Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkursrådets konferanse - Leting etter midler i utlandet - skatteavtaler Avdelingsdirektør Tone Kaarbø, SKD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkursrådets konferanse - Leting etter midler i utlandet - skatteavtaler Avdelingsdirektør Tone Kaarbø, SKD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkursrådets konferanse - Leting etter midler i utlandet - skatteavtaler Avdelingsdirektør Tone Kaarbø, SKD

2 Innhold: • Litt historikk • Hva tilbyr skatteparadisene og hvem er de? • Omfang • Avtaler med andre land • Muligheter for samarbeid med bo? • Skatteetatens innsats mot skatteparadis • Rådgivernes ansvar • spesielt om ”amnesti-regelen” • andres innsats

3 Kjennetegn ved skatteparadisene Mangel på gjennomsiktighet • –Ingen åpne kilder som gir tilgang til selskaps- og trustinformasjon • –Streng sekretesse omkring all økonomisk aktivitet • –Innsyn bare ved rettsanmodninger • Skatteparadisene tilbyr raust skattefrihet på inntekt og formue som er skattepliktig i andre jurisdiksjoner • Skatteparadisene tilbyr taushet til de som har behov for å skjule hva de eier, tjener eller har ervervet ved ulovlige midler i andre jurisdiksjoner hvor også tapene og skadene oppstår • Skatteparadisene • – Ikke utøvelse av selvråderett • – griper dypt og bevisst inn i andre staters selvråderett

4 Skatteparadisenes rolle • Skattesvik • Korrupsjon og annen form for økonomisk utroskap • Bedragerier • Ulovlig innsidehandel, markedsmanipulasjon etc • Hvitvaskingsoperasjoner i forbindelse med utbytte fra • Narkotikaomsetning • Våpenhandel, omsetning av kostbare metaller, kjernefysisk materiale, etc • Terror, ran og utpresning

5 Oversikt over skatteparadiser Kilde: www.taxjustice.net

6 Omfang • Midler holdt i skatteparadiser eid av High Net Worth Individuals (HNWI) • USD 11,5 trillioner(30-35 % av samlede verdier de eier) • Antatt inntekt fra disse USD 860 mld årlig • Ubetalt skatt USD 255 mld • Ikke medregnet (mangler tall) • Tap pga misbruk av transfer pricing-reglene etc • Fast eiendom, ikke-finansielle eiendeler, privat eide selskaper • Samlet holdes i skatteparadisene ca 1/3 av total global GDP • Ingen undersøkelser av hva norske personer har plassert via skatteparadiser • Hevdet at mellom 60-65% av midlene som holdes i skatteparadiser stammer fra skatteunndragelser • Kapitalfluktutvalget: USA/England; bare 5% av det som er på kto i skatteparadis, oppgis til beskatning

7 Avtaler med andre land • Skatteavtaler • Avtaler om utveksling av informasjon

8 Spesielt i forhold til bo • Hvorfor kan ikke våre avtaler benyttes av bostyrer? • 1.Avtalenes gjensidige bistandsplikt gjelder bare skatteformål • 2.Anmodning om bistand må komme fra skattekontor eller skatteoppkrever, ikke fra bostyrer • 3.Anmodningen må gjelde et skatte- eller avgiftskrav som omfattes av den aktuelle avtalen

9 Spesielt i forhold til bo, forts. • 4.Opplysninger som mottas fra utlandet (navn, adresser, oversikt over aktiva, osv.) kan bare brukes til skatteformål. Kan altså ikke brukes til innkreving av annen gjeld. • 5.Avtalene inneholder forskjellige bestemmelser om taushetsplikt. Noen sier at norske bestemmelser om taushetsplikt kommer til anvendelse, noen har strengere regler.

10 Skatteetaten - satsningen på skatteparadiser • Hva inngår i etatens satsning på skatteparadiser • Betalingskortprosjektet • Kartlegging av rådgivers rolle • Nasjonal omfangsanalyse • Regelverksutvikling • Utvikling av kompetanse og metodikk • Samhandling med andre etater, organisasjoner og internasjonalt • Exchange of Information (TIEA’s i regi av Nordiske ministerråd) • Liechtenstein sakene • Amnesti sakene – frivillig beriktigelse • Media

11 Hva har vi gjort i skatteetaten – noen resultater og erfaringer sålangt • ca 200 skatteparadissaker i arbeid • historisk: Det har sporadisk dukket opp saker med skatteparadistilknytning, feks Jahre- og Rekstensaken • nå: dukker stadig opp saker med skatteparadistilknytning • løpende i kontrollarbeidet • tips fra media • tips fra andre eller fra utlandet • flere saker- som følge av fokus, kompetanse, bedre kontrollhjemler og mer metodisk tilnærming

