Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Porsgrunn videregående skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Porsgrunn videregående skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Porsgrunn videregående skole
- Sammen om mestring, mangfold og miljø

2 Idrett Studiespesialiserende formgiving
Studiespesialiserende med realfag eller språk – samfunn - økonomi Studiespesialiserende Vg1 (PreIB) IB Diploma Programme (Vg2)

3 1968 Ca skoler på verdensbasis 20 skoler i Norge Før mest private skoler Nå mer enn 50 % offentlige

4 IB-filosofi Elevene skal ha bredde i sin faglige kompetanse
Elevene skal ha mulighet til å fordype seg i de fagene de har valgt Programmet skal bidra til å utvikle ”hele mennesket”

5 10 egenskaper: Kunnskapsorienterte Undersøkende Tenkende
Kommuniserende Prinsippfaste Åpensinnede Omsorgsfulle Villige til å ta sjanser Balanserte Reflekterte

6 Bibliotek og kunnskaps-baser
“Academic Honesty – korrekt kildebruk”

7 Eleven må velge et fag fra hver av de 6 hoved-gruppene.
Fag tilbys på 2 ulike nivåer (HL og SL). 2-årig program Avsluttende eksamener i alle fag

8 CAS (Creativity, Action & Service)
Lære å bry seg om andre Tjeneste i lokalsamfunnet eller arbeide med et bistandsprosjekt som barneskolen Jan’s Academy i Kenya

9 Studieforberedende utdanningsprogram:
Vg1 Vg2 Vg3 Real Real Studiespesialisering Språk -samfunn - økonomi Språk -samfunn - økonomi PreIB IB DP 1. år IB DP 2. år Studiespesialisering med formgiving Formgiving Formgiving Idrett Idrett Idrett

10 Krav for å kunne få vitnemål:
Du skal ha minst 3 programfag i Vg2 – til sammen minst 15 uketimer. For Idrett og Formgiving er noen programfag obligatoriske slik at du kan fritt velge kun ett fag.

11 Du kan velge et ekstra fag dersom det kan tilpasses timeplanen din.

12 Krav for å kunne få vitnemål:
Minimum 2 av fagene må høre til det programområdet du søker opptak til. Begge disse fagene må videreføres i Vg3, og hvert fag må ha et omfang på minst 10 uketimer til sammen over de to årene.

13 Det tredje, og eventuelt det fjerde, programfaget kan brukes til ytterligere spesialisering/­fordypning i programfag fra eget programområde eller fra andre studieforberedende utdanningsprogram. Du kan dermed oppnå fordypning i inntil tre eller fire programfag.

14 Krav for å kunne få vitnemål:
I Vg1 har du valgt 2. fremmedspråk. Dette må du videreføre i Vg2.

15 Krav for å kunne få vitnemål:
Elever som ikke har fullført 2. fremmedspråk i grunnskolen, må velge 2. fremmedspråk på nivå 2 som ett av programfagene i Vg3. Disse elevene må derfor velge de øvrige to programfagene fra eget programområde i Vg3.

16 Krav for å kunne få vitnemål:
Dersom du velger matematikk R1 eller S1, skal du ikke ha det obligatoriske fellesfaget matematikk 2P (3 uketimer). Derfor må du velge et ekstra programfag for å få nok timer. Det kan enten være et 3-timersfag eller et 5-timers fag. Du kan velge fra alle program­områdene innenfor studieforberedende program.

17 Krav for å kunne få vitnemål:
For å kunne få vitnemål må du ha minst 90 uketimer til sammen i Vg1, Vg2 og Vg3. For idrett og for studiespesialisering med formgiving er timetallet 105.

