Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning B – Samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning B – Samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning B – Samarbeid
Modul 1 Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning B – Samarbeid

2 Mål Målet med denne modulen er er at deltakerne skal
reflektere over egen og skolens praksis få innsikt i prinsippene som ligger til grunn for ambisiøs matematikkundervisning og se dem i sammenheng med skolens praksis få erfaring med et av prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning i arbeid med egne elever bli bevisst på utfordringer knyttet til matematikkundervisning basert på prinsippene

3 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Oppsummere og drøfte forarbeid 30 minutter Sammenlikne praksis med teori 40 minutter Planlegge observasjon 20 minutter Total tidsbruk 90 minutter

4 Oppsummere og drøfte forarbeidet
30 minutter

5 Oppsummer forarbeidet
Er dere færre enn åtte deltakere kan oppsummeringen foretas med håndsopprekning om dere ønsker det. Skriv resultatene direkte inn i regnearket. Større grupper og grupper som vil gjennomføre undersøkelsen anonymt bruker Kahoot. Den som leder samlingen går gjennom spørsmål for spørsmål med Kahoot. Noter antall på hvert av svaralternativene fortløpende i regnearket. Kahooten er laget slik at man må avgi svar i løpet av 30 sekunder etter at spørsmålet kommer opp. Den som har ansvar for regnearket registrerer antall på hvert av svaralternativene til hver påstand.

6 Analyser og drøft resultatene
Sørg for at diagrammene i regnearket kommer på skjermen. Resultatene fra to påstander er satt sammen i ett diagram. Individuelt Studer oversikten hver for dere. Grupper på 3-4 Er det mulig å identifisere noen felles trekk ved matematikkundervisningen på skolen? Hvor finner dere stort samsvar? Hvor finner dere storspredning i svarene? (Plenum neste side)

7 Skolens matematikkundervisning
Plenum Hver gruppe presenterer et eller to momenter det er verd å merke seg. Suppler med flere momenter om dere finner det interessant eller nødvendig. Noter stikkord for oversiktens skyld. Bli enige om og noter noen stikkord som beskriver skolens matematikkundervisning. Arbeider alle etter samme grunnleggende ideer? Hvilke ideer er det i så fall? Er det store forskjeller? Hva består forskjellene i så fall i?

8 Sammenlikne praksis og teori
40 minutter

9 Teori: Prinsipper Individuelt (ca 20 min)
Les artikkelen «Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning» Noter momenter du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Tenk spesielt gjennom om elevsynet som kommer til uttrykk i det første prinsippet samsvarer med ditt elevsyn hva du har lært av dine elever, det andre prinsippet hva du mener om nivådeling i matematikkundervisningen, det tredje prinsippet hvordan du formulerer mål for undervisningen i hvilken grad dere som kollegium drøfter skolens praksis

10 Teori: Prinsipper forts.
Gruppearbeid (ca 10 min) Presenter notatene for hverandre Bli enige om to-tre momenter dere vil dele i plenum. Noter momentene i prioritert rekkefølge. Velg en som skal presentere gruppens synspunkter i plenum

11 Teori og praksis Plenum (10 minutter)
Lag stikkord på innspillene fra gruppene. Sammenlikn oversikten dere laget i regnearket med prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning. Hvilke påstander har sammenheng med ett eller flere av prinsippene? Tyder svarene deres på at prinsippene blir vektlagt i stor eller liten grad i skolens matematikkundervisning? Hva ser dere som det mest utfordrende ved å gjennomføre undervisning basert på prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning?

12 Ta vare på notatene! Notatene dere har tatt under oppsummeringene i plenum fram til nå skal dere bruke under oppsummeringen til slutt i modulen.

13 Planlegg egen observasjon
20 minutter

14 Velg oppgave Dere skal nå planlegge gjennomføring av en observasjon i egen klasse knyttet til prinsippet om at lærere lærer av sine elever. Det gjør dere ved å observere hvordan elevene tenker når de løser en oppgave. Bruk dokumentet Oppgaver til observasjon – en oversikt. Samarbeid om valg av oppgave slik at dere får et godt utgangspunkt for D - Erfaringsdeling. Det vil være en fordel, men ingen betingelse, om flere velger samme oppgave. Fortsetter neste side

15 Drøft oppgaven dere har valgt
To eller tre kan gjerne arbeide sammen. Til hver oppgave er det laget et eget dokument med beskrivelse av hvordan observasjonen kan gjennomføres. Finn fram den oppgaven som er valgt. Se nøye på oppgaven og beskrivelsen av gjennomføringen. Hvordan tror dere elevene vil løse oppgaven? Er det en helt ukjent oppgave type for elevene? Hvilken innvirkning får det på gjennomføringen? Fortsetter neste side

16 Tenk gjennom Hvordan vil dere legge til rette for den planlagte observasjonen? Hvordan introdusere oppgaven? Hvilket utstyr trenger du? Hvordan vil dere dokumentere erfaringen? Notater underveis eller straks etter observasjonen Gjennom elevarbeid Lydopptak Ta dokumentasjonen med til D – Etterarbeid

17 Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning D – Etterarbeid
Modul 1 Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning D – Etterarbeid

18 Mål Målet med denne modulen er er at deltakerne skal
reflektere over egen og skolens praksis få innsikt i prinsippene som ligger til grunn for ambisiøs matematikkundervisning og se dem i sammenheng med skolens praksis få erfaring med et av prinsippene for ambisiøs matematikkundervisning i arbeid med egne elever bli bevisst på utfordringer knyttet til matematikkundervisning basert på prinsippene

19 Tidsplan for denne økta
Aktivitet Tid Erfaringsdeling 20 minutter Felles drøfting Til neste samling 5 minutter

20 Erfaringsdeling etter utprøving
20 minutter

21 Resultater fra utprøvingen
Gruppearbeid Hver deltaker presenterer sine observasjoner. Legg vekt på å få fram hvordan observasjonene samsvarte med det dere hadde tenkt på forhånd. Kom noen elever med svar som overrasket dere ut fra den kunnskapen du har om eleven? Kom noen elever med svar dere ikke hadde forestilt dere ville komme? Har dere observert noe dere vil ta med i planlegging av nye matematikktimer?

22 Felles drøfting 20 minutter

23 Noe å ta med videre? Bruk notatene fra B – Samarbeid og tankene dere har gjort dere under erfaringsdelingen etter C – Utprøving. Hvilke prinsipper blir best ivaretatt i matematikkundervisningen ved skolen? Vil noe av det dere har arbeidet med i denne modulen få innvirkning på skolens utviklingsplan? Hvilke endringer eller justeringer skal dere i så fall gjøre?

24 Kilder Carpenter, T. P., Fennema, E., Franke, M. L., Levi, L, Empson, S.B. (1999). Children`s Mathematics, Cognitively Guided Instruction. Heinemann, Portsmouth, NH. Kazemi, E., Cunard, A., Crowe, K. (2012). Instructional Activities as Tools for Developing Principles and Practices of Ambitious Mathematics Instruction. AERA 2012. Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (red.)(2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. J. Washington, National Research Council. DC: National Academy Press. NCTM (2014). Principles to Action. Ensuring Mathematical Success for All. Persson, E. (2013). Raising achievement through inclution. International Journal of Inclusive Education, 17:11,

25 Neste modul handler om Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning.
Veien videre Neste modul handler om Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning.


Laste ned ppt "Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning B – Samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google