Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erik Larsen Professor emeritus Spesialist i klinisk psykologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erik Larsen Professor emeritus Spesialist i klinisk psykologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erik Larsen Professor emeritus Spesialist i klinisk psykologi

2 Kunskapsforum Göteborg 26.-27. september 2018
Miljöterapi

3 En klassisk definisjon av miljøterapi
A scientific manipulation of the enviroment aimed at producing changes in the personality of the patient. (En vitenskapelig manipulasjon med miljøet med det for øye å skape forandringer i pasientens personlighet.) Cumming og Cumming (1962) EGO AND MILIEU: THEORY AND PRACTICE OF ENVIROMENTAL THERAPY.

4 INTRODUKSJON Foredraget vil ta utgangspunkt i at miljøterapi er en form for psykoterapeutisk arbeid. Det er et tilbud til barn og unge som trenger et tilbud fra barnevernet for å kunne arbeide med sin personlighetsutvikling og sin mentale helse. Videre vil det bli en presentasjon av hvem disse barn og unge er, og hva som skal til for at innsatsen skal gi resultater. Den miljøterapeutiske organisasjonen vil også bli gitt bred plass i foredraget.

5 Definisjon 2 En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens situasjon og behov Hensikten med dette er å fremme deres mulighet til læring, mestring og personlig ansvar. Larsen og Selnes (1975) FRA AVVIK TIL ANSVAR-EN MILJØTERAPEUTISK TILNÆRMING TIL UNGDOM I INSTITUSJON

6 Miljøterapi er et tosidig begrep
ORGANISERING UTVIKLING/FORANDRING

7 INTEGRERTE, DESINTEGRERTE OG DÅRLIG INTEGRERTE UNGDOMMER
De kan forstå sammenhengen mellom følelser, tanker og atferd DESINTEGRERTE UNGDOMMER De har forbigående mistet evnen til å se denne sammenhengen Dette på grunn av dramatiske og traumatiserende opplevelser som død, ulykker etc. DÅRLIG INTEGRERTE UNGDOMMER Disse ungdommene forstår ikke sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger Disse ungdommene pendler mellom lengselen etter tilknytning og kontakt og angsten for tilknytning og kontakt De mangler begreper for sitt indre (liv) De har et uklart selvbilde De har uklare grenser mellom fantasi og «virkelighet» De har fastlåste «virkelighetsbilder», som de ikke har kapasitet til å undersøke De strever grunnleggende sett med et overlevelsestema

8 En definisjon av mentalisering
Mentaliseringe er et samlebegrep for implisitt og eksplisitt å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre liv, for eksempel behov, ønsker, følelser og fornuft. Enkelt sagt handler mentalisering om evnen til å lese andra og seg selv. Mentalisering er basert på en integrasjon av tilknytningsteori, utviklingspsykologi, nevropsykologiske studier og teoretiske modeller for psykopatologi. Skårderud og Sommerfeldt (2008)

9 Hva kan være hjelpsomt i miljøterapi?
Personalens upplevelse av inflytande, stöd och krav i den psykosociala arbetsmiljön visade ett systematiskt samband med det genonsnittliga utfallet för patienterna på enheten. Slutsatsen av studien är att vård på behandlingshem kan ha effekt på patienternas förändring, men effekten är beroende av vilka man väljer att behandla, vilken behandling som erbjuds och vilken vårdkultur som finns på behandlingshemmet. (Armelius, 2002)

10 Organisasjonskulturen i behandligsorganisasjonen
I den miljøterapeutiske behandlingsorganisationen utgør også kulturen (i bred forstand) en væsentlig påvirkningsfaktor, som derfor bør inddrages i den bevidste tilrettelæggelse af det terapeutiske miljø. Kulturen omfatter de «værdier», der dominerer institutionen, og som viser sig i regelsæt, konflikthåndtering, etik, omgangstone, prioritering af arbejdsopgaver,

11 Organisasjonskultur fortsetter
ledelsesform, personalpolitik, samarbejdsformer osv. Det er karakteristisk, at disse betydningsfulde kulturelle faktorer i mange institusjoner er implicitte i den forstand, at de ikke er formulerede og kun sjælden drøftes, undtagen når der opstår helt konkrete problemstillinger, f.eks. af etisk art omkring en beboer. (Schjødt og Heinskou, 2016)

