Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT Per Nordnes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT Per Nordnes"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes

2 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Litt bakgrunn Oktober 2016: «Nye» helsekrav til førerkortinnehavere Mer detaljerte helsekrav Fastlegens rolle som sakkyndig utvidet Ingen selvstendig vedtaksmyndighet Fylkesmennenes oppgaver med dispensasjonssøknader redusert Vegtrafikkloven §24. Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og kompetansebevis Helsepersonelloven § 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat Førerkortforskriftens Vedlegg 1

3 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Oppsummert juss Ved helsesvekkelse som gjør at pasient ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte Antatt varighet under 6 måneder: Midlertidig kjøreforbud, bør også være skriftlig og med journalnotat om vurderingen Antatt varighet over 6 måneder: Melding til fylkesmannen og skriftlig advarsel Førerkortgruppe 1 Førerkortklassene AM, S, T, A1,A2, A, B, BE Førerkortgruppe 2 Førerkortklassene C1, C1E, C, CE (tyngre kjøretøy >3,5t opp til og med vogntog) Førerkortgruppe 3 Førerkortklassene D1, D1E, D, DE (Tyngre kjøretøy for persontransport, utrykningskjøretøy osv)

4 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Saksgangen kan oppsummeres kort og enkelt:

5 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Eldre trafikanter (i media)

6 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Eldre trafikanter (i statistikken) Risiko for trafikkulykker er lavest ved års alder – øker deretter for hvert år Ulykker hos eldre skiller seg fra andre grupper ved at de sjelden involverer høy fart eller annen «ekstremadferd» De er også oftere skyldig part i ulykker de er innblandet i Ulykker medfører alvorligere skader grunnet økt skrøpelighet 70% av trafikanter over 65 år har førerkort (2014), over 75 år har førerkort (2015) Individuelle forskjeller langt større blant eldre enn i andre aldersgrupper Summasjonseffekt: Flere sykdommer + flere medikamenter + økende grad av «naturlig funksjonsnedsettelse» Aktiv og passiv risiko - Studie av høyrisikogruppene unge- og eldre bilførere med forslag til risikoreduserende tiltak SINTEF Teknologi og samfunn, Mai 2010, SINTEF A15755

7 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Eldre trafikanter – Når går det galt? Sammenlignet med ulykker hos yngre er det 3 funn som peker seg ut Fotgjengerulykker - hvor bilfører ikke oppdaget fotgjenger i tide Venstresving i kryss der bilfører har vikeplikt, og enten ikke har sett kryssende kjøretøy, eller feilvurdert avstand og fart Utforkjørings- og møteulykker hvor fører har helt eller delvis mistet bevissthet Haugvik, Espen, Holten, Marie Rygh, Temaanalyse av eldreulykker. En analyse av vegtrafikkulykker med eldre trafikanter i Norge Rapport nr. 190

8 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Aldersrelaterte forandringer relatert til bilkjøring Anstey KJ, Wood J, Lord S, Walker JG. Cognitive, sensory and physical factors enabling driving safety in older adults. Clinical Psychology Review. 2005; 25(1):45–65.

9 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Hvordan teste?

10 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Førerkortgruppe 1 Etter fylte 75 år Krav om helseattest fra lege – varighet inntil 3 år Etter fylte 78 år – varighet inntil 2 år Førerkortgruppe 2 og 3 Fra fylte 70 år krav om årlig helseattest

11 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Undersøkelse av førerkortsøker Skal foruten en generell helseundersøkelse omfatte: undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel) vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser undersøkelse av førlighet vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet -Fra «Førerkortveilederen» (Undersøkelse av førerkortsøker)

12 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort Syn (§§ 9-13 helsekrav til førerkort) Hørsel (§ 14 helsekrav til førerkort) Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort) Nevrologiske sykdommer (§§ helsekrav til førerkort) Epilepsi og epilepsilignende anfall (§§ helsekrav til førerkort) Bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser av annen årsak enn epilepsi, hjerte-/karsykdom og diabetes (§§ helsekrav til førerkort) Søvnsykdommer (§§ helsekrav til førerkort) Hjerte- og karsykdommer (§§ helsekrav til førerkort) Diabetes (§§ helsekrav til førerkort) Psykiske lidelser og svekkelser (§§ helsekrav til førerkort) Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ helsekrav til førerkort) Respirasjonssvikt (§ 38 helsekrav til førerkort) Nyresykdommer (§§ helsekrav til førerkort) Svekket førlighet (§ 41 helsekrav til førerkort) Andre sykdommer og helsesvekkelser (§§ helsekrav til førerkort)

