Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesning for kl. A2, Språkutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesning for kl. A2, Språkutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesning for kl. A2, 29.08.2002 Språkutvikling
Lars Anders Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Språkutvikling Forelesning for kl. A2, Presentasjonen legges ut på

2 5-åringer i samtale (fra Matre: Samtalar mellom barn)
HIL: men det (!) (= glovarmt vatn) kan av og til kom av vasken òg’ PER: mhm_ glovarmt ja’ HIL: ja- visst vi tar det på rødt’ PER: mhm’ HIL: visst det er på rødt – så kjem det glovarmt’ veldig (!) varmt vann_ PER: det kjem ittj med en (!) gang for da blir det litt kalder’ HIL: ja-

3 PER: for det kjem ittj med en (!) gang vet du’
HIL: nei- PER: når det har vært varmt så kan det berre være varmt_ HIL: dø(!)’ (pause) se her’ (tar spon rundt kniven og held fram mot Per) PER: når det har vært på blått – så blir det litt kaldvann før før før varmvann_ HIL: dø’ når det skal være kaldt så blir det litt varmvann – (snufsar) litt mer – da blir det litt varmvann først_ PER: mhm’ for da er tanken (!) varm vet du HIL: mhm_

4 Hva kan en åring? Språkhandlinger - fortelle om noe, spørre om noe, hilse, takke ... Språkfunksjoner - informative funksjon, appellativ funksjon, ekspressiv funksjon ... Språkbrukssituasjoner - ansikt-ansikt, i telefonen, foran tilhørere ... Sjangrer - samtalen, fortellingen , instruksjonen, vitsen ...

5 Hovedpunkt i forelesningen
Hva lærer barnet når det lærer språket? Oversikt over språkutviklingen fram til 10 – 12 år Språkutviklingsteorier Språkstimulering

6 Hva lærer barnet? en språklig kode, dvs. et symbol- og regelsystem der sansbar form knyttes til et mentalt innhold bruk av koden til å kommunisere på forskjellige måter i forskjellige situasjoner sosio-kulturelle kunnskaper og ferdigheter kognitive (tankemessige) ferdigheter

7 Språksystemet Ordforråd Grammatikk Uttalesystem (fonologi)
Ordformsystem (morfologi) Setningssystem (syntaks)

8 Språkbruksferdigheter (pragmatikk)
Generelle ferdigheter - tolke ytringer ut fra sammenhengen - tilpasse språkbruken til situasjonen (sjanger) - skape sammenheng .... Dialogferdigheter - ta initiativer og gi responser - skifte tur - skifte emne - innlede og avslutte

9 - skape innholdsmessig og språklig sammenheng
Monologferdigheter - skape innholdsmessig og språklig sammenheng - gi mottakeren nødvendig informasjon - strukturere teksten etter sjangerkonvensjoner ....

10 De fire hovedferdighetene
TALE SKRIFT PRODUKSJON Snakke Skrive RESEPSJON Forstå talt språk Lese

11

12

13

14

15

16

17

18 Oversikt over språkutviklingen
”Førspråklig utvikling” Fram til ca. 1 år Det første ordet Ca. 1 år ”De første femti ordene” Ca. 1 – 1,5 år To- og flerordsytringer Ca. 1,5 – ca. 2 år Rask vekst i ordforråd og grammatikk Ca. 2 – ca. 4 år

19 Utvikling av metaspråklig bevissthet
Det grunnleggende ordforrådet og hovedtrekkene i grammatikken er utviklet Ca. 4 – 5 år Utvikling av metaspråklig bevissthet Ca. 4 år > Utvikling av mer avanserte muntlige ferdigheter Ca. 5 år > Grunnleggende lese- og skriveferdigheter Ca. 6 – 10 år Mer kompliserte språkfunksjoner, nye sjangrer osv. Ca. 10 år >

20 Døve barn Tospråklige barn simultan tospråklighet før 3-årsalderen
to førstespråk (S1) suksessiv tospråklighet etter 3-årsalderen et førstespråk (S1) og et andrespråk (S2)

21 Nærmere om noen aspekter ved språkutviklingen
ord- og begrepsutvikling uttaleutvikling metaspråklig bevissthet

22 Ord- og begrepsutvikling
TING

23 Begrepet HEST /hest/

24 /hest/

25 Trekk ved barns ord- og begrepslæring
overspesifisering underspesifisering (overgeneralisering) ikke overordnete begreper til å begynne med

26 STORFE KU KVIGE

27 Metaspråklig bevissthet
Hvilket ord er lengst av TOG og MEITEMARK? Ordspill: Hvorfor kan ikke jeg brenne når Rembrandt? Gåtevitser: Har du hørt om han som ikke fikk slå på lyset? - Faren var bryter!

28 To hester skulle på kino, men den ene kom ikke inn fordi han var blakk
Andre homonymvitser: Har du hørt om elgen som ikke ville bade fordi han var redd for å bli rein? To hester skulle på kino, men den ene kom ikke inn fordi han var blakk

29 Tungespiss-r/rulle-r erstattes med bl.a. /j/ eller /l/
Uttaleproblemer hos norske barn R-problem Tungespiss-r/rulle-r erstattes med bl.a. /j/ eller /l/ Frikativproblemer /s/ blir uttalt med tungespissen mellom tennene (lesping) kje-lyden // erstattes med skje-lyden // Problem med konsonantforbindelser - sko > ko, stripe > tipe

30 Uttalefeil hos norske 4-åringer (prosentandel med flere enn én feil pr
Uttalefeil hos norske 4-åringer (prosentandel med flere enn én feil pr. 50 ytringer) Østnorsk Vestnorsk gutter jenter R-feil 74 % 53 % 23 % 13 % Frikativ-feil 29 % 31 % 17 % Konsonant-forb. 47 % 38 % 22 %

31 ET SLAGS MEDFØDT SPRÅKLÆRINGSPROGRAM?
Hvordan lærer barnet språk? IMITASJON? ET SLAGS MEDFØDT SPRÅKLÆRINGSPROGRAM? GRADVIS OPPBYGGING AV ET INDRE SPRÅKSYSTEM I INTERAKSJON MED ANDRE? .....

32 Språklæringsteorier innlæring av vaner stimulus-respons-forbindelser
Behaviorismen innlæring av vaner stimulus-respons-forbindelser imitasjon B.F. Skinner

33 B.F. Skinner

34 Nativismen medfødt språklæringsevne ”Language acquisition device”
språkutvikling etter et programmert mønster Noam Chomsky

35 Noam Chomsky 1924-

36 gradvis oppbygging av et indre språksystem
Kognitivisme gradvis oppbygging av et indre språksystem en adaptasjonsprosess (assimilasjon og akkommodasjon) Jean Piaget

37 Jean Piaget

38 Sosiokulturell teori fokus også på nivåer over setningen vekt på samspill med omgivelsene kontekst viktig, også den sosiale og kulturelle konteksten Lev Vygotsky

39 Lev Semenovich Vygotsky 1896 - 1934

40 Sosiokulturell teori fokus også på nivåer over setningen vekt på samspill med omgivelsene kontekst viktig, også den sosiale og kulturelle konteksten Lev Vygotsky Elinor Ochs

41 Elinor Ochs

42 Noen didaktiske perspektiver

43 Å kunne et språk = å kunne bruke språket, produktivt og reseptivt, i tale og evnt. i skrift, til en rekke forskjellige formål = å ha bevisste kunnskaper om språket, å ha et metaspråk - om språksystemet - om språkbruken HANDLINGSKUNNSKAP, PROSEDURELL KUNNSKAP PÅSTANDSKUNNSKAP. DEKLARATIV KUNNSKAP

44 varierte erfaringer med bruk av språket mønstre og modeller
Stimulering av handlingskunnskap gi elevene: varierte erfaringer med bruk av språket mønstre og modeller mulighet til å observere og reflektere over egen og andres bruk av språket tilbakemelding og evaluering

45 utnytte elevenes nysgjerrighet overfor språket
Stimulering av påstandskunnskap utnytte elevenes nysgjerrighet overfor språket stimulere til språklig nysgjerrighet utnytte bevisstgjøringsmuligheter når de byr seg la elevene gå på oppdagingsferd i eget og andres språk bruke induktiv tilnæring der det passer tilpasse deduktiv tilnærming etter alder, evner og behov

46 L 97 lytte og tale lese og skrive Påstandskunnskap
Handlingskunnskap lytte og tale lese og skrive Påstandskunnskap kunnskap om språk og kultur

47 Eksempler på formuleringer
Handlingskunnskap leike og eksperimentere lytte, sjå, framføre, fortelje, samtale møte symbol, bokstavar, skrift skape tekstar, formulere lese, skrive hente førebilde og inspirasjon Påstandskunnskap snakke om språk lære om språk granske sin eigen dialekt undersøkje sjangertrekk

48 passiv tilskuer engasjert observatør gartner tilrettelegger stimulator
Lærerroller overfor elevenes språkutvikling passiv tilskuer engasjert observatør gartner tilrettelegger stimulator trener instruktør

49 Det som tas opp i undervisningen
Hele språket Det som er utforsket Det som tas opp i undervisningen Det eksperter kan Det lærere bør kunne

50 Grensene for mitt språk er grensene for min verden Ludwig Wittgenstein

51

52

53

54

55 TALE SKRIFT PRODUKSJON RESEPSJON

56 TALE SKRIFT PRODUKSJON Snakke RESEPSJON

57 TALE SKRIFT PRODUKSJON Snakke RESEPSJON Forstå talt språk

58 TALE SKRIFT PRODUKSJON Snakke Skrive RESEPSJON Forstå talt språk

59 Oversikt over språkutviklingen
Fram til ca. 1 år ”Førspråklig utvikling” Ca. 1 år Det første ordet To- og flerordsytringer Ca. 1,5 – ca. 2 år Rask vekst i ordforråd og grammatikk Ca. 2 – ca. 4 år Det grunnleggende ordforrådet og hovedtrekkene i grammatikken er utviklet Ca. 4 – 5 år


Laste ned ppt "Forelesning for kl. A2, Språkutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google