Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORSLAG TIL PRESENTASJON AV SAMARBEIDENDE DES- KLUBBER I NORGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORSLAG TIL PRESENTASJON AV SAMARBEIDENDE DES- KLUBBER I NORGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSLAG TIL PRESENTASJON AV SAMARBEIDENDE DES- KLUBBER I NORGE
Spørsmålene er mange når det gjelder DES-Norge og hva organisasjonen står for. Her vil vi forsøke å gi opplysninger og svar på enkelte aktuelle spørsmål. DES-Norge

2 Hva er DES-Norge? DES = De Eldres (bolig)Spareklubb DES-Norge =
MÅLGRUPPE: “40-åringer tar fremtiden i sine egne hender”. Vi sakser fra Oslo & Vi som utkom for noen år siden. “ Mens landets sosialpolitikere har besøkt andre land og blitt nyfrelste for ideen om at eldre bør bo lengst mulig i egne hjem, har norsk virkelighet allerede lenge innrettet seg mot dette. Vi sikter mot å klare oss meste mulig selv. Vi vil bygge og eie våre eldreboliger selv. Normen må bli at de fleste eldre kan hjelpe seg selv” Virkemiddelet: De eldres boligspareklubber. DES-Norge = Samarbeidende DES-klubber i Norge DES-Norge

3 DES = De Eldres (bolig)Spareklubb
Det var Sparebanken Oslo og Akershus ved banksjef Arne Jensen som tok initiativ til konseptet med sparing og bygging av rimelige boliger tilpasset for eldre. I løpet av og 80-årene ble det stiftet en rekke DES-klubber gjennom de lokale sparebanker. DE ELDRES BOLIGSPAREKLUBBER: Hensiktmessige, rimelige boliger bygget i privat regi har utviklet seg til et viktig supplement til offentlige eldre- og omsorgsboliger. Ideen med opprettelse av DES-klubbene som først ble lansert i Oslo på 70-tallet, har over tid spredt seg over hele landet. Hensikten var å fremskaffe boliger for eldre. Tilpasset pensjonistenes behov funksjonelt og ikke minst sosialt. I de fleste tilfeller er DES -klubbene stiftet på humanitært grunnlag, ved at “noen” kommer sammen og ser behovet for denne type boliger, og derved oppretter egne borettslag og stor frivillig innsats utfører en lite påaktet samfunnstjeneste til beste for fremtidens pensjonister. DES-Norge

4 DES-Norge er en paraplyorganisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspare-klubber for eldre i Norge. ULEMPER FOR DES: Etter at prisloven ble opphevet omkring midten av 90 tallet, oppdaget våre andelseiere at der ble mulig å sammenligne denne type bolig med omsetning/formidling med priser etter tilbud og etterspørsel. Fram til i dag er der brukt mye resurser og til dels store beløp for å avklare hva som skal praktiseres ved omsetning av leiligheter innenfor DES-familien, og hvilke avtaler/regler som den enkelte DES-klubb skulle forholde seg til. Vedtektene for de enkelte DES-klubber har ikke vært godt nok samordnet for å ivareta alle sider ved salg/overføring av andeler etter at borettslaget ble registrert. DES-Norge ble stiftet i år 2000 og skal være et talerør for bolig-spareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning. DES-Norge

5 DES-Norge ønsker å gi eldre gode bo- og leveforhold.
En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. SAMARBEIDENDE DES - KLUBBER I NORGE: Den første samling for DES-klubber ble holdt i 1999 etter innrykk av en annonse i Aftenposten i januar samme år. Det møtte representanter fra 15 klubber, og det ble vedtatt å sette ned et utvalg som skulle forberede stiftelsen av DES-Norge. DES-Norge

6 DES-Norge vil arbeide aktivt for å:
DES-Norge vil arbeide aktivt for å:  *  Være et bindeledd mellom kommunaldepartementet og DES-klubbene *  Videreføre gunstige botilbud for eldre *  Samarbeide med finansieringsinstitusjoner for tilbud om finansiering DES-Norge

7 Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber
*  Utarbeide vedtekter og retningslinjer for DES-klubber *  Støtte ved etablering av nye klubber *  Arrangere fellesmøter med myndigheter, utbyggere og representanter for DES-klubbene *  Bistå  DES-klubber med råd og veiledning HVORDAN HAR VI LØST OPPGAVEN? Vi har et effektivt sekretariat som raskt behandler spørsmål fra DES-klubbene og som kommer på besøk når dette er ønskelig. Etter ønske stiller også vår advokat Knut Lyngtveit opp for å løse oppgaver. Vår kontakt med Kommunaldepartementet gir oss anledning til å fremme spørsmål om DES-klubbenes arbeid. Dette ble svært viktig for oss når det gjaldt utformingen av den nye lov om borettslag fra I skriv fra departementet heter det blant annet når det gjelder DES-klubbenes arbeid: DES-Norge