13 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort IS-2541

14 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort

15 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort Midler (alkohol, rusmidler og legemidler) som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35-37) «Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko»

16 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler - døgndoser  Førerkortklasse 1 2 3 Oksazepam Inntil 30 mg/døgn Helsekrav ikke oppfylt Diazepam Inntil 10 mg/døgn Zopiklon Inntil 7,5 mg/døgn - Minimum 8 timer før kjøring Sporadisk inntil 5 dager – Zolpidem Inntil 10 mg/døgn – Sporadisk inntil 5 dager - Nitrazepam Inntil 10 mg/døgn - Sporadisk inntil 5 dager - -Fra «Førerkortveilederen» Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.

17 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Opioider ved kronisk (langvarig) smertebehandling Førerkortklasse 1 2 3 Opiater Langvarig behandling Minst en uke etter siste doseøkning Maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter legemidlene er langtidsvirkende Minst 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid Helsekrav ikke oppfylt Kortvarig behandling Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig legemiddelbehandling gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser. Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring. -Fra «Førerkortveilederen» -Kortvarig ~ 7 døgn eller kortere

18 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Antihistaminer som sovemiddel - døgndoser Førerkortklasse 1 2 3 Alimemazin (Vallergan) Inntil 30 mg/døgn – Minimum 8 timer før kjøring Helsekrav ikke oppfylt Prometazin (Phenergan) Inntil 25 mg/døgn - Hydroksyzin (Atarax) Inntil 30 mg/døgn - -Fra «Førerkortveilederen»

19 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Bruk av flere legemidler opplistet i § 36 Førerkortgruppe 1, 2 og 3 Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36 nr. 4 til 7, reduseres angitt døgndose for begge legemidler med 50 %. Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36, nr. 4 til 7. Legemiddelkalkulator for førerkort (NEL)

20 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort) «Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.»

21 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Helsekrav til førerkort Kognitiv svikt (§ 15 helsekrav til førerkort) Hvordan vurdere helsekravene: Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen, eventuelt supplert med opplysninger fra komparenter. Komparentopplysninger: For å kontakte komparenter kreves det informert samtykke fra pasienten. Samtykket journalføres. Se praktisk info. Kognitive tester: Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes. Spesialistvurdering: Ved behov skal søker henvises til relevant spesialist for nærmere vurdering av kognitive funksjoner. Kjørevurdering: Ved tvil om helsekravet er oppfylt, kan legen anmode fylkesmannen om kjørevurdering. I anmodningen bør attestutsteder be om at søker kjører en beferdet rute til et kjent mål der blant annet kjøreruten går ut i forkjørsvei og til venstre, rundkjøring og tunnelkjøring inngår. Bruk av ergoterapeut (P-drive) -Fra «Førerkortveilederen»

22 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Søkers kognitive funksjon: Apraksi, agnosi og neglekt er uforenlig med førerett. Legen må være særlig oppmerksom på søkerens:  Rom-retningssans Psykomotorisk tempo Hukommelse Dømmekraft Evne til planlegging og eksekutiv funksjon Sykdomsinnsikt Økt trettbarhet Panikk/stressreaksjoner Impulskontroll Irritabilitet/aggressivitet Utagerende atferd -Fra «Førerkortveilederen»

23 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Komparentopplysninger Sekundærgevinster? "Kjøreferdigheter – Komparentintervju versjon 3" fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

24 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Kognitive tester: «TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.» MMSE-NR3 og Klokketest KT-NR 3 kan brukes supplerende.

25 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Kognitive tester: «TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.»

26 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Kognitive tester «TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.» Fra MANUAL NORSK REVIDERT TRAIL MAKING TEST (TMT-NR3) 2018 For aldersgruppen år ingen signifikant effekt av utdanning

27 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Kognitive tester «TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.» «Ved skår i kolonnen «indikerer godkjent» er det sjelden tale om kognitiv svikt av betydning for kjøreevnen dersom det ikke kommer fram tegn til kognitiv svikt gjennom helseundersøkelsen forøvrig. Undersøkelsen av søker og opplysninger fra komparenter kan likevel gjøre at en henvisning for videre utredning bør gjøres.» «Ved skåring i feltet for «tvil» vil henvisning som regel være riktig tiltak for en vurdering av søkers kognitive funksjon.» «Ved skåring i kolonnen «indikerer svikt» vil helsekrav sjelden være oppfylt. Der samtale og komparentopplysninger likevel tyder på tilfredsstillende kjøreatferd hos søker, bør søker henvises til nevropsykologisk testing.»

