Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJON AV TOLLVESENET

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJON AV TOLLVESENET"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJON AV TOLLVESENET
utarbeidet av det regionale informasjonssenteret ved Bergen regiontollsted

2 Tollvesenets organisasjon

3 Tolldirektoratet - organisasjonskart

4 Regioninndeling Tollregion Nord-Norge Tollregion Midt-Norge
Tollregion Vest-Norge Tollregion Øst-Norge Tollregion Oslo og Akershus Tollregion Sør-Norge

5 Tollregion Vest-Norge
Ålesund Måløy 1 regiontollsted Bergen 3 tollsteder Haugesund 2 ekspedisjon- og kontroll enheter Stavanger Egersund

6 Organisasjonskart tollregion Vest-Norge

7 Nøkkeltall om regionen
cirka 1,2 millioner innbyggere cirka registrerte bedrifter en kystlinje fra fastland på 8542 kilometer * tallene er fra 2004

8 Inntekter fra toll og avgifter
på landsbasis krevde Tollvesenet i 2004 inn cirka 141 milliarder kroner av dette beløpet stod Tollregion Vest-Norge for innkrevingen av cirka 28 milliarder kroner.

9 Trafikk fra utlandet til regionen
over 1,8 millioner flypassasjerer til og fra utlandet cirka fergepassasjerer til og fra utlandet cirka kjøretøyer med ferge til og fra utlandet over forhåndsmeldinger for anløp av fartøy * tallene er fra 2004

10 Samarbeidende etater 6 Politidistrikt 4 Fylkesskattekontor
3 Regionskontor for Mattilsynet 2 Regionskontor for Statens Vegvesen 3 Regionskontor for Fiskeridirektoratet kystverket forsvaret / indre kystvakt / sjøheimevernet

11 Tollvesenets internettsider fra 1. nov 05

12 Import / eksport cirka tolldeklarasjoner knyttet til import og eksport ( fordelt på om lag import og eksport ) mer enn containere som losses og lastes * tallene er fra 2004

13 Tollvesenets viktigeste regelverk
Tolloven tollovforskriften momsloven med forskrifter regnskapsloven særavgiftsloven med forskrifter særlovgivningen - forbud / restriksjoner - der Tollvesenet håndhever regelverket på vegne av andre etater / myndigheter tolltariffen med innledende bestemmelser tollverdibestemmelsene Norges frihandelsavtaler tollvesenets inngående håndbøker ( EGNE FOILER PÅ DE FORSKJELLIGE REGELVERKENE / BESTEMMELSENE )

14 Tolloven inneholder bl.a bestemmelser om: definisjoner
taushetsplikt/opplysningsplikt og bistandsplikt kontrollhjemler tollprosedyrer tollekspedisjon forpassing etterberegning straff og adm. reaksjoner

15 Tollovens § 48 Tollvesenet gir tollagerbevilling.
til bevillingen er det knyttet en del vilkår ved overtredelse/misbruk av lagerbevilling kan tillatelsen tas tilbake. Vi kommer tilbake til dette eventuelt litt senere.

16 Tollovforskriften utfyller og gir nærmere bestemmelser til tolloven, om blant annet: tollkontrollen trafikken til og fra tollområdet tollekspedisjon av varer tollager

17 Godsregistrering alle varer som ankommer landet skal godsregistreres
hovedregel: godsregistreres hos tollagerholder godsregistreres hos Tollvesenet ved forpassing uten forutgående innlegg på tollager eller ved innlegg på Tollvesenets pakkhus Mer om tollager kommer på andre foiler

18 Godsregistrering godsnummeret består av 15 tegn
eks.: 1-4 Årstall 5-6 Tolldistrikt 7- 9 Tollagerholder Årets dag iht. kalenderen Ekspedisjonsnummer

19 Tlf kap 7 - tollager tollager A - alminnelig lager
innvilges av distriktssjef tollager B - sentrallager tollager C - tax-free shop på lufthavn innvilges av Toll- og avgiftsdirektoratet tollager D - bearbeidingslager Her har vi forskjellige former for Tollagere. Vi skal bare omtale Tollager A som er det mest vanlige.

