Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om litteratur-review i PhD- studiet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om litteratur-review i PhD- studiet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om litteratur-review i PhD- studiet
Olga Dysthe Institutt for pedagogikk, UiB Skriveblokk 4 - NAFOL 20.november 2012 Dysthe UiBu

2 Hva er litteratur- review? 1
Prosess Arbeidet med å finne fram til, sette seg inn i og vurdere litteratur om det feltet og temaet du skal skrive om Produkt Def 1: Deler av en artikkel, oppgave eller avhandling hvor der er utstrakt referanse til relatert litt (forskning og teori) på feltet og der det vises sammenhenger mellom kildene og din egen forskning, undersøkelse el. synspunkt Def 2: En oversikt over fagartikler, bøker og andre kilder (t.d. avhandlinger, konferanseinnlegg, vitenskaplige rapporter) som er relevant for et spesielt tema, forskningsområde eller teori og som gir en beskrivelse, oppsummering og kritisk vurdering av hvert arbeid Bacheloroppg: hovedsakelig deskriptivt og emnefokusert, vise hovedkilder som omhandler emnet. Masteroppg: analytisk og vurderende, dekker metodespørsmål, forskningsteknikker og emner. Kan også tenke seg et spesifikt teoriorientert reviewkapittel Din mulighet til å gå i dialog med forskere på ditt felt samtidig som du viser at du har engasjert deg i og forstått den forskningen som er relevant og som er grunnlaget for ditt arbeid. Det er der du identifiserer teorier og tidligere forskning som har hatt innflytelse på ditt valg av tema og metode. Litteratur-reviewet er både startpunktet og drivkraften i ditt eget prosjekt Dysthe UiB

3 Hvorfor litteratur-review er viktig for studenter som skal skrive om et emne
Hensikten med å studere er å vite hva som er tenkt og gjort på et felt før – som grunnlag for å tenke videre Det aller meste har noen skrevet om før Hovedkjennetegnet på en akademisk tekst er hvordan skriveren forholder seg til det andre har skrevet (kilder) Å skrive om et tema uten å forholde seg til det andre har skrevet om samme tema viser mangel på vitenskapelig holdning Dysthe UiB

4 Hovedbegrunnelse for forskningsreview
”to advance our collective understanding, a researcher or scholar needs to understand what has been done before, the strengths and weaknesses of existing studies, and what they might mean” ”to be useful and meaningful, education research must be cumulative, it must build on and learn from prior research and scholarship on the topic” Boothe & Beile (2005: 3) Dysthe UiB

5 Formål Gi bakgrunn Begrunne og legitimere Kontekstualisere
vise viktigheten av ditt tema, din studie vise hvilket tomrom i forskningslitteraturen din studie fyller Hjelper deg å lage en aktuell og relevant problemformulering Kontekstualisere vise (hele) puslespillet der din studie er en brikke vise hvordan din studie plasserer seg i det tematiske feltet du undersøker vise aktuelle spørsmål og debatter og ditt bidrag til disse gi bakgrunn for å diskutere dine funn opp mot annen relevant forskning Gi mulighet for diskusjon, dialog, drøfting, argumentasj. Du kan (bør) posisjonere deg (mene noe), men alltid i forhold til noe og noen Formål Arbeidet med litteratur-reviewet vil hjelpe deg til å bli oppdatert på det du skal i gang med og er såleis ein heilt nødvendig del av arbeidet med bachelor- eller masteroppgåva. Et litteratur-review fungerer som en veiviser inn i det temaområdet du skal studere, utforske og skrive om. Ingen kan forske eller skrive i eit faglig tomrom. Kontekstualisering. Du må forholde seg til det som er gjort på feltet før og relatere din studie eller ditt prosjekt til det som andre har gjort. Gir oversikt over forskningsstudier som fins på ditt felt og viser hvordan din studie utfyller eller utfordrer det som er gjort før. Helper deg med å lage en aktuell problemstilling Nokre av formåla som er lista her, høyrer heime i introduksjonen, men du treng å ha gjort litteratur-reviewet for å kunne skrive det Dysthe UiB

6 Hvor finnes litteratur-review i en avhandling?
I introduksjonskapitlet Uten å angi overskrift ”Tidligere forskning” Under drøfting av begreper Som et eget litteraturkapittel (en egen sjanger) I teorikapitlet I metodekapitlet I diskusjonskapitlet Dysthe UiB

