Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Katolsk og ortodoks kristendom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Katolsk og ortodoks kristendom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Katolsk og ortodoks kristendom
Læreplanen: forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon

2

3 Den katolske kirke Verdens største kirkesamfunn som betyr universell, ”for alle mennesker” 1 milliard katolikker i verden, halvparten av alle kristne Står sterkt for eks. I Latin Amerika og Nord- Amerika, men også sterk vekst i andre verdensdeler. I Norge: En minoritet, men mange språk(bl.a. utenlandske arbeidere fra Vietnam, Chile, Filippinene, Sri Lanka, USA)

4 Fire punkter som er felles for alle katolikker:
Bibelen og troen på den treenige Gud (felles med alle kristne) Oppbygningen av kirken - paven er øverst De sju sakramentene Messen (gudstjenesten)

5 Oppbygningen av kirken
Fast oppbygning Styrt av kirkeretten(regler) Lederne har stor myndighet (biskopene og prestene) Sølibat Paven er biskop i Roma (Kirkens øverste leder) og politisk leder for Vatikanstaten De som blir utnevnt til prester av paven er også regnet som apostelens Peter etterfølgere Biskoper innvier nye prester ved håndspålegging

6 Forts. Oppbygning av kirken
Biskopen kan innvie nye prester. Presten kan veilede menigheten sin ifht de sju sakrament og gudstjeneste. Foreløpig er det bare menn som kan få denne oppgaven, men det strides innad i kirken om eventuelle endringer. Vatikankonsilet(stort kirkemøte): Paven skal være ufeilbarlig: Alt han gjør og sier skal være i kirkens tradisjon. Eks. Jomfru Maria

7 Vatikanet Petersplassen

8 De 7 sakramentene – den troende kan ta imot Guds nåde gjennom hele livet.
Dåpen: små spedbarn blir innviet med vann og korsets tegn. Konfirmasjon (ferming): Bekreftelse på dåpen og utføres av biskop Nattverden (eukaristien): Minner hverandre på det som skjedde da Jesus døde på korset Skriftemålet eller forsoningens sakrament: Bekjenne sine synder for en prest. Kan også kalles skrifte Ekteskapet: Et løfte som ikke kan brytes. Bilde på kjærligheten mellom mann og kvinne, kirken og Gud. Presteinnvielse: Utføres av biskopene med håndspåleggelse og bønn Salving av syke: Utføres av katolske prester med salving av den som er syk.

9 Messen – den katolske gudstjenesten
Viktig for den som vil være katolikk Hver søndag på grunn av at Jesus sto opp fra de døde på en søndag. Messen er fylt med sang, bønn, nattverd, knele, gjøre korsets tegn, gi hverandre ne fredshilsen

10 Jomfru Maria og helgenene
Jomfru Maria er blant den viktigste helgenen for katolikkene. De bruker mye tid på å be til de ulike helgenene for beskyttelse. Forbilder på grunn av det livet de har levd (martyr). Jomfru Maria er sentral på grunn av at hun var Jesus mor og fikk et ærefult oppdrag.

11 Hva vil det si å være munk eller nonne?
Typisk for katolikkene er mange som velger å bli munk eller nonne De må avgi tre løfter: Å leve i en livsvarig fattigdom, det vil si uten privat inntekt eller eiendom Å leve i sølibat Å leve i absolutt lydighet overfor klosterets ledelse Bønn og arbeid er det viktigste i et kloster. Variasjon fra sted til sted om hva som er det viktigste.

12 Fornyelsen av kirken: Det andre Vatikankonsilet
Kirkemøte – innkalt av pave Johannes 23 på grunn av den økende avstanden mellom kirken og den moderne verden. Vedtakene: En kirke for alle Messen skal være på deltakerne sitt språk Alle bør oppmuntres til å lese i Bibelen Katolske kristne bør engasjere seg i kampen for msk.rettigheter i samf. Mer dialog med andre religioner – gjensidig respekt Kirken bør ha en mer åpen holdning til andre kirkesamfunn

