Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan läkares förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner förbättras? Presentation av Rx-PAD-projektet Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan läkares förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner förbättras? Presentation av Rx-PAD-projektet Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan läkares förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner förbättras? Presentation av Rx-PAD-projektet Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk forskningsenhet, Oslo i samarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin

2 Hva var formålet med Rx-PAD? 1.Å fremme rasjonell farmakoterapi i allmennpraksis ved å styrke allmennlegenes kliniske, faglige kompetanse 2.Å utvikle redskap og rutiner som skal gjøre det praktisk mulig å ta i bruk reseptstatistikk til kvalitetssikring av farmakoterapi i allmennpraksis 3.Å teste ut og evaluere en modell med kollegabasert terapiveiledning (KTV) for etterutdanning i farmakoterapi i allmennpraksis 4.Å legge grunnlag for en mulig framtidig, landsdekkende og fast struktur for kvalitetssikrende etterutdanning i farmakoterapi i allmennpraksis

3 •To utvalgte emner for studien –Riktigere bruk av antibiotika ved luftveisinfeksjoner –Potensielt uheldige legemidler til eldre over 70 år •Finansiering –Legeforeningen og Helsedepartementet –Avdeling for allmennmedisin. Antibiotikasenteret for primærmedisin –2 PhD stipender fra Norges Forskningsråd –1 PhD stipend Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF)

4 5 NORM/NORM-VET 2003

5 6

6 Antibiotikaforskrivning i Norge •Mer enn 80% av antibiotika forskrevet utenfor sykehus og sykehjem •Rundt 60% blir forskrevet for akutte luftveisinfeksjoner 7

7 Formål med antibiotikaintervensjonen •Bidra til å beholde lavt nivå av antibiotikaresistens i Norge ved å bedre etterlevelsen av retningslinjene for antibiotikabruk (Antibiotikaveilederen fra år 2000)

8 Forskningsspørsmålene for antibiotika-delen av studien Kan Rx-PAD metoden - redusere total forskrivning av antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner? - redusere andelen av bredspektret antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner (med spesiell vekt på makrolider)?

9 Rekruttering av deltagere (grupper) •Gulrot: Kurspoeng for klinisk emnekurs (15 timer) •81 av 250 grupper (32%) responderte positivt –40 grupper antibiotika –41 grupper til «eldre» Foto: Johnny Mjell

10 Kollegakonsulentene (KoKoene) •Rekruttert 26 spesialister i allmennmedisin som allerede hadde en kontakt med Universitetet i Oslo •Disse fikk opplæring innen sitt valgte fagfelt og i gruppepedagogikk gjennom to to-dagers seminarer

11 Deltagere •440 leger (~ 10% av norske allmennleger) leverte baseline-data •382 av disse (87%) leverte gyldige data også for perioden etter intervensjon. •En intervensjonsgruppe ble oppløst ved prosjektstart, en av kontrollgruppene falt ut; 39/40 gjennomførte hele studien.

12 Antibiotika Kontroll for medikasjon av eldre Rekruttering og randomisering av etterutdanningsgrupper Retrospektivt datauttrekk fra begge legegrupper og fra Reseptregisteret Medikasjon av eldre Kontroll for antibiotika 2005 2006 2007 I n t e r v e n s j o n Smågruppe- samling I og II Ledet av KoKo Faglig intro + refleksjon over egen forskrivning (Rapport I). Dagsseminar Retrospektivt datauttrekk fra begge grupper og fra Reseptregisteret Rapport II Smågruppe- samling III m/KoKo 2008 – 2012(13) Analyse av prosjektdata Evaluerings- rapport Videre forskning: 3 PhD Analyse RxPAD - en cluster-randomisert kontrollert studie

13 •Gruppemøte 1 –Gjennomgang av faglig tema på Flip-over/Powerpoint med diskusjon i gruppen. Dataprogram for datafangst •Gruppemøte 2 –Gjennomgang av individuelle forskrivningsrapporter, –Hver lege legger fram sin rapport i gruppen –Felles diskusjon •Regionale dagskurs –Gjennomgang av foreløpige resultater. Gruppediskusjoner om kliniske temaer og egne målsettinger Intervensjon

14

15

16 Triade-prinsippet for diskusjon av individuelle rapporter Observatør(er) Vennlig kollega (aktiv lytter) Presentatør (10 minutter) Susan Knights, Reflection and Learning: the Importance of a Listener, in Reflection: Turning Experience into Learning, Boud D, Keogh R, Walker D, Editor. 1985, Kogan Page Ltd: London. p. 85-90.

