Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bøle Borettslag HMS/ Internkontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bøle Borettslag HMS/ Internkontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bøle Borettslag HMS/ Internkontroll

2 MÅL I boligselskapet skal det skapes et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre valg av produkter og tjenester skal ikke skade beboerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboere skal delta aktivt i forbedringsarbeidet. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Boligselskapets installasjoner og tjenester skal oppfylle beboernes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

3 Ansvar Styret har et særskilt ansvar for at det skal innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid. Beboerne plikter å rette seg etter instrukser gitt av styret/styrets leder.

4 Styrende dokumenter De viktigste dokumentene for boligselskapet er:
Borettslagets vedtekter Arbeidsavtaler og arbeidsbeskrivelser for de selskaper som det kjøpes tjenester fra.

5 Sentrale HMS- handlinger
SAK TILTAK ANSVAR HYPPIGHET REF. OK Innkjøp av vedlikeholdstjenester Samsvarserklæring. Krav om operativt IK – system.  Styre Hvor det er vurdert risiko Arbeidsrutiner Framkommelige veier og gangveier Brøyting og strøing, se arbeidsbeskrivelse. Ved snøfall og glatte forhold Vedlikehold av maskinpark og utstyr Ha kontinuerlig orden på boligselskapets utstyr, se arbeidsbeskrivelse. Serviceavtale med firma. Fortløpende kontroll Vedlikehold  x Lekeplass- og utstyr Befaring Skifte av sand 1 gang pr. år Etter behov Elektriske anlegg Feilretting av autorisert firma etter avtale Egenkontroll Kontinuerlig Elektrisk anlegg og utstyr x Brannvern Sjekk av røykvarslere og håndslokkere Fysisk kontroll av håndslokkere og varslere Hvert 5. År Brannvernutstyr Farlig arbeid, tak, felling av trær Egen instruks, forbud mot takarbeid og arbeid i trær. Bruk av personlig verneutstyr Personlig verneutstyr Etter behov  Bruk av arbeidsutstyr Følge forskrifter og rutiner Ombygging/nybygg Søke samtykke hos Arbeidstilsynet. Foreta HMS-konsekvens analyse Ved behov Ombygginger og nybygg

6 Kartlegging og risiko Boligselskapet har rutiner for å kartlegge og forbedre helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden. Hensikten er å avdekke feil og mangler som ikke nødvendigvis blir fulgt opp i det daglige. . Det er viktig å fange opp innspill fra beboerne. Det kan skje gjennom skriftlige og muntlige forslag til styret, som sak på boligselskapets generalforsamling og i møter med styret.

7 Risiko Boligselskapet bruker en enkel form for vurdering av risikoforhold: Hva kan gå galt? Hvilke negative forhold, skader og ulykker kan ramme beboere i vårt boligselskap? Hva kan vi gjøre for å hindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene hvis noe skjer?

8 Risikoforhold De mest kritiske aktivitetene/områdene i boligselskapet er: Trafikk: (konflikt mellom kjørende og gående og uoversiktlige veikryss) Skilting/ Nedsatt hastighet (40km)/ Fartsdumper/ Enveiskjøring nedre del av Vardestien Overvåke veikryss/ veiskulder mhht høyde på hekk/ trær o.l Lekeplassene: Gammel sand med redusert støtdempende effekt, skarpe kanter på lekeapparater, mv. Mangler:ref egen rapport fra Aktivareal datert Brannfaren: (feil i el.anlegget, overbelastning, el.bil lading) Sende ut sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg i leilighetene 1.gang pr.år Styre gjennomfører egenkontroll av elektrisk anlegg i fellesområdet 1. gang pr. år Egen avtale vedr. utskifting/ kontroll av brannslukningsapp. Egen instruks vedr. lading av el. biler for boligselskapet Ut fra denne risikovurderingen har vi utviklet de sentrale HMS-handlingene

9 Vernerunder/ Møter Det gjennomføres vernerunder to ganger i året, innen 1. Juni og innen 1. Desember. Vi bruker egen sjekkliste. Rapporten fra vernerunden blir forelagt til vurdering. De som deltar er: Styre i borettslaget I styremøter vil HMS jevnlig være sak på dagsorden. Referater og handlingsplaner fra disse møtene er en viktig del av boligselskapets dokumentasjon av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 

10 Årlig gjennomgang Styreleder gjennomgår hvert år boligselskapets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Boligselskapets dokumentasjon gjennomgås punkt for punkt. Hensikten er å se om det som er skrevet stemmer overens med virkeligheten. Forhold som må rettes opp, føres opp i boligselskapets handlingsplan, se egen sjekkliste. Gjennomgangen foretas hvert år innen 1. Desember.

11 Våre rutiner Boligselskapet har faste rutiner for informasjon og kommunikasjon Boligselskapets rutiner for vedlikehold av maskiner og utstyr er styrets ansvar. Årlig kontroll av at lekeplassene tilfredsstiller kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. Forskrifter om brannforebyggende tiltak og branntilsyn følges av boligselskapet.

