Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget"— Utskrift av presentasjonen:

1 mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget www.ntl.no/nav
Nr. 1 uke Informasjon fra sentralt MBA, direktoratet INFORMASJON FRA LEDELSEN Driftsforstyrrelser IT Kjempen” fungerer bra, men systemet som kommuniserer med Infotrygd skaper treghet og ustabilitet i Infotrygd. Ledelsen forstår at dette medfører frustrasjoner både for ansatte og brukere og etaten har derfor opprettet et eget problemløsingsteam som skal utbedre systemene så fort som mulig. Midler til økende ledighet Etaten får vite om nye midler både i form av tiltaksplasser og administrative ressurser (ansatte) 26. januar. Vi vet at vi får men ikke for mye. Likevel har en del fylkesdirektører lagt strategier for raskt å kunne ansette folk. Kompetansekøer NTL NAV har sendt inn en forespørsel om telefoni og bruken av kompetansekøer i forvaltningsenhetene. Spørsmålene er betimelige, men må undersøkes nærmere. Uansett er det viktig å ha fokus på telefoni og brukerhåndtering (se brevet fra NTL NAV på ). Budsjett 2010 På fylkesdirektørmøtet, der også en del sentrale tillitsvalgte var tilstede, ble neste års budsjettsituasjon tatt opp. I 2010 vil vi ikke lenger få omstillingsmidler på budsjettet og vi må derfor redusere aktiviteter. Vi kan heller ikke regne med å få ekstra midler til restansenedbygging m.v. Vi må begynne å planlegge reduksjonene nå for å unngå en for brå omstilling på senere tidspunkt. Hovedsakelig: hva kan vi effektivisere, hvor kan vi få billigere tjenester. Hva er kostnadsdrivere: 1. IKT, 2. Husleie, 3. Bekymring: – ikke overalt tydelig hvor mange ansatte som faktisk finnes. Risikoanalyse NTL NAV foreslo på siste MBA og i et tidligere skriftlig innspill et risikoanalysemøte, noe også de andre organisasjonene sluttet seg til. Dato for dette ble etterlyst nå. Ledelsen har nå et utgangspunkt for diskusjon, og skal sette opp møte. Ansvarlig redaktør: Jarle Berge Redaktør/produksjon: Esther Van Veen Et produkt fra redaksjonsutvalget i NTL NAV

2 mini gaiden side 2 Situasjonen i Hordaland
Nr.1 uke Situasjonen i Hordaland NAV Hordaland har over lengre tid vært i en krisesituasjon. Fylket har sannsynligvis et driftsunderskudd på 31 millioner. Omdømmet lokalt er dårlig og det er store restanser bla på sykepenge- og dagpengeområdet. Direktøren har valgt å trekke seg og direktøren i Rogaland fungerer inntil ny direktør er tilsatt. Man regner med at dette tar vel 4 måneder. Direktoratet er tungt inne med bistand. Hovedsakelig ser det ut til at man har ansatt uten hensyn til dekning på budsjettet, men også andre årsaker spiller inn. Erik Stene i direktoratet skal koordinere bistanden til Hordaland og fungerer som kontaktperson mellom fylket og direktoratet. I forbindelse med at NTL NAV ble kjent med situasjonen i Hordaland, sendte vi før MBA et brev til arbeidsgiver med en rekke spørsmål, både om Hordaland konkret og på mer generelt grunnlag. Der stilte vi også spørsmål til situasjonen i Møre og Romsdal som også sliter med et underskudd. Imidlertid mener direktøren at underskuddet her er enklere å forklare og enklere å rydde opp i enn Hordaland (se brevet på Blant NTL NAVs spørsmål var om dette skyldes systemsvikt eller manglende styring. Direktøren svarte bekreftende på det siste, systemene fungerer godt nok. Fylket får bistand også på dette punktet. NTL NAV kom også med innspill om hvorvidt det ikke var bedre at fungerende direktør får ordne opp før ny direktør ansettes. Vi har mottatt ønske fra våre lokale tillitsvalgte om dette. Ledelsen forstår dette men sier det også har med personlige forhold å gjøre. Imidlertid kommer man til å være meget nøye med om en nyansatt direktør er egnet. Både NTL NAV og akademikerne spilte inn at medbestemmelsesprosessene i Hordaland ikke har vært gode nok. Blant annet har de tillitsvalgte ikke fått god nok informasjon om budsjettet og hvor mye av midlene som har vært brukt. De tillitsvalgte har etterspurt budsjetter og forbruk, men har fått til svar at det var under kontroll. Det er nå en utfordring også til personalsituasjonen i fylket, noen av de midlertidige stillingene vil måtte avsluttes og noen ansatte vil måtte ta på seg nye oppgaver, og til og med bytte arbeidssted. NTL NAV spilte inn at det er viktig at denne situasjonen blir brukt som en læringsprosess for hele etaten slik at dette ikke kan skje andre steder. Vi har observert en generell tendens i etaten med der en del ledere mangler kunnskap om fagsystemer, kompetansen på enkeltområder er flyttet og ikke tilgjengelig for dem som trenger den. Direktøren har et variert bilde av ledelsen. Det oppleves at det i forvaltning er nødvendig med en ledelse som må være nedpå og forstå ytelsesforvaltningen godt.

