Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet
Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet Ingeniørenes Hus Møtesenter 13.Desember 2013

2 ÅRSMELDINGER FOR BARNEHAGER 2013
v/ Fakra Butt

3 Bakgrunn for samlingen
Lenge siden sist Ønsker dialog med kommuner Informere om endringer i skjema og faglig veiledning Mange henvendelser underveis Fortsatt feil i skjemaer

4 Presentasjon Del 1. Generelt Del 2. Hva er endret Del 3. Andre viktige forhold Del 4. Planlagte større endringer i fremtiden

5 DEL I Generelt

6 Ny hjemmel for innsamling av tjenestedata
Barnehagelovens § 7 andre ledd: Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. Departementet gir nærmere forskrifter om fremleggelse av tjenestedata og regnskapsdata.

7 Ansvar og Avhengighet Conexus IST Barnehageeiere Kommuner Fylkesmenn
SSB Utdanningsdirektoratet

8 Nærmere om kommunens ansvar
Nærmere om kommunens ansvar Se over om alle barnehager ligger i innrapporteringsløsningen Nye barnehager som mangler årsmeldingsskjema må få tildelt et gyldig organisasjonsnummer ved at barnehageeier tar kontakt med ER Barnehager som ikke er i drift må settes som inaktive barnehager

9 Nærmere om kommunens ansvar
Nærmere om kommunens ansvar Dele ut brukernavn og passord til barnehager Være behjelpelig med innrapporteringen Ved behov bistå barnehageeierne med utfylling av skjema Kontrollere opplysninger Gi en intern innleveringsfrist Purre barnehager som ikke leverer innen fristen eller som leverer et mangelfullt eller feilaktig utfylt skjema

10 Nærmere om Fylkesmannens ansvar
Sørge for at alle barnehager/ kommuner leverer skjemaer Ved behov gi faglig veiledning til kommunene Kvalitetssikre innrapporterte data Hva innebærer dette i praksis? Kontrollere 1550 skjemaer i Oslo og Akershus? Alt fra A til Å? Fylkesmannen kontrollerer logiske sammenhenger og mot forrige års innlevert årsmelding.

11 Saksgang Prosessflyten i løsningen for årsmeldinger er som følger:
Saksgang Prosessflyten i løsningen for årsmeldinger er som følger:

12 Basil`s relasjon til andre registrene
Basil`s relasjon til andre registrene Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) Brønnøysund- registrene (BR) Enhetsregistret (ER) Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning (BASIL)

13 Basil For oppdatering av BASIL må:
Registeropplysninger være på plass i ER SSB må få beskjed om å legge inn endringer - Vurder nødvendigheten av endringene Vær nøye med å melde endringer før !

14 Basil forts. Barnehageeier skal melde alle endringer til ER fortløpende gjennom året. Kommunen – sjekk at det faktisk er gjort. Hvordan sjekke om opplysningene er korrekt registrert?

15 Nettside for innrapportering i BASIL
Nettside for innrapportering i BASIL

16 DEL II Om endringer i årsmeldingsskjemaet for 2013

17 Bakgrunn for endringer
Evalueringer fra alle embeter Faggruppa Barnehager og kommuner Kunnskapsdepartementet Statistisk Sentralbyrå Interne innspill fra Udir

18 Hva er endret? Oppdatert teknisk plattform Visuelle endringer
Innhenter flere data fra Enhetsregisteret Adresseopplysninger Eier Eierform Disse kan ikke endres i BASIL, men må endres i Enhetsregisteret Preutfylte data basert på fjorårets opplysninger Barnehagetype Barnehagens godkjenning Disse kan barnehagen fritt endre i BASIL

19 Hva er endret forts.? Alle spørsmål har blitt gjennomgått
3 nye spørsmål 2 som utgår Veiledning har blitt gjennomgått Mange små justeringer Kontroller Skjemaet har mange kontroller og advarsler Få feil slippes igjennom Kontroller som sammenligner med fjorårets rapportering

20 Generelle endringer Kommuner uten aktive barnehager forsvinner ikke lenger Bedre funksjonalitet i «scrolling» i venstre felt Mulighet for eksport av brukerlister Hvis e-post til barnehagen mangler blir de tvunget til å fylle ut denne