8 Starte boligklubb for eldre?
  *  En DES-bolig gir voksne mennesker mulighet til å ta ansvar for eget liv, i et fellesskap som prioriterer trygghet, tilhørighet og kvalitet. Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen for eksempel fastsette i vedtektene: “at andelseierne må være medlem av DES-klubben, “at andelseierne skal være over en viss alder, “overdragelsessummen skal være prisregulert og “at reglene for ansiennitet må følges. DES-Norge

9 *  Ved omsetning av boligenheter gjelder spesielle regler, - herunder maksimalpriser *  DES-medlemmer har forkjøpsrett til boligene etter ansiennitet. *  DES bidrar til å dekke kommunenes behov for eldreboliger. VÅR ØKONOMI. I 2002 fikk vi en bevilgning fra departementet på kr til oppstarten og utgivelse av en egen brosjyre. I 2005 fikk vi en ny bevilgning på kr til et informasjonsprosjekt for årene 2005/2007 og i 2009 /2011 kr til det samme formål. Etter søknad høsten 2011 er DES-Norge på nytt bevilget kr til vårt arbeid for årene 2012/2014. I 2009 ble der inngått en Samarbeidsavtale mellom DES-Norge og Husbanken. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet mellom DES-Norge og Husbanken. DES-Norge vil kunne tilføre Husbanken et viktig brukerperspektiv på eldres interesser inne boligsektoren, samt bidra til at det fokuseres på universelt utformede boligprosjekter. DES-Norge

10 *  En DES-bolig betyr lettstelte, trygge og sentralt beliggende boliger, hvor en kan klare seg lengst mulig ved egen hjelp. *  De eldres boligspareklubber er et tilbud styrt av medlemmene, og kan etableres over hele landet. DES - NORGE -” EN PARAPLYORGANISASJON. “ DES-Norge er en organisasjon som har som mål å skape et forum for alle boligspareklubber for eldre i Norge. Målet for arbeidet er: En effektiv organisasjon på landsbasis, starte opp nye DES-klubber og gi støtte og hjelp til nye klubber. DES-Norge skal være et talerør for boligspareklubbene rettet mot statlige organer og bistå klubbene med råd og veiledning. DES-klubbenes formål er å skaffe rimelige boliger for eldre. For å nå dette målet har styret helt fra starten reist rundt og avholdt møter for potensielle medlemmer. DES-Norge

11 Et utkast til vedtekter er på plass,
og § 1 og § 2 forteller litt om arbeidet: § 1 MEDLEMSKAP Samarbeidende DES-Klubber i Norge har som sitt mål å samle De eldres Bolig­spareklubber (DES) i Norge som er opprettet/opprettes med det formål å skaffe og forvalte eldreboliger. Også andre interessegrupper som har det samme formål som DES-klubbene kan søke opptagelse. SAMHOLD GIR OSS STYRKE! Vi ønsker at flere spareklubber for eldre melder seg inn i DES-Norge. Vår kontakt med departementet, Husbanken og kommuner forteller oss at vi kan nå nye mål ved økt oppslutning. Vi har ved denne informasjonen gitt et svar på hvorfor din klubb bør melde seg inn i DES-Norge. Den årlige kontingenten er kr for hvert medlem - en beskjeden kostnad for klubben. DES-Norge

12 Denne målsetting søkes nådd ved:
§ 2 FORMÅL Samarbeidende DES-Klubber i Norge ønsker å skape et forum for videreføring av gunstige botilbud for eldre. Denne målsetting søkes nådd ved: - aktivt arbeid mot Husbanken og departementer for finansieringstilbud, retnings­linjer og vedtekter for DES-klubber. - tilby faglig støtte ved etablering og bygging av tidsmessige boliger for eldre i DES­regi. - arrangere fellesmøter for myndigheter/utbyggere og representanter for DES-klubbene. INFORMASJONSHEFTER FRA DES-NORGE! DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse: 1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi v/forsker Ivar Brevik (Nr ) 2. Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Under revisjon. (Nr ) 3. Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene. ( Nr. 1/2010) 4. Start av DES-klubb. (Nr ) DES-Norge

13 Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier
Laget kan vedtektsfeste særlige vilkår for å bli andelseier. En boligspareklubb for eldre (DES-klubb) kan ved stiftelsen for eksempel fastsette i vedtektene: Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: vil kunne få flere opplysninger om organisasjonen. DES-Norge Adresse : Kongensgt, 9, 0153 Oslo. Telefon styret: Mobil: Avtaler med advokat Knut Lyngtveit. Tlf: / Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt, 9, 0152 Oslo Bankgiro: Organisasjonsnr: E-post: DES-Norge

14 * at andelseierne må være medlem av DES-klubben,
* at andelseierne skal være over en viss alder, * overdragelsessummen skal være prisregulert og * at reglene for ansiennitet må følges. DES-Norge