7 Hvorfor skrive et ’skikkelig’ review
Hvorfor skrive et ’skikkelig’ review? Rune Herheim: ”Communication and learning at computers: an overview” + Kan gje god oversikt og innsikt + Ein finn ut kva journalar ein kan senda eige stoff til + Ein får kunnskap om artikkelsjangeren + Ein får meisla eigen metode og eige teorigrunnlag ved å lesa så mykje om kva andre skriv om sine forskings-spørsmål og sine design + Viktig når kappa skal skrivast + Ein lærer seg å bruka søkjemotorar og søkjeord + lærer seg noko om ’meta study’-sjangeren + Kan verta ein artikkel ut av det - Tek lang tid Dysthe UiB

8 Oversikt over eksempel brukt i forelesningen
Bygstad (2006) Forventninger. En kvalitativ studie av Classfronter som redskap for læring. Ma UiB Eget litt rev kapittel: ”Forskning om IKT og læring” 13 s (utdrag) Redegjør for forskningstrender, forskningsresultater og enkeltstudier Ludvigsen (2008) Nærvær på avstand. En utforskende studie av tredimensjonale virtuelle læremiljøer som støtte til fjernundervisning. UiB Eget litt rev kapittel: ”Tidligere forskning på 3 D MUVEs og utdanning” 5 s Hanne Rise: “Entrepreneurship education through mini-enterprises”Rise (PhD) Eget kapittel i kappen Rune Herheim: Communication and learning at computers: an overview. (PhD) publisert som artikkel Dysthe UiB

9 Se introduksjonen og litteratur-reviewet i sammenheng
Introduksjonen inneholder for eksempel: En kort historisk el nåtidig kontekst for studien Konsentrert overblikk over forskning som allerede finnes på dette feltet (ofte utdypet i eget kap) Forskningsproblem som krever utforskning (et hull i forskningen) Legitimering for ditt prosjekt Problemformulering Oversikt over innholdet i de ulike kapitlene (delene) i oppgaven Dysthe UiB

10 Eksempel på hvordan litteratur-review kan inngå i introduksjonen
“Entrepreneurship education through mini-enterprises”Rise 2010 ‘Mini-enterprises’ er en viktig del av entreprenørskapsundervisning i norsk skole og i andre europeiske land (Vegard Johansen, Eide, & Harris-Christensen, 2006; Vegard Johansen & Skålholt, 2007; Luktvassmo, 2003). Så mange som norske vg elever var i 2008 med på ‘mini-enterprises’ (UE, 2008)., dvs ca 20 % av alle vg elever (Vegard Johansen, Skålholt, & Schanke, 2008). … Mens den norske tilnærming til entreprenørskapsundervisning er bred og ‘mini-enterprise’ er en tilnærming blant flere, (Rotefoss, et al., 2008), så har den en sentral posisjon rent politisk (Kunnskapsdepartementet, Nærings- og Handelsdepartementet, & Kommunal- og Regionaldepartementet, 2004). ‘Mini-enterprise’ er den mest vanlige, omfatter flest elever og har vært sentral siden starten på 90tallet. Dette er en begrunnelse for å studere norsk entreprenør-utdanningspolitikk og pedagogisk praksis ved nettopp å se på mini-enterprises (fra Kappen, min oversettelse) Dysthe UiB

11 Eks på hvordan litteratur inngår i drøfting av sentrale begrep
1.2.3 Om omgrepet samarbeid (ordbøker, daglegtale) 1.2.4 Tidlegare forskning ”Dei amerikanske brødrene Johnson og Johnson har arbeidd med samarbeidslæring (Cooperative Learning) i ei årrekkje. Dei stiller opp fire kriterium når dei forklarar omgrepet: Samarbeidslæring er ein relasjon i ei studentgruppe som krev at dei er positivt avhengige av kvarandre og at dei kjenner individuelt ansvar til å bidra og læra. Dei legg vekt på at deltakarane er relasjonelle (i kommunikasjon, i å kunna ta avgjerder, løysa konfliktar og utvikla tillit og leiarskap og til sist – at dei har omsorg for gruppa(…) (Johnson og Johnson 2002). Desse innfallsvinklane til forklaringane om samarbeid seier mykje om det forpliktande og ansvarlege i gruppedeltakaras interaksjon og relasjon. Samarbeidslæring har også vore tema for forsking innan det breie feltet IKT og læring, og meir spesifikt CSCL (…). Ved bruk av IKT i undervisnina endrar både student- og lærarrolla seg, og databruken inngår som ein integrert del i sosial og organistorisk aktivitet. Denne forskinga har m.a. beskrive og analysert læringspotensialet ved samarbeidslæring (Salomon 1995, Koschmann 1996, Crawley 2000). Den språklege inngangen til dette feltet har eg gjennom termane kooperasjon (Computer Supported Cooperative work) og kollaborasjon (Computer Supported Collaborative Learning). Omgrepa har viktige semantiske skilnader, men felles gjev dei eit bidrag til å laga eit rammeverk for forståing av dei støttefunksjonane og dei teknologiske verktøya som kan utviklast til bruk i undervisninga. Desse termane har eg hatt nytte av til å forstå prosessane som inngår i samarbeidslæring, og eg gjer her kort greie for kva som ligg i omgrepa (fråCrawley 2000). K. Nilsen (2003) Samarbeidslæring i høyere utd Dysthe UiB

