Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvang og makt i stellesituasjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvang og makt i stellesituasjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvang og makt i stellesituasjoner
Personer med demens Tvang og makt i stellesituasjoner Jorun Auran Smit

2 Begrunnelse for valg av tema
Jorun Auran Smit Begrunnelse for valg av tema Demens forekomst i befolkning og på sykehjem Lovverket, stortingsmeldinger og forskrifter Helsetilsynets Landsomfattende tilsyn Helsepersonells opplevelse ved bruk av tvang Egen praksis og engasjement pasienten

3 Demens en lidelse som øker i prevalens i henhold til økende alder
Jorun Auran Smit Demens en lidelse som øker i prevalens i henhold til økende alder hyppigste årsakene til opphold i sykehjem (1) cirka (2). en kognitiv svikt som er kronisk og irreversibel og fører ofte til problemer med å klare å ta hånd om seg selv i det daglige. kombinasjon av de ulike symptomene - økende vansker med å klare å ta hånd om seg selv i det daglige. Personer med demens kan ha en utfordrende atferd og motsette seg helsehjelp. ulike måter å utrykke motstand på. Flere faktorer kan påvirke adferd: manglende forståelse av egen svikt, ikke se sammenhenger, personlighet og dårlig samhandling (1)

4 Jorun Auran Smit lovverket høye krav til kvalitet på helsetjenester til denne pasientgruppen; kvalitetsforskriften (3) helhetlig og fleksibelt tjenestetilbud medbestemmelse individuell hjelp

5 Pasient og brukerrettighetsloven
Jorun Auran Smit Pasient og brukerrettighetsloven 2009 – ”tvangsparagrafen” - tvang innenfor riktige rammer og saksgang Hensikt; forebygge og begrense bruk av tvang og bidra til større bevissthet om tvangsbruk (5) Sikre helsehjelp av god kvalitet, respekt og menneskeverd mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp. Vurdering av ”nødvendig helsehjelp” og ”vesentlig helseskade” krever helhetlig kompetanse tvang skal ikke benyttes på grunn av manglende ressurser eller manglende kompetanse tillitskapende tiltak i forkant og tvang skal så langt som mulig unngås.

6 Jorun Auran Smit Definisjon tvang; ”tiltak som blir brukt for å overvinne eller omgå motstand fra pasienten” (Helsedirektoratet, 2008)

7 Tvang og press i forbindelse med ADL
Jorun Auran Smit Tvang og press i forbindelse med ADL å dusje eller stelle når pasienten nekter holding av hender eller bein for å gjennomføre stell som personen motsetter seg tvinge pasient inn på badet mot deres vilje. Kirkevold & Engedal, 2004

8 Jorun Auran Smit makt Nøytralt begrep helsearbeidere har stor makt og det er hvordan denne makten blir benyttet som er av betydning for pasienter Slettebø & Nordtvedt, 2006

9 Landsomfattende tilsyn 2011-2012
Jorun Auran Smit Landsomfattende tilsyn Utstrakt bruk av tvang i norske sykehjem avvik i 89/103 kommuner. retningslinjer ikke godt nok kjent og implementert i praksis. kommunene hadde ikke tilstrekkelig kontroll med tvungen helsehjelp på sykehjemmene (Helsetilsynet, rapport, 2013).

10 Jorun Auran Smit Tvang og makt Helsepersonell kan oppleve vold og redsel i omsorgssituasjoner. sinne, nederlagsfølelse og ikke se noen andre muligheter enn bruk av tvang kan være hindringer for livskvalitet og kontroll rammer en sårbar gruppe i samfunnet. Personer med demens har ofte mindre mulighet til selv å formidle hva som skjer med dem (4) Men tvang kan være nødvendig for å ivareta respekt for personer med demens (15)

11 Personsentrert sykepleie
Jorun Auran Smit Personsentrert sykepleie Teoretisk perspektivet i studien begrepet ”Personen – med – demens” - se personen bak demenssykdommen Motstand og aggressiv adferd kan være meningsfulle ytringer like mye som språk i form av ord (Kitwood (1999). McCormach: Individuell omsorg- menneskets absolutte verdi uansett alder og kognitiv funksjon - pasientens perspektiv- personlige valg - engasjement – tid og rom for å gi omsorg –støttende omsorgsmiljø – resultat verdighet og velvære

12 Jorun Auran Smit Tom Kitwood (1999): «mitt ønske er å forandre fokus i demensomsorgen fra fokus på sykdommen til fokus på personen»

13 Hva sier forskningen generelt om tvang?
Jorun Auran Smit Hva sier forskningen generelt om tvang? tvang var sterkt relatert til graden av demens, svak skår i ADL og aggressiv adferd Metoder for å redusere bruk av tvang, usikker effekt Grensen mellom frivillighet i stellsituasjoner og bruk av makt, kan være uklar og udefinerbar (4). stellsituasjoner kan snu brått og samarbeid i stellsituasjonen bør vektlegges (4,13,14). å kjenne pasienten, fleksibilitet og individuell tilnærming for å unngå tvang (13, 14, 15, 16). kunnskap om tvang og tverrfaglig samarbeid(17)

14 Metode Litteraturstudie, systematisk litteraturgjennomgang
Jorun Auran Smit Metode Litteraturstudie, systematisk litteraturgjennomgang Databaser med sykepleie – pasientperspektiv (Cindahl, Swemed +, PubMed, Oria) fagfellevurderte forskningsartikler artikler siste 10 år. Språk: engelsk, norsk svensk, dansk Artikler fra vestlige land Alder 65 + kvalitative studier Søkeord; ”Tvang, demens, sykehjem, coersion, dementia, nursinghome”

15 Søkeord Databaser Antall treff Leste abstract artikler
Jorun Auran Smit Søkeord Databaser Antall treff Leste abstract artikler Inkluderte artikler 1. Stell 2. Bathing 3. Dressing 4. Dementia 5. #1 OR # 2 OR #3 6. #4 AND #5 7.#4 AND #5, granskning; peer-reviewed 8. coercion 9. #4 AND #8 1. Tvang AND sykehjem (peer- reviewed SveMed+ 8 89 235 1579 331 4 1 83 6 2 5 2(Garden et al., 2012 & Hem et al., 2010) 1. Dementia AND Coercion “English”, peer- reviewed” 2. Dementia AND (Force OR coercion) AND nursing care PubMed 13 1(Gjerberg et al., 2013) 1. Dementia AND Coercion, limiters; last 10 years, Fulltekst 2. Dementia AND Coercion AND nursing care Cinahl 9 3 2 (Garden et al., 2012 & Gjerberg et al., 2013) 1. nursing homes AND dementia AND coercion 2. #1“Fagfellevurderte, artikler, engelsk, Nursing homes, ” Oria 165 1(Egede-Nissen, et al., 2013)

16 Jorun Auran Smit Valgte artikler 1. “How to avoid and prevent coercion in nursing homes: A qualitative study” (Gjerberg et al., 2013)(13) 2. ”Kampen for pasientens beste- sykepleieres opplevelse av å delta i bruk av tvang overfor personer med demens” (Garden et al., 2012)(15) 3. “Staff and relatives` perspectives on the aggressive behaviour of older people with dementia in residential care: a qualitative study” (Duxbury et al., 2013)(14) 4. “Pleie og omsorg i grenselandet mellom frivillighet og tvang” (Hem et al., 2010)(4) 5. ”Time ethics for persons with dementia in care homes” (Egede- Nissen et al., 2012)(16)

17 Forfattere År , Land Tidsskrift Tittel Hensikt Metode Deltagere
Jorun Auran Smit Forfattere År , Land Tidsskrift Tittel Hensikt Metode Deltagere Hovedfunn Gjerberg, E., Hem, M.H., Førde, R. & Pedersen,R Norge Nursing Ethics “How to avoid and prevent coercion in nursing homes: A qualitative study”. Undersøke hvordan pleiepersonell håndterer utfordrende situasjoner der pasienter motsetter seg helsehjelp A)hvilke strategier eller alternative tiltak benyttes B)hvilke betingelser sees på som nødvendig for å hindre eller unngå bruk av tvang? Kvalitativ metode, fokusgruppe 11 fokusgruppeintervju 6o ulike informanter som arbeider i nærkontakt med personer med demens, ulike kvalifikasjoner og utdanning, tverrfaglige, noen arbeidet i vanlig sykehjemsavdeling, noen på spesialavdeling for personer med demens Informantene brukte mye tid på alternative strategier og prøvde å unngå tvang, Avlede og prøve å overbevise pas om å gjøre det personalet ville de skulle gjøre, lokke og overtale, fokusere på noe positivt, bevisst bruk av språket, redusere pasientens alternativer, fleksibilitet, prøver senere, skifte av personell, en til en. Forutsetninger; kjenne pasienten, ressurser, tilstrekkelig bemanning og kompetanse

18 Jorun Auran Smit Hvordan kan tvang og makt unngås i stellesituasjoner med personer med demens? Forskningsspørsmål; Hva karakteriserer stellesituasjoner og personer med demens? Hva vektlegger personalet i pleie og stell av personer med demens? Hva slags kunnskap har personalet om makt og tvang Hvordan påvirker den nære konteksten (eks bemanning, tid, kompetanse) som omsorgen blir utøvd i brukt av tvang og makt?

19 Resultat;3 hovedkategorier
Jorun Auran Smit Resultat;3 hovedkategorier 1. Betydningen av kunnskap 2. Fleksibilitet 3. Sykehjemmets ressurser

20 Betydningen av kunnskap
Jorun Auran Smit Betydningen av kunnskap Kunnskap om personer med demens og deres reaksjoner Kunnskap om personens livshistorie Kunnskap om alternative strategier og tvang

21 Kunnskap om personer med demens og deres reaksjoner
Jorun Auran Smit Kunnskap om personer med demens og deres reaksjoner Personlig omsorgsbehov og pleie kan utløse aggressiv adferd og kan oppleves som invasjon av privatlivet (4, 13, 14). frykt og kjempet i mot pleierens handlinger i stellsituasjonen. Stell startet som regel frivillig - tvang. Reaksjon på hvordan stellet utføres mer enn selve handlingen Fysisk utagering utgangspunktet for bruk av tvang, eller utagering et resultat av tvang (4). Stellesituasjoner kan snu brått og humøret endres fort (13). Aggressiv adferd - indre frustrasjon hos pasienten - sykdommen demens - endring i pasientens livssituasjon - medpasienters adferd - miljøets utforming (14). Indre frustrasjonen - vansker med å kommunisere behov på effektive måter - manglende forståelse av situasjonen - truende situasjon Utfordrende og tidkrevende omsorg - forvirring - en annen opplevelse av tid og sted(16).

22 Kunnskap om personens livshistorie
Jorun Auran Smit Kunnskap om personens livshistorie Å kjenne pasienten og livshistorien for å unngå bruk av tvang (13, 14, 15, 16). Å ha tilgjengelig kunnskap om personen, gjorde det lettere å finne gode tiltak i stellesituasjonen (15). Å forstå hva pasienten ønsker og hvordan han reagerer i stellesituasjoner(13). personlig kjennskap til familierelasjoner og pasienten - lettere å snakke om historien - etablere et godt samspill - mindre angst forstå pasienten - håndtere pasientens forvirring og tidsforskyvning på en trygg og verdig måte(16).

23 Kunnskap om alternative strategier og tvang
Jorun Auran Smit Kunnskap om alternative strategier og tvang Å ha kunnskap om tvang og alternative strategier har innvirkning på bruk av tvang (4, 13, 14, 15). mest vanlige alternative strategier - å avlede – overbevise - begrense valg - bevisst bruk av språk – fleksibilitet - inngå kompromiss(13). Egne strategier når pasienten motsatte seg helsehjelp. Ved å overtale, lokke, avlede eller fokusere på noe positivt prøvde helsepersonell å snu oppmerksomheten mot noe annet enn det som vekket angst og frustrasjon. Det å servere frokost før stell og påkledning.

24 ”Mye kan roe seg med en kopp te”. …..
Jorun Auran Smit ”Mye kan roe seg med en kopp te”. …..

25 Forts. kunnskap om alternative strategier
Jorun Auran Smit Forts. kunnskap om alternative strategier Å benytte varierte sider av seg selv og språket bevisst for å avlede og begrense valg. Gi informasjon om hva som skjer og ikke stille spørsmål(13). Å holde seg rolig, ikke argumentere og trekke seg ut av situasjonen (14). Å vente med stell til effekt av morgenmedisin (4). Ha kunnskap om demens og erfaring med lignende situasjoner (15). Å ha evne til kommunikasjon og mellommenneskelig tilnærming (4, 13, 14, 16). Å være medfølende, vennlig, rolig og empatisk i møte med pas med aggressiv adferd (14)(16) Å skape et tillitsforhold (13). Pleiepersonell ønsket ikke å bruke tvang ” Å lirke det til” og ”litt tvang” handlet om grenselandet mellom frivillighet og tvang i stellsituasjoner (4).

26 Betydningen av fleksibilitet
Jorun Auran Smit Betydningen av fleksibilitet fleksibilitet i stellesituasjonen som vesentlig for å ivareta pasientens frivillighet (4, 13, 14, 16). Tre ulike typer fleksibilitet - prøve senere - skifte av personell - en til en omsorg (4). Pasientens humør og situasjon kan endre seg raskt, man kan lykkes bedre ved å avvente og utføre stellet senere (4). Stellesituasjoner med personer med demens kan plutselig endre seg, selv om pleieren har en god relasjon til pasienten (13). å ha mulighet til å la en annen ta over stellet. Fleksibilitet mht til rutiner og i konkrete situasjoner - en forutsetning for å ivareta pasienters selvbestemmelse og for å finne gode tidspunkt for gjennomføring av stell (16).

27 sykehjemmets ressurser: Kompetanse, tid og bemanning
Jorun Auran Smit sykehjemmets ressurser: Kompetanse, tid og bemanning noen forutsetninger og ressurser må være til stede for å lykkes med alternative strategier. omsorgen påvirket av sykehjemmets ressurser, organisering og personalets kompetanse (13, 15, 16). betydningen av å ha sykepleiere med relevant kompetanse, tilstrekkelige ressurser, samt bevissthet og erfaring med tvang og alternative strategier.(13) mangel på kompetanse og tid hadde innvirkning på tvangsbruk.(15) tilstrekkelig tid og bemanning er av betydning for å unngå bruk av tvang (13, 15, 16). Tid - ivareta pasientens selvbestemmelse - få kunnskap om pasientens livshistorie og møte personer med demens i sin forvirring og tidsforskyvning (16).

28 Jorun Auran Smit ”Det er ikke nok med bare hender, hendene må være dyktige også. Da kan vi bli kompetent nok til å unngå det meste av tvang” (Gjerberg et al., 2013).

29 Jorun Auran Smit Refleksjon tvang og makt vekker negative følelser hos pleiepersonellet (4, 13, 15). forutsetning for å unngå bruk av tvang (13, 16). Dele vanskelige erfaringer og lære av hverandres tilnærming (16). bearbeide holdninger og væremåte krevende hverdag, utfordrende problemstillinger, etiske og faglige dilemma: grensen mellom frivillighet og tvang i ulike situasjoner kan bli uklar (4). Tvangstiltak var ment til pasientens beste - vurderingen ble oppfattet som utfordrende -uenighet i personalgruppen. Sykepleierne tenkte ulikt om personen med demens - ulike handlinger og refleksjoner i stellesituasjoner (15).

30 Hvordan unngå tvang og makt i stellesituasjoner?
Jorun Auran Smit Lovverket og forskrifter Verdighet Individuell omsorg Personer med demens Dekke grunnleggende behov Motsetter seg helsehjelp Kunnskap og egenskaper hos helsepersonell Sykehjemmets ressurser Bemanning, tid og kompetanse Refleksjon Hvordan unngå tvang og makt i stellesituasjoner?

31 Jorun Auran Smit konklusjon høye krav til kvalitet og kompetanse for å unngå tvang i stellsituasjoner. å unngå tvang og benytte alternative strategier - tidkrevende - påvirket av kunnskap og tilgjengelige ressurser på sykehjemmet. Grunnleggende; 1. vinne tillit 2. bli kjent med personen 3. finne ut hva er det som ligger bak motstanden. økt bevissthet om tvang for å unngå tvang Tvang kan være nødvendig Kunnskap om kriterier og saksgang god opplæring til helsepersonell rundt personer med demens mulighet for refleksjon rundt etiske dilemma.


Laste ned ppt "Tvang og makt i stellesituasjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google