18 Igangsetting av programfag forutsetter at tilstrekkelig mange velger faget.
Ved overtegning fordeles plassene etter inntakspoeng. Elever som ønsker et ekstra program-fag utover de obligatoriske, tas inn i den grad det er ledig plass i undervisningsgruppa

19

20 Programområde for realfag
Fagområder Programfagenheter (5 t/u) Matematikk Matematikk R1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk R2 (bygger på Matematikk R1) Matematikk S1 (bygger på Matematikk Vg1 1T) Matematikk S2 (bygger på Matematikk S1) Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 (bygger på Fysikk 1) Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 (bygger på Kjemi 1) Biologi Biologi 1 Biologi 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Geofag Geofag 1 Geofag 2 Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære X (NB! 3 t/u)

21 Matematikk R1 og R2 Matematikk brukes til å utforske universet og beskrive naturgitte og samfunnsmessige sammenhenger Hovedområdene er geometri, alge-bra, funksjoner, kombinatorikk og sannsynlighetsregning og differensial-ligninger Faget kvalifiserer for videre studier innen naturvitenskap medisin teknologi datafag økonomi utdanningssektoren

22 Matematikk S1 og S2 Faget skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunns-problemer. Det blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. Hovedområdene er algebra, funksjoner, sannsynlighet, lineær optimering og statistikk S1+S2 sidestilles med R1 ved opptak til universiteter og høyskoler

23 Fysikk 1 og 2 Fysikk er menneskenes forsøk på å forklare fenomener i naturen ved hjelp av lover og regler Faget gir kunnskaper om alt fra krefter og bevegelse, varme- og elektrisitetslære til Einsteins relativitetsteori Opplæringen bygger i stor grad på undersøkelser, forsøk og simuleringer med og uten digitale verktøy Fysikk er et krav ved opptak til mange studier

24 Kjemi 1 og 2 Kjemi handler om hvordan og hvorfor stoffer reagerer med hverandre og at det finnes regler for slike reaksjoner Faget tar blant annet opp temaer som vannkjemi, vaskemidler, metaller i legeringer, antioksidanter og nanomaterialer En stor del av opplæringen skjer på laboratoriet Kjemi er viktig i mange yrker og er et krav ved opptak til mange studier

25 Biologi 1 og 2 Biologi betyr læren om alt som lever. Faget tar for seg alt fra det som skjer på mikronivå i cellene til økosystemene på jordkloden Faget tar blant annet opp temaer som biologisk mangfold, hvordan hjerte, lunger, nerve- og hormonsystem fungerer, genetikk og genteknologi En viktig del av opplæringen foregår i naturen Noen studier krever enten biologi, kjemi eller fysikk ved opptak

26 Informasjonsteknologi 1 og 2
Informasjonsteknologi handler om hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data, og hvilke krav det setter til datamaskiner og annet digitalt utstyr. I faget får elevene kunnskap om hvordan digitalt utstyr virker, samt erfaring med å utvikle ulike IT-løsninger som databaser, multimedieelementer og nettsider Faget er et realfag, men det har også sterke koblinger til mediefag, samfunnsfag, økonomi, språkfag og formgivingsfag. Programfaget kan derfor gi et godt grunnlag for studier innen ulike fagområder og for videreutvikling av kompetanse i yrkeslivet.

27 Geofag 1 og 2 Geofag handler om hvordan bergarter og landformer dannes, om strømningsforhold i havet og hvordan det virker inn på klimaet. Faget tar blant annet opp temaer som den geologiske tidsskalaen, mineraler og berggrunn, havstrømmer, vær, klima og naturkatastrofer En del av undervisningen består i å innhente, bearbeide og presentere geofaglig informasjon fra et valgt område med bruk av digitale verktøy

28 Teknologi og forskningslære X
Faget er et alternativ til Matematikk X og er spesielt beregnet for elever som velger matematikk R1 Eksempler på mål for opplæringen: å planlegge og bygge en konstruksjon å kunne bruke sensorer og styringssystemer i forsøk å kunne vurdere et produkts brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning

29 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Fagområde Programfagenheter (5 t/u) Engelsk Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk) Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk) Fremmedspråk Fremmedspråk 1 Fremmedspråk 2 (bygger på fremmedspråk 1) Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1 (Kommunikasjon og kultur 2) Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på Kommunikasjon og kultur 1)

30 Internasjonal engelsk (VG2)
Det engelske språket + språkvarianter utenfor det angloamerikanske området Lyd, bilder, tekst Internasjonalt samarbeid, kulturforståelse Tradisjoner, historie, geografi, religion Autentiske tekster Samtaler, framføringer, tekstproduksjon og presentasjoner Forbedre eget språk og bli bevisst egen læring

