Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asbjørn Wahl Daglig leder Foren klimakampen med den sosiale kampen 15. mars 2014 Välfärd och framtid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asbjørn Wahl Daglig leder Foren klimakampen med den sosiale kampen 15. mars 2014 Välfärd och framtid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Asbjørn Wahl Daglig leder Foren klimakampen med den sosiale kampen 15. mars 2014 Välfärd och framtid

2 6 grunnleggende forutsetninger 1.Vi godtar det vitenskapelige grunnlaget 2.Klimaendringene er allerede i gang og konsekvensene kan bli katastrofale 3.Hovedårsaken er bruken av fossilt brennstoff 4.Måten vi lever og arbeider på vil endre seg radikalt – enten som resultat av klimaendringer eller som resultat av tiltak mot klimaendringer 5.Å utsette nødvendige tiltak forverrer situasjonen 6.Markedsbaserte løsninger har ikke virket 15. mars 2014 Välfärd och framtid

3 Kan markedet løse klimakrisa? 15. mars 2014 Välfärd och framtid ‘Climate change represents the biggest market failure in history’ (Den britiske Stern-rapporten)

4 It’s the economy, stupid •Det er måten vi organiserer vår produksjon og vår økonomi på som er avgjørende •Demokratisering av økonomien er nødvendig •Må konfrontere sterke økonomiske interesser •Omfattende sosial og politisk kamp nødvendig •Arbeiderklassens organisatoriske styrke blir dermed avgjørende for å vinne klimakampen •En hovedoppgave blir da hvordan vi kan forene klimakampen med den sosiale kampen? 15. mars 2014 Välfärd och framtid

5 Miljøkrise = systemkrise •Økonomisk vekst – og rovdrift på ressursene – er en innebygd del av den kapitalistiske akkumulasjonsprosessen •Et snevert fokus på miljøpolitiske enkeltsaker vil ikke kunne løse problemene •Nødvendig med systemkritisk tilnærming •Endring krever massiv sosial mobilisering 15. mars 2014 Välfärd och framtid

6 Teknologi – eller makt? •Klimaproblemet - ikke primært et teknologisk, men grunnleggende sosialt og politisk spørsmål •Det dreier seg først og fremst om hvordan vi forvalter samfunnets ressurser •Dermed blir det et spørsmål om makt- og eiendomsforhold i økonomien •Med andre ord en kamp om samfunnsmakt 15. mars 2014 Välfärd och framtid

7 Eksemplet transport •Transport utgjør et av de største problemene •Transportbehov skapes ikke i transportsektoren •Transport ikke primærårsak, men en effekt av hvordan produksjon og konsum er organisert •For billige transporter øker etterspørselen •Privatbilismen står for de største utslippene •Kollektivtrafikken en viktig del av løsningen 15. mars 2014 Välfärd och framtid

8 Reduser utslipp fra transport 1.Teknologiske forbedringer, økt energieffektivitet, renere energikilder (the technological fix) 2.Overgang til mer miljøvennlige transportmidler, for eksempel fra vei til bane (the modal shift) 3.Redusere transportbehovet, som dreier seg om mye mer enn transportpolitikk – omfattende endringer i produksjons- og forbruksmønstre 15. mars 2014 Välfärd och framtid

9 Fagbevegelsens utfordringer •Fagbevegelsen står under et massivt press •Miljø-/klimakampen contra interessekampen •Nylig oppnådde statusforbedringer i fare – privatbilisme, bensinpriser, utenlandsferier… •Individualisering, og «konsumerisme» •Benektelse, frykt for jobben, «ikke vår sak» •Men, av moralisering gror det ingenting… •Trenger en radikal visjon om et annet samfunn 15. mars 2014 Välfärd och framtid

10 Like lite som sosial utjevning, arbeid til alle, verdige arbeidsforhold, bekjempelse av fattigdom, likestilling mellom kjønnene osv er oppnådd gjennom globale toppmøter, vil klimakrisa bli løst på den måten. Det vi trenger er en samfunnsmessig mobilisering for alternative løsninger bygd på solidaritet, likeverd og folks behov. Endring krever mobilisering 15. mars 2014 Välfärd och framtid

11 Mobilisere fagbevegelsen? •Folks redsel for å miste jobben er reell (skjønt neppe så veldig realistisk) •Solidarisk fordeling av plikter og rettigheter •Utsatte enkeltgrupper må kompenseres •Kan bare skje gjennom offentlig regulering •Nødvendige å utvikle alternative løsninger •Kortere arbeidstid – økt makt over arbeidet •Systemtvangen problemet, ikke lønnskampen 15. mars 2014 Välfärd och framtid