17 Baselinedata - publisert juli 2011

18 Fordeling forskrivningsrater - baseline Mean 33.5% (95% CI: 31.9% to 35.1%)

19 Fordeling non-PcV rater - baseline Mean 58.8% (95% CI: 55.1% to 62.6%

20 Noen interessante funn •«Travleste» femtedel av legene (bedømt etter totalt antall årlige konsultasjoner) hadde OR 1.64 (95% CI 1.33 to 2.03) for forskrive antibiotika ved akutt luftveisinfeksjon sammenlignet med den minst «travle» femtedelen •Høyest forskrivende femtedel av legene hadde OR 2.75 (95% CI 2.04 to 3.70) for å forskrive bredspektret (non-penicillinV) sammenlignet med lavest forskrivende femtedel

21 Effekter av intervensjonen - publisert juli 2013

22 Prosjektets omfang Data fra alle etterutdannings- gruppene i studien Intervensjon 39 grupper Kontroll 40 grupper Totalt 79 grupper Leger med to datafangster 183 (av 202) 91% 199 (av 238) 84% 382 (av 440) 87% Antall episoder med akutt LI (før og etter intervensjon) 60 576 + 66 787 127 363 (90 252 pasienter) 63 598 + 66 569 130 167 (93 320 pasienter) 257 530 Antall antibiotika- forskrivninger for akutt LI (før og etter intervensjon) 41 35644 56485 920

23 Data fra de 79 gruppene som fullførte Rx-PAD studien. Dataene er basert på gjennomsnittene fra hver etterutdanningsgruppe Intervention 39 CME groups Control 40 CME groups Mean proportion (95% CI) of ARTI episodes with antibiotic prescription Before intervention31.7 (29.4 to 34.0)32.7 (30.2 to 35.2) After intervention30.4 (27.9 to 32.8)34.2 (31.5 to 37.0) Change -1.29 - 4.1% (relative) +1.49 + 4.6% (relative) Mean proportion (95% CI) of non-penicillinV (defined as broader spectrum antibiotics in this study) Before intervention 55.0 (50.8 to 59.2)54.8 (49.9 to 59.6) After intervention 46.2 (41.7 to 50.8)56.8 (51.8 to 61.9) Change -8.74 -15.8% (relative) +2.03 +3.7 % (relative)

24 Statistisk effekt av intervensjonen Forskjell på intervensjon og kontroll Antibiotika forskrivningsrate % Andel av «bredspektret» % Multilevel logistisk regressionanalyse justert for alder, kjønn, diagnose- grupper mm. Post- intervensjonsdata Odds ratio Relativ risk 0,72 (0,61 til 0,84) 0,80 (0,70 til 0,89) 0,64 (0,49 til 0,82) 0,80 (0,69 til 0,91)

25 Relative change in number of patients treated with penicillin-V (J01CE02), amoxicillin (J01CA04), macrolides (J01FA) and doxycycline (J01AA02) from 2005 to 2006, regardless of diagnoses.

26 Oppsummering av antibiotikaresultatene •80% sjanse for å bli behandlet med antibiotika ved luftveisinfeksjon hos intervensjonslege sammenlignet med kontroll-lege –Omtrent 1800 flere luftveisepisoder behandlet i tråd med retningslinjene •Når antibiotika blir gitt: 80% sjanse for å bli behandlet med «bredspektret» hos intervensjonslege sammenlignet med kontroll-lege –Omtrent 2400 flere luftveisepisoder behandlet i tråd med retningslinjene •Det er mulig å forbedre allmennlegers forskrivningsvaner for antibiotika ved akutte luftveisinfeksjoner med en kombinasjon av kollegakonsulentbesøk og personlige tilbakemeldingsrapporter

27 Hva ble KTV-prosjektet? •Implementering av veileder •Klinisk kvalitetssikring (full PDSA) •Forskning med ~10% av de norske allmennlegene som deltagere

28 Betyr det noe hva vi gjør? Andel av pneumokokker som er resistente mot makrolider NORM-VET report 2012

29 30


Laste ned ppt "Kan läkares förskrivning av antibiotika vid luftvägsinfektioner förbättras? Presentation av Rx-PAD-projektet Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google