12 Avtaler/ kontrakter Lokale serviceavtaler: Tlf.: Kontaktpersoner:
Elektroinstallatør Rørlegger Rørlegger Amundsen / Gravefirma OTF (Henrik Munkelien) Vedlikehold Byggservice Innlandet (Erlend Husteli) Renovasjon/avfall  GLT Snøbrøyting/ strøing Thor Anders Etnestad Gressklipping Ole Peder Hubred Andre: Forretningsfører GOBB Tlf.: Forsikringskoordinator BBL Ingar Rostad: Nina Ødegaard: Forsikringsselskap Gjensidige: Vakt tlf.: 03100 Arbeidstilsynet Avdeling Gjøvik: Nødtelefoner: Brannvesenet 110 Politiet 112 Legevakt/sykehus 113

13 Sjekkliste for årlig gjennomgang av internkontrollarbeid
Krav Spørsmål OK Nei Ikke aktuelt Merknad Følges rutinene? Er rutinene gode nok? Bør rutinene endres? Bør noen rutiner kuttes ut? Bør noen rutiner inn? Er planlagte tiltak gjennomført innen tidsfristene? Er opplæringsrutinene gode nok? Har noen behov for mer eller bedre opplæring? Er lover og forskrifter oppdatert? Viktige feil som er oppdaget og hvordan er de rettet? Klager fra beboerne? Personskader? Branntilløp? Pålegg fra myndigheter? Krav fra styret? Andre lignende viktige problemer som har oppstått?

14 Sjekkliste for lekeplasser
Spørsmål Ja Nei Er utelekeområdet inngjerdet? Er bakkeoverflaten godt drenert slik at vanndybden over 10 cm unngås? Er overflaten fri for glasskår? Er lekeapparatene konstruert og montert i overensstemmelse med forskriften? Har alle lekeapparater som innebærer fallrisiko støtdempende underlag? (for eksempel cm siktet, ikke byggbar sand) Er alle konstruksjoner/apparater godt festet? Er lekeapparatene uten utstikkende deler eller skarpe kanter som barna kan falle ned på eller snuble i? Er bolter og skruer nedsenket og godt tilskrudd? Hvis spiker er brukt, er de skikkelig slått inn og spissende bøyd? Er bevegelige deler og gjører på lekeapparatene utformet slik at de ikke kan klemme/klippe fingrene? Er det oppbremsingsflate på slutten av sklier? Ved frittstående sklie; er det sklisikker plattform øverst ved rekkverket som går naturlig over i selve sklia? Er huske/vippesetene av støtdempende materiale? (for eksempel bildekk) Er lekeapparatene slik utformet at barna ikke kan henge seg fast (det vil blant annet si at det ikke skal være åpninger som er mellom 9-23 cm.)? Har boligselskapet en trygg akebakke (oppbremsingsflate uten farlige hindringer)? Er uteområdet fritt for stikkbusker og/eller giftige planter/busker? Er atkomstvei og uteplass tilfredsstillende måket og strødd på vinterstid? Er farlig skrenter og stup sikret? Er ulike lekeapparater plassert slik at de ikke står i veien for hverandre eller kommer i konflikt med andre lekeaktiviteter? Er støpte fundamenter på lekeapparater avsluttet minst 20 cm under bakken og tildekkes med fyllmasse? Blir lekeapparater og tremateriale jevnlig sjekket for rust-, brudd- og slitasjeskader? Foretas rutinemessig tilsynsrunder? Er det montert snøfangere på eventuelt skråtak over lekeområder/innganger?

15 Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg i fellesområdet.
Kontrolpunkter OK Kommentar Dato/sign Generelle forhold: Finnes det ajourført dokumentasjon for anlegget? Er det bemerket noe unormalt siden forrige kontroll? Er det synlige feil/mangler på installasjoner eller utstyr? Inntak: Er sikringene unormalt varme? Er  sikringene godt tilskrudd? Er det synlig skade på kablene? Ledningsopplegg, brytere og stikkontakter Finnes det defekte brytere og stikkontakter i fellesarealene? Er alle ledninger og kabler forsvarlig festet til underlaget? Er elanlegget i fellesarealene forsvarlig låst? Er det utstrakt bruk av bevegelige ledninger? Benyttes skjøteledninger som permanent opplegg? Benyttes kabeltrommel iht leverandørens anvisninger? Materiell og utstyr: Er alt elutstyr i fellesarealene godkjent Utvendig anlegg: Er alle elinstallasjoner forsvarlig festet, tildekket og avlåst?