13 1) Lag et tankekart som viser de sju sakramentene
1) Lag et tankekart som viser de sju sakramentene. Bruk nøkkelord, symboler og enkle tegninger. 2) Når var det andre Vatikankonsilet og hvorfor var det en viktig hendelse for den katolske kirken? OPPGAVER

14 Den ortodokse kirke Betydning: Å holde seg til den rette tro og lære og/eller holde seg til den rette lovprisning og tilbedelse av Gud. Tatt vare på oldkirken

15 En stor familie av nasjonale kirker
Kalles for Østkirken p.g.a dens utbredelse (Russland, Øst-Europa og Midtøsten). Østkirkene har forskjellige tradisjoner, men bygger på samme grunnlag. Østkirken vs Vestkirken: Øst og vest har utviklet seg forskjellig helt siden Romerrikets tid. Et kjennetegn på om de hører til øst eller vest er om befolkningen ble kristnet av utsendinger fra Roma eller Istanbul(tidl. Konstantinopel). Splittelse mellom østkirken og vestkirken skjedde i året 1054. 240 millioner mennesker hører til ortodokse kirker i hele verden

16 Oppbygningen av den ortodokse kirke
Prest: Jobber i kirken og kan ikke gifte seg etter at han har blitt prest. Diakon: Tjener. Hjelper presten under gudstjenesten. Patriarkat: Et område som blir ledet av en patriark (Opprinnelig 4 patriarkater) Patriark: «Mannlig overhode i familien» Ærverdig og myndig leder for de troende (Eks. Patriarken av Moskva) Biskop: Leder kirkens virksomhet. Kan ikke være gift.

17 Hva vil det si å være ortodoks kristen?
Gud ble menneske for at mnsk skulle bli gudommelig. Det gudommelige forente seg med verden. Det blir kalt for et mysterium og i gudstjenesten kan de komme nærmere Gud. Gud har gitt menneskene seier over døden. Påske spiller en sentral rolle der de feirer Jesu oppstandelse med mat som de tar med seg til kirken for å velsigne den og spise med familien. Før dette har mange fastet i sju uker. Helgenene kan hjelpe de troende. Helgenene er viktige i den ortodokse kirke. De hører også med til menigheten og kan hjelpe de troende i forhold til helbredelse. Ikoner henger overalt (busser, hjemmet, kontorer, butikker etc.)Maria er en viktig helgen som kan utføre mirakler.

18 Gudstjenesten – et møte mellom himmel og jord
Liturgi: Det som skjer i gudstjenesten. Rommet er rikt utsmykket med ikoner, gull, sølv, røkelse, lys og sang uten instrumenter. Forhallen og kirkeskipet: et bilde på den skapte verden. Kuppelen i taket og alteret er symboler på den usynlige, himmelske verden. Alteret er skjult bak en bildevegg(ikonostasen)  Symbolsk grense mellom Gud og verden De ortodokse har de samme sakramentene som katolikkene, med dåp og nattverd som viktigste. Gudstjenesten varer ofte i to-tre timer.

19 De hellige bildene Ikonene blir æret med røkelse, lys og kyss. Det gudommelige får kraft gjennom bildene. Et ikon må innvies i kirken før det blir tatt i bruk andre steder. Ikonene i kirkene og hjemmene skal minne de troende om at de er Guds ikoner – de skal speile Guds kjærlighet. Ofte anonyme kunstnere – ville bare være redskap for det guddommelige gjennom bildene.

20 Fellestrekk ved den katolske og ortodokse kirke
Hvilke fellestrekk kan vi se mellom den katolske kirke og den ortodokse kirke? Hvilke ulikheter finnes?

21 Ulikheter ved den katolske og den ortodokse kirke
Katolske kirke: Paven er øverste leder Alle prester, biskoper må leve i sølibat Mener at både Gud og Jesus har Den Hellige Ånd i seg Mest utbredt i Vest- Europa, Sør- og Mellom- Europa Ortodokse kirke Ingen felles leder, men enkelte steder har patriarker(kirkeledere) Prester kan være gift, biskoper ugift Mener at bare Gud har Den Hellige Ånd i seg Mest utbredt i Øst-Europa og Midtøsten Bruker ingen instrumenter i gudstjenesten


Laste ned ppt "Katolsk og ortodoks kristendom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google