Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retningslinjer for informasjons- og mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retningslinjer for informasjons- og mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retningslinjer for informasjons- og mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08

2 Rammer: –skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål og strategier. –omfatter både den interne og den eksterne kommunikasjonen. –skal preges av åpenhet og troverdighet. Interne og eksterne budskap må være i overensstemmelse, og aldri sprike. –skal være profesjonell, vesentlig, målrettet og presis. –er mer enn skriftlighet. Informasjonsarenaer er også møter, opptredener og internett. Alle har et medansvar for informasjonsdeling. En godt informert virksomhet tar klokere beslutninger.

3 Formål: –skal bidra til å styrke Psykologforeningens posisjon og omdømme som seriøs fagforening og aktør i norsk samfunnsliv. –skal bidra til å øke forståelsen for, og oppmerksomheten rundt, Psykologforeningens politikk og virksomhet. –er et viktig ledelsesverktøy, og skal bidra til å bygge en profesjonell, inkluderende og kompetent intern kultur og et godt arbeidsmiljø. En informert medarbeider tar ansvar, og blir motivert. –skal gi medlemmer, ansatte, tillitsvalgte og offentligheten nødvendig, tilstrekkelig og korrekt oppdatert informasjon.

4 Ansvarslinjer - kommunikasjon –Psykologforeningens president er overordnet ansvarlig for all informasjonsvirksomhet, og er organisasjonens viktigste ansikt utad. –Kommunikasjonssjef er daglig operativt ansvarlig. –Generalsekretær har hovedansvar for interninformasjon i sekretariat. –Internkommunikasjon er samtidig et ledelsesansvar, delegert til alle som har personalansvar.

5 Mediekontakt –Norske medier er en sentral arena for Psykologforeningens politiske arbeid, og for kommunikasjonen med eksterne målgrupper. –Foreningen skal derfor ha en åpen og serviceinnstilt holdning overfor mediene. –Presidenten skal som hovedregel være foreningens talsperson utad, i alle saker som berører politiske, økonomiske eller prinsipielle spørsmål – eller som gjelder Psykologforeningen som organisasjon. –Generalsekretær kan, i forståelse med Presidentskap, uttale seg om spørsmål knyttet til Psykologforeningen som organisasjon. –Kommunikasjonssjef kan, i samråd med president, uttale seg på vegne av presidentskapet og representere foreningen utad. (Vil særlig være aktuelt ved eventuell krisehåndtering). –Avdelingsledere kan uttale seg innenfor eget ansvarsområde. –Tillitsvalgte skal som hovedregel kun uttale seg om forhold på egen arbeidsplass. –Lokalavdelinger, ved leder eller styremedlem, kan, på vegne av foreningen, som hovedregel kun uttale seg om lokale forhold. –Psykologforeningens ulike interesseforeninger er ikke omfattet av disse retningslinjene. –Mediekontakt koordineres med kommunikasjonssjef.

6 Mediehåndtering – noen gode råd –Husk at ethvert intervju er en god mulighet til å informere. –Forbered deg grundig. –Tenk selv gjennom hvilket budskap du ønsker å gi. –Bestem deg for hovedbudskap, og sørg for at det blir formidlet. Uansett spørsmål. –Hvis spørsmålet er uklart, be om utdyping. –Snakk rolig og i korte setninger. Unngå ekspertuttrykk. –Ikke la deg overrumple. Det er alltid lov til å be om betenkningstid. –Snakk aldri off-the-record om ting du ikke vil skal komme ut. –Vær på vakt mot ledende spørsmål –Unngå ”ingen kommentar”. –Husk at ikke alle spørsmål må besvares. –Ved radio- og tv-intervjuer: Be om å få første spørsmål på forhånd.

7 Særskilte retningslinjer for Internett. •Definisjoner: –Med en Internett-side forstås her et område på Internett der informasjon er gjort tilgjengelig for publikum. –Med Internett-sider i regi av Norsk Psykologforening forstås alle nettsider der enten foreningen sentralt, eller et av dens organisasjonsledd fremstår som avsender, uavhengig av publiseringsløsning eller serveren stoffet er publisert på. –Internett-sider i regi av Norsk Psykologforening skal gi informasjon om foreningens virksomhet, om helsepolitiske temaer, om psykolog- og helsefaglige forhold og om andre emner av betydning for psykologers yrkesutøvelse.

8 Ansvar ved nettpublisering: –Norsk Psykologforening står i siste instans rettslig ansvarlig for innholdet på foreningens hjemmeside. Alle internettsider i regi av lokalavdelinger, eller andre selvstendige organer, skal derfor ha en nettredaktør som tar ansvar for at gjeldende lovgivning er fulgt. –Ansvarlig redaktør for nettsidene til Norsk Psykologforening er kommunikasjonssjef. Daglig redaktøransvar er delegert til web- redaktør. –Lokalavdelinger og ulike utvalg i foreningen har selvstendige nettredaktører som påser at foreningens overordnede retningslinjer for publisering overholdes. –Sentral web-redaktør og/eller ikt-ansvarlig bistår lokalavdelinger og utvalg ved spørsmål om drift, struktur og innhold - og vil med jevne mellomrom tilby relevante kurs for lokale nettredaktører. –Det skal fremgå tydelig på den enkelte hovedside hvem som er ansvarlig nettredaktør.

9 Innhold på nettsider –Innhold til Psykologforeningens nettsider leveres fra flere kilder i foreningen, i hovedsak avdelinger og seksjoner i sekretariatet. Der forfatternavn og avdeling er oppgitt, er disse ansvarlige for innholdet i tekstene. Web-redaktøren ser til at innholdet ikke bryter med lover, regler og Psykologforeningens retningslinjer. –Reglene i pressens Vær Varsom-plakat er retningsgivende for innholdet på nettsider i regi av Norsk Psykologforening. –Lov om opphavsrett til åndsverk og personvernbestemmelsene i Straffeloven er relevante for nettredaktører. Det presiseres at bilder, artikler, lydfiler og presentasjoner ikke skal brukes uten at den som har opphavsrett er forespurt. –Ved bruk av diskusjonsforum må nettredaktør være oppmerksom på at brudd på gjeldende lovgivning kan oppstå i forumet. For eksempel kan innlegg være injurierende eller rasistiske. Slike innlegg skal slettes eller bes revidert av innleggets forfatter.


Laste ned ppt "Retningslinjer for informasjons- og mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google