16 Sjekkliste for egenkontroll av elektrisk anlegg i leiligheten
Spørsmål Ja Nei Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? Sørg for at uvedkommende ting ikke oppbevares i skapet og at kurser/brytere er merket og lett å lokalisere. Sjekker du om sikringene dine er skikkelig tilskrudd en gang i året? Dette bør du gjøre, helst før kulda og vinteren setter inn. Hvis sikringselementene er unormalt varme kontakt en autorisert elektro-installatør. Trekke du ut støpselet på forbrukerapparatene dine etter bruk? Eks. Kaffetrakter, brødrister, hårføner etc. Skrur du av TV-apparatet med av/på knappen hver kveld? Det oppstår ofte feil i slike apparater pga. svikt i loddinger/kretskort, som kan føre til brann. Antenne/strømledninger bør dras ut når du reiser på ferie. (Pga. tordenvær) Elektriske ledningsopplegg bør etterses med jevne mellomrom. Gjør du det?Se/kjenn etter om noe er unormalt varmt (varmegang), slitte brytere og stikkontakter (slappe fjærer), tørre og sprø ledninger, og om ledningene til forbruksapparatene er i orden. Ved feil på den første installasjonen, kontakt autorisert elektro-installatør. Er noen av dine panelovner/gjennomstrømmingsovner tildekket? Dette er en av de største årsakene til brann. Sjekk dette jevnlig. Fjern alt som tildekker ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen. Har det hendt at du har glemt å slå av platen på komfyren? Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det.. spesielle faregrupper er gressenkemenn, småbarnsfamilier og mennesker som er distre/glemske. (Kjenner DU noen i din familie/omgangskrets som hører til sistnevnte gruppe? Da kan de ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt. Ta kontakt med Hjemmehjelpstjenesten i tilhørende kommune eller bydel for å få en vurdering). Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? En vifteovn skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke plasseres for nær brennbare ting. Filteret må renses regelmessig for støv. Bruker du sterkere lyspærer i lampen enn det den er beregnet for? Se etter brunsvidde skjermer. En 100W kan ha en overflate temperatur på over 200C! Bruker du skjøteledning til annet enn lamper? (Eks. Varmeovner) Dette bør du ikke gjøre. Skjøteledninger tåler i de fleste tilfeller mindre strøm enn kablene i den faste installasjonen. En skjøteledning skal kun brukes i de rom de er tilkoblet i og er å betrakte som midlertidig installasjon. Bruker du skjøteledning som ”fast installasjon” kontakt autorisert elektro-installatør for å få montert flere faste stikkontakter. Renser du jevnlig lofilteret i tørketrommelen din? Filteret bør renses ofte, helst etter hver gang den brukes. Tett filtet kan forårsake brann i tørketrommelen. Dette gjelder også filteret i kjøkkenventilatoren. Er røykvarsler montert slik at den høres tydelig fra soverommet? Husk at røykvarsleren monteres minst 50 cm fra veggen. Sjekk batteriet jevnlig. Er pulverapparatet lett synlig og lett tilgjengelig? Husk å riste apparatet jevnlig og sjekk at manometeret står på grønt.

17 Sjekkliste for vernerunde
Sak Funn Tiltak Kommentarer Ansv. Utført Orden og renhold på verkstedet./ lager Avfallshåndtering: Avfallsdunker Uønsket dyreliv Brannsikkerhet/-vern: Brannvarslere Slokkeutstyr El-tilsyn: Gatebelysning Sikringsskap Trafikk/ veinett: Merking Veikryss Trær/ hekker Lekeplasser/ utstyr

18 Handlingsplan Tiltak/forbedringer Ansvarlig Tidsfrist Utført

19 Lover og forskrifter Internkontrollforskriften:
Arbeidsmiljøloven: Lov om vern mot forurensning og om avfall: Lov om brannvern: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester: Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr: Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr:

20 MALER- OG BYGGTAPETSERERARBEIDER:
Rammeavtaler GOBB MALER- OG BYGGTAPETSERERARBEIDER: SKRIV UT GBS Malerservice AS Postboks 2039 2811 HUNNDALEN Malerfirma Reidar Myhre Vest-Torprunden 770 2870 DOKKA Kjell Nordhagen AS Hovedsvingen 2 2850 LENA Star Malerservice AS ØvreTorvgate 7 2815 GJØVIK TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER : Syljuåsen Oppland AS Kallerudlia 15 2816 GJØVIK Bygg & rehab Almenvegen 21 2835 RAUFOSS Landheim Bygg AS Postboks 118 2857 SKREIA Byggservice Innlandet AS Sørvangsbakken 27 2770 JAREN BM Fuglerud AS Flubergevegen 346 2862 FLUBERG ELEKTRIKER : Sentrum Inst AS Ringveien 13 Sveum & Sveen Elektro AS Strandvegen 9 GS Elektro AS Viflatveien 54 2822 BYBRUA RØRLEGGERARBEIDER : Jan Olav Huuse Rognvegen 5 2840 REINSVOLL GK Rør AS Thomasdalen 1 2818 GJØVIK Knut Malmberg AS ØstreTotenveg 109 A Bi Service AS Postboks 173 2831 RAUFOSS


Laste ned ppt "Bøle Borettslag HMS/ Internkontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google