3 mini gaiden side 3 Dagpenger og restanser?
Nr.1 uke Dagpenger og restanser? NTL NAV stilte spørsmål om dagpenger og restanser, etter at vi fra tillitsvalgte ved noen av forvaltningsenhetene har fått melding om at restansene øker, delvis pga den økonomiske situasjonen, men også pga uheldige utfall av nytt grensesnitt. Arbeidsgiver mener at det er god kontroll på dagpengeområdet bortsett fra i Hordaland, men innspillet ble notert. Mål og disponeringsbrev Kommer 16. februar ELEKTRONISK FAGPOST Alle er enige om at elektronisk fagpost er en god idé (dvs at post skannes inn og blir tilgjengelig elektronisk), men ledelsen og NTL NAV er uenige om hvem som skal gjøre jobben. Ledelsen har foreslått at selve scanne-arbeidet blir satt ut til en ekstern leverandør. NTL NAV ønsker å beholde oppgaven internt i etaten. Etter forslag fra NTL NAV har ledelsen tatt kontakt med skatteetaten for å høre om samarbeid, men dette ble høflig avslått (fordi NAV har enorme mengder med post). Arbeidsgivers kompromissforslag er at vi setter ut oppgaven i en periode for så å ta den tilbake når arbeidssituasjonen i NAV er mer stabil. Saken skal opp igjen 2. februar. NTL NAV skal diskutere den i sitt arbeidsutvalg. SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER NTL NAV har spilt inn forslag om at det sentrale medbestemmelsesapparatet skal søke på forsøks- og utviklingsprosjekter innenfor kompetanseutvikling. Forskjellige ideer ble diskutert og det ble enighet om at man blant annet kunne be om innspill fra avdeling for Arbeid og aktivitet. Disse midlene er rettet mot partene og vi minner våre medlemmer om at arbeidsgiver og -taker også kan søke om midler lokalt (se ). FRA HOVEDVERNEOMBUDET Hovedverneombudet opplyste at arbeidstilsynet har gått inn i Oslo. De har valgt ut flere enheter. Arbeidstilsynet ser ikke på NAVs struktur, men på geografi og det innebærer at de i Oslo blant annet har gått inn i NAV Utland. Arbeidstilsynet vil plukke ut 2 fylker til. Meldinger til arbeidstilsynet er fremdeles velkomne. REKRUTTERING TIL PASIENTTRANSPORT Neste år overføres oppgavene innen pasienttransport i sin helhet til de regionale helseforetakene (RHF). Ingen ansatte har plikt til å følge med til RHF, men det er ønskelig at ansatte med den rette kompetanse ønsker å gjøre dette. Det skal rekrutteres både eksternt og internt i NAV, men ansatte i NAV som er kvalifiserte vil gå foran eksterne søkere. I oversikten arbeidsgiver la frem var det mye fokus på formell kompetanse, men på spørsmål fra NTL ble det svart at erfaring og kompetanse også blir tillagt stor vekt. Det skal gjennomføres en rekke informasjonsmøter med tilsatte i aktuelle NAV-kontor. Vi minte om at det også sitter mange med aktuell kompetanse på området i forvaltningsenhetene.

4 mini gaiden side 3 Nr.1 uke Det vil bli lagt til rette for fjernarbeidsplasser og NAV legger opp til en permisjonsordning i NAV i prøvetiden hos ny arbeidsgiver. RHFene skal innføre et nytt saksbehandlersystem for behandling av pasienttransport. Mest mulig skal behandles elektronisk. Det er også avhengigheter mellom transportoppgjør og det nye elektroniske/automatiske frikortet som er viktige for den samlede servicen og ressursbruken på området i NAV-kontorene. Vi presiserte hvor viktig det er for NAV-kontorene at dette nå går etter planen og at vi unngår tunge mellomløsninger. Overføringen avlaster NAV for oppgaver, men vil også være krevende fordi brukerne må omstille seg, fra å få ordnet disse oppgavene over skranke til å få mer hjelp pr elektronisk innsending og post. NTL NAV kunne ha tenkt seg et møte med ledelsen for RHFene for å få større mulighet til å komme med innspill og få bedre informasjon og slik sett forberede våre medlemmer bedre. Stillingene i RHFene blir lyst ledig 27.februar, og tilsettingene skal fullføres innen 30. juni. ORIENTERING OM ERFARINGSFORUM Petter Hveem orienterte. Erfaringsforum er en side på NAVET saksbehandlere kan skrive om sine erfaringer, sende inn spørsmål og få svar. Forumet har vært i drift i 3 måneder og allerede er det telt klikk. Mange er innom, ikke så mange tør å skrive ennå, men man regner med at det vil komme. Noen av debattene blir etter hvert avklart og svarene blir både liggende på erfaringsforum og knyttet til fagområdene på NAVET. Sidene har allerede resultert i mange avklaringer på kvalifiseringsprogrammet. Alle ansatte kan skrive inn, og fagpersoner på direktoratet følger daglig med. Erfaringene, løsningene og spørsmålene som beskrives får konkrete utslag i avklaringer og eventuelle endringer på NAVET, slik at dette er en reell mulighet for den enkelte ansatte til å påvirke det faglige innholdet i NAV. For NTL møtte: Jarle Berge, Jostein Hegli, Esther Van Veen Saker NTL NAV har etterspurt men ikke fått svar på ennå: Rammeavtale mellom Adecco og NAV? Vi har fått en henvendelse fra en av våre avdelinger om en rammeavtale, inngått mellom Adecco Norge AS og NAV Drift og utvikling. Rammeavtalen går i korte trekk ut på kjøp av vikar- og rekrutteringstjenester internt i NAV fra direktoratsnivå til lokalnivå. NAV forplikter seg ikke til å rekruttere via Adecco, men i den grad en ønsker å rekruttere til NAV ved hjelp av vikarbyråer, må en bruke Adecco. NTL NAV reagerer sterkt på at NAV skal ha et behov for en avtale med et bemanningsbyrå så lenge vi selv skal drive med formidling. NAV har mange dyktige medarbeidere innen feltet og vi bør bruke egne krefter når vi skal bemanne vår egen etat. Les hele brevet på


Laste ned ppt "mini gaiden Informasjon fra Arbeidsutvalget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google