Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er 10-Faktor? 10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene våre. En del av verktøyet er medarbeiderundersøkelsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er 10-Faktor? 10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene våre. En del av verktøyet er medarbeiderundersøkelsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 10-FaKTOR Medarbeiderundersøkelse og verktøy FOR UTVIKLING AV ARBEIDSMILJØ, MEDARBEIDERE OG LEDERE

2 Hva er 10-Faktor? 10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene våre. En del av verktøyet er medarbeiderundersøkelsen (som sendes ut 28. oktober ) – her måler vi hvor vi står nå. MÅLET er å gi endra bedre tjenester til innbyggerne i Nord-Aurdal, samt å utvikle arbeidsmiljøet positivt. Alle ansatte er viktige for at vi skal lykkes – DU også! 

3 Hvorfor skal jeg svare? Medarbeiderundersøkelsen er et av de viktigste verktøyene for å lytte til alle medarbeiderne og samle felles tilbakemeldinger. Gjennom medarbeiderundersøkelsen får du mulighet til å gi tilbakemelding, bli hørt og involvert i utviklingen av din arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen er et av de viktigste verktøyene for å lytte til alle medarbeiderne og samle felles tilbakemeldinger. Gjennom medarbeiderundersøkelsen får ansatte gi tilbakemelding, bli hørt og involvert på sin arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelsen kan i tillegg være med å ivareta kravene som Arbeidsmiljøloven stiller når det gjelder arbeidsmiljøkartlegging som en del av det systematiske helse-miljø og sikkerhetsarbeidet. Formålet med målinger av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold er å bidra til: Høy grad av motivasjon, engasjement og trivsel Forebygge helseproblemer og styrke helse og funksjonsevne Redusere sykefravær Evaluere resultater av endringer eller omorganiseringer Det er ikke det å måle som er det viktigste, men å måle de riktige tingene og kunne omsette data til innsikt som støtter utviklingen i virksomheten. Medarbeiderundersøkelsen er et forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid.

4 Bakgrunn for 10-FAKTOR 10-faktor er en medarbeiderundersøkelse for ansatte i offentlig sektor. Utviklingsorientert Undersøkelsen måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Konkret og avgrenset Undersøkelsen er avgrenset til 35 påstander som fordeles på ti faktorer, som er dokumentert viktige for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen. Forskningsbasert Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Undersøkelsen er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo  Utviklingsorientert Undersøkelsen måler faktorer som ledere og medarbeidere kan påvirke, og som skal danne grunnlag for medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling.  Både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå.  Konkret og avgrenset Undersøkelsen er avgrenset til 35 påstander som fordeles på ti faktorer, som er dokumentert viktige for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø. Det skal ta kort tid å svare på undersøkelsen.  Forskningsbasert Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner. Undersøkelsen bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Undersøkelsen er utviklet av KS i samarbeid med Linda Lai, professor i organisasjonspsykologi ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo

5 Bakgrunn for 10-FAKTOR Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen skal være et utgangspunkt for god dialog mellom medarbeidere og ledere. Fokus bør være på hvordan videreutvikle arbeidsmiljøet på ulike nivåer i organisasjonen. Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy som skal bidra til kontinuerlig utvikling av engasjement, kunnskapsdeling, kultur og ledelse.

6 De Ti Faktorene Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse
Individnivå 8 faktorer Gruppenivå Faktor 9 Ledernivå Faktor 5 De Ti Faktorene Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse Selvstendighet – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig Oppgavemotivasjon – motivasjon for selve oppgaven Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger Relevant kompetanseutvikling Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode Nyttemotivasjon – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre I undersøkelsen vil det være alt i frå 3-5 påstander per faktor som du skal svare på. Skalaen går frå 1-5, der 1 er dårligs og 5 er best.

7 GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN 2019/2020
HR ha utarbeidet en foreløpig plan for innføringen av 10-Faktor som utviklingsverktøy og medarbeiderundersøkelse, og som konkretiserer de ulike delene av arbeidet som skal gjennomføres over tid. Det er søkt om OU-midler og støtte fra KS i forbindelse med denne gjennomføringen, og KS-konsulent kjører tre fagsamlinger rundt dette. Første 26. september, neste i etterkant av undersøkelsen (november/desember) og siste 6-9 mnd etter samling nummer to. KS- konsulent er Ingjerd Astad. GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV UNDERSØKELSEN 2019/2020