12 Organisasjonskultur fortsetter
Schjødt og Heinskou (2016) konkluderer slik: Kulturen i det terapeutiske miljøet har med andre ord afgørende betydning for, om emotionelt korrigerende erfaringer kan oppnås, og sunde, udviklende tilknytningsforhold kan etableres. En kultur præget af åbenhed, nyssgerighed og vedvarende bestræbelser på at forstå, hvad der foregår, er det bedste – og formentlig det eneste – brugbare redskab til at imødegå

13 Organisasjonskultur fortsetter
de destruktive psykologiske processer, som ellers risikere at svække eller helt ødelægge mulighederne for udvikling og forandring hos institutionens brugere.

14 En enkel definisjon av organisasjonskultur
De verdier og grunnleggende antagelser som er så viktige for organisasjonen at nye medlemmer sosialiseres til dem. Larsen (2012)

15 DET MILJØTERAPEUTISKE HUS
Overordnede modeller. teorier og begreper Rom for undersøkelse og refleksjon Konferanser og møter Veiledning Kollegial dialog Den miljøterapeutiske hverdagen Det miljøterapeutiske kraftfeltet

16 DET GJENSIDIGE FORHOLDET MELLOM OPPGAVEN, ORGANISERINGEN OG FAGSYNET
DEN PRIMÆRE MILJØTERAPEUTISKE OPPGAVEN DEN MILJØTERAPEUTISKE ORGANISASJONEN ET FAGSYN SOM MULIGGJØR LØSNING AV OPPGAVEN

17 RESSURSER I ARBEIDET MED DEN PRIMÆRE MILJØTERAPEUTISKE OPPGAVEN
Den primære miljøterapeut ise oppgaven Det miljøterapeutiske territoriet Den miljøterapeutiske tiden Tilgjengeligheten i rollen som miljøterapeut

18 Hvordan kan relasjonen forstås?
Alle relasjoner er forankret i rom og tid Relasjonens strukturelle side Relasjonens innholdsmessige/tematiske side Larsen (2005) Relationsbegrebet er kun terapeutisk ved at det er tillid knyttet til det Arbejdsalliance er en forudsætning for at relationen er udviklende, baseret på tillid, lidt eller meget Thomsen (2017)

19 Den miljøterapeutiske organisasjonen
Den formelle organisasjonen Den dynamiske organisasjonen

20 MILJØTERAPI FORSTÅTT I ET SYSTEMORIENTERT PERSPEKTIV
Den miljøterapeutiske organisasjonen Personalsystemet Klientsystemet Systemet av barn og unge Miljøterapeuter Miljøterapeutiskledelse

21 Rolleforståelse i miljøterapeutisk arbeid
De formelle rollene De dynamiske rollene

22 DEN INTEGRERTE MILJØTERAPEUTROLLEN
En integrert miljøterapeutrolle Formelle kvalifikasjoner Formell utdanning Utviklingspsykologi Organisasjonsforståelse Familieforståelse Kunnskap om aktiviteter Uformelle kvalifikasjoner «Livets skole» Egen opprinnelses familie Egen familie Yrkeserfaringer Interesser og hobbyer Formelle erfaringer Egen terapi Veiledning Kollegial dialog/kollegiale refleksjoner

23 FIGHT FLIGHT FREEZE

24 Positiv gjensidighet Stierlin (1974) beskriver, med utgangspunkt i hva han kaller hverdagslivets dialektikk, fem polariteter mennesket må kunne håndtere om det skal kunne inngå i hva han betegner som «positiv gjensidighet».

25 Positiv gjensidighet fortsetter
Disse fem polaritetene er: Øyeblikket – varighet Likhet – ulikhet Tilfredstillelse – forsakelse Stimulans – stabilitet Nærhet - distanse

26 TILLIT (Andersen 2014) Hva er tillit? Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er til å stole på Hva gjør tillit? Tillit medfører en overføring av makt til en person eller et system, makt til å handle på den/de andres vegne til denne/deres beste

27 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


Laste ned ppt "Erik Larsen Professor emeritus Spesialist i klinisk psykologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google