Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks
Britt Leikvoll Kyst-og havbruksavd.

2 Hva skal jeg snakke om? Bakgrunn Flere rømmingsinstrukser
De viktigste punktene i rømmingsinstruksen Forskjellen på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr Forholdet mellom overtredelsesgebyr og anmeldelse Litt om politianmeldelse Litt om mediehåndtering

3 Høye rømmingstall Den største utfordringen næringen står overfor er at fisk rømmer og kommer ut i det frie hav I 2005 rømte det ca individer I 2006 så langt har det rømt godt over …. Årsakene er mange – svært ofte er det uforsvarlig drift hos oppdretter

4 Økonomisk betydning Norge er verdens største produsent av atlantisk laks I 2005 produserte Norge ca tonn laks og ørret til en samlet eksportverdi av NOK 14,6 milliarder

5 Revidert rømmingsinstruks
Første rømmingsinstruks Ny rømmingsinstruks 2002. Någjeldende rømmingsinstruks Forslag til ny revidert rømmingsinstruks 2006

6 Forslag til todeling av rømmingsinstruksen
Del l: Inspeksjon og kartlegging av fakta Del ll: Reaksjoner i forbindelse med rømming av fisk

7 Utgangspunkt Tillatelse til akvakultur gis for bestemte lokaliteter, til bestemt art fisk, til bestemte personer el virksomheter med en bestemt størrelse Det betyr at fisken skal være inne i anlegget – ikke utenfor Her kan vi også minne om akvakulturdriftsforskriften § 31 om Rømming

8 Bakgrunn for instruksen
Tydeligere prioritering av rømming som problem Rømming med ukjent kilde er kommet i fokus – sannsynligvis stor mørketall her Klargjøring av myndighetenes reaksjoner ved rømming Tydelig og lik opptreden fra regionkontorene i like saker Samarbeidsrutiner ift politi/påtalemyndighet klargjøres og standardiseres Holdningsendring

9 Rømmingsinstruksens virkeområde
Alle rømminger fra ukjent og kjent kilde

10 Forberedelse og beredskap
Sjekkliste med telefonnumre til Mattilsynet regionalt og lokalt Fylkesmannens miljøvernavdeling Relevante fiskere Utnevne en eller to beredskapsansvarlig på hvert regionkontor, i tillegg til regiondirektøren

11 To forskjellige innfallsvinkler
Alvorlig rømming med kjent kilde Rømming eller mistanke om rømming med ukjent kilde

12 Rømming med kjent kilde
Rømmingsskjema Inspeksjon/teknisk kontroll så snart som mulig Klargjøring av hendelsesforløpet

13 Klargjøring av fakta – hva skjedde?
Den aktuelle noten/nøtene må kontrolleres/fotograferes Ta masse bilder Snakk med de ansatte som var tilstede da rømmingen skjedde – prøv å få klarhet i hendelsesløpet i detalj

14 Klargjøring forts. ..var det under en arbeidsoperasjon?
..hvilke rutiner finnes for denne? ..ble rutinene fulgt, evt. hvorfor ikke? ..dårlig vær, i så fall uventet? ..hadde man nok garn til gjenfangstfiske? ..lang tid før garna kom i sjøen? ..ble ledelsen varslet, hva skjedde så? Stikkord: The 5 why`s

15 Husk på Alle de fremkomne opplysninger og funn skal i ettertid kunne dokumenteres tydelig Derfor: bilder fra mange vinkler av anlegg, fortøyninger, dødfisk, revne i not osv.

16 Reaksjon på stedet Fare for ny rømming/havari?
Vedtak om utbedring for å sikre forsvarlig drift gis muntlig på stedet – følges opp skriftlig Pålegg om retting Pålegg om retting, to ukers frist som hovedregel Kan sette kortere frist ved behov

17 Pålegg om tvangsmulkt Gjøres i samme vedtak som pålegg om retting. Dette vil medføre følgende: Tvangsmulkten begynner å løpe når fristen for retting går ut dersom rettingen ikke er fullført

18 Skadebegrensning Gjenfangsplikt i området inntil 500meter fra anlegget så lenge det er sannsynlig at det befinner seg fisk der, jf akvakulturdriftsforskriften § 33 Plikt for oppdretter til å ta imot gjenfanget fisk, jf akvakulturdriftsforskriften § 33,fjerde ledd Tett kontakt med sektormyndighetene

19 Rømming el mistanke om rømming med ukjent kilde
Kontakte fylkesmannens miljøvernavd. Kontakte Mattilsynet Vurdere gjenfangst/åpning av fiske Varsle oppdrettere i området Vurdere politianmeldelse

20 Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
Tvangsmulkt virker frem i tid (akvakulturloven § 28) Overtredelsesgebyr virker tilbake i tid (akvakulturloven § 30)

21 Overtredelsesgebyr Skyldkrav
Ikke straff i juridisk forstand – men har et klart strafferettslig preg Brukes på mer alvorlige overtredelser Kan ikke kombineres med anmeldelse pga EMK protokoll 7 art. 4

22 Europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK
Protokoll nr 7. Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter Art. 4. Rett til ikke å bli stilt for retten eller straffet to ganger ”Ingen skal kunne bli stilt for retten eller straffet på ny i en straffesak under den samme stats domsmyndighet, for en straffbar handling som han allerede er blitt endelig frikjent eller domfelt for i samsvar med loven og rettergangsordningen i straffesaker i denne stat.” Dette er forbudet mot dobbelstraff

23 Utregning av overtredelsesgebyr
Viktige momenter ved utregningen: Det skal ikke lønne seg å bryte regelverket Gjentatte overtredelser vil øke gebyret Alvorlige overtredelser vil øke gebyret Kostnader ved behandling av saken vil øke gebyret Må være enkel og lettfattelig, ikke nødvendigvis helt ”rettferdig”

24 Politianmeldelse Ved ukjent kilde Ved antatt alvorlig rømming; dvs at rømmingen skyldes uforsvarlig drift (uavhengig av hvor mange fisk som har rømt) Ved manglende melding om rømming

25 Anmeldelsen ”Miljøkriminalitet” i overskriften Evt kombinert med ”økonomisk vinning” Kort gjennomgang av (antatt) hendelsesforløp Rettslige grunnlag bundet sammen med hendelsesforløpet

26 Vedlegg til anmeldelsen
Legg ved: Siste akvakulturtillatelse Relevant korrespondanse/pålegg Tidligere tvangsmulkt, anmeldelser? Henlagte anmeldelser? Relevante dommer

27 Kopi av anmeldelsen Økokrims miljøteam sentralt Kyst- og havbruksavdelingen

28 Mediehåndtering Offentlighet skal vurderes fra sak til sak Offentlighet skal vurderes fortløpende Kun èn person uttaler seg til media – i større saker kan det være det bør skje fra sentralt hold Etterforskningsmessige hensyn Rettssikkerhetshensyn Hensynet til enkeltpersoner

29 Mediehåndtering forts.
Anmeldelsen unntas fra offentlighet med hjemmel i offl. § 6 nr 5: ”Følgende dokumenter kan unntas fra offentlighet: 1) 2) 5)Anmeldelse, rapport og annet dokument om lovovertredelse” Dette gjelder også for den anmeldte selv

30 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fiskeridirektoratets rømmingsinstruks"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google