Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SDA pillars of faith According to Morris Venden (Venden, Morris, 1982, The Pillars, Pacific Press, pp. 12-13), quoting Ellen White, the basic pillars are.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SDA pillars of faith According to Morris Venden (Venden, Morris, 1982, The Pillars, Pacific Press, pp. 12-13), quoting Ellen White, the basic pillars are."— Utskrift av presentasjonen:

1 SDA pillars of faith According to Morris Venden (Venden, Morris, 1982, The Pillars, Pacific Press, pp ), quoting Ellen White, the basic pillars are as follow: * The investigative judgment * The sanctuary service * The perpetuity of the Law of God * The faith of Jesus * The Three Angels' Messages * The seventh-day Sabbath * The state of the dead * The special gift of prophecy or the Testimony of Jesus.

2 Sabbath Sanctuary Second coming Spirit of prophecy State of the dead
SDA pillars of faith Sabbath Sanctuary Second coming Spirit of prophecy State of the dead

3 Grunnleggende om sabbaten - I
Gud avsluttet skapelsesuken ved å velsigne og hellige den sjuende dagen som en hviledag. (1 Mos 2,2.3). I De ti bud har Gud bedt oss om å huske sabbatsdagen og holde den hellig. (2 Mos 20,8). Sabbaten minner oss om Guds skapermakt og at han skapte den for menneskets skyld. (Mark 2,27.28). Sabbaten er et tegn på Guds skapermakt og at han helliger sitt folk (2 Mos 31,17; Esek 20,12). Jesus er Skaperen og ved å holde den sjuende dagen som sabbat gir vi til kjenne vår tro på Jesus, både som skaper og frelser (Joh 1,1-3; Kol 1,15-20; Heb 1,1.2). Sabbaten er ikke en jødisk oppfinnelse – den ble gitt oss av Gud lenge før israelittene fikk De ti bud på Sinai (2 Mos 16,22-30).

4 Grunnleggende om sabbaten - II
Oppslagsbøker dokumenterer at den sjuende dagen er lørdag. Sabbaten er fra solnedgang til solnedgang (Jf. døgninndelingen i 1 Mos 1, ; 3 Mos 23,32; Mark 1,21.32). Retningslinjer for sabbatshelligholdelse og Guds løfte. (Jes 58,13.14). Jesus sa at han er herre over sabbaten. (Matt 12,8). Jesus satte et eksempel ved sin sabbatshelligholdelse. (Luk 4,16). Jesus pekte til den kommende ødeleggelsen av Jerusalem og oppfordret til bønn om fred på sabbaten også etter hans oppstandelse. (Matt 24,20). Disiplene helligholdt sabbaten også i forbindelse med Jesu død, og Jesus oppmuntret ikke til noen endring. (Luk 23,52-56; 24,1; Matt 5,17.18). Paulus praktiserte sabbatshelligholdelse. (Apg 13,42-44; 17,2; 18,4). Sabbaten vil bli feiret på den nye jord. (Jes 66,22.23). Å elske Gud er å holde hans bud. (1 Joh 5,1-3).

5 SDA trospunkt nr. 6 6. Skapelsen
Gud har skapt alt, og i skriften har han gitt den autentiske beretningen om sin virksomhet som skaper. På seks dager skapte Herren «himmelen og jorden» og alt liv på jorden. Han hvilte på den sjuende dagen i den første uken. Slik innstiftet han sabbaten som et vedvarende minne om sitt fullendte skaperverk. Den første mann og kvinne ble skapt i Guds bilde som kronen på skaperverket. De mottok herredømmet over verden og fikk ansvaret for å ta vare på den. Da verden var ferdig var skaperverket «overmåte godt» og forkynte Guds herlighet. (1 Mosebok 1:2; 2 Mosebok 20:8-11; Salmene 19:2-7; 33:6, 9; 104; Hebreerne 11:3).

6 SDA trospunkt nr. 19 19. Guds lov
De store prinsippene i Guds lov er uttrykt i de ti bud og kom til syne i Kristi liv. De uttrykker Guds kjærlighet og vilje og forteller hvordan menneskene skal leve og behandle hverandre. De gjelder for alle mennesker til alle tider. Budene danner grunnlaget for Guds pakt med sitt folk og er Guds målestokk i dommen. Gjennom Den hellige ånds påvirkning påpeker budene synd og får oss til å føle behovet for en frelser. Frelsen gis helt og holdent av nåde og ikke på grunn av gjerninger, men dens frukt viser seg i lydighet mot budene. Denne lydigheten utvikler kristen karakter og gir en følelse av velvære. Den er et tegn på vår kjærlighet til Herren og vår omsorg for våre medmennesker. Troens lydighet demonstrerer Kristi kraft til å omdanne liv og slik styrker den det kristne vitnesbyrd. (2 Mosebok 20:1-17; Salmene 40:8-9; Matteus 22:36-40; 5 Mosebok 28:1-14; Matteus 5:17-20; Hebreerne 8:8-10; Johannes 15:7-10; 1 Johannes 5:3; Romerne 8:3-4; Salmene 19:6-13; Efeserne 2:8-10).