12 Problemstilling for litteraturoversikten (eksempel Halvor Spetalen) Hvordan vises kroppsliggjort kunnskap? Begrepet ”embodiment” og ”embodied knowledge” kan oversettes til ”kroppsliggjort” og ”kroppsliggjort kunnskap” på norsk og kan forstås på flere måter (Wilson, 2003). På mange måter er begrepene en reaksjon mot en dualistisk forståelse av kropp og tanke som skilte enheter (Duesund, 1995) og handler derfor om læring/erfaringer som avleires i kroppen uten at denne læringen nødvendigvis er bevisst eller verbalisert. Kroppen har en egen hukommelse som delvis er frigjort fra den bevisste hukommelsen (Moser, 2007). Ulike fagtradisjoner beskriver, forstår og benytter begrepene på ulike måter: I filosofi Forståelse av dualismen mellom tanke og kropp, mellom intellekt og håndlag, mellom teori og praksis. (Duesund, 1995; Eikeland, 2006; Engelsrud, 2006; Gustavsson, 2004; Merleau-Ponty, 1994) I etnografi og sosiologi Forståelse av praksis og praksiser (Bourdieu & Passeron, 1977; Jerlang & Jerlang, 2003; Prieur & Sestoft, 39; Schatzki, 2001) I pedagogikk Forståelse av læring og opplæring (Ellström, 1996; Elmholdt, 2003; Jespersen, 1999; McClelland, Dahlberg & Plihal, 2002; Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007; Moser, 2007; Sannerud, 2004; Schön, 1987; Temte, 1997). I psykologi Forståelse av traumer og det ubevisste (Skårderud, 2007) I tekniske vitenskaper Forståelse av robotikk og kunstig intelligens (Nordenstam, 1993) Dysthe UiB

13 Arbeidsprosessen søke finne lese ta notater skrive Dysthe UiB

14 Stadier i arbeidet med review NB
Stadier i arbeidet med review NB! Skriv tidlig og hele tiden, ikke bare i siste fase Problemformulering (foreløpig) Hva er feltet og temaet ditt? (vidt) Hva er problemformuleringen? (snever) Hvilke hoveddeler består den av? (gir søkeord) Litteratursøk Utvalg – etabler kriterier – lese abstrakt - avgrensning Vurdering av kildene (overflatelesing) Hvilke av de kilder du har funnet er verdt å lese grundig? Hva i kildene vil du spesielt se etter? Lesing og notat-skriving Analyse og tolkning Skriving av review-teksten (planlegge, disponere etc…) Tips til tidlig skriving: Skriv hvorfor du ønsker å forske på, skrive om det du har valgt som tema. Skriv hva du tror du vil finne, hva du tror vil bli interessant for leseren Dysthe UiB

15 Litteratursøk Def: et systematisk og grundig søk etter alle typer av publisert litteratur for å identifisere så mange som mulig som er relevante for et spesielt emne Kilder Bøker Tekstbøker/lærebøker (vanlig akseptert kunnskap på feltet, prinsipp, teorier, begrep NB artikler i Handbook of …, Monografier og artikkelsamlinger om emnet (inkl. Conference Proceedings) Tidsskriftartikler (NB review-artikler på feltet. Eks. Peer a assessment for learning from a social perspective i Educational Research Review 4 (2009) , Cyberbullying: A literature review ”Grå litteratur” (ikke kommersielt publisert) Avhandliger, rapporter, konferanse-papers, work-in-progress papers Politiske dokumenter: læreplaner, NOU-er Dysthe UiB