12 Et virvar av motsetninger •Mellom arbeidstakergrupper innen ulike deler av energiproduksjonen (fossil, fornybar, atomkraft) •Mellom privat industri og offentlig sektor •Mellom ulike deler av transportnæringen •Mellom snever syndikalisme og fagorganisa- sjoner med bredere samfunnsengasjement 15. mars 2014 Välfärd och framtid

13 Forutsetter rettferdig fordeling •Arbeidsfolk vil ikke støtte en klimapolitikk som undergraver inntekt eller arbeidsforhold •De fattige vil aldri støtte en klimapolitikk som ikke bidrar til å forbedre deres sosiale forhold •Utviklingsland vil heller ikke akseptere å bære kostnadene for de nødvendige omstillinger •En rettferdig klimapolitikk må mao gå hånd i hånd med en radikal omfordelingspolitikk 15. mars 2014 Välfärd och framtid

14 Fra defensiv til offensiv •Klimapolitikk ikke bare et spørsmål om å ofre, men om å skape et bedre samfunn for alle •Omfordeling og sosial trygghet kan kun sikres gjennom politiske beslutninger – markedet er ikke i stand til å løse disse problemene •En vellykka klimapolitikk vil derfor nødvendigvis kreve økt demokratisk kontroll med økonomien •Nøyaktig hva vi trenger av mange andre årsaker for å løse de mange krisene vi står midt oppe i 15. mars 2014 Välfärd och framtid

15 Klimapolitikkens fordeler •Bringe 2 milliarder mennesker ut av fattigdom •Millioner av nye arbeidsplasser innen kollektivtrafikken og i fornybar energi •’Renere’ arbeidsplasser og lokalsamfunn •Redusert konkurranse, kortere arbeidstid •Mulighetene for omfattende sosial endring •En mer demokratisk styrt økonomi •Menneskehetens og jordas overlevelse 15. mars 2014 Välfärd och framtid

16 Hvor står miljøbevegelsen? •Den norske miljøbevegelsen er i internasjonal sammenheng eksepsjonelt snever i sin politiske tilnærming (tar f.ex. ikke stilling til nyliberalisme) •Sterkt dominert av middelklassekultur, der det individuelle, moralske ansvar står sentralt – med lite innsikt i strukturelle maktforhold •Fokus på idealisme, argumentets makt, lobbyvirksomhet, moralisme og aksjonisme – uten en dypere sosial maktanalyse og med en begrenset forståelse av klasseforhold 15. mars 2014 Välfärd och framtid

17 Avgjørende forskjeller •Fagbevegelsen: Interesseorganisasjoner etablert for å kjempe for de økonomiske og sosiale interessene til en samfunnsklasse •Miljøbevegelsen: Ideelle organisasjoner som uegennyttig kjemper for ’en sak’ •Dette gir to helt ulike tilnærmingsmåter •En alliansepolitikk må ta høyde for det 15. mars 2014 Välfärd och framtid

18 Bygg rødgrønne allianser •Makt, eierskap, omfordeling, skatt – det kreves brede allianser for å vinne fram •Allianse mellom fag- og miljøbevegelse vil være vanskelig, men nødvendig •Øke forståelsen av den sosiale konflikten innen miljøbevegelsen •Øke forståelsen for de miljømessig problemene innen fagbevegelsen 15. mars 2014 Välfärd och framtid

19 Problem – eller mulighet? •Fag- og arbeiderbevegelsen må komme seg ut av sin nåværende, defensive posisjon •Vi trenger visjoner, ambisiøse perspektiver og vilje til å ta ledelsen i klimakampen •Fagbevegelsen har den potensielle styrken til å redde menneskeheten fra selvdestruksjon gjennom klimaendring – et spørsmål om makt •Dette utgjør et enormt aktivum for vår bevegelse, men også den største utfordringen vi står overfor 15. mars 2014 Välfärd och framtid

20 ITFs progressive klimapolitikk •«Transport workers and climate change» •Internasjonal fagbevegelses mest progressive klimapolitikk •Basert på en Reduce- Shift-Improve strategi •www.itfcongress2010.org 15. mars 2014 Välfärd och framtid

21 15. mars 2014 Välfärd och framtid Either the trade unions do it, or it won’t be done.

22 Postboks 7003 St. Olavsplass, 0130 Oslo Tlf.: +47 91611312 Hjemmeside: www.velferdsstaten.no Abonner på elektronisk nyhetsbrev: aksjon@velferdsstaten.no For velferdsstaten 15. mars 2014 Välfärd och framtid


Laste ned ppt "Asbjørn Wahl Daglig leder Foren klimakampen med den sosiale kampen 15. mars 2014 Välfärd och framtid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google