12 Litt om betalingskortprosjektet lignl § 6-3 nr 3 ” Med sikte på å avklare identiten til innehaver og bruker av utenlandske betalingskort, som er brukt i Norge, plikter brukersted for betalingskort etter krav fra skattedirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt, å gi opplysninger og fremlegge dokumentasjon knyttet til nærmere angitte transaksjoner”. Formål: •Metodisk verktøy for å finne skatteparadissaker •norske personer/selskap som har bankkonto i utlandet •Norske personer som har meldt flytting til utlandet, men som fremdeles oppholder seg i Norge •Utenlandske personer som oppholder seg her, men som ikke har meldt flytting til Norge

13 Betalingskortprosjektet forts. Forventede resultater • Avdekking av skjulte verdier i utlandet • Etterberegninger ut over transaksjonsbeløp • Inntektskilder - hvor kommer midlene fra? • Andre formuer (selskaper, eiendommer mv)? • Preventiv virkning • betydelig antall saker • Erfaring og kompetansebygging • Skattyterprofil, hvem er rådgivere, hvilke opplegg benyttes • Metode – gir bred erfaring i etaten med å løse slike saker • Avdekking av behov for regelverksutvikling • Kartlegge rådgivernes ansvar

14 Rådgivernes ansvar Utgangspunkt: • rådgiverne spiller en viktig og positiv rolle ved skattefastsettelsen ved å hjelpe skattytere å etterleve regler og unngå feil Men: • Kriminelle får ofte bistand fra profesjonelle aktører som advokater, revisorer, finansielle tjenesteytere og andre skatterådgivere: • ”Study into the Role of Tax Intermediaries” (OECD 2008) • ”Closing the Floodgates” (TJN 2007) • ”The missuse of corporate vehicles, including trust and company service providers (FATF 2006) • ”The role of Professional Firms in the U.S. Tax Shelter Industry” (US Senate 2005) • ”U.S. Tax Shelter Industry: The role of Accountants, Lawyers and Financial Professionals – Four KPMG Case Studies” (US Senate 2003) • m fl.

15 Rådgivernes ansvar forts. • Lite rettspraksis i Norge hvor et medvirkeransvar er gjort gjeldende. • Skatteunndragelsesutvalget (NOU 2009:4): • ”Indikerer at medhjelpere i liten grad risikerer sanksjoner i Norge.” • ”Grunn til å stille spørsmål ved om eksisterende hjemler benyttes i tilstrekkelig grad.” • Foreslår flere tiltak rettet mot rådgivere. • Kapitalfluktutvalget (NOU 2009:19) • Utvalget ønsker at rådgivere og tilretteleggere skal registrere sin aktivitet i forhold til skatteparadisland i et eget register. • Det foreslås også her at det utredes å innføre særlige sanksjoner el plikter mot rådgiverne.

16 Rådgivernes ansvar forts. • Alle de store revisjonsfirmaene er tilstede i et betydelig antall skatteparadiser – ikke galt i seg selv! • Skatteadministrasjoner i OECD-land har tradisjonelt fulgt opp forsøk på skatteunndragelser og illojal skatteplanlegging ovenfor skattyteren. • I de senere år har imidlertid flere skatteadministrasjoner hatt større fokus også på tilbydersiden. • Skatteetaten har spesielt fokus på rådgiversiden i de prosjekter som nå kjøres både mhp eventuelt erstatningsansvar og straffeansvar.

17 Særlig om ”amnesti” – frivillig beriktigelse • § 10-4 nr 3 ”Tilleggsskatt skal beregnes med lavere sats enn angitt i nr 2 eller sløyfes når skattyteren, hans bo eller arvinger frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt tidligere slik at det kan beregnes riktig skatt og avgift. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått eller kunne ha fått fra andre.” • Amnestier • ca 350 personer har så langt bedt om amnesti • unndratt beløp sålangt antas å være ca 2,5 mrd • http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2009/Frivillig-retting-av- tidligere-feil-i-selvangivelsen/ http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/2009/Frivillig-retting-av- tidligere-feil-i-selvangivelsen/

18 Andre aktører • Nasjonalt • Økokrim • UD • Forskningsmiljøer/akademiske miljøer • Internasjonalt • andre lands skatteadministrasjoner • OECD • IOTA (Inter-European Organisation of Tax Administrations) • Verdensbanken • IMF • ITD (International Tax Dialogue) • Tax Justice Network • m.fl

19 ”Samarbeidspartnere”

20 • I Vatikanet jobber pave Benedikt XVI med en erklæring mot skatteunndragelse, som han betegner som «antisosialt». I hans andre pavelige rundskriv vil han fordømme rike menneskers bruk av skatteparadiser, siden dette reduserer samfunnets skatteinntekter og velferd, skriver avisen The Times

21 ”Samarbeidspartnere”

22 “There is a building in the Cayman Islands that houses supposedly 12,000 US-based corporations. That's either the biggest building in the world or the biggest tax scam in the world, and we know which one it is..” (sitat Barack Obama)


Laste ned ppt "Konkursrådets konferanse - Leting etter midler i utlandet - skatteavtaler Avdelingsdirektør Tone Kaarbø, SKD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google