8 Medarbeiderundersøkelsen 28. oktober – 18. november 2019
Du blir bedt om å svare på 35 påstander, med fem svar- alternativ fra «svært uenig» til «svært enig». Det finnes ikke "riktige" eller "gale" svar, det er dine synspunkt som er viktige! Undersøkelsen er helt anonym, og svarene dine kan ikke linkes tilbake til deg (forbindelsen mellom e-postadresse og svar brytes i det du klikker på «fullfør» og svaret ditt sendes). Undersøkelsen sendes jobbmail (nord-aurdal.kommune.no), men for enkelte (sykmeldte, i permisjon o.l.) sendes den til privat e-post. Sjekk søppekassen! NB! I slutten av undersøkelsen vil det være mulighet for å legge inn en kommentar –pass på at du ikke skriver noe som gjør at du identifiserer deg selv her. Anonymitet: Selv om invitasjonen til å svare på medarbeiderundersøkelsen blir sendt ut via e-post, er det ikke mulig å spore besvarelsen tilbake til enkeltpersoner. Forbindelsen mellom e-postadresse og ditt svar blir brutt i det du klikker på «fullført» og svarene blir sendt. Bakgrunnsinformasjonen i undersøkelsen rapporteres kun på kommunenivå i forhold til svarprosent og fordeling (kjønn, alder, utdanningsnivå, stillingsprosent) og kan ikke spores tilbake til det enkelte kommuneområde, enhet eller team. Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig». Oddetallsskalaer er internasjonal standard for målinger innen samfunnsvitenskapene. Skalaen gir mulighet for å gjenspeile «normalfordelingen» og gjøre nødvendige beregninger og statistiske analyser. Forskning viser at disse ti faktorer er avgjørende for utvikling av god ledelse og et godt arbeidsmiljø.

9 Oppfølgingsfasen – tre trinn
Trinn 3: Tiltak Trinn 2: Målsetting for utviklingsarbeidet Trinn 1: Analyse av resultatene – bearbeiding og forankring DIALOG DIALOG Oppfølgingen av undersøkelsen kan deles inn i tre tinn (som selvsagt må gjentas og følges opp over tid). Utviklingsprosessen er basert på dialog mellom medarbeiderne og hvor leder er prosessleder. Det er de ansatte selv som «eier» resultatet og som er sentralt i å jobbe videre med hva som skal til for at man utvikler seg på de valgte områdene Ledersamling 2 – 6.januar Målgruppe: Rådmann, kommunalsjefer, virksomhetsledere, mellomledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Tema: Fokus på oppfølging av resultatene av undesøkelsen, innføring og utprøving av verktøy for analyse – felles tolkning og forståelse, identifisere realistiske mål og tiltak, plan for arbeidet med oppfølging. Arbeidsform: Korte faglige innledninger ved KS-K i veksling med egenrefleksjon, gruppe og plenumsarbeid. Erfaringsdeling og idéutveksling underveis. Utprøving av verktøy. Resultat: Ledere, tillitsvalgte og verneombud er godt rustet til å ta tak i analyse og oppfølging på egen arbeidsplass når undersøkelsen gjennomføres. Mellomarbeid: Resultatene analyseres, forankres og følges opp på hver enkelt arbeidsplass Ledersamling 3: Tema: Evaluering av hvordan oppfølgingsarbeidet har gått i enhetene så langt. Fokus på 10- FAKTOR som et verktøy for å jobbe med kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet i organisasjonen som helhet. Arbeidsform: Korte faglige innledninger ved KS-K i veksling med egenrefleksjon, gruppe og plenumsarbeid. Erfaringsdeling. Hvordan kan organisasjonen opprettholde tilstrekkelig trykk på de 10 faktorene som et virkemiddel for å sikre kvalitet og effektivitet i organisasjonen? Resultat: Konkrete innspill til hvordan organisasjonen kan nyttiggjøre seg 10 FAKTOR som et integrert verktøy for mestring, kvalitet og effektivitet. Arbeidet følges opp over tid sammen med de ansatte og i partssamarbeidet (TV, VO). Etter modell fra «Medarbeiderundersøkelsen gjennomført –hva nå?» Molstad og Sæter 2014

10 Fremdriftsplan (Per D.d.) – Endringer kan forekomme)
28. oktober 2019: Undersøkelsen sendes ut på epost 18. november 2019: Frist for å svare 2.desember 2019: Resultatene gjennomgås i AMU 6. januar 2020: Ledersamling 2 for ledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud Januar 2020 – April 2020: Gjennomgang og arbeid med resultatene i enhetene- /avdelingene. 1. mai 2020 (tentativ): Avdeling/enhet skal ha ferdigstilt handlingsplan. Kontinuerlig arbeide med det vi ble enige om foregår gjennom , ny undersøkelse gjennomføres høsten 2021! 

11 Oppfølging hos oss! Resultatet for kommunen offentliggjøres etter gjennomgang i AMU som avholdes 2. desember 2019. Resultater på enhets-/avdelingsnivå gås igjennom i hver enkelt enhet-/avdeling. Leder fasiliteter og planlegger prosessen sammen med lokalt tillitsvalgt/verneombud. Utviklingsarbeidet starter i etterkant av ledersamling 2 med KS-Konsulent – som arrangeres 6. januar Her deltar ledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte. Resultatene på vår enhet/avdeling vil bli gjennomgått (SETT INN AKTUELL DATO HER) I det videre arbeidet vil vi reflektere over det som kom fram, og bli enige om tiltak som vi skal gjennomføre. Dette er VÅRT verktøy for å gjøre hverandre og tjenestene vi skal levere enda bedre, og det er vårt felles ansvar! 


Laste ned ppt "Hva er 10-Faktor? 10-FAKTOR er et verktøy for utvikling av arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene våre. En del av verktøyet er medarbeiderundersøkelsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google