7 SDA trospunkt nr. 20 20. Sabbaten
Etter skapelsens seks dager hvilte Skaperen på den sjuende dagen og innstiftet sabbaten som en gave til alle mennesker og som et minne om skapelsen. Det fjerde budet i Guds uforanderlige lov krever at vi helligholder denne sjuende dags sabbaten som en dag til hvile, tilbedelse og tjeneste i harmoni med den undervisning og det eksempel Jesus gav, han som er Herre over sabbaten. Sabbaten er en dag hvor en kan glede seg over fellesskapet med Gud og hverandre. Den er et symbol på vår gjenløsning i Kristus, et tegn på vår helliggjørelse, et uttrykk for vår troskap og en forsmak på en evig framtid i Guds rike. Sabbaten er Guds varige tegn på hans evige pakt mellom ham og hans folk. Ved å overholde denne hellige tiden med glede fra kveld til kveld, fra solnedgang til solnedgang, feirer vi Guds gjerning i skapelsen og gjenløsningen. (1 Mosebok 2:1-3; 2 Mosebok 20:8-11; Lukas 4:16; Jesaja 56:5-6; 58:13-14; Matteus 12:1-12; 2 Mosebok 31:13-17; Esekiel 20:12, 20; 5 Mosebok 5:12-15; Hebreerne 4:1-11; 3 Mosebok 23:32; Markus 1:32).

8 Litteratur Adventist Biblical Research Institute Adventist.no Commentary Ref. Series vol Handbook of Seventh-day Adventist Theology, R&H 2000 Samuele Bacchiocchi; From Sabbath to Sunday, The Pontifical Gregorian Univ. Press, Rome 1977. Samuele Bacchiocchi; Divine rest for human restlessness, The Pontifical Gregorian University Press, Rome, June 1980. T.H.Jemison; Christian Bieliefs, PP 1959

9 Litteratur Kenneth A. Strand; The Sabbath in Scripture and History, R&H 1982. Sigve K. Tonstad; The lost meaning of the seventh day, AUP 2009.

10 Sabbaten i GT Markering ved skapelsen: Gud hvilte, velsignet og helliget sabbaten (1 Mos 1,28.31; 2,2.3; Jes 40,28; 2 Mos 20,11; Mark 2,27). Før Sinai (2 Mos 16). Loven gitt på Sinai (2 Mos 20,3-17; 32,15.16). Etter Sinai – velsignelser og forbannelser (Esek 20,13-15; Amos 8,4-10; Jes 56,1-7; 58,13.14; Jer 17,19-27; Esek 20,12-20; 2 Mos 31,13-17), sabbatsreform (Neh 13,15-22).

11 Sabbaten i NT Jesus holdt sabbaten ( Mark 1,21; 6,2; Luk 4,16; 6,6; 13,10; Matt 12,8-10; Mark 2,27.28; Luk 6,5; Mark 3,1-6; Luk 14,1-6; Joh 5,1-18; Luk 13,10-17; Joh 7,22-24; Joh 9,1-38). Ifm Jesu korsfestelse (Mark 16,1.2; Luk 23,54-56; Joh 19,31.42; 20,1). Paulus (Apg 13, ; 16,12.13; 17,1.2; 18,1-4.11).

12 Sabbaten – et tegn Sabbaten et tegn (2 Mos 31,13; Esek 20,12.20).
Et tegn på lydighet (2 Mos 16,27.28; Jak 2,10). Et tegn på helliggjørelse (Esek 20,12-20; Jes 58,13.14; Matt 11,28). Et segl (Ef 1,13; 4,30; Åp 7,1-4; 14,1-4; Joh 6,27; Åp 14,12; 2 Mos 20,8-11; Jer 10,10-12; Jes 44,24; Esek 9; Åp 7,15.16). Dyrets merke (Åp 13,16.17; 14,9.11; 15,2; 16,2; 19,20; 20,4).

13 Sabbaten er ikke avskaffet
Kol 2,16.17: “La ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat(er). Dette er bare skyggen av det som skulle komme, …” Seremonilovene pekte fremover til Jesus. De var profetiske symboler eller skygger som mistet sin verdi da virkeligheten tok deres plass. Den ukentlige sabbat peker tilbake til skapelsen og opphøyer Gud som opphavet til alt liv. (ang. sabbaten og seremonielle sabbater (3 Mos 23,1-3; Esek 45,17). Sabbaten skal feires på den nye jord (Jes 66,22.23).