28 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk: Kognitive tester Ved skår i kolonnene for «tvil» eller «indikerer svikt», kan MMSE-NR3 og Klokketest KT-NR3 være supplerende tester. Det som er av studier tyder på en uavhengig effekt av både alder og utdannelse på MMSE-score (Ingen norske tall)

29 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Førerkortvurderinger ved ergoterapeut og geriater, Med.avd. SSA

30 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Førerkortvurderinger ved ergoterapeut og geriater, Med.avd. SSA

31 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
UFOV (Useful Field of View) Utføres på datamaskin Måler perseptuell hastighet, sentralsyn og selektiv og delt oppmerksomhet I første del skal pasient identifisere et objekt som dukker opp på skjermen et kort øyeblikk (sentralsyn og prosesshastighet)

32 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
UFOV (Useful Field of View) I andre del skal pasient også identifisere et objekt, men må også lokalisere hvor et annet objekt dukker opp (delt oppmerksomhet)

33 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
UFOV (Useful Field of View) Tredje del er lik del 2, men objektet som dukker opp perifert er lik distraksjonene (selektiv oppmerksomhet)

34 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) Egentlig en britisk-utviklet test utviklet for bruk for personer med gjennomgått hjerneslag (SDSA) Tilpasset nordiske forhold under navnet NorSDSA 4 deler: Prikkoverstrykning Øye-hånd koordinasjon, psykomotorisk tempo, mental kontroll, konsentrasjonsevne/utholdenhet Krysse ut alle med 4 prikker

35 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) Egentlig en britisk-utviklet test utviklet for bruk for personer med gjennomgått hjerneslag (SDSA) Tilpasset nordiske forhold under navnet NorSDSA 4 deler: Retninger Visuospatial orientering, samordne 2 dimensjoner som stiller krav til arbeidsminne, visuell detalj og helhetsoppfattelse, konstruksjonsevne, tempo og oppmerksomhet

36 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) Egentlig en britisk-utviklet test utviklet for bruk for personer med gjennomgått hjerneslag (SDSA) Tilpasset nordiske forhold under navnet NorSDSA 4 deler: Kompassretninger

37 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
NorSDSA (Nordic Stroke Driver Screening Assessment) Egentlig en britisk-utviklet test utviklet for bruk for personer med gjennomgått hjerneslag (SDSA) Tilpasset nordiske forhold under navnet NorSDSA 4 deler: Veiskiltgjenkjenning

38 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Praktisk kjørevurdering Legen kan, i tilfeller med kognitiv svikt og tvil om evne til bilkjøring, sende en anmodning om kjørevurdering til fylkesmannen, som skal vurdere anmodningen og sende den videre til Statens vegvesen dersom fylkesmannen kommer til at kjørevurdering vil være et tjenlig virkemiddel for å avklare søkers helsetilstand.  Er ikke det samme som «oppkjøring» , gjelder personer har eller har hatt førerett Kan være aktuelt for ved vanskelige vurderinger «Den dårlig teoretiker» dysleksi, dyskalkuli Lettere for pasienter å godta vurdering av prestasjoner «bak rattet» enn på et kontor? Kan være langt ventetid på praktisk kjørevurdering Med midlertidig kjøreforbud i påvente av praktisk kjørevurdering kan pasient ta timer ved kjøreskole i bil med dobbel pedalsett, men kan ikke øvelseskjøre med andre. Kan være lurt i forkant for å bli kjent med bil som skal brukes.

39 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Kjøresimulator Brukes hovedsakelig i opplæring for yngre, på tyngre kjøretøy og stridsvogner Bruk av kjøresimulator er i Norge i dag relativt lite utbredt innenfor førerkortvurderinger, og kun noen få institusjoner i spesialisthelsetjenesten benytter dette aktivt.

40 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Kognitiv testing – en bombesikker måte å vurdere kjøreegenskaper?

41 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer

42 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer Pilotstudie i Tønsberg 2002 vurderte Praktisk kjøretest Testet visus, visus under blending, synsfelt, TMT-B og UFOV Resultatene viste at disse testene predikerte kjøreevne for eldre bilførere godt Videreført i Oslo i 2005 91 bilførere i alderen 67 – 85 år Også 18 ansatte i Statens Vegvesen i alderen 42 – 63 år Synstest og MMSE + klokketest + Trail Making test og UFOV

43 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer MMSE «tendens til at de som skårer lavt på MMSE-testen blir vurdert til å være farlige for seg selv eller andre i trafikken, men verken korrelasjonsanalyse eller logisk regresjonsanalyse viste noen signifikant sammenheng mellom MMSE-skåre og vurdering på kjøreprøven.» Klokketest Kun 2 som fikk «ikke godkjent», for lite datagrunnlag til å si noe om sammenheng med kjøreprestasjoner Trail Making Test B Virker å være en sammenheng mellom tidsbruk og sannsynlighet for å bli vurdert som en fare i trafikken Falsk positive – strøk på kognitiv test men klarte praktisk førerprøve

44 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer UFOV Deltest 1 – perseptuell hastighet Lang tidsbruk virker å ha sammenheng med å ikke være trafikkfarlig (!) – motsatt av resultatene fra 2002 Deltest 2 – delt oppmerksomhet Langt svakere sammenheng med å bli vurdert som trafikkfarlig enn undersøkelsen fra 2002 Deltest 3 – Selektiv og delt oppmerksomhet «Logistisk regresjonsanalyse viste ingen signifikant sammenheng mellom skåre på deltest 3 og vurdering av kjøreprestasjon, men retningen av sammenhengen er i forventet retning» Falsk positive – strøk på kognitiv test men klarte praktisk førerprøve

45 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer “The aim of this study was to examine the predictive value of a neuropsychological test battery relating to an on‐the‐road driving evaluation and to determine whether patients who failed the driving test could improve their driving through behind‐the‐wheel training. Thirty‐four stroke patients were compared with 20 healthy, matched controls. Patients who failed the driving test were offered driving practice at a driving school and were then reassessed (neuropsychologically and practically). On most of the cognitive tests, patients performed significantly less well than control subjects. Almost 50% of the controls and the patients failed the driving evaluation. None of the neuropsychological tests was able to predict the driving outcome. Of the patients who failed the first driving evaluation, 85% passed the second evaluation after driving practice. There are few controlled studies focusing on the stroke population and the effect of behind‐the‐wheel training. It is suggested that more controlled studies are needed with more homogenous patient‐groups and reliable and quantitative outcome measures.” (Kontrollgruppen var i snitt 54 år og friske)

46 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer Og hva med de 18 frivillige deltagere fra Statens Vegvesen, Stor-Oslo distrikt, i alderen 42 – 63 år?

47 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer Lite studier rundt kjøreprøver – en som så på praktisk kjøreprøve (oppkjøring) «Resultatene viser at sensorene ikke alltid vurderer en og samme kandidat likt. I 28 prosent av prøvene vurderte den ene sensoren at kandidaten besto prøven, mens den andre sensoren vurderte kandidaten til stryk. Det viste seg også å være relativt store variasjoner mellom sensorenes registreringer av antall feil. Nå vil det alltid være en viss uoverensstemmelse mellom flere sensorers vurdering av samme kandidat, men resultatene her viser relativt svak reliabilitet ut fra vanlige kriterier.» Stryk eller stå - Torkel Bjørnskau - TØI rapport 662/2003

48 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Utfordringer «Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.» Hva betyr dette? Vanskelig å sette en absolutt grense for når videre kjøring er uforsvarlig Demensdiagnose gir ikke i seg selv grunn til å inndra førerkort Det finnes ingen standardisert vurdering Studier på de forskjellige testene spriker – også når det sammenlignes med praktiske kjøreprøver Ofte enkelt å skille ut «De beste» og «De dårligste» - men hva med resten? Må gjøres en totalvurdering av kognitive tester, komparentopplysninger, sykdomsinnsikt, undersøkelse og sykehistorie Praktisk kjørevurdering er intuitivt en god måte å teste pasienter på og an være nyttig supplement ved tvil Men Ikke standardiserte tester og ingen mulighet til å teste eksterne variabler Grad av «flaks»/«uflaks» ang trafikale forhold og uventede situasjoner Er ressurskrevende

49 Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT 11.12.18 Per Nordnes
Spørsmål?


Laste ned ppt "Bilkjøring hos eldre Undervisning GerIT Per Nordnes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google