Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen

2 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen av ingeniørutdanningen ble presentert på en sluttkonferanse 18. september. Hensikten med evalueringen var å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av ingeniørutdanningene. Alle relevante forhold som er viktige for kvalitet skulle vurderes, men det skulle særlig fokuseres på forhold knyttet til utdanningens relevans og samhandling med arbeidslivet.

3 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Den faglige kvaliteten har i alle utdanninger stort sett blitt ansett å være god. Rammeplanenes krav om fordeling av studiepoeng på hoved­områder er oppfylt i de fleste programmer, med få unntak. Det er registrert mangler når det gjelder studentenes muligheter for å lære praktiske ferdigheter i løpet av utdanningen, men det foreslås ikke å innføre obligatorisk praksis innenfor rammen av utdanningens 180 studiepoeng. I stedet foreslår komiteen enda tettere kontakt mellom studenter og relevant næringsliv, blant annet gjennom prosjekt­ undervisning, mentorsystem og sommerjobber.

4 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Det er evalueringskomiteens mening at en styrking av kvaliteten i norsk ingeniørutdanning vanskelig kan skje uten en nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner. Oppbyggingen av forskningsmiljøer og master­utdanninger bør også samordnes. Videre trenger høgskolene mer midler til forskning. Komiteen anbefaler også at det settes i gang forsøk ved enkelte institusjoner hvor det settes minimumskarakterer i matematikk ved opptak til ingeniørutdanning, for om mulig å bedre gjennom­strømmingen.

5 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Evalueringen er også kort omtalt i Statsbudsjettet: •(…) vil evalueringa frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) av ingeniørutdanningane bli vurdert og sett i samanheng med oppfølging av Stjernø-utvalet. (s. 100) •Komiteen har gitt fleire tilrådingar for å auke kvaliteten i ingeniør­utdanninga. Departementet vil vurdere nye tiltak i samarbeid med sektoren og vil mellom anna gje dei aktuelle institusjonane pålegg om å lage ei plan for korleis utdanningane kan bli betre. Regjeringa har i 2008 gitt midlar til tiltak som skal bidra til å auke rekrutteringa og minske fråfallet, mellom anna støtte til RENATE-senteret og støtte til eit forskingsprosjekt (Vilje-con-valg) om fråfall og bortval av realfaga i høgre utdanning (s 103).

6 www.uhr.no uhr@uhr.no Behandling av saken om oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen ved NRT 2/08: Innledende presentasjon og gjennomgang av evalueringen v/ NRTs leder Bjørn T. Stokke, NTNU Norsk ingeniørutdanning holder mål – er det godt nok? NITOs kommentarer til evalueringen v/ NITOs leder Marit Stykket Evalueringen sett fra de evaluertes side v/ dekan Sissel Ravnsborg, Høgskolen i Sør-Trøndelag v/ instituttleder Terje Tvedt, Høgskolen i Ålesund Oslofjord-alliansen – et eksempel på samarbeid og arbeidsdeling v/ professor Vidar Thue-Hansen, UMB

7 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger Organisasjon •Det bør foretas en nasjonal samordning av utdanningstilbudet innen ulike teknologiområder og ulike regioner. Oppbyggingen av forskningsmiljøer og masterutdanninger bør også samordnes. •To eller flere institusjoner bør i størst mulig grad samarbeide om lærerressurser, administrative ressurser og utstyr, samt om benchmarking og til en viss grad kursutvikling.

8 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger (2) Rekruttering •Det må gjennomføres tiltak på nasjonalt nivå for å øke interessen for naturvitenskap og teknologi blant elever i grunnskole og videregående skole. •Opptak til TRES og Y-veien må kvalitetssikres, gjerne ved at de går inn i det nasjonale opptaket. Institusjonene må kvalitetssikre slike alternative opplegg.

9 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger (3) Forskningsbasert utdanning •Departementet må gi institusjonene bedre forutsetninger for å gjøre utdanningen forskningsbasert, i første omgang ved at høgskolene tildeles midler til forskning. Bruken av midlene skal kvalitetssikres.

10 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger (4) De faglig ansattes pedagogiske kompetanse •Det bør være obligatorisk for alle faglærere å gjennomgå et kurs i pedagogikk for ingeniørutdanning med et omfang på totalt 30 sp. Kurset skal ha en ingeniørdidaktisk innretning og bør utarbeides på nasjonalt nivå.

11 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger (5) Internasjonalisering •Institusjonene må i større grad prioritere utdanningenes internasjonale tilknytning gjennom å utvikle må for internasjonalisering slik at denne virksomheten bidrar til kvalitetsutvikling og til å gi utdanningene internasjonal relevans både for videre studier og jobbmuligheter. Det må settes av tilstrekkelig ressurser til internasjonalisering. Det må legges til rette for lærer- og studentutveksling

12 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Fra sammendrag og viktige konklusjoner og anbefalinger: 6. Viktige anbefalinger (6) Gjennomstrømning •Det bør gjennomføres et forsøk med karakterkrav i matematikk for opptak til ingeniørutdanning. •Det bør foretas en gjennomgang på nasjonalt nivå av innholdet i og kravene til matematikken i videregående skole. Relevante tiltak må iverksettes.

13 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Diskusjon Åpen invitasjon til å benytte Nasjonalt råd for teknologisk utdanning til arbeide med konkrete oppfølgingstiltak av evaluering av ingeniørutdanningen

14 www.uhr.no uhr@uhr.no NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen Forslag til vedtak: •Nasjonalt råd for teknologisk utdanning ber arbeidsutvalget følge opp saken i henhold til rådets anvisninger.


Laste ned ppt "NRT-sak 18/08 Oppfølging av NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google