16 Avgrensning - utvalgskriterier
EKSEMPEL: ”This paper reports a systematic literature review examining empirical studies on the effects of peer assessment for learning. Peer assessment is fundamentally a social process whose core activity is feedback given to and received from others, aimed at enhancing the performance of each individual group member and /or the group as a whole. Using this social perspective in order to study learning effects, we focus on the impact of the structural arrangement of peer assessment on learning, and the influence of interpersonal variables.” Fra abstract til Peer Assessment art i Learning & Instruction Databaser: ERIC, PsychINFO, EconLit Søkeord: peer ass, peer grad, peer eval, peer marking in combination w. higher education, VocE, AdE, ProfE, ContEd Analyse av abstracts: 1275 hits checked against 3 inclusion criteria 1) Empirical research 2) Peer ass. format 3) Learning outcomes mentioned: 83 Ytterligere avgrensing: (begrunnelse!) Dysthe UiB

17 Kritisk lesing av viktige kilder
Hva er forfatterens sentrale hovedargument og sentrale poeng (”budskap”)? Er der svakheter i metoden? Virker funnene interessante? Er de godt dokumenterte? Hva er konklusjonene? Er de godt nok underbygget gjennom funn? Finnes der underliggende, uuttalt forforståelse? Kan disse utfordres? Hva er bakgrunnskonteksten? Er konklusjonene påvirket av den historiske el kulturelle kontekst? Vanskelig for studenter å stille seg kritisk til etablerte forskere når de skriver. ”Hvem er lille jeg som …” NB! Lær deg teknikker for ’kritisk skriving’ Det kritiske sammendraget I første omgang kan du trene deg på å skrive et vanlig, nøytralt sammendrag av det du leser. Det er i seg selv en krevende oppgave. I neste omgang ventes det at du bruker dette videre i teksten din. Det kan for eksempel dreie seg om å tolke det, å sammenlikne det med en annen kildes behandling av samme tema, eller å ta stilling til det selv. Hvis du vil vurdere kilden kritisk, er første skritt i den retning å beskrive hva forfatteren bygger sine konklusjoner eller sin mening på. Er det vitenskapelige undersøkelser, eller bygger han bare på anekdotisk materiale og synsing? Kanskje er det avgrenset til analyse av ett tilfelle som han generaliserer ut fra? Slike observasjoner om studier du leser, er i seg selv nyttig for dine lesere. Det neste skritt er å uvikle et kritisk standpunkt. Det er ofte vanskelig for en student å stille seg kritisk til en faglig autoritet. Det kan på den ene siden falle uheldig ut dersom du som student på en lettvint eller flåsete måte kritiserer en slik fagperson. På den andre siden er det også lett å tenke: «Hvem er lille meg som skal mene noe om det en anerkjent fagperson skriver?» En måte å gjøre det på er å spørre seg selv: Hvilket syn er denne forfatteren mot? Hva ville en som har et motsatt syn, si til dette? Dermed kan du presentere et annet syn, uten nødvendigvis å gå god for det selv. Dysthe UiB

18 Plagiering Definisjon: ” Uetisk akademisk praksis. Bruk av andres ideer, ord eller funn uten å oppgi hvem som er opphavet. Å plagiere er å gi inntrykk av at man har skrevet, tenkt eller oppdaget noe som man faktisk har lånt fra en annen uten å oppgi det på en anerkjent måte.” Eksempel på måter plagiering skjer på: Kopiering av andres arbeid (fusk) Omformulering av andres originale ideer uten kildehenv. Bruke materiale som er fellesgods, men kopiere framstillingen for eksempel fra en lærebok. Oppgi kilde, men referere innholdet med bare små endringer. (Dette er vanskeligst, spesielt dersom du ikke legger bort kilden når du skriver notater) Dysthe UiB

19 Skriv og få tilbakemelding
Om å skrive selve review-teksten Dysthe UiB

20 Ulike fokus i litteratur- review (Cooper,1988)
Forsknings- funn Metoder Teori Praksis Mål Integrasjon Kritikk Identifisere sentrale tema Forfatter- perspektiv Dekning Nøytral Posisjonerer seg ”Alt ” Representativt Mottaker Spesialister Generelle ak. Praktikere/politikere ’Vanlige folk’ Dysthe UiB

21 Elementer i review-kapitlet Introduksjonen
Redegjøre for emnet ditt og problemstillingen Orientere leseren om hvordan litteratursøket foregikk Forklare hvordan du har organisert litteratur-reviewet: Hvilket prinsipp har du lagt til grunn for det du tar med? Fullstendig dekning Spesifikk tematisk dekning Autoritativ dekning Aktualitetsdekning Relevansdekning Tilgjengelighetsdekning Inndeling av kildene i kategorier Kronologisk Tematisk: sentrale spørsmål innen feltet, teoretiske kategorier, metodiske (kval/kvant) Hvilket prinsipp har du lagt til grunn ? fullstendig dekning: Du tar med alle forskningsstudiene som fins spesifikk tematisk dekning: Du søker snevert på tema autoritativ dekning: Du velger ut autoritetene på feltet aktualitetsdekning: Du fokuserer på det aktuelle, det siste som er skrevet relevansdekning: Du tar bare med det som er aller mest relevant for din oppgave tilgjengelighetsdekning: Du tar med det som er lettest å få tak i Inndeling av kildene i kategorier: Ved å bygge opp din egen argumentasjonsrekke i litteratur-reviewet, viser du at du bruker litteraturen til ditt formål Dysthe UiB

22 Eksempel på tematisk organisering av rev (Formål med rev: grunnlag for forskbare hypoteser)
Olivier (2009) Cyberbullying: A literature Review ”To successfully address the issue of cyberbullying, school systems need to have the answers to the following questions, thus these questions will outline the research topics that will be examined in the litterature review: What is cyberbullying? What basic components are necessary for cb to take place? How is cb different from traditional bullying? Who are the stakeholders in cyberbullying; what roles do they play? What are the legal issues related to cyberbullying for schools to understand? School policies … Dysthe UiB

23 Hvordan få fram din egen stemme, være til stede selv i teksten som forfatter
Vanlig problem: ”oppramsende” referat av flere kilder AA peker på at … . BB konkluderer med at …CC argumenterer med at…. DD presenterer … EE trekker fram at …FF hevder at .. To hovedmåter du får fram din stemme Ta kontroll over teksten og led leseren gjennom innholdet Gjør klart hvilke tema som behandles og hvordan kildene er ulike Sett fram dine egne påstander, som du så underbygger og støtter ved sitat/referanser fra litteraturen Bruk ord og fraser som knytter forbindelser mellom sitat Gjør din egen posisjon tydelig i forhold til kildematerialet som du presenterer, og være eksplisitt på hvordan du vil trekke på spesielle sider av tidligere arbeid i din egen studie Dette er en forlengelse av det å ha en kritisk tilnærming til skriving, og ikke en rent refererende Dysthe UiB

24 Eksempel: skriver fra bakgrunn til forgrunn
Swales (1990:58) definerer sjanger som ’en klasse av kommunikative hendinger, der deltakerne deler noen kommunikative formål’. Berkenkotter and Huckin (1995) lister opp noen sjangerformer der akademikere kommuniserer, som labrapporter, konferanseinnlegg og tidsskriftartikler. De vektlegger betydningen av å være kjent med disse sjangrene for å har profesjonell framgang. Johns (1997:21) forklarer hvordan vi bygger opp vår sjanger-kunnskap ved ’gjentatte kontekstualiserte erfaringer med tekster’. For Miller (1984) er sjangrene en måte å handle sosialt. Hun forklarer at sjangrene utvikler seg som resultat av våre typifiserte handlinger i gjentatte og like situasjoner (Sitert fra Ridley (2006:132). Alternativ: skriveren posisjonerer seg innledningsvis som en som allerede vet noe om dette feltet: ”Mange forskere har vært opptatt av sjangrenes betydning. Mens sjanger tradisjonelt ble oppfattet som faste form-mønstre for hvordan man skulle skrive, er den vanlige oppfatning i dag at det er sosiale kategorier. Den første som skrev om sjangrer som sosial handling, var Carolyn Miller (1984)…” Deretter kan skriveren plassere de tre andre forskerne i forhold til Miller. I dette reviewet finnes synspunkter fra ulike forfattere på emnet ’sjanger’, men skriveren kommer ikke med noe eksplisitt om hvordan hver forfatter enten bygger på foregående eller utfordrer de andres syn. Skriveren har altså ikke etablert noen forbindelser mellom forfatterne. Teksten er dominert av kildeforfatterne i stedet for at skrverens formål med å inkludere denne diskusjonen av sjanger. Skriverens posisjon i forhold til emnet er ikke gjort klart for leseren. Alternativt: Mange forskere har vært opptatt av sjangrenes betydning. Mens sjanger tradisjonelt har vært oppfattet som faste mønstre for hvordan man skulle skrive, er den vanlige oppfatning i dag at det er sosiale kategorier. Den første som skrev om sjangrer som sosial handling, var Carolyn Miller (1984) Dysthe UiB

25 Kritisk skriving Teknikker for kritisk skriving
Forskjell på kritisk lesing (notattaking) og kritisk skriving (Ridley) Teknikker for kritisk skriving Sammenlign og kontraster ulike teorier, begrep og terminologi fra litteraturen og vis hvor du selv står i forhold til disse Reformuler argument fra to eller flere kilder for å få fram ditt eget nytt perspektiv Gi uttrykk for enighet med et funn eller synspunkt ved å peke på både sterke og svake sider ved det Gi uttrykk for at et eksisterende synspunkt har noe for seg, men pek på svakheter som gjør at du bare delvis er enig Avvis et synspunkt og gi grunner for hvorfor du gjør det Noen synspunkter på kritisk skriving I en avhandling deltar du i en kritisk debatt på ditt felt. Det betyr at du skal forholdet deg respektfullt kritisk og ha en viss ydmykhet. Du kan også bli utfordret. Fokuser alltid kritikken på ideer, teorier eller funn og ikke på forfatteren. Velg dine formuleringer med omhu. Vær oppmerksom når du leser på hvordan forfatterne er kritiske i sin skrivemåte. Eksempel på negative kritkk? Se på din egen skriving. På hvilke måter har du en kritisk skrivemåte. Kan du bruke noen av strategiene som er nevnt i dette kapitlet for å oppnå en mer kritisk tilnærming i din egen skriving. Dysthe UiB

26 Vurderingskriterier for litteraturkapitlet (PhD) 1 (Bote & Beile, 2008)
Dekning Gjort rede for hva som er inkludert og ekskludert av litteratur og hvilke kriterium som er lagt til grunn Syntese (dvs kortfattet omtale av kildene Skiller mellom hva som har vært gjort på feltet og hva som bør gjøres Plasserer emnet el problemet i den bredere litteratur på feltet Plasserer forskning i historisk kontekst Har tilegnet seg feltets vokabular ”Nøkkelbegreper ikke diskutert”, ”-- nb er definert”, ”diskuterer flertydighet i begrepsbruk” Setter ord på viktige fenomen og forskjeller som er relevante for tema Syntetiserer og gir nytt perspektiv på litteraturen ”aksepterer litteraturen uten spørsmål” – ”noe kritisk” – ”nye perspektiver” Dysthe UiB

27 Vurderingskriterier for litteraturkapitlet 2
Teori Identifiserer sentrale teorier som har dannet rammeverk for tidligere forskning og peker på implikasjoner av disse Metodologi Identifiserer de viktigste metodiske tilnærminger og forskingsmetoder brukt på feltet og fordeler og ulemper Betydning Diskuterer den akademiske og den praktiske betydningen av kildene Skrivemåte (retoriske kriterier) Reviewet har klar struktur ”lite gjennomtenkt og tilfeldig organisert” el ”godt planlagt, tydelig oppbygt, god sammenheng” Skriver leder leseren gjennom teksten (min tilføyning til B& B) (”Signal”) Oppgave: Bruke kriteriene på de to litteraturkapitlene som ligger i eksempelsamlingen. Bygstad og Ludvigsen Dysthe UiB

28 Litteratur Boothe, D. N. & Beile, P. (2004) The quality of dissertation literature reviews: A missing link in research preparation (AERA) Boothe, D. N. & Beile, P. (2006) Scholars before researchers: On the centrality of the dissertation literature review in rresearch preparation. Educational Researcher, 34 (6), 3-15. Randolph, J. J. (2009) A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research & Evaluation, 14 (13). Dysthe UiB

29 Forslag til grupper ? Dag Ofstad, Vibeke Solbue +?
Pernille Fiskerstrand, Solveig Brandal +? Anne Runestad, Solveig Bendiksen, Ingunn Flatøy Kristin Barstad, Ela S, Camilla Jørgensen Mari Ann Letnes, Liv Torun Eik, Kari Anne Jørgensen Elen Instefjord, Kari Røykenes, Halvor Spektalen Dysthe UiB


Laste ned ppt "Om litteratur-review i PhD- studiet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google