31 Samfunnsfaglig engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur
Engelskspråklig litteratur og kultur (VG3): Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn Bruk av språklige virkemidler og stilistiske trekk i litterære tekster Kultur, litteratur, kunst, teater, musikk og arkitektur Samfunnsfaglig engelsk (VG3): Sammenhengen mellom språk, kultur og samfunn Politiske, sosiale og økonomiske forhold i engelskspråklige land

32 Programfag Fremmedspråk 2 tysk, fransk eller spansk
Bygger på fremmedspråk nivå 1 fra ungdomsskolen Gir ½ tilleggspoeng

33 Kommunikasjon og kultur
Bidrar til forståelse mellom mennesker i en globalisert verden Forstå, vurdere og produsere tekster (tale, reklame, film, intervju, artikler, debatt, digitale tekster…) Fokus på kritisk tenkning Sjangerbevissthet, sjangerkompetanse Forstå språk som kultur- og identitetsbærer KK1: kultur- og kommunikasjonsteorier, identitet, språk og makt, retorikk, kulturmøter KK3: kultur- og kommunikasjonsteorier, kulturmøter, ungdomskultur (ungdomsspråk, subkulturer, dataspill, musikk, ungdomsspråk), globalisering, samtaleanalyse

34 Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Fagområde Programfagenheter (5 t/u) Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på Medie- og informasjonskunnskap 1) Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi Sosialkunnskap Politikk og menneskerettigheter Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi 1 Samfunnsøkonomi 2 (bygger på Samfunnsøkonomi 1) Rettslære Rettslære 1 Rettslære 2 Historie og filosofi Historie og filosofi 1 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

35 Sosiologi og sosialantropologi
Læren om samfunnsinstitusjoner og om hvordan mennesker samhandler Oppdragelse Oppvekst Fattige og rike Jobb Sammenlikning av ulike samfunn og kulturer Hovedområder:Samfunns- vitenskapelige tenkemåter Kultur- forståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder Samfunnsvitenskapelige tenkemåter: Her gjennomfører vi samfunnsfaglige undersøkelser, ofte i lokalmiljøet. Hovedområdet kulturforståelse handler om likheter og forskjeller mellom kulturer. Hvorfor har alle samfunn en eller annen form for religion? Osv. Sosialisering: Her vil du kjenne deg igjen. Dette handler om oss selv og de rundt oss. Oppdragelse og oppvekst. Hva påvirker oss. Hvorfor blir vi til det vi er? Hvem er avvikere, hvorfor er de det og hvordan blir de behandlet? Produksjon og arbeid: Hovedområdet produksjon og arbeid Her er det mye spennende rundt omkring i verden, fra steinaldersamfunn til høyteknologiske samfunn. Har du tenkt på hvorfor vi jobber? Her får du kanskje svaret. Fordeling av goder: Hvorfor er noen rike og noen fattige? Hva er det som gjør dette? Hvem er rike og hvem er fattige? Hvordan er prinsippene for fordeling av rikdom og fattigdom? Hva er rettferdig? Henger dette sammen med makt? Mye av dette får du svar på!

36 Medie- og informasjonskunnskap (1 og 2)
Journalistiske arbeidsmåter Utvikle medieprodukt og analysere medieprodukt Kommunikasjon Hvordan påvirker ny teknologi måten vi og andre kommuniserer på Påvirkes vi av mediene Mediehistorie og pressen

37 Rettslære (1 og 2) Juridisk metode
Arverett, familierett, arbeidsrett, strafferett Elevene lærer å bruke lovene og ta stilling til spørsmål som: Har de rett til pauser på jobben? Kan ungdom bruke lønna si som de vil? Kan foreldre gjøre barna arveløse?