14 Hvorfor holder adventistene helg på lørdag?
I skapelsen gav Gud mennesket hviledagen som en gave. I fortellingen om skapelsen leser vi dette: ”Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. 3Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte” (1 Mosebok 2:2-3).

15 Hvorfor holder adventistene helg på lørdag?
Bibelen viser tydelig at den dagen det siktes til er den dagen vi kaller lørdag. Jesus ble korsfestet en fredag. Vi kaller dagen for langfredag. Bibelen sier dette om den dagen: ”Det var helgaften, like før sabbaten begynte” (Lukas 23:54). Jesus hvilte i graven over sabbaten og de som trodde på ham hvilte også. ”På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde” (Lukas 23:56). Jesus stod opp den første dag i uken, søndag. (Se Lukas 24:1ff).

16 Hvorfor holder adventistene helg på lørdag?
Adventister tror det følger velsignelser med å holde hellig ikke bare en dag av sju, men den dagen Guds selv har gjort hellig. Menneskehetens 10 mest grunnleggende leveregler, de ti bud, gir et klart påbud om å holde sabbaten.

17 Hvorfor holder adventistene helg på lørdag?
”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! 9Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. 10Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. 11For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig” (2 Mosebok 20:8-11).

18 Hvorfor holder adventistene helg på lørdag?
Som alle andre bud er hviledagsbudet gitt for å hjelpe mennesker til et godt liv. Det erfarer adventister over hele verden hver eneste uke. Du må gjerne dele gledene og velsignelsene med oss. Velsignelsene blir jo bare større når vi deler dem. Gjør et forsøk og kjenn hvor deilig det er å holde sabbat.

19 Handbook of SDA theology
Det gamle testamente 1 Mos 2,1-3 2 Mos 5,5 2 Mos 16 2 Mos 20,8-11 2 Mos 23,12 2 Mos 31,13-17 2 Mos 35,2.3 3 Mos – 19,3.30; 23,3.38; 24,8; 26,2. 4 Mos – 15,32-36; 28,9.10. 5 Mos 5,12-15.

20 Handbook of SDA theology
Det nye testamente Jesus i synagogen (Mark 1,21; 6,2; Luk 4,16.31; 13,10). Jesu råd om sabbaten (Matt 24,20). Sabbatshelligholdelse mens Jesus var i graven (Luk 23,54-56; 24,1-3). Jesus helbreder på sabbaten (Mark 1,21-28; Luk 4,31-37; Matt 8,14.15; Mark 1,29-31; Luk 4,38.39; Matt 8,16; Mark 1,32-34; Luk 4,40).

21 Handbook of SDA theology
Det nye testamente – Apg – brevene – Åpenbaringen a. Apg 13, ; 16,12.13; 17,2; 18,1-18. b. Kol 2,14-17. c. Heb 3,7-4,13 d. Åp 1,10

22 Handbook of SDA theology
Gud som skaper Gud som frelser Gud som paktens Gud Gud som gode gavers giver og opprettholder av liv Gud gjør ikke forskjell på folk Gud som fullkommen - helbreder Kristi guddommelighet – sabbatens Herre

23 Bacchiocchis 7 punkter om sabbaten
Livet har mening pga våre røtter i Gud (1 Mos 1,26.27). Opplevelse av Guds nærvær. Jesus stiller stormen i våre liv (Matt 8,23-27). Hvile fra prestasjonskrav og konkurranse. I stedet har vi fellesskap med hverandre. Minner om vår tilhørighet hos Jesus. Vi vet hvem vi er og har familietilhørighet. Sabbaten befrir fra sosiale spenninger (Jes 56,1-7). Hvile i frelsen – utfridd fra Egypt (5 Mos 5,15), setter undertrykte fri (Luk 4,16-21; Jes 61,1-2). Sabbaten gir en indre fred. Den lar oss se Guds godhet og påvirker oss til å være gode mot hverandre.

24 Prekendisposisjon - Innledning: sabbaten truet Sabbaten i GT
a. Skapelsen: hvilte, velsignet og helliget (1 Mos 2,2.3) b. Lydighet for at vi ikke skal glemme (2 Mos 16 og 20) c. Velsignelser og reform Jes 58; Neh 13 d. Profetisk (Daniel) II Sabbaten i NT a. Jesu sabbatshelbredelser b. Apostlenes eksempel c. Lengsel etter utfrielse pga synd (Rom 8,19-23) d. Profetisk – identitetstegn/advarsel (Åp + EGW) III. Sabbatens mangfoldige velsignelser (helse og miljø) - Konklusjon: trygghet/tilhørighet/forventning om gjenopprettelse


Laste ned ppt "SDA pillars of faith According to Morris Venden (Venden, Morris, 1982, The Pillars, Pacific Press, pp. 12-13), quoting Ellen White, the basic pillars are."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google