Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektledelse -fra initiering til gevinstrealisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektledelse -fra initiering til gevinstrealisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektledelse -fra initiering til gevinstrealisering
Jan Terje Karlsen og Petter Gottschalk

2 Kapittel 14 Kunnskap, læring og erfaringsoverføring

3 Kunnskap Kunnskap er informasjon koblet til kontekst, tolkning og refleksjon Kunnskap er en fornybar ressurs som akkumuleres i prosjekter gjennom medarbeideres erfaring, for senere å kunne anvendes for å forstå og håndtere ulike situasjoner og problemer

4 Eksplisitt og taus kunnskap
Eksplisitt kunnskap Et prosjekts eksplisitte kunnskap er den delen av kunnskapen som kan uttrykkes, kommuniseres og diskuteres Eksplisitt kunnskap kan f.eks. uttrykkes skriftlig Taus kunnskap Taus kunnskap er kunnskap som ligger implisitt i mennesker og som ikke kan formuleres eller uttrykkes, f.eks. skriftlig Den tause kunnskapen kommer til uttrykk gjennom hva en person gjør Ofte er utgjør taus kunnskap en type kunnskap vi ikke er klar over at vi har

5 Data og informasjon Data er bokstaver og tall uten mening
Når data blir satt inn i en sammenheng som gir mening, kaller man det informasjon Eksempelvis har “40 grader” forskjellig betydning avhengig av om det settes inn i en medisinsk, en geografisk eller en teknisk sammenheng. En person kan ha 40 grader i feber (medisinsk sammenheng), en by kan ligge 40 grader nord (geografisk sammenheng) og en vinkel kan være 40 grader (teknisk sammenheng). Data er ubehandlet informasjon, ubearbeidet og derfor uten mening Informasjon er tolkede data. Informasjon blir til kunnskap når den kombineres med erfaring, kontekst (sammenheng), interpretasjon (tolkning) og refleksjon (ettertanke)

6 Kompetanse Kjernekompetanse Kritisk kompetanse Annen kompetanse

7 Nytteverdi for prosjektet

8 Læringsprosess

9 Enkelkrets- og dobbelkretslæring

10 Begrepet erfaring Substantivet erfaring brukes om den innsikt og viten som skapes gjennom å erfare noe Dermed blir erfaringer den kunnskap som skapes gjennom opplevelser i arbeid og fritid Erfaringen påvirker atferden til innehaveren. Den er resultatet av en læringsprosess som tar utgangspunkt i sanseinntrykk knyttet til en bestemt situasjon Denne kunnskapen fungerer som et supplement til eller som en erstatning for teoretiske kunnskaper

11 Kan erfaringer overføres?
Erfaringsdannelsen kan deles opp i to faser: Opplevelsesfasen De umiddelbare sanseinntrykk og reaksjoner på en situasjon Den kunnskapsdannede fase Organisering, tolkning og omforming av sanseinntrykkene til ny innsikt og viten

12 Kan erfaringer overføres?
Kunnskapsdelen gir innholdet mens opplevelsesdelen gir intensiteten i erfaringen. Overfører man bare kunnskapsdelen, overfører man mye innhold, men lite om viktighet og styrke Erfaringenes begrensninger er forsøkt illustrert i figurene nedenfor Situasjonen slik den er Situasjonen slik den oppfattes den videreformidles

13 Metoder for erfaringsoverføring
Uformelle samtaler Faglige møter, temakvelder, konferanser Erfaringsmeglere og rådgivende organer Status- og oppfølgingsmøter Seksjons- og avdelingsmøter Prosjektdagbok Prosjekthåndbøker og –manualer Prosjektrevisjoner og –rapporter Opplæring og etterutdanning Arkiver og databaser

14 Fallgruver erfaringsoverføring
Manglende ansvarsfordeling - ingen tar ansvar for å overføre erfaringer videre til andre Manglende system og rutiner – organisasjonen har ikke et system for innsamling, bearbeiding, lagring og formidling av erfaringer Innleid personell – prosjektet benytter konsulenter som forsvinner uten å ville dele av sin kompetanse og erfaring Beskjeden – ønsker ikke å fokusere på det negative som har skjedd. Kan skyldes at man er beskjeden overfor de som har gjort feil. Dermed mister man muligheten til å lære av feil Tidspress – kan medføre at det ikke blir avsatt tid til læring. Tidspresset betyr som oftest at man prioriterer kortsiktige mål fremfor langsiktige, og dette rammer læring Feil fokus - enkelte lagrer eller formidler ikke erfaringer fordi de ikke ser nytten av det Venter for lenge – erfaringsinnsamlingen og overføringen utsettes til prosjektet er ferdig med den fare at verdifull erfaring glemmes underveis Maktbase – noen vil ikke formidle sine erfaringer med andre fordi de ser på denne kompetansen som et maktmiddel overfor andre og som de vil beholde Manglende ressurser – det blir ikke avsatt tilstrekkelig ressurser til læring og erfaringsoverføring


Laste ned ppt "Prosjektledelse -fra initiering til gevinstrealisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google