38 Samfunnsøkonomi (1 og 2) Handler om samfunnets økonomi, om landets og verdens økonomi – ikke om den private Handler om markeder Hvorfor akkurat de varene tilbys Hvordan priser blir fastsatt Internasjonal økonomi Finanskrisen – hvorfor skjer det? Norges rolle i internasjonal økonomi USAs rolle i internasjonal økonomi – og hva med Kina Generelt om markeder: hvordan blir priser fastsatt? hvorfor tilbys akkurat de og de varene på markedet? er det god nok konkurranse på markedene? hva påvirker konkurranseforholdene? Om norsk økonomi: hvordan styres norsk økonomi? statsbudsjettet – er det viktig? kan vi økonomisk vekst uten å ta hensyn til miljøet? hvordan kan vi hindre arbeidsledighet? en lønn for deg og en for meg – hvem bestemmer? Internasjonal økonomi: Norges rolle i internasjonal økonomi Norsk økonomi sammenliknet med … f.eks svensk? Internasjonal handel: utvikling, regulering/mangel på…,.. Finanskrisen- hva er situasjonen, hvorfor, hva skjer? Flernasjonale selskaper- hvem er de/hva er deres rolle i internasjonal økonomi? Globalisering på godt og vondt – hvem tjener/hvem taper? Økonomi og miljø: hva skjer nov./des. 2009? Korrupsjon som problem og utfordring i en globalisert økonomi USAs rolle i internasjonal økonomi, og hva med Kina? Nord-sør problematikk FNs tusenårsmål- økonomiske konsekvenser Befolkningsvekst og økonomi altså: ikke så mye ’privat’ økonomi, men om samfunnets/ landets og hele verdens økonomi – nå og i framtida (ikke småtteri m.a.o.)

39 Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap, etablering og drift Teori og definisjoner, ideutvikling, nettverk, etikk Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov Planlegge og drive en virksomhet, markedsføring, økonomi, personalpolitikk Ungdomsbedrift

40 Historie og filosofi Faget knytter historie og filosofi sammen
Utvikle den enkeltes historiebevissthet og evne til filosofisk samtale Stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene Læreplanen er kronologisk bygd opp Oldtiden og myter, antikken og samtalen, opplysningstid og perspektiver, nyere tid og kritisk tenkning Gi ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon Utforske historiske forhold og hendelser fra ulike synsvinkler og vurdere motsetninger og konflikter historisk og nåtidig Gi opplæring i kildekritikk og evne til å vurdere informasjon, og til å kunne skille mellom informasjon og dokumentasjon Utvikle den enkeltes historiebevissthet og evne til filosofisk samtale Stimulere til undring over hvordan mennesker har levd og handlet gjennom tidene Filosofi er en vitenskap som vil finne sammenhengen og grunnprinsippene i tilværelsen Jeg kan beregne bevegelsene til himmelske legemer, men ikke menneskers galskap.  Isaac Newton,

41 Programfag friluftsliv 1 og 2

42 Friluftsliv 1 og 2 Nasjonal kultur Bedre helse og høyere livskvalitet
Ta vare på naturen Bærekraftig utvikling Om friluftsliv, reiseliv, idrett og motorisert ferdsel Utvikle evnen til omsorg og forpliktende samarbeid Stimulere personlig utvikling

43 Rammer 5 + 5 over 2 år 1 time teori pr uke
4 timer pr uke legges ut som praktisk aktivitet/ekskursjoner Dette tilsvarer 152 timer pr år (38 uker). Dersom 1 dag på tur settes til 10 undervisningstimer, vil dette utgjøre 15 ekskursjonsdager pr år.

44 Breddeidrett 1 og 2 Basistrening Fysisk aktivitet og helse
Idrettsaktiviteter

45 Idrettsaktiviteter på Bredde 1
Obligatoriske idretter: Ski – skileik og Telemark Trening til musikk Valgmuligheter – der skal demonstreres ferdigheter (velg 3): Innebandy Kampsport Skøyter Badminton Volley/sandvolley Egen idrett

46 Trykk og foto Trykkteknikken og fotografiet som egne uttrykksmiddel og som uttrykk for kultur-strømmer. Gjennom skapende arbeid med foto, trykk og grafiske teknikker skal den enkelte få høve til å utvikle egne uttrykk og kunnskap om og ferdighet innen visuell kommunikasjon. Utprøving av materiale, teknikker og arbeidsmåter i verksteder.

47 Scenografi og kostyme Scenerom
Praktisk fag med tre hovedområder Scenerom - Utforme modeller til tenkte arrangement Planlegge og produsere enkle sceneoppsetninger Kostyme - Designe og produsere enkle kostymer - Lage enkle masker til en tenkt oppsetning - vurdere virkemiddel som sminke, kostyme og rekvisitter som kommunikasjon i senerommet Stilhistorie

48 Eksempel! Søknadsfrist: 19. januar

49 God jul


Laste ned ppt "Porsgrunn videregående skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google