15 SAMHOLD GIR OSS STYRKE! Vi ønsker at flere spareklubber for eldre melder seg inn i DES-Norge. Vår kontakt med departementet, Husbanken og kommuner forteller oss at vi kan nå nye mål ved økt oppslutning. DES-Norge

16 INFORMASJONS-HEFTER FRA DES-NORGE
DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse: DES-Norge

17 1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal
1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi v/forsker Ivar Brevik (Info.skriv Nr. 1–2008) DES-Norge

18 Medlemsklubber har fått Info.skriv 1-2008 tilsendt.
(Er ikke tilgjengelig på nettet) Innhold: 1. Tilgjengelighet er av stor betydning for seniorene og behovet for slike seniorboliger er stort. 2. Seniorene ønsker seg sentrale boliger med god service og fellesskapsløsninger. 3. Flere tilrettelagte og tilgjengelige boliger vil redusere kostnadene i pleie og omsorgstjenestene. 4. Behov for tilrettelegging av flere tilgjengelige boliger med fellesskapsløsninger i privat regi. 5. Innretting av offentlige tiltak - stimulering av privat initiativ og handling. DES-klubber bidrar til å dekke kommunens behov for seniorboliger. Kommunen bør tilrettelegge med sentrale tomter. DES-Norge

19 2. Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag
2. Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Under revisjon. (Info.skriv Nr ) DES-Norge

20 Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag finner du på vår hjemmeside Er særlig aktuelt etter revideringen av Lov om Borettslag i 2003. Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldig uten samtykke av styret i DES-klubben. ( jfr. vedtekter for DES-klubb §7 ) 1. Vedtektsbestemmelsene som gjelder vilkårene for å bli andelseier i laget. 2. Vedtektsbestemmelsene som gjelder forkjøpsrett. 3. Vedtektsbestemmelsene om pris ved overføring av andel. For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Lov om borettslag av 6. juni 2003. DES-Norge

21 3. Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene. (Info.skriv Nr ) DES-Norge

22 Vi har tatt opp spørsmålet om utøvelse av stemmerett for arvinger i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubber. Departementet drøftet spørsmålet i sitt skriv til oss hvor det blant annet heter: “Er det fastsatt at ein ny andelseigar skal godkjennast av laget, har ervervaren ikkje rett til å bruke bustaden før godkjenning er gitt, eller det er rettskraftig avgjort at ervervaren har rett til å erverve andelen”. Advokatfirmaet Schjødt har også vurdert disse forhold og har i denne forbindelse laget et notat: “Som nevnt innledningsvis skal arvinger som ikke kvalifiserer til å bli andelseiere, og som derved heller ikke er godkjent som nye andelseiere, ikke ha stemmerett. Om en arving skulle kvalifisere til å bli andelseier, vil vedkommende først få stemmerett etter å ha blitt godkjent som andelseier". DES-Norge

23 DES-klubb Hele Info.hefte Nr. 3 – 2010 er viet temaet.
4. Start av DES-klubb Hele Info.hefte Nr. 3 – 2010 er viet temaet. Temaheftet kan du lese på vår hjemmeside DES-Norge

24 START AV EN DES-KLUBB Et arbeidsutvalg bestående av representanter fra interessegruppene som vil starte dette DES-prosjektet settes sammen. Informasjonshefter fra DES- Norge Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag LOV OM BORETTSLAG (BORETTSLAGSLOVEN) Et fellesskap skal dannes og "Grendestue" planlegges Svært viktig: Endringer av vedtektene i de enkelte borettslag er ikke gyldige uten samtykke av styret i DES-klubben! Start av en DES-klubb er krevende. Vi må alle trekke lasset. Vi ønsker lykke til med joben! DES-Norge

25 Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: www.des-norge.no
vil kunne finne flere opplysninger om organisasjonen vår. Klubber som ennå ikke har egen hjemmeside, kan dessuten få kostnadsfri plass til informasjon fra sin klubb på serveren til DES-Norge. DES-Norge

26 Avtaler med advokat Knut Lyngtveit Tlf: 22 00 79 30 Mob: 901 96 384
DES-Norge: Adresse : Kongensgt 9, 0153 Oslo Telefon styret: Mobil: Avtaler med advokat Knut Lyngtveit Tlf: Mob: Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt 9, 0153 Oslo Bankgiro: Organisasjonsnr: E-post: DES-Norge

27 Vi har ved denne informasjonen gitt et svar på hvorfor din klubb bør melde seg inn i DES-Norge. Den årlige kontingenten er kr for hvert medlem - en beskjeden kostnad for klubben. DES-Norge

28 Takk for frammøtet og vel hjem! Gå forsiktig!
DES-Norge

29 Og det var det … DES-Norge

30 DES-Norge


Laste ned ppt "FORSLAG TIL PRESENTASJON AV SAMARBEIDENDE DES- KLUBBER I NORGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google