21 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013
Punktlisten til venstre har blitt endret Nummering i listen og spørsmål er identiske Enklere navigasjon

22 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013

23 Til punkt 1 i årsmelding 2013 Kontroller
- Ikke nødvendig med kontroll. Faglig Veiledning Ingen endringer.

24 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

25 Til punkt 2 i årsmelding 2013 Kontroller - Ny kontroll som gir advarsel hvis barnehagen har endret barnehagetype Faglig Veiledning - Mer utfyllende informasjon om hvor barnehagene skal melde feil eller endringer i feltene som er basert på opplysninger fra Enhetsregisteret

26 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

27 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

28 Til punkt 3 i årsmelding 2013 Kontroller - Kontroll som sjekker at barnehagene fyller ut når det krysser av på «annet» i punkt 3 C - Kontroll med om godkjenningsfeltet i punkt 3 D er fylt ut. Må fylles av alle barnehager. - Nye kontroller som sjekker feil verdier og verdier som kan misforstås, eksempelvis på åpningstid (0,5 og 0,25 ugyldige verdier) - Forbedret kontroll på tilsynsspørsmål, dersom barnehager svarer «ja», så må de fylle ut type tilsyn

29 Til punkt 3 i årsmelding 2013 Faglig Veiledning - Ingen markante endringer i veiledningsteksten. - Veiledningspunkt utvidet fra 3A-G til 3 A-I - Hele veien henvises det til at hvis preutfylte opplysninger ikke stemmer så må barnehagens eier ta kontakt med Enhetsregistret. - Veiledningstekst til punkt 3D er ikke laget (foreløpig?)

30 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

31 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

32 Til punkt 4 i årsmelding 2013 Kontroller - Ny kontroll på 4 A, B og C som sjekker mot svært store endringer fra i fjor Faglig Veiledning - Ingen endringer

33 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

34 Til punkt 5 i årsmelding 2013 Kontroller
- Hvis det er registrert verdi større enn null i 5B må 5C være utfylt - Hvis det blir registrert barn i punkt 5C, men ingen tospråklige assistenter så får barnehagen en advarsel. Hvis barnehagen har tospråklige assistenter, men svarer nei her så blir barnehagen stoppet.

35 Til punkt 5 i årsmelding 2013 Faglig Veiledning - Hva er et minoritetsspråklig barn? - Veiledningspunkt utvidet fra 5 A-C til 5A-D - Ordet «medregnet» er byttet ut med «herunder» i punkt 5 B - Punkt 5 C har ny veiledningstekst

36 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

37 Til punkt 6 i årsmelding 2013 Kontroller - Ingen endringer
Faglig Veiledning

38 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts. 2 av spørsmålene er tatt bort under dette punktet

39 Til punkt 7 i årsmelding 2013 Kontroller
Til punkt 7 i årsmelding 2013 Kontroller - Endrer kontrollen slik at barnehagene må fylle ut et beløp Faglig Veiledning - Justering av veiledning som tydeliggjør at foreldrebetaling ikke inkluderer kostpenger på spørsmål nummer to - Veiledningspunkter er kortet ned da to av spørsmålene under punkt 7 er tatt bort

40 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

41 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

42 Til punkt 8 i årsmelding 2013 Kontroller - 8A Årsverk styrer og vaktmester/renhold må ha verdi større enn 0 - Sjekker samsvar mellom dispensasjon over 50% i A og dispensasjon i C - Sammenheng mellom spm. Om «særskilt språkstimulering til barna i 5B gitt i form av ekstra personalressurser?» Og årsverk til dette i 8A - Sammenheng mellom tospråklige assistent og minoritetsspråklige barn i barnehage

43 Til punkt 8 i årsmelding 2013 Faglig veiledning
Til punkt 8 i årsmelding 2013 Faglig veiledning - Pedagogisk leder: Her skal alle skal som inngår i pedagognormen oppgis. Tydeliggjøring av at ikke bare barnehagelærer kan føres opp her. Barnehagelærere som ikke inngår i pedagognormen eller er styrere skal føres som assistenter. - Tospråklige assistenter: Veiledningen tydeliggjør at det er oppgavene og ikke etnisiteten til den tospråklige assistenten som er avgjørende - I punkt 8 C er Førskolelærerutdanning erstattet med Barnehagelærerutdanning

44 Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.
Årsmelding for barnehager per 15.desember 2013 forts.

45 Oppsummering av endringer i årsmeldingsskjema for 2013
Endringer i hvordan enhetsopplysningene innhentes og behandles Omlegginger i seksjon 3. barnehagens organisering Ellers mindre endringer

46 Oppsummering av endringer i «kontroller» for 2013
Oppsummering av endringer i «kontroller» for 2013 Fokus på kvalitetssikring: Barn Antall barn Antall minoritetsspråklige barn Personale Ekstremverdier årsverk i forhold til stillinger Dispensasjoner fra Utdanningskravet Sammenheng mellom barn og personale Ekstremverdier lav/høy bemanningstetthet Dispensasjoner fra pedagognormen

47 Eksempel på «kontroller»
Eksempel på «kontroller»

48 DEL III Andre viktige forhold å være oppmerksom på

49 Viktighet av korrekt rapportering
Opplysning skal være Viktig å registrere hver barnehage med eget org. nr Kobles med årsregnskap Beregning av leke- og oppholdsareal Beregning av voksentetthet Viktig å godkjenne skjema innen gitte frister! Høy terskel for fristutsettelse BASIL blir ikke korrigert etter frigivning av endelige tall.

50 Viktighet av korrekt rapportering forts.
Kommunen bør være oppmerksom på at manglende og eller feilrapportering gir konsekvenser på KOSTRA tall. Spanderer mer på barnehagene Sjekk din plassering i kommunebarometeret Barnehagesektoren er fortsatt i vekst

51 Kontaktpersoner - kommune
Kommunen må kontrollere og evt. oppdatere sine brukere Bør legge inn mer enn en kontaktperson i kommunen.

52 Brukerliste m.m.

53 Viktige datoer November 2013 Desember 2013 Januar 2014 Februar Mars
April Mai Juni Basil åpner for kommunene den 29. Barnehagene kan rapportere fra den 13. NB! Endringene må meldes SSB før den 13. Kommuner skal godkjenne årsmeldingene innen 17. Fylkesmenn skal kvalitetssikre årsmeldings- skjemaene innen 14. SSB publisere foreløpig KOSTRA tall den 15. Udir Publisering tjenestetall Endelig publisering KOSTRA tall skjer den 15.

54 Planlagte større endringer
DEL IV Planlagte større endringer

55 Planlagte større endringer
Nasjonalt barnehageregister Nytt register basert på Virksomhets- og foretaksregisteret Ferdig utviklet tidlig 2014 BASIL vil koble seg opp mot dette i 2014 UBAS (Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon) Arbeider for på sikt å få BASIL til å ta i bruk UBAS Trolig høst 2014 Elektronisk signering Mål å få på plass, men har ikke landet på noe tidspunkt

56 Planlagte større endringer forts.
Vurderer å innføre nivå i BASIL for kommunen Sentralt Bedre måling av ressursbruk Tospråklige assistenter Annet personale Vaktmester/renhold Ordninger som kommunen sentral har best oversikt over § 5.7 spesialpedagogisk hjelp Antall barn og ressursbruk Betalingsordninger Moderasjonsordninger

57 Planlagte større endringer forts.
Ny barnehagelov Vil medføre behov for endringer når denne kommer Endringer årsregnskap Flytter innsamling til tidlig høst Virkning fra høst 2014

58 LYKKE TIL MED INNSAMLINGEN!
LYKKE TIL MED INNSAMLINGEN!

59 Diskusjonsoppgave Reflekter og diskuter med din sidemann om nåværende endringer i årsmeldingsskjema og endringer som det ønskes framover (10 min) Diskusjon i plenum (10-15 min)


Laste ned ppt "Velkommen til Informasjons-/ dialogmøte på barnehageområdet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google