse av aktivitet og ressurser. Styker og svakheter. Anbefalingene. Organisering av prosjektarbeidet. Vedlegg.

3 Mandat Forutsetning. Det legges til grunn for utviklingsarbeidet at dagens akuttberedskap ved de to sykehusene videreføres. Målsetting. Det skal utvikles et kirurgitilbud ved Notodden og Rjukan sykehus som er bærekraftig. Tilbudet skal sikre medisinsk kvalitet etter gjeldende standarder. Tilbudet skal lengst mulig være rettet mot å betjene befolkningen i opptaksområdene for to sykehusene. Sykehuset Telemark er ett helseforetak. Det kirurgiske tilbudet i Sykehuset Telemark skal derfor vurderes under ett. Driftskostnadene skal kalibreres i forhold til omfanget av pasientbehandlingen. Samme krav til kostnadseffektivitet skal gjelde gjennom hele foretaket.

4 Mandat Arbeidsopplegg.
Som basis for eventuelle endringer forutsettes en grundig kartlegging av nåtidig drift samt en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende opplegg. Praktiske problemstillinger som ønskes vurdert er: arbeidsfordeling mellom de ulike sykehusene. felles ventelister. Radiologi sengebehov. bemanningsstørrelse. organisering og ledelse.

5 Kartleggingen Metode:
Gjennomgang av tidligere rapporter og utredninger. Analyse av aktivitet og ressurser (senger, bemanning og økonomi). Samtaler. I kartleggingen er det arbeidet med to problemstillinger. Hvordan ser det ut rundt hos? Muligheter og trusler. Hvordan ser det ut hos oss? Styrker og svakheter.

6 Hva vet vi allerede? Kunnskap om historien er viktig i utformingen av framtidens tjenestetilbud. 2010/10. Framtidens Helsetilbud: Trygghet for alle. Høringsgrunnlag for nasjonal helse- og omsorgsplan. 2010/08. Befolkningsfremskrivning for Sykehusområde Telemark og Vestfold. Analyse fra Deloitte. 2010/07. Organiseringen av ortopedi, revmakirurgi og revmatologi i Helse Sør Øst. Sluttrapport fra regionalt utvalg for funksjonsfordeling. 2010/06. Sluttrapporter fra arbeidsgrupper for medisin, kirurgi, psykiatri og medisinske støttetjenester. 2009/01. Sykehusene i et 10 års perspektiv. Presentasjon fra Hans Petter Aarseth. 2009. Pasienter i lokalsykehusene i Blefjell. Analyse av Hanne Thürmer. Vurdering av helhetlige driftsmodeller i Blefjell Sykehus HF. Styresaker og andre interne dokumenter fra BSHF. Prosjekt Blefjell Sykehus Styresak om strategien for foretaket. Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede. Rapport fra HOD. Kunnskap om helse- og omsorgstjenestens historie er viktig i utformingen av fremtidens tjenester. Tjenestene er dels formet av de til enhver tid eksisterende sykdommer og medisinske muligheter, og dels av den allmenne samfunnsutvikling.

7 De fire dilemmaene… #1. Pasientgrunnlaget. Pasientenes behov og antallet pasienter gir muligheter, men setter også begrensninger for aktiviteten. #2. Bemanning. Knapphet på fagpersoner er utfordrende. #3. Økonomi. Pengene tilføres etter demografi, og ikke sykehusstruktur. #4. Geografi. Helsetjenesten er basert på en likhets- og fellesskapsideologi der desentralisering og en sterk primærhelsetjeneste er sentrale elementer. Utredning og behandling av sjeldent forekommende sykdommer skal sentraliseres der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet og ressursutnytting.

8 #1. Pasientgrunnlaget. Pasientenes behov og antallet pasienter gir muligheter, men setter også begrensninger for aktiviteten. Analyse av befolkningsutviklingen er gjort som et ledd i sykehusets strategiarbeid. Den konkluderer med følgende: Telemark vil bli preget av en stagnerende befolkningsutvikling i planperioden. Alderssammensetningen vil være stabil. Fra 2015 til 2020 vil vi få en 25 % økning av aldersgruppa over 70 år. Pasientene vil bli mer bevisste på rettigheter, kvalitet og behandlingsalternativer. De vil i økende grad opptre som ”kunder” og velge det sykehus som best tilfredsstiller deres forventninger. Vi vil få et økende antall pasienter med livsstilsykdommer, rusproblemer og pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering.

9 #2. Bemanning. Knapphet på fagpersoner er utfordrende.
For sykehuset som helhet har det vært det spesielle utfordringer å få ansatt overleger, psykologer, spesialistsykepleiere og psykiatere. Utfordringene vil fortsette. Både regionalt og nasjonalt er det mangel på personell innen disse gruppene.

10 #2. Bemanning. Antall snitt søkere i 2009 og 2010.

11 #3. Økonomi. Pengene tilføres etter demografi, og ikke sykehusstruktur. Veksten i finansiering vil avta. Konsekvensen er press på økonomi og organisasjon.

12 #4. Geografi. ”Helsetjenesten er basert på en likhets- og fellesskapsideologi der desentralisering og en sterk primærhelsetjeneste er sentrale elementer. ” Side 5 i Høringsutkast til ny Nasjonal Helseplan. ”Utredning og behandling av sjeldent forekommende sykdommer skal sentraliseres der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet og ressursutnytting.” Side 8 i Høringsutkast til ny Nasjonal Helseplan.

13 Aktivitets- og ressursanalysen.
Se vedlegg for analyse av aktivitet og ressurser for perioden 2009 til 2010.

14 Anbefalingene. Praktiske problemstillinger som ønskes vurdert er:
arbeidsfordeling mellom de ulike sykehusene. felles ventelister. Radiologi sengebehov. bemanningsstørrelse. organisering og ledelse.

15 Arbeidsfordeling mellom de ulike sykehusene
Mål: Pasienter skal oppleve helhetlige, koordinerte og gode tjenester. Ortopeditilbudet på Rjukan videreføres. På sikt anbefales det at ortopedien i Telemark organiseres i tråd med sluttrapport fra regionalt utvalg for funksjonsfordeling innen ortopedi i Helse Sør Øst. Gynekologitilbudet på Notodden utredes, med sikte på å finne et bærekraftig samarbeid med øvrig gynekologitilbud i Telemark. Den elektive kirurgiske aktiviteten på Notodden bør økes. Pasienter fra Telemark opplever lang ventetid for variceoperasjoner i Vestfold, og dette er en mulighet for kirurgisk seksjon på Notodden. I tillegg arbeides det med å få lagt deler av den postbariatriske kirurgien til Notodden.

16 Felles ventelister I strategien fram til 2014 er ambisjonen at fagfelt med ulike geografiske behandlingssteder i somatikken skal ha en felles venteliste og et felles inntakskontor for å redusere ventetiden. Organisatoriske, teknologiske og juridiske forhold for å få realisert dette må utredes grundig. I utredningen må en ta med seg både positive og negative erfaringer med felles ventelister i tidligere Blefjell Sykehus HF. Utviklingsavdelingen leder dette arbeidet, og neste skritt er oppstart av forprosjekt i mai og ferdigstillelse innen desember 2011.

17 Radiologi. Innføring av felles Pacs/Ris anbefales gjennomført. Investeringsbeløp er 2 millioner kroner. Fordelene er muligheter for felles ordrekontor, fleksibel billedoverføring, felles tolkning av bilder, oppfyller juridiske krav til lagring og felles opplæring og service. Felles radiologressurser i Telemark bør vurderes. Ansette radiolog på Rjukan. I dag er det innleide ressurser som koster 2,5 millioner kroner. Gevinst anslåes til kroner ,-. Døgnkontinuerlig billedtolkning i Skien er allerede besluttet innført, og vil være implementert i løpet av første halvår 2011. Fordeler, ulemper og mulig organisering av felles radiologpool utredes. Videre framdrift. Klinikksjefene for Rjukan / Notodden og Medisinsk serviceklinikk utreder muligheter for felles radiologpool. Sluttrapport skal være ferdig innen 15. april Innføring av felles Pacs/Ris vurderes etter dette.

18 Sengebehov Aktivitets- og ressursanalysen viser store variasjoner i utnyttelsen av og kostnadene for sengene. Det kan være potensialer her. Arbeidet med organisering og effektivisering av sengene videreføres i linjeorganisasjonen.

19 Bemanningsstørrelse Det er store variasjoner i kostnadene for å gi helsetjenester i de ulike enhetene. Dersom det stilles samme krav til kostnadseffektivitet i helseforetaket vil det kreve omstillinger på 26 millioner innenfor kirurgisk virksomhet i Telemark. I strategiperioden fram til 2014 er det satt ambisjon om årlige effektiviseringer på om lag 1%. Dette vurderes som realistiske krav for klinikk Rjukan og Notodden, og bør la seg realisere uten konsekvenser for akuttberedskapen. Arbeidet med å skape merverdier videreføres i linjeorganisasjonen.

20 Organisering og ledelse
Geografisk organisering videreføres.

21 Organisering av prosjektarbeidet.
Det er enighet i styringsgruppen om de anbefalingene som gies. Styringsgruppen har bestått av: Ann Iserid Vik-Johansen, tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund. Kjellfrid Neset, tillitsvalgt for Fagforbundet. Ivar Dahl, klinikksjef. Halfrid Waage, klinikksjef og fagdirektør. Henrik Høyvik, klinikksjef. Analysegruppen har bestått av Liv Marit Tveitan, Tone Pedersen og Paul Husmo. Prosjektleder har vært Ståle Langvik Christiansen.

22 Vedlegg Analyse av aktivitetsnivå og ressursbruk.
Vurdering av en felles radiologressurs i STHF. Utkast til mandat. Sluttrapport fra regionalt utvalg for funksjonsfordeling innen ortopedi i Helse Sør Øst.


Laste ned ppt "Sluttrapport Skien, 01.03.2011 Det langsiktige arbeidet for å skape bærekraftig sykehustilbud på Rjukan og Notodden. Fase 1: Det kirurgiske tilbudet ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google