20 Tollager A tollager A er den mest vanlige formen for tollager, og vilkår gis i tollagerbevilling samt i generelle kommentarer. tillatelse til å drive tollager kan straks trekkes tilbake dersom de fastsatte vilkår ikke overholdes eller tollagerholderen på annen måte gjør seg skyldig i misbruk, jfr. tollovens § 48, 2.ledd. Vi skiller mellom ordinære tollager A og oljerelaterte tollager A. Sistenevnte er innvilet en del særordninger, jfr. bevillingen Alle som driver tollager, har fått en bevilling av Tollvesenet. Det er knyttet visse krav til bevillingen som påhviler lagerholder. Pkt. 11 i lagerbevillingen påpeker at dersom tollagerholder gjør seg skyldig i grove brudd på vilkårene i tillatelsen eller foretar andre handlinger som fører til alvorlig brist i tillitsforholdet mellom tollagerholder og tollvesen, kan tolldistriktssjefen tilbakekalle tillatelsen eller suspendere bruken av den for inntil 6 mnd. Rubrikk 30 på enhetsdokumentet skal alltid være utfylt. Kode A = Tollager A Kode A8 = Tollager A - 10 dagers lager/direktekjørte varer. Ved innenlands forpassing av ufortollede varer mellom lagerholdere skal det alltid brukes tollpassfraktbrev. Lagerholder står da ansvarlig for toll- og avgifter inntil han har mottatt ankomstattest fra ny lagerholder påført nytt godsnummer, eller tollvesenets eksp.løpenr. Hvis det ikke foreligger, skal han uoppfordret angi varene til fortolling. Toll- og avgifter skal da betales kontant. Ordningen med tollpassfraktbrev er uten tollvesenets mellomkomst. Regnskapsplikten påligger lagerholder vedr. godsregistrering og lagring av ufortollede varer.

21 Tollovforskriftenes pkt. 7.3.3.
i de tilfeller det er gitt tillatelse (av Tollvesenet) til at varer kan kjøres direkte til vareeier, som en forlengelse av tollager-bevillingen, skal det innen 10 dager legges frem en fullstendig utfylt tolldeklarasjon. Varene tillates ikke disponert over før de er tollekspedert. Varene kan før 10 dagers fristens utløp tilbakeføres til tollagerholders lager Ufortollede varer kan når som helst av Tollvesenet forlanges tilbakeført til tollager. Ved fortolling etter utløpet av 10-dagers fristen, skal toll og avgifter betales kontant. Tollvesenets samtykke til lossing, jfr. tollovens § 23, er betinget av at godsregistrering finner sted. I forbindelse med godsregistreringen skal lastelister vedlegges. På lastelisten skal det alltid fremkomme om varene blir direktekjørt (D), eller om de blir losset på terminal (T). Dersom det er gitt tillatelse til direktekjøring av varer, så er disse fortsatt lagerholders ansvar !! Når lagerholder har fått tillatelse til direktekjøring (gjennom godsregistreringssystemet) av varer, plikter han å opplyse mottaker om at varene ikke skal disponeres over før de er tollekspedert. I praksis stilles det alltid vilkår om at evt. mankorapport sammen med losseliste skal leveres Tollvesenet senest påfølgende virkedag. Til kunder uten toll-kredittkonto gis det ikke tillatelse til: Direktekjøring av varer eller foreløpig fortolling

22 TET Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem
knyttet opp mot et felles internasjonalt transitteringssystem ( NCTS ) hovedaktivitetsflytene er: behandle avgang behandle transport ved transitteringstollstedet behandle ankomst behandle etterlysning Som avtalepart til Transitteringskonvensjonen har Norge forpliktet seg til å knytte seg opp mot det felles elektroniske transitteringssystemet NCTS New Computerised Transitt System ( 22 deltakende land når det er fult oppbygd ). Systemet gjør det mulig for næringslivet å sende elektroniske meldinger ( IE - meldinger ) direkte til Tollvesenet som erstatning til dagens papirbaserte transitteringsdokumenter. Informasjonen skal deretter kunne utveksles elektronisk mellom tollstedene i hele transitteringsområdet ved bruk av nettverk benevnt CCN / CSI.

23 Guarantee Management System (GMS) Bergen. 19. oktober 2005
Saksbehandling og justering av referansebeløpet (transitteringskonvensjonen)

24 Transitteringskonvensjonen
Konvensjonen - hoveddelen Vedlegg I – Transitteringsprosedyrer (Nytrykk a jour pr 01. Juli 2005) Vedlegg II - Fellesskapsstatus Vedlegg III - Dokumenter Vedlegg IV - Gjensidig bistand vedr. innkreving Samtlige er tilgjengelige som pdf-dokumenter på ”nettet” -> næringsliv -> transittering Rundskriv 2005/01201

25 De største endringene struktur og oppbygging
forenklinger (autorisasjoner) skille mellom fullføring og avslutning av prosedyren garantiordningen skyld og innkreving

26 Forenklinger (Autorisasjoner)
Universalgaranti Garantifritak NY 2001 Spesiell lasteliste Forseglinger av en spesiell type Unntak fra bruk av fastsatt reiserute NY 2001 Autorisert avsender/mottaker Visse transportmåter (jernbane, fly etc.) Spesielle avtaler (bilaterale/multilaterale)

27 Forenklinger søknad vilkår autorisasjon tilbakekallelse og endringer
generelle spesielle autorisasjon tilbakekallelse og endringer

28 Forenklinger søknad om universalgaranti (artikkel 56)
status som autorisert avsender (artikkel 65) denne skal kun gis til personer autorisert til å benytte universalgaranti aller garantifritak

29 Generelle vilkår for autorisasjoner
etablert i en avtalepart regelmessig benytter transitteringsprosedyren, eller kan overholde forpliktelsene ikke har begått overtredelser tollvesenet må kunne overvåke prosedyren fortegnelser må føres slik at Tollvesenet kan utføre kontroller

30 Spesielle bestemmelser
referansebeløp (Artikkel 56) dvs det samme som skyldbeløpet som kan påløpe de varene den hovedansvarlige legger under den felles transitteringsprosedyre i løpet av en periode på minst en uke minimumssats på EUR 7000 pr transittering faststettes i samsvar med søkeren

31 Spesielle bestemmelser
Universalgarantibeløp og garantifritaksbeløp (Artikkel 57, men gjelder ikke ”følsomme varer”) Pkt 1, Utgangspunkt; referansebeløp = garantibeløp Pkt 2 Gitt at søkeren har en forsvarlig økonomi (”sunn økonomi”) og fyller vilkårene i pkt 3 og 4, kan søkeren innvilges et redusert garantibeløp eller gis fritak (OBS på vilkår Bilag 3, se pkt 5)

32 Spesielle bestemmelser
universalgarantibeløp og garantifritaksbeløp (Artikkel 57, men gjelder ikke ”følsomme varer”) pkt 3 reduksjon av garantibeløpet -- til 50% + tilstrekkelig erfaring --til 30% + tilstrekkelig erfaring + samarbeid pkt 4 fritak --tilstrekkelig erfaring + samarbeid + kontroll over transporten + tilstrekkelige økonomiske ressursser

33 Spesielle bestemmelser
bilag 3 - Vilkår nevnt i Artiklene 57 og 58 tilstrekkelig erfaring høyt nivå i samarbeidet med tollvesenet kontroll med transportene tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle forpliktelser

34 Spesielle bestemmelser
Bilag 3 - (b-e) Vilkår nevnt i Artiklene 57 og 58 sunn (forsvarlig) økonomi a) tilstrekkelig erfaring b) høyt nivå i samarbeidet med tollvesenet c) kontroll med transportene d) tilstrekkelige økonomiske ressurser til å oppfylle forpliktelser e)

35 Utregning av garantibeløpet
Garantiordningen Utregning av garantibeløpet full dekning av toll og avgifter - høyeste sats i avgangslandet - minimumssats for visse varer Garantibeløpet for enkelgaranti skal settes så stort som nødvendig for å gi full dekning av toll og avgifter for den transitteringen garantien gjelder for - eller mao den skyld som kan oppstå i forbindelse med transitteringen. Når enkelgaranti i form av blanketter benyttes skal man derfor kreve flere blanketter hvis toll og avg beløpet overstiger EUR Beløpet skal beregnes etter de høyeste satser i det landet hvor garantien stilles (avgangslandet), og for enkelte vareslag er det i tillegg gitte minimumssatser - dette gjelder varene nevnt på lista over følsomme varer

36 Universalgaranti/Garantifritak
Forenkling Referansebeløp beregning Hjelpemiddel Regneark Forpliktelser Garantibeløpet Universalgarantiordningen og Garantifritaksordningen er blant de forenklingene det kan gis autorisasjon for.(art ) Man bør derfor merke seg artikkel 53 i vedl I vedr. autorisasjonens innhold. (Skal blant annet spesifisere vilkårene for bruk og angi bruks og kontrollmetoder) Et nytt begrep som innføres i forbindelse med disse garantitypene er REFERANSEBELØP Beregning .. (art 56) - referansebeløpet skal være det samme som det skyldbeløpet som kan påløpe de transitteringene den hovedansvarlige starter i løpet av en periode på minst en uke og fastsettes av garantitollstedet i samarbeid med den hovedansvarlige. Rundskriv 99/1659 av 21. november gir nærmere retningslinjer om dette. Den hovedansvarlige er forpliktet til selv å påse at skyldbeløpet som kan påløpe ikke overstiger referansebeløpet. Han skal da også ta hensyn til de transitteringer som ennå ikke er fullført. Garantibeløpet (art 57 og 58) skal i utgangspunktet være likt referansebeløpet. Det er imidlertid mulig å oppnå reduksjon av garantibeløpet hvis man fyller visse kriterier. Det er også mulig å oppnå Garantifritak. Garantifritaksordningen er omtrent det samme som Universalgarantiordningen med kr. 0,- i garantibeløp. (100 % reduksjon av referansebeløpet) Vi ser litt nærmere på kriteriene og bruker art 57 som eksempel (s. 38) se også Bilag III til vedlegg I (s. 73) Hvordan tolke kriteriene ? Hvordan skal vi oppnå likebehandling ? Forslag - diskusjon Hvordan regne ut alt dette ??????????? Referansebeløp - vilkår for reduksjon/fritak

37 Konsekvenser for TET Stopp for innlegg av transitteringsdeklarasjoner
for lavt referansebeløp Feil ved koder/garantier For mange ”åpne poster” i TET

38 Tollvesenets informasjonstelefon 0 30 12 Tollvesenets nettsider


Laste ned ppt "PRESENTASJON AV TOLLVESENET"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google