Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnelov og barnefordeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnelov og barnefordeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnelov og barnefordeling
Seminarserie over sentrale problemstillinger, 6 kvelder à 2 timer

2 Seminar om barnelov og barnefordeling
Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring Bruk av sakkyndige og høring av barn Kampen om/for/mot ”delt omsorg”

3 Oversikt Dag 1 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser Mor, far og barn Foreldreansvar, bosted/omsorg og samvær Liv og lære: Hva er ”barnets beste”? Teori og praksis: Hva er ”delt omsorg”? Signaler: Hva er ”gjeldende rett”? Lovlogikk Forholdet til andre lover Norm, regel og prinsipp Viktige sammenhenger

4 Oversikt Dag 2 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling Stadier; kriseforståelse, tidsdimensjoner, konfliktnivå og mekling/familierådgivning Nivåer Aktører Forholdet mellom formelle og uformelle nivåer

5 Oversikt Dag 3 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter Grunnleggende om faglighet/vitenskapelighet Juss Psykologi Sosiologi/kriminologi Politiske dokumenter og utredninger Om juridisk tenkning, rasjonaler og ”obiter dictum” Rettsdokumenter

6 Oversikt Dag 4 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring Forholdet mellom kunnskap og myter Systembetingelser Overgrepshysteri og mørketallsmagi Fagfolkenes holdninger Barnefordelingens dynamikk

7 Oversikt Dag 5 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn
Oppnevning og mandat Kunnskapsgrunnlag Aktuell (fag)litteratur Erfaringer/praksis Nye regler om utvidet bruk av sakkyndige Nye regler om høring av barn

8 Oversikt Dag 6 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg”
Grunnleggende begrepsoversikt Lovlogikk og strukturnivåer Konflikt og konsensus Hva sier forskningen? Argumentasjonen Motstanden mot delt omsorg

9 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser
Mor, far og barn Foreldreansvar, bosted/omsorg og samvær Liv og lære: Hva er ”barnets beste”? Teori og praksis: Hva er ”delt omsorg”? Signaler: Hva er ”gjeldende rett”?

10 1. Hva man bør vite om lov og rett; sentrale begrepsstørrelser
Lovlogikk Avtalefrihet og råderett over tvistegjenstandene Søksmåls- og bevisbyrde Regel, unntak og vilkårsbestemmelser Forholdet til andre lover Tvistemålslov og domstolslov Straffelov Tvangsfullbyrdelseslov Barnevernlov og forvaltningslov Norm, regel og prinsipp Viktige sammenhenger Lovharmonisering Lovrevisjoners timing

11 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling
Stadier; kriseforståelse, tidsdimensjoner, konfliktnivå og mekling/familierådgivning Nivåer Lover, saker og ting Sakstype, hjemler og instanser Tvistegjenstander og –temaer Aktører Parter Andre berørte parter (f.eks BARNA, de uskyldige tredjeparter !) Profesjonelle aktører

12 2. Hvor står saken; forholdet mellom skilsmisse og barnefordeling
Forholdet mellom formelle og uformelle nivåer Kunnskap og myter Kjønnsrolleoppfatninger Fagfolkenes stereotypier Sammenblandinger Fornuft og følelser Skilsmisse og barnefordeling

13 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter
Grunnleggende om faglighet/vitenskapelighet Validitet og reliabilitet Målbarhet, sammenlignbarhet og etterprøvbarhet Teori, empiri og metode Forklaring og forståelse Juss Lærebøker, kommentarutgaver, fagartikler, avhandlinger Rettsavgjørelser Andre rettskilder, lovforarbeider mv Psykologi Grunnleggende skille klinisk, psykodynamisk og kognitiv orientering Foreldre og barn; tilknytning

14 3. Gjennomgang av faglitteratur; hvordan vi leser dokumenter
Sosiologi/kriminologi Skilsmisseforskningen Voldsforskningen Politiske dokumenter og utredninger Offentlige utredninger (NOUs) og Stortingsmeldinger Høringsnotater Notater/rapporter fra arbeidsgrupper/ekspertgrupper mv Om juridisk tenkning, rasjonaler og ”obiter dictum” Konkret helhetsvurdering/dømmekraftens bevegelser Rettsdokumenter Stevning og tilsvar; prosesskriv, anker og kjæremål mv Sakkyndigrapporter Rettsavgjørelser (dom, kjennelse, beslutning) Dr. philos Skjørtens lesning av dommer i barnefordelingssaker

15 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring
Forholdet mellom kunnskap og myter Forklaring og forståelse Systembetingelser Samværsrett, beskyttelse og tvangsfullbyrdelse Overgrepshysteri og mørketallsmagi Empiri og rasjonaler Fagfolkenes holdninger Eneforeldertenkning, samarbeidsbetingelser og konfliktforståelse

16 4. Samværsnekt, overgrepsanklager og foreldrefiendtliggjøring
Barnefordelingens dynamikk Likeverd eller ulikeverd Søksmåls- og bevisbyrde De ”vanskelige” sakene Samvær, skulk og sabotasje Sanne og falske overgrepspåstander Foreldrefiendtliggjøringssyndrom (PAS) og annen fiendtlighet/fremmedgjøring

17 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn
Oppnevning og mandat Kunnskapsgrunnlag Sakkyndigutvalget (NOU 1995:23) Rolleutforming og kvalitetssikring Teori, empiri og metode Aktuell (fag)litteratur Erfaringer/praksis Klinisk erfaring Klienterfaringer Nye regler om utvidet bruk av sakkyndige Fordobling av systemfeil?

18 5. Bruk av sakkyndige og høring av barn
Nye regler om høring av barn Systematisering av erfaring Formkrav Forholdet mellom materielle og prosessuelle vilkår Immunisering av saksbehandlingsfeil? Kunnskapsgrunnlag og relevant rettspraksis Påvirkningsfaktorer og vektlegging Lojalitetskonflikt og dømmekraft

19 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg”
Grunnleggende begrepsoversikt Lovlogikk og strukturnivåer Hva er barnets beste ? Hva er delt omsorg ? Hva er gjeldende rett ? Konflikt og konsensus Samarbeidsbetingelser Fra enkjerne- til tokjernefamiliene Stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet Hva sier forskningen ? Teori og praksis

20 6. Kampen om/for/mot ”delt omsorg”
Argumentasjonen Politisk Juridisk/lovteknisk Likeverd, likestilling og likhet for loven; norm, regel og prinsipp Konkret helhetsvurdering; dømmekraftens bevegelser Motstanden mot delt omsorg Statsfeminismen Fagfolkenes eneforeldertenkning BFDs språklige grep Fra ”omsorg” til ”bosted”


Laste ned ppt "